Goudsche Courant, zondag 30 november 1879

0 Adverte ntiën Tegen FEBRUARI worft EEN f VBBii ilD GEVRAAGD goed humeur eu zindelgk niet beneden de 18 jaar Adres aan het Bureau dezer Courant onder Nummer 362 Mevrouw van Bolhuis Hoitsema Gouwe 44 vraagt eene IWERKVROIJW OPENBARE VEREO0FIN6 op MAANDAG 8 DECEMBER 1879 voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis HaeMONIE aan de Markt te Gouda van te Gouda van verschillende grootte en op I verschillenden stand als l aan de Vogelenzang M 70 eu Speldenmakerssteeg G 59 1 in de Vrouwensteeg H 233 2 aan het water van den Groeueweg L 141 en 142 1 daarachter F 35 en 4 in de Korte Akkeren P 270a 2706 270f 270rf Inlichtingen ten kantore van Mr KIST Notaris te Gouda Imm mm De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda zal op WOENSDAG den 10 DECEMBER 1879 des namiddags ten 2 ure in het Gebouw cAbti Legi overgaan tot da 1 öpiiiti i m voor het t dvak van 2 jaren ingaande P JANUARI 1880 van de levering der SCflOOL en SCHRIJFBOEKEN alsmede der uit te reiken PRIJZEN ten behoeve der Openbare Scholen in deze Gemeente De gezegelde en behoorlgk gesloten Inschrj vingsbilletten zullen moeten worden ingeleverd I vóór den 10 DECEMBER 1879 bfldenSecreI taris der Commissie i De voorwaarden van Aanbesteding met verj melding van de inrichting zullen ter inzage liggen bij den Concierge in gezegd Gebouw I Namens de PlaatseJüJ j S Oolcommissie NOOTH S Ijlü GOOR Gouda 28 November ISm gf Beste Drooge AAEDAPPELEITMOES voor ƒ 11 per LAST met een schip aan den Singel bij het steenkolenpakhnis vandeHeeren J Pkince Co en verder te bevragen bij P VAK DEE ENDT op de Nieuwe Haven alhier iit De Uitgevers hebben de eer kennis te geven dat de jaargang 1880 eerstdaags ter perse gaat Belanghebbenden in het ALGEMEEN worden beleefd nitgenoodi i veranderingen of bijvoegingen ea VEREBNIGINGEN in het bizonder wijzigingen ip de respectieve Besturen of opgave van nieuw opgerichte Vereenigingen die men wenscht opgenomen te zien zoo spoedig mogelijlï in te zenden ten hunnen kantore a d Kleiweg Tevens wordt men attent gemaakt op de OITSTEKÈNDE gelegenheid die het Adresboek aanbiedt tot adverteeren Voor eene geheele pag op gekleurd papier wordt berekend 5 halve 3 kwart 1 75 INZENDING TIJDIG Uitgevers G B VAN GOOR ZONEN Boekhoüden Handelsrekeiieii Privaat en Cursiaal ONDERWIJS ook ter voorbereiding tot de Examens bg den ondergeteekende De èursus ter voorbereiding tot het Examen 1880 begint 1 December Zjj die daaraan wenschen deel te nemen gelieven zich ten spoedigste aan te melden Lang e Tiendeweg D 27 F J BOER j Leeraar M 0 naast Hotel de ZAI M GI IJDA WEGENS LIKWIDATIE 4a Contant Van af DONDERDAG 20 NOVEMBER worden alle worhanden goederen VER mmmm kMimmunu als Gouden en Zilveren OORBELLEN RINGEN FLACONS KETTINGEN EETen THEELEPELS KNIPJES en BEURSJES DamesGARNITUREN BROCHES 31 EDALJONS MANCHETKNOOPEN INKTKOKERS ROOKSTELLEN SIGARENKOKERS enz enz alles uituemend geschikt voor TOMBOLA zonder nieten a EE ULI E het Lot Van elke koop boven TWINTIG GULDEN wordt VIJF PROCENT korting toegestaan S B van LEER Alililie Maalschappij Eendragl Hoofd Directeur den ïlecr J J UEREN S Ie s Ilage Ingevolge Art 7 der statuten is de deelneming TOT HEt STELLEN VAN PLAATSVERVANGERS en NUMMER VERWISSELAARS door het GEHEELE RIJK GEOPEND De alom bekende werkkring dezer Maatschappfl maakt verdere aanbeveling onnoodig Ten kantore der Maatschappij ligt voor ieder belanghebbende eeue lijst van ongeveer 7500 adressen van de deelnemers der aatste 10 jaren welke dienen kan tot ONDERZOEK omtrent soliditeit of handeliugea van genoemde Maatschappij De deelneming geschiedt voor GOUDA en omstreken bij den Directeur J W C VAN DEB WERF October 1879 Crabethstraat 194 te Gouda voor S Mcülaas Cadeaiix in vele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier Sociëteit O S GEiVOEGEN Zaal KUNSTMIN te GOUDA Zondag 30 November 1879 OP VELER VERLANGEN nog een JBUITENGEWONE VoOF TELLING met nieuw Programma in de hoogere CBlNEESOHE en INDISCHE te geven door den beroemden Goochelaar van den nieuwen tjjd OSCAE MEÏÏNIEE welke in AÈnhbm gedurende de Tentoonstelling 14 d en met groot succes heeft gewerkt Oader anderen a la Bustier de Kolta en de vliegende KANARIE VOGELS De VLIEGE DE HOED en Buitengewone Werkzaamheden door de kracht der ELECTRICITEIT en verder optreden van den Heer OA K LO K UBEtSr in zijne buitengewone Muziekaie Voordrachten op 12 kleine MONUHARMONIüA S Deze Voorstelling is met CONCERT verbonden Breeder omschreven bjj gedrukte Billetten en Programma s Prijzen der Plaatsen Voor HH Leden en hunne Dames 50 Cents Niet Leden 75 Cents Kinderen beneden 12 jaren betalen half geld Aanvang ten 7 ure preclea Plaatsen kunnen aan het lokaal besproken worden van des middags 12 i ure tegen betaling van 10 cents eitra Openbare t erkoopinq te REEUWIJK op WOENSDAG 17 DECEMBER 1879 des voormiddags ten elf ure ten huize van Mej de Wed LANGERAK aan de Reeuwpscbe brug aldaar van een Huis Loods SclieepmakerlJ en Erven op s Gravenbtoek te Reeuwijk kadaster Sectie C No 702 en 812 groot 12 aren Jerstond te aanvaarden En onmiddellijk daarna van 21 Nieuwe of goed onderbonden VAARTUIGEN Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORfUIJN DROOGLEEVER te Gouda TÖHBOÏA zonder Nieten ó 30 Cents het lot op Vrijdag 5 December a s bij Wed A ftUANT Kleiweg Gouda DaüK van A Bbikehan ivnrrtri nin mmm f imp iiiimL iiLii numiii luuniiUo Zondag 50 November 1879 een overzicht der normaaltarieven De beraadslagingen 1 hierover zijn shchts vau adviseereaden aard De geheele verantwoordelijkheid blijft dus berusten op den Minister Wat de fiiianeieele wenrborgea betreft deze kunnen aldus worden saamgevat Er wordt een afzonderlijke kas van het spoorwegbeheer gevorderd de overschotten zullen worden gebezigd ten deele tot schulddelging gedeeltelijk tot het vormen eener reservekas De oeconomische waarborgen zijn gasteld door den beer von Raucbhaupt de fiuniioieele Hoor deu heer Miquel Alvorens dtze voorslagen werden ter tafil i gebracht bij de spoor vegcommi8sie hadden vertegenwoordigers dw genoemde fractièu leu bijeenkomst gehouden met f den minister Maybacb Bij die gelegenheid heelT de minister zich vc reeuigd met i e 1 gedane voorstellen In een latere zitting der spncr j wegcüinmissie op Woensd igavond te l ouden zal I de minister vermoedelijk definitieve mtdedeelingen te dezen aanzien doen De Hank uad Uand Zntung acht deze voorstellen van zoodanigen aar dat wel niet mag worHeii getwijfeld aan de goedkeuring der regceriug Zij gaan in geen enkel 0 jzichl over de grenzen der bevoegdheid van den minister van openbare werken Weer een nieuwe opstand is uitgebroken op hel oiigclukseiland Cuba Het doel dezer beweging laat zich iiog niet nnuwkenrig bepalen tenzij men haar enkrl wil toeschrijven aan ongeduld over het lang uitblijven der door generaal Martinez Campos beloofde hervormingen Mtn herinnert zich tlat deze generaal na den opstand op Cuba gedempt Ie hebben naar Spanje is teruggekeerd na in de kolonie de belofte te hebben achtergelaten dat bij in bet moederland verschillende bervoriningeii zou bepleiten die den polilieken en raaatschappelijken toestand van het eiland zouilen virbettren en een staat van zaken zouden moeten scheppen die warburgen kou geven i voor duurzame welvaart en rust Deze Ixloften verkregen eene bijzondt re beieekenis toen Martinez Campos spoedig na zijti terug iceer aan het hooft der Spaaiische regeeriiig werd geplaatst Op pulititk ebieil is reeds aan een der cischcu voldaan Cuba i zendt afgevaardigden in de Cortes I e andere maatregelen afschaffing van de slavernij eu vermindering I van ten bate van het moederl ind gelieven belastingen zoudin juist in brhandiling komin toen te Madrid de tijding van den nieuwen opstand werd ontvangen Dit gaf natuurlijk aan de te eiislanders van generaal Campos een wapen in handen dal zij niet ongebruikt lieteii en er heeft dan ook eei e i ministerieele crisis gedreigd die echter haar toppui t niet heeft bereikt De premier zeide gisteren in de kamer dat er geene ministerieele crisis bestond mnnr dat bij besloten had zijn ontwerp van hervormingen op Cuba in de kamer aan de orde te brengen aanstonds na hel huwelijk van den koning I dat heden plaats heeft De opstand k in daar niets toe doen wijl de verbeteringen op zich zelve slechts eene toepassing zijn van de begiiisi leu van recht Nu heeft echter generaal Campos in de Cortes geene meerd rheid en is het zeer mogelijk dat zijne voorstellen zullen afstuiten op den angst voor hervormingen welke de cotiservatieveii en liberaalconservatieven bezielt Mocht zijn ontwerp vallen dan worden den generaal allerlei booze plannen toegedicht Hij zon den koning eene kamerontbinding voorstellen en nog voor da nieuwe terkiezi igen bij koninklijkbesluit de hervormingen willen afkondigen welke de kamer zou hebben verworpen Al beslaan ook bij den heer Campos deze denkbeelden dan staat het nog te bezien of de koning zal willen medewerkeu aan eene handeling die in vorm en wezen de theorie vtin den coup cTe iat huldigt Al die quaesties wachlen koning Alphonsus in de wittebroodsweken van zijn tweede huwelijk FOLTTIE Gevonden en aan htt Bureau van Politie gedeponeerd I Een Paarden deken eu een Muilkorf BUITENLAND BuitenlaDdscti Overziebt 1 De EnfjeUche bladeu lijn opgevuld met een paar groote redevoeringen van Gladstoue w iarvan de telegraaf den zakelijken iuhoud mededeelde het ia inderdaad merkwaardig en het pleit voor de sterkte van het Eugelsche ras dut iemand die zooveel in lijn leven heeft gewerkt op salie een Keflijd m deu winter nog lullt een reis onderneemt en zulke redevoeringen houdt De voornaamsie fout van Gladsluues beschouwing ligt iu iju bewering dat bij de meerderheid van het Jand op zjn band beeft dat i nie het geval de meerderheid dweept op t oogeublik met den al te ondernemi nden BcuCQiMfield in de toekomst idl dit echter anders worden en de openbare meening sal eenmaal inzien dat in het algemeen de buiteidandsche politiek van Gladstone op een gezonderen grondslag rust dan die van BeaeoHslield De Fraii be Kamers zijn Donderdag geopentl en de toespr bij die gelegenheid door idmbettn gebonden Un catigt gebeel de berichten die in de laa sie dagcu liepen over zyn veraocneude gezindheid hij vermaande tot eendracht en arbeid waarschuwde tegen hartstochtelijkheid Men kan dus begrijpen dat de uiterste linkerzijde niet mee juichte maar met de reehlerajde het zwijgen toewaaide Bij het l alais Bourbon was een talrijke volksinenigte men was hel ziin aangaan der Kamer aoiweud door het langdurig verblijf te Versoille In de Karair werd na de voorlezing van een reeks 1 kleine ontwerpen doer Uaeuijes een interpeUatie cricht tot de Regeering uvcr de slecble tijden en de duurte der leveusmiddeleu De minister Tirard antwoordde dat de fiegeeriug deed wat aij kon om werk te verschaffen Xii een vrij e cudige discus ie over het al of niet raotiveercn ging men over tot de orde van dj dag De volgeude zitting werd htpaald op beden In den Senaat viel iets bijzondirs oor wegens ziekte van M rlel was Canipon Toorziiler Het rapport over de begroolii g van 80 uerd overgelegd en de volgende zitting bepaald op Maandag Algeineeo wordt h l er voor gehouden dat de Eegeering iij weerwil van al bel geoeurue den gezant te Rome wil behouden eu Frère Oiban van die zaak een KubinetiM uaefttie wil makeu voor de Kamer blijft er dan niet veel oVer dan iu de gegeven omstandigheden toe te stemmen Gisteren h tft te Berlijn eene groote verzoening plaats gehad De koning van Denemarken bezocht den üuitsohen keizer en zal wellicht wel met opzet en tijdstip hebben gekozen waarop voii Bismarck te Varzin verblijft De Deensohe bladm laten zich zeer voorzichtig vriendelijk uil omtrent Duilsohland Men hrefl koning Chrisliaan plannen loegi dicht om de bi lnngen van zyn schooutoan te bepleiten wiens familiegoederen hel bekende Welfenfonds nog in handen van deu l ruisiscben staat zijn Er is echttr geen enkele reden waarom men dit belicht gelooven zou Het schijnt veel wanrscliijiilyker dat de netelige I quaesties uit de gesprekken der beide vorsten zullen geweerd worden en dat het een tcuvoudig btleefdheulsbtzoek geldt De fraction der Pruisische nationanl liberalen conservatieven en vrije conservatieven hebben zich vereenigd ten aanzien van de quaestie der waarborgen bij den aankoop van spoorwegen door den staat Ia j de hoofdzaak komt de zaak hierop mder en wel in de eerste plaats ten opzichte van de oeconomische waarborgen Btirserli 1ke Stand GEBOHKN 26 Nov Godert Frans9ois ouden C Uognard en I helit pk OVl niEDEN 26 Nov H viin Wnnkam vttd H Haisman 46 j J Sctioouilerwoerd 4d 37 B Vermeulen 69 ji J Ment 8 m De minister stelt de tarieven vast Er zal een spöorwegraad worden benoemd welks leden zullen worden gekozen uit industrieelen liaiidel iren landbiiuwcrs en andere belanghebbenden leden der beide Huizen van ilen Ijnnddag eu di r l rov Staten Alvorens de minister een tarief va tstilt zal dit ter openbare kennis worden gebracht ijnhit ieder bihiiighehbende z jn wensoh tot wijziging van een of raicr punten aan den Raad zal kunnen ntededcilcn De spöorwegraad heeft een adviseerende stem hem wordt geen beslissende stom toegekend opdat de verantwoordelijkheid hlijve berusten op den minister Jaarlijks zal bij den Landdag worden ingediend