Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1879

voor St Meolaas Cadeaux in vele soortojj voorhanden bij Lange Tiendeweg alhier Vrijdag 5 Deconiber 1879 N 2383 GOUDSGHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad fat Gouda en Omstreken VEEGAIEEIÏÏG van de LEDEN der NEDERLAND8CHE GUSTAAF ADOLF VERtENIGING AïDEELINQ GOUDA WOESDAG 3 DECEMBER 1879 s namiddags te 3 uu in de Audiëntiezaal van het Kantongerefht Verkiezing van Bestnnrsleden vööeiöohFbeeicht Sociëteit Ons UcHO gen Gouda Aanstaande ZON DAG 7 DECEMBER 1879 door bet Rotterdamsche Tooneelgezelschap onder Directie van den Heer J V D VANK SOLSER De nitbreidiog der stukken en prüzen derplaatsen zullen verder op de Groote Billetteub kend worden gemaakt Haven B 17 beveelt zich voor bet aanstaand St MCOLAASFKi ST men vindt er alles wat de smaak kan vold en dagelyks VËRSCnE BOTËitLETTERS CONFITÜUlt en AMANDELHARTEN en TAARTEN Sausjj enBuoodjkb APPELBÜLLEN IBARSEPAIN HARTEN gevuM met FONDANT CHOCOLAAD en SUIKER ARTIKELEN SURPRISES BORSTPLATEN met verschillende smaken zooals Vauille Citron China s Appelen Kirsch Maras quin Rose enz enz enz enz Hoogstraat 110 111 De ndergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan bri gelegenheid van de St NICOLAAS tot het LEVEREN van VERSCHE SAUSIJZEN en PALLN GBROODJES tevens AFPELBOLLEIT J J VAN DEB MEER Elk die aan kinderen iets DEGELUKS wil geven worden uitgenoodigd wat te koopen van de door mg PAS ONTVANGEN Kindertafels Stoelen en Canapes Uitnumtend voor het JONGE VOLK door dat het n et vallen niet ligt kan breken Uw dienaar G GRAYESTEIJN Wgdstraat A 168 flM Gouda Oostbaven B ii 14 beveelt zich beleefd aan tot h t vervaardigen van Zeer Fjjn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE GotlOA DllüK VAN A BllINKMAN PRENTENBOEKEN De ondergeteekende maakt bij deze zijne g eëerde begun De ondergeteekende maakt bij deze zijne geëerde begunstigers bekend dat voor de g legenhei l van Öint Nieolaas alle artikelen bij hem voorhanden zijii zoowel irt als CIIOCOLADËARTIKËLEIV en SINT NICO LAAS ook tevens SJVOEPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat WAM 11 ® iia IL Banketbakker Wijdstraat heeft VOORHANDENeene fijJie COLLECTIE Chocolaad en Suifcerwerken eene groote Sorteering Fransehe en Duitsche SURPRISES en gedurende het St NICOLA ASFBEST Tersche Amandel en Confltiiiirliarten diverse itroole en kleine Taarten goed gevulde BOTERLETTERS BANKETLETTERS SAUS IJSENBROODJES enz enz FII ALE UTrVERROOP Wil men KOOPJES en toch SOLIDE goederen feoopen Men Bezoeke LUC W KOIILBRUGOU S winkel in de Dubbele Baart B 9 alwaar wegens verhuizing FINAAL UITVERKOCHT wordt NosToorhanden Een groote Partij BAAIJEN WOLLEN en KATOENEN DEKENS KAPOKBEDDEN WITTE en ZWARTE i GOEDEREN TAFELKLEEDEN DAMES DOEKEN GARNITURES enz enz benevensiHEEREN HALFHEMDEN BOORDEN DASSEN HANDSCHOENEN en een partij GOEDEREN bijzonder geschikt voor St Nicolaas Cadeaux WED l BOSLSÜUS HOOGSTRAAT Ruime Keuze SINT NICOLAAS CADEAUX T03IB0LA zonder nieten 25 Cent het lot te beginnen VRIJDAG 5 DE CEMBER Hoogstraat 110 111 OPEHBARG VERKOOMG WOENSDAG den 10 December 1879 fles Voomiiddags ten 10 ure op de Bouwmanswoning in het Veerstalblok onder GOUDERAK bewoond door 7 BULK vAs 8 KALFKOEIEN if KALFVAARS 4 VARKENS 8 d ifOOO Küo 8 HOOI Bouw en MelkeriJ Gereedachappen en eeiie partij Brandhout ook Inlichtinfien geeft Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht 11 mummm s © @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrögbaar bij C v d LINDEN Ga Hooge Gonwe te Gouda Eene rtime keuze POËZIE en PHOTOGRAFIE kLBÜMS SCHRIJFen MUZIEKMAPPEN PORTEMONAIES en SIGARENKOKERS alsmede eene groote sorteoring enz enz B A VERZIJL Korte Tiende weg D l BUITENLAND liuiteolaadscli Overzlchl Deur dagen ia te Madrid het huwelijk Toltrokk n van koaiug Alphoosas met de Ousteuryksche aartskertogin CEriatioe De plechtighedea wareu iu den geeat ala by dergelijke gelegenheden te doen gebruiicelyk ia De jonge koDÏDg die reeda een tweede huwelijk aloot wu Vrijdag 22 jaren oud geworden Van polilieke beteekenia kan men by dit huwelijk hnaat niet apreken Spanje heeft geen invloed in den raad van Europa en cijne regeeriogen welke fuaten ly dikwerf mogen gemaakt hebben hebbeu den vrede rao Europa niet trachten te veratoren Het ia buitendien door ayne ligging beveiligd tegen den anuexeerlaat van machteer volken soodat bet geen ateun behoeft te toeken in vreemde alliantie Moge de koning in deten tweeden echt gelukkiger cyu dan in ijja cao tragiaeh afgeloopeu huueiyk met Mariad 4a Aferoeda Spanje ia een moeilijk te regeeren tand eu de jonge man die zulk eene zware ta ik heeft mag wel wat afleiding vinden iu fauiaelyk geluk Ook willen we hopen dat de bedeu aanvangende diacuaaie In de Cortea over Cuba hem de witlebroodaweken niet te reel moge vergallen Het programma van de verachilleude groepen der linkcnijde der Franacbe Kamer ii thans nagenoeg ereed maar in bytooderheden iiog nitt nauwkeurig genoeg bekend om een juiat oordeel toe te laten Over de poging om het miuiaterie een ratten wegwiJEcr te geren zullen de gevotlena natuurlijk zeer uiteeuloupeu Onmogelijk echter kan het oordeel billyk weaeu HH i n wr meu uiet iu aanmerking neenit dat Frankryk in zeer bijzondere omstandigheden verkeert en men daar niet alechts den gewonen strijd der partyeu heeft te oereu muar bovendien nog voortrinrend heeft te kampen met de overleveringen eu d personen van het keizerryk Het meest wellicht komt dit uit bij de zaak die op het republikeiiische programma bovenaan staat de zoivenng van den beambtenstand Gemakkelijk ia te jeggen dat de republikeinen alechts verlangen plaala te zien gemaakt voor zich telven eu hunne vrienden eu dit verlangen zal dan ook in dit vraagstuk wel een rol spelen Maar de hoofdrol heeft deze begeerte stellig f iet Kr ia in de Krausche maatschappij H v naar terugkeer van vroegere toestanden haakt dan lat de republikeiiitn niet te recht bet teer bedenkelijk zouden vinden gewichtige betrekkingen in de handen hunner vijanden te ti n En de kracht der overlevering is wat het personeel der beambten be treft zoo buitengewoon jilerk dat het met te verwonderen is wanneer men begrijpt even buitengewonen aandrang op de pgeerlug daartegenover te moeten stellen Nadere berichten melden dat de ministers de kamers tyu voorgekomen en de quaestie rau vertrouwen geateld hebben De minister Waddington zeide o a Men beweert vry algemeen dat de dagen van het miniaterie geteld zyn doch niet in bijzondere geaprekken maar op de redeuaarstribuoe moet de mir nitierieele quaeatie gesteld wurdeo Het land heeft er behoefte aan om van den naasten dag zeker te zyn Het is Lier de vraag niet om programma s in vergaderingen buiten bet parlement om te ontwerpen zijn ty onbepaald dan hebben programma s geene beteekenia zijn zü in bepaalde bewoordingen vervat dan ia er geen miniaterie dat zich een programma zou laten opdringen Om by den parlementairen regel te blijven is het noodzakelyk dat het Parlement luide verklare of het miniaterie al dan niet zijn vertrouwen bezit Ia dit niet of niet volkomen het geval dan ia bet Kabinet tot aftreden bereid Deze parieraentaire regel is eenvoudig en duidel jk en daarvan mag niet afgeweken worden Men zegge derhalve aan de vergaderingen dagbladpolitiek vaarwel en brenge de vraagstukken welke men behandeld wil zien op de redenaaratribune Dit is in het belang van de regeering het Parlement en het laud Volgens uit Berlyu ontvangen berichten hebben de onderhandelingen met het Vaticaan tot geen resultaat geleid het struikellyak was de peitoous noestie de Curie verlangde dat al de verbannen Msacbtypen in hun ambt Kttdm warden hersteld en waar dit onmogelijk was bij enkele personen deze zoudeu warden bewogen vrijwillig af te tredai Omtrent de onderb indeUi gpn over het verkeer tusschen Duilschland en OiM eriryk wordt gemeld dat er tweeërlei aan de orde is 1 het verlengen van den tegeuwoordigec roorloopigeu toestand 2 het treffen eener niei we sobikkiiig Daar de legenr woordige met 1 Jan 1880 eiuiligt en men vóór dien tyd wel geen nieuwe zid kunnen treffen qioet hoofdzakelijk over het eerste punt gehandeld zyiif De Xeae reit fireiie beweert dat meu wnt dit betreft bet op alle punten eens werd maar de Duitsche regeeriSg twee zaken niet kon toestaan zonder een besluit van den Hyksibg Dit betreft het beslag op spoorwegwageut en de verlenging van vrgdom van invoer op fuue linnens Voor beide punten is inderdaad een besluit van den Rijksdag noodig In elk geval blykl dat de ouderhaudiliugen geenszins geheel lijn mislukt Slechts werd de uitslag vertraagd wat iutuaschen reeds op zichzelf eene teleurstelling ia daar men vooral in Oostenrijk zich een veel gunstiger uitkomst bad voorgesteld In de Hongaarsche hoofdstirid is men zeer ontevreden over de werken tot regeling van den loop van den Douau men beweerl op grond vau buiteulaudscfae adviezen dat deze werken volstrekt nitt deugen en het gevaar van overstrooming vooral voor Pesih grooler maken Mn liscbt nu de verwijdering van de mannen di met de uitvoering van die werken zijn belast es ook van den Minister vaa apenbn4T verkeer frttij Óe oppositie maakt van de gelegenheid gebruik om het gebeele Mmis terïe aan te vallen Ook de Hoiigareii schynen niet te kunnen leven zonder hooge potiiiek De Bjodschap aii den President der Vrreonigde Staten ter opeuiiig van het Congres Is op de een of andere geheimzinnige wijze publiek gewprden vóór den tyd tegen de doorgraving vau de landengte van Panama bestaat geen bezwaar indien het werk gesteld wordt onder bescheniiiiig van Amerika GOÜD I i December 1879 Bij de gisteren plaats gehad hebbende herslemming vdor een lid der Kamer vau Koophandel en Fabrieken alhier werden uitgebracht 15 stemmen Daarvan vereeuigden op zich de heer H W G Koning 8 eu J A Koest van Limburg 7 stemmen Gekozen is dus de heer H VV G Koning Door de Kamer van Koophandel en Fabriekenis aan den Minister van Waterstaat htt verzotk gericht om hel getal brievenbussen iu deze gemeentete vermeerdereu In de vergadering derAfd Gouda van de Nederl GifstaafAdolfvereeuiging werden gisteren tot leden va t Bestuur gekozen ds B J Swa in en Mr J Foj tuijn Droogleever Eerstgenoemde werd tot Voorzitter gekozen en Mr ü J du Pui sedert de oprichting Penningmeester der Afd nuin ibaus ook de I fuuctieu van bet Secretariaat op zich Buveudieli hebben de heeren D J A van Kruijue eu J Im Noothoven van Goor tilling in het Bestuur ËeU groot gedeelte van t saldo werd ten bale van naodlydcude kerken eo scholen bestemd De Arrondisseraents Hechtbttuk te Kotterdam hoeft Dinsdag 2 December 1 1 o a veroordeeld C W P H wonende te Gouda ter zake van diefstal van twee kuikens tot eene celstraf van teven dagen Het He Zondagsblad van 30 Nov bevat onder de rubriek kerk een artikel van de redactie naar nauIriding van het voorgevallene in den Kerkeraad der Ned Herv gemeente alhier Het geeft eerst eeii overzicht van de feiten die uit de iu ons blad geplaatste arlikflen bekend zyn en eindigt aldus Derha ve het woord der bh Steeveus en v Eyk wy beloofden het aau niemand anders is onwaar evenals hunne geheele voorstelling der feiten X schryft ous ik acht het beneden mij om er verder iets op te antwoorden Laat anderen de vraag nu beantwoorden bekrompen of oneerlijk Ook wij sluiten over deze zaak de debatten Onze plaatsruimte veroorlooft ous uiet in plaatselijke aangelegenheden zoo diep door te dringen We gaven de feilen alleen om te toonen hoe het ooufesaionalisme moet voeren tot onzedelijkheid Wee eener Kerk die tot bevordering der alleenzaligmakende leer de toevlucht moet nemen tot leugen en woordbreuk Het koningrijk Gods komt niet langs de negen der zonde De toestand van Z K H Prins Frederik blijft bevredigend ofschoon de nacht minder rustig werd doorgebracht Uit Waddinxveen schrijft men ons Het waa gisteren avond ayiier fetsl voor de leerlingen der gemeentelijke handwerkschool hoofdonderwij zeres mej C Hooftmau De oudste meisjes voerden een Stal komedieslukjes op terwijl allen ongeveer 70 op ververschingen werden onthaald Ten behoeve der armste leerlingen was een tombola daargesteld waarvan de prijzen grootendeels door de leerliugem zelf waren vervaardigd Verscheidene damei luisterden dit feesije met hunne tegeuwoordightid op en gaven ie voren sloffelyke blijken van belangstelling Staten Generaal Twkede Kaheb zittingen van 2 en 3 Dec 1879 Inde tilting van Dinsdngbihet hoofdstuk Bnilenlandsche Ztikeu aHiigeiiomen met 62 tegen t steminen De minister verklaarde geen tegi nslander te ziju van arbitrage Het uiilevcringstractaat met Noord Amerika zal wa irschijulijk binnen kon gesloten worden De nederzetting op Borneo was geen politieke vestiging De regceriiig heeft zich bij Engeland vergewist dat niets wordt gedaan in siryd met den geest van het tractaat van 1824 De regeering blijft de belangen onzer handelspolitiek voorslaai Het verbad omlfent veevervoer in Duitscbland zal waarschijrdijk in het voorjaar worden opgeheven Bij Engeland wordt eveneens aangedrongen op de oplatling dtr verbodsbepalingen De beraadslaging over het hoofdstuk Justitie werd aangevangen waarbij t il van punten zijn behandeld In de zitting van gisteren is het algemeen debat over het hoofdstuk Justilie voortgezet De heereu Godefroi en van Eek verdedigden de werking der nieuwe recblerlijke wetten De heer Godefroi wilde efihler uitbreiding der rechtsmacht en voluntaire jurisdiklie der kantonrechters en het correctioualiseeren van misdrijven wnt de heer K v in Nispen bestrijd Ook dringt de heer Godefroi aan op een berzitniiig der wetgetiug van de veiiiiootscliuppeu van koophftndi 1 nl beweert hg dat de meest volledige wetgeving schandalen als ue laatstelijk voofgevallene niet z il kunnen voorkomen D h eren de Beaufort en van Eysinga wenscbea de regeling der vioarie goedercn De heer Elout dringt aan op maatregel n tot verhooglug van de zedelijkheid des volks en de heiliging van den Zondag De heer van Eek weuscht de iuslelling eener staatscommissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek Naar men verneemt zal de Nederlandsche Hoofdcommissie voor de in 1878 te Parijs geSnuden interualionale tentoonstelling den lun dezer te s Hage haar laatste algemeene vergadering houden en daarna worden ontbonden t De Zniderzce sloomboolfu hebben gister te verjeefs getracht door het ijs te komen zij moesten terugkeeren De vaart op de Zuiderzee is dus tot wéér dooi invalt als gesloten te beschouwen Naar wij vernemen hebben reeds enkele offieieren van onze marine zich aangeboden om vanneer hun daartoe verlof woidt verlund de volgen Ie reis met de H ilhm Barents mede te maken N R Qt