Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1879

im mm m Ê m Bij cenc gisteren door den directeur en kommandaiit itr marine gehouden openbare aanbesteding ran hennep bleken minste inschryvers te fijn Wed Cuol Zonen te Kotterdnra voor de levering van 50 000 kilo Noordsctien hennep tegen ƒ 34 68 de 100 kilo Bonke Co roor 6000 kilo inlandschen schilhennep tegen 6H en 5000 kilo tegen ƒ 58 de 100 kilo W ue Gruyter te Ijekkerkerk 5000 kilo als boven tegen 67 95 en 60ÜU kilo tegen ƒ 68 95 de 100 kilo en de ioudficlie nmchinule garenspinnerij te Ooudn 00U kilo als voren tegen ƒ 68 70 de 100 kilo Bij den over eg roorbg het station Woerden en ni bij het iiausluitingspunt der lyn Leiden Woerden is gisteren namiddag een boerenwagen waarop twee perbonen gezeten waren door den trein Vrtn Amstenlam die te 6 20 te ïtotterdan aankomt overreden met het noodlottig gevolg dat de beide personen geheel vermorzeld werden Ook de wagen werd natuurlijk vcrbryzeld Driccnveertig brandspuitmeesters Kullen te Botlerdaiu legen 1 Januari hun eervol ontslag aanvragen De Vereeuiging Algemeen Kies en Stemrecht te Amsterdam houdt he len rond een meeting tengunste van het algemeen stsmreoht in het lokaal de Vcrecniging in de Warraoesstraat De heer mr S Katz advocaat te Amsterdam tal het onderwerp inleiden B j de Botterdamsche tooneelisten is in studie DrAssommair het drama dat uit Zola a roman van dien naam is getrokken Het nadeelig saldo waarmee de Farysche wereldtentoonstelling gesloten heeft is 30 millioen na aftrek van de 10 millioen die voor dit doel op de Staatsbegrooting werden uitgetrokken bedraag het verlies dus 20 millioen francs öelyk wij reeds voorloopig in het verslag der alge neene vergadering van de Vereeuiging Higen Hulp hebben medegedeeld heeft deze eene nienwe afdeeling in het leven geroepen onder den naam ran Zekerheidstelling voor ambtenaren en beambten Deze afdeeling is na door goedkeuring harer statuten als rechtspersoon erkend bij Ifon besluit ran den 1 Oden November Zg heeft ten doel zekerheid te stellen in inschryringen op de Grootboeken der Na tionale Werkelijke Schuld voor leden der Veseeuiging die daartoe ter ake van bun ambt of beroep verplicht zyn Ieder die in de ambtenaarswereld bekend is zal gereedelijk erkennen dat deze afdeeling voorziet in eene lang gevoelde behoefte niet uitsluitend maar tooh in de eerste plaats voor comptabele ambtenaren in dienst van deu Staat der provinciën en gemeenten Bekwaamheid roor het ambt gaat betrekkelyk zelden gepaard met genoegzame middelen om de vereisoh te zekerheid te stellen en zy die niet in het bezit zyn ran die middelen vinden niet altyd betrekkingen of vrienden in staat en gezind tich door bezwaring Van in de grootboeken uitgeschreven kapitalen borg voor hen te stellen en om die borgtochten by eventneele promotie te verhoogen Dit is eene voortdurende bron van zorg voor den ambtenaar Daarin zooveel mogelyk te voorzien is niet alleen in zijn belang maar ook in bet belang d r publieke zaak Blykéns het genoemd verslag zal de nieuwe afdeeling van Eigen Huif trachten de ter bereiking vanhaar doel noodige in de Grootboeken der NationaleSchuld in te achryven kapitalen te vinden door uitgifte ran obligatiën groot ƒ 1000 ƒ 600 en ƒ 100 tegen eene rente ran hoogstens 6 pot bij de uitgiftete bepalen Zg ten wier behoeve de zekerheid gesteld wordt verbinden zich tot eene geringe retributie roor suppletie van renten administratiekostenen aanzniiering ran evcntneele tekorten welke de ondervinding leert dit in verhouding tot deenorme sommen waarvoor op den duur zekerheidwordt eu is gesteld zeer zeldzaam eu ran weinigbeteekenis zyn I Het roorloopig Bestuur der afdeeling bestaat uit e heerén A W Pb Weiizel i Kuiper W C Hoijelen M Kaun De gelegenheid tot deelneming doorinsehrgving voor obligation en tot aanvrage omlekerheid is reeds geepend i Nu lieh in de Volksverfegenroordiging weer stemmen hebben doen hooren roor de opheSÏDg der militaire muziekkorpsen kan het zijn n t hebben de aandacht te restigen op de hoogst belangrijke uitkomsten die onlangs in het kamp van Mustapha Algerië zgn verkregen met proefnemingen om de muzikanten te bekwamen voor het verleenen der eerste hulp aan en het vervoer van gekwetsten sp het slagveld Die proefnemingen op initiatief van den kommandant van het Iste regiment Zona ven genomen zijn met den besteu uitslag bekroond Na gedurende Icohts een tiental dagen onderwys te hebben genoten hebben de muzikanten van dit korps in tegenwoordigheid van verschillende civiele genecsheeren en een groot aantal officieren hel bewijs geleverd dat zij geschikt zija om in dit opzioht op het slagveld de grootste diensten te bewijzen De Jvenir Mil waaraan deze mededeelijig ontