Goudsche Courant, woensdag 3 december 1879

Iloosslraal Iloogslraat 110 111 110 111 De ijidergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan bij gelegenheid van de St N I C O L A A S tot het LEVEEEN van VERSCIIE SAUSIJZEN eu I ALINGBROODJES tevens Lange Grocnendaal 1879 Woensdag 3 December j q 22S2 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD AdverlenlieWad voor Gouda eu Omstreken ook APPELBOLLEIT J J VAN dï u meer Bij gelegenheid van het St NIC0LAA8FEEST heeft ondergetcekende ontvangen eene fraaie co llectie JJarurcö Ucstkettrntjcn HUGUNIES FLACONS liXNOEN MEDAILLONS E ümwmU Voorts eene schoone Collectie J U WBELEN HOROLOGIEN Zilverwerken en gemonteerd CRISTA L alles bijzonder geschikt voor St NICOLAAS CADEADX J VAN DE PAVOORDT Dubbele Bnurt B 5 GOUDA A Uentie s i pL In antwoord op de Advertentie van P den BRABER Bode van Moordrecht is mijn vraiig of als de heer Bxalto van Moordrecht hem bij mij stuurt hij Jan bij een ander mag gaan Ten bewijze hiervan dient nog dat de heer ExAi TO het in persoon torag kwam halen en dit alzoo niet door mij kon afgegeven worden en alzoo die beer moest teleurstellen 31 MOL Parapluiemaker Dubbele Bnurt die zich tevens aanbeveelt voor alles wat tot zjju vak behoort 1 BREEB AART l J Confiséur Patissier heeft de eer te berichten dat zijne S NICOLAAS BTALAGE gereed is en beveelt zich bijzonder san tot het LEVEREN van Socd gevulde Botcrlellers SPEITSLETTEBS verschillende TAAKTEN en GEBAKKEN APPELBOLLEN SAUBIJZEBROODJES fijne BORSTPLAAT in verscheidene geuren en kleuren SUIKERWERKEN CAKTON mi m ST muLi van M BALLINTIJN te Brrda zyu aan het b ekende Depotjroorhanden J de JOMG A Mr TIMMERMAN l STROE TEELE ZIIVERWR ULEMENr hnpersteeg K 207 Lange Grocncndaal X 14 I 14 GROOT ASSORTIMENT VAN Garen Band en Mode Artikelen Frt Opruiming van bout tot spotprijs bestaande in DAMES en KINDERMOFFEN 3 COLLIERES enz Firma Wcil h C SCHOUTEN l Sê GOUDA Markt T J ontvangst Ier nieuwste FANTASIE ARTTKFT F St Nicolaas Cadeaux Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bü m PEETERS Jz te Gouda kwart en half ankers Prijscourantln woMen gr Ltis en fran kT aTn Alltes wordt franko t huis geleverd mi zmmm HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Openbare Vrl wllllö e Verkooping TE WADDINXVEEN op WOENSDAG den 3 DECEMBER 1879 des morgens ten 11 ure ten Herberge van D VAN NIEKERK aldaar van EEl HUIS ingerichttot BltOODBAKKEMIJ WINKEL en WOONHUIS aan het dorp te Waddin neen kadaster Sectie B Nummers 1482 1483 en 1484 te zamen groot 17 aren 90 centiaren Aanvaarding bjj de betaling vóór of op den 2 Januari 1880 Breeder bij billetten Nadere information geven de heer J A van DE WERVB en Notaris MOLENAAR te Waddmmeen m ® m TIEND E WEG D 83 bij de Oroote Kerk MEUBEL MASA2IJNEN Bericht de ontvangst van eene ruime sorteering VOUWSTOELEN BLOEMTAFELS PENDULES GLAS KRISTAL AARDEWERK PetroleumHANGLAMPEN SPIEGELS gesneden bouten Pallissanderhouten en Mahoniehouten WERKDÜOZEN SIGARENKISTJES R O O K en ï O I L E T T A F B L S JAPANSCHE THEEBLADEN HANDSCHOEN SCHOENen ZAKDOEK DOOZEN en vele andere Artikelen zeer geschikt voor St iVicolaas Cadeaux H GEOEMElWC THEE HANDEL Hoogstraat 142 Rotterdam j j B t ekende heeft de eer te berichten DONDERDAG 4 DECEMBER a s GoTOAmetzijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bij Mqufvrouw de Wed A HABDIJZER Sociëteit Vredebest op de Mahkt Opticibn De exquise Geurige en Waterhouden d e THEEËN nit bovengenoemd magazijn zijn verkrijgbaar in onderstaande Depots Heeren Gebrs KAMPHUIJZEN Gouwe 249 L VAV Vi ANKOM Tiendeweg A H DOORNIK Gouwe 184 B VAX ROOZELAAR Kleiweg J J TAN Dfcii MEER Hoogstraat 111 J F BBRTELS Gouwe 97 D BLOEMENDAAL Turfmarkt 241 Monsters en JPriJseouranten op aanvrage franco aan t Magazijn Machinale mwm J E KIEBBRT markt goüda iij tegen conouiTeerende PRIJS Vooihanden op de STEEN FABRIEK van Jacobus Brunt Wz te Woerden maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAOELIJJiS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fime VERGROÜTINGEN naar de laatste vinding GoDDA Dbuk vaFa7 Brinkman ROEPOKI XE Tli G BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Goada brengen ter alj emeene kennis dit gerp ild eiken Vrijdag ten S i uur in het Giuthuia gelegenheid lal beitaaa om zich ioiteloot ie doeu inenten en berinenten Gouda den 2 December 1879 Burgemeester en Wethouders voornoerad VAN BERGEN IJZEXDOOBN De Secretaris BROUWER Bcgrootlngsdiscussicii De zitting van Donderdag gaf den heer Fransen van de Putte gelegenheid uitvoerig zyn houding tgdena de crisis te verdedigen een jevolg van de uitnoodiging door den heer leydenrgck tot hem gericht Nieuws werd niet vernomen meer belang zal dan zeker ook gesteld zün m de verklaringen van dien spreker omtrent grondwetsherziening censusverlaging enz art 194 der grondwet willende handhaven heeft hg bezwaar tegen een herziening de census neemt hg in bescherming omdat hg die betaalt nit den aard der zaak het m est belang stelt in de publieke zaak spreker eindigde zgne rede met de woorden Geen volkssouvereiniteit geen algemeen stemrecht de constitutioneele monarchie niets meer maar ook nieta minder Minder vredelievend is de heer van der Hoeven gestemd hg motiveerde de stem die bg tegen de btMTrOOfcinïTftn van Kïntipn an UnifAnlniwlu l a zaken zal uitbrengen omdat afstemming der begrooting het eenige middel is om eeu ministerie dat niet wil heengaan daartoe te verplichten Spreker verklaart zich noch tegen tondwetsherziening noch tegen invoering van et algemeen stemrecht hieromtrent zou eenstemmigheid te verkrijgen zgn ook de katholiek kan zonder eenig genioedsbezwaar de grondwet doen uitvoeren als dienaar des konings alleen de kerkelgke quacstiën zoowel hier as in lodië maken een klove die niet te dempen is Nietuitvoering der wtt op bet onderwijs was naar de meeniug vau dien spreker de plicht der regeering Met eenige maanden uitstel van executie was hij niet tevreden te stellen een nieuw ministerie Kappeyue was voor hem verkieselijker dan dit dat onder de vlag van onpartgdigheid de meest in het oog loofende lartijdigheid tegenover spreker s party had etoond Nadat de heer van der Linden de liberalen vermaand had eensgezind te blgven de heer Sickesz zgn steun aan dit ministerie had toe C nd vertrouwen stellende in de heeren derman eu Vissering en de beer van Nispen nog eens de crisis het algemeen stemrecht den financiëelen toestand en wat niet meer besproken had was de minister Van buitenlandsche zaken ala formeerder van het ministerie aan het woord om de 24 leden die reeds gesproken hadden te beantwoorden Na de kroon verdedigd te hebben tegen den aanval van den eersten spreker erkende de minister dat op dit oogenblik geen ministerieele party bestaat Na al het besprokene en na de biykbare verdeeldheid die bg alle richtingen omtrent grondwetsherziening bestaat was het voor den minister gemakkelgk uitstel te pleiten omdat die herziening vooralsnog niet algemeen noodzakeiyk werd geoordeeld Kieswetswgziging kan ook zonder grondwetsherziening na regeling der belastingen geschieden Den heer de Jonge gaf hg de verzekering dat het ontwerp tot wering van drankverbruik zal worden iugetlieud den heer Idserda dat de regeering sedert het re ebat niet van opinie omtrent de wet op het lager onderwgs veranderd is maar hierover hebben we nog nadere verklaringen zullen zg meer afdoend ziJnV van dien minister van Binnenlandsche zaken te wachten Omtrent het vorig ministerie werd het stilzwggen bewaard wel werd de optreding van dit ministerie verdedigd door een vingerwijzing op de buitengewone omstandigheden van dezen zomer Hoogst belaugrgk waren de redevoeringen op den vglden en laatsten dag van dit debat uitgesproken De minister van financiën een der mannen die den formeerder van hel ministerie voor dwalen moeten hoeden was ioen het eerst aan het woord In een uitvoerige rede besprak hg den tegenwoordigen financiëelen toestand de belastinghervorming en het verband tusschen de financiëele en algemeene poliliek van het kabinet Was de tegenwoordige financiëele toestand niet geheel zonder bezwaar de minister wees er op dat wg altgd meer uitgaven gehad hadden dan door de gewone inkomsten konden gedekt worden dit behoefde dus ook nu geen bezwaar te zgn mits de gewone middelen versterkt worden en daartoe kannen wg komen door verdubbelde inspanning van onze krachten Uitbreiding van mlirecte belastingen wordt door den minister afgekeurd gelgk reeds nit de memorie van antwoord gcjlileken was Als eenmaal de herziening van grondbelnstinj der ongebouwde eigendommefe is tot stand gebracht zal sprake kunnen van een betere regeling der mutatie rechten op welker afschaffing de heer Rutgers had aangedrongen Belastinghervorming ouk zonder grondwetsherziening acht de minister evenzeer mogelgk als de invoering van nieuwe middelen vóór de noodzakelgke hervorming is tot stj M gebracbt dan zal bet oOk mogelgk zgn liél kiesrecht te regelen zonder dat grondwetsherziening noodig is Omtrent de schoolwet verklaarde de minister dat de invoer dier wet niet afhankelgk is van de belastingquaestie De schoolwet zal overeenkomstig de belofle der regeering oo poeiii mogelijk worden ingevoerd en door ieder zal daaraan worden bijgedragen omdat die uitgaven zullen strekken tot verbetering van de openbare school en het onderwgs om het volk daardoor tot meerdere volkomenheid op te kweeken De heer Hegdenrgck had ruime aanleiding tot repliek gevonden Nog eens besprak hg de vergadering der liberale leden tijdens de crisis en constateerde de onmacht der liberale partij om een ministerie saum te stellen nog altgd koestert spreker hoop dat het ministerie up den goeden weg zal terug keeren hg wil afwachten In een korte rede verklaarde de heer Moens dat hg met het meeste genoegen de verklaring van den minister van financiën in zake de onderwgswet vernomen had hg voor zich acht de invoering in het midden van 1880 weuschelgk mogelgk en uoodzakelgk Geheel anders sprak natuurlgk de heer Élout betreurde deze gemoedelgke spr de houding door den heer van Lijnden aangenomen waarschuwde hg hem ernstig voor het gevaar dat zijn staatkunde in staatkunst zoude ontaarden vaderlgk vermaande hg den minister Six ernstig waarschuwde hg hem voor de verderfelgke gevolgen van het staatsalvermogen door de liberalen gehuldigd voor dat liberalisme waaruit socialisme en nihilisme zgn voortgesproten Ook het volkspetitiouement bleef met onvermeld De heer Hafmans die tot nu toe het stilzwggen had bewaard moest op het einde van het debat kortclgk in het licht stellen dat de optreding van dit ministerie te vroeg was geweest eerst had men den liberalen de gelegenheid moeten geven hun on macht te erkennen om dan aan de nptredicg voorwaarden te verbinden De heer de Bruya brak nog een lans voor de indirecte belastingen vooral op weelde artikelen Deze minister acht hjj in staat om de bezwaren tegen een tabaksbelasting uit den weg te ruimen De heer Rutgers van verschillende zyden aangevallen over zijn eerste rede bleef bet antwoord niet schuldig Met aanhaling der artikelen toonde bij aan waar strijd was tusschen grondwet en syllabus ora ten slotte te con tateeren dat de katholieken niet wülen de anti revolutionairen niet kunnen regeeren De heer van Hguten toonde zich in zgq repliek nog onbekeerd evenzeer als de heer van der Hoeven die niets van strijd tusschen grondwet ea syllabus wilde weten en zich beriep op den besten nitlegger van het laatste staatsstnk Paus Leo Nadat de heer van Lijnden nog verklaard had dat de onderwjjs qnaestie regeeringszaak is eu de regeering die eerlijk zal uitvoeren ea toepassen sprak de minister van binnenlandsche zaken ten slotte een afdoend woord Hij verdedigde de hoofdbeginselen waarop de onderwijswet rust de onderwijs quaestie is voor hem geen staatkundige maar een paedagogische Het karakter der openbare school wordt door hem verdedigd l eter dan die school aan te vallen zou men doen al men trachtte haar te verheffen eu van de gelegenheid gebmik maakte om godsdienstonderwys buiten de schooluren te geven Ten slotte verklaarde hg dat gelgke aanvallen als hy nn te verduren had van der Biugghens laatste levensjaren hebben verbitterd deze is daaronder bezweken hem hebben die aanvallen niet verwonderd maar ook niet geschokt En met deze krachtige verklaring werden de belangiijke debatten gesloten en hoofdstuk I met algemeene stemmen aangenomen L BÜITENLAUD Hiiilenlandscli Overzicht De Fransche dagbladen geven weinig nieuws aangaande de opening der Fransche kamers Alles ging inderdaad rustig in zijn werk Bij de opening vi n de zittingen van den Senaat io het Luxembourg waren bijna geen nieuwsgierigen Die van de Kamer lokte een duizendtal voorbijgangers maar ze bikten bedaard staan geen enkele lireet werd vernomen en de politie had geen de minste moeite ojii lie orde te bewaren Laug duurde de belangstelling niet want da snerpende koade was spoedig den ineisten te machtig In eene bestuursvergadering van de vier fractiën der Hukerzyde van de Kamer is op voorstel van dcii heer Briason besloten geene poging te doen tot onderwerping van het tegenwoordige kabinet n aar een programma vast te stellen vat aan de goedkeuring der Regeering zal worden onderworpen Op die wgze hoopt men dan met het tegenwoordige bewind den tgd door te komen die nog aan de tegenwoordige Kamer rest De Voltatre meldt dat de heer Ferry eene hervorming op het onderwgs aan de boogescboleu voorbereidt De minister Waddington heeft aan de gedelegrerden der liukerzij le met betrekking tot de schifting van het personeel verklaard dat de regeering hare taak geenszins als geëindigd beschouwde Hg deelde mede dat ei ne wet op de hervormingen der rechterlijke iDocht in gereedheid wordt gebracht en beloofde nieuwe wijzigingen in het personeel vau het ministerie van financiën Het Journal ojkiel behelst een rapport van deu minister van justitie ann den president der republiek over de toepassing der amnestiewet Bij het aannemen dier wet waren de douieri van 4311 veroordeelden te onderzoeken Van de overige 1198 hebben 2U9 vermindering ea 368 gehéele ontheffing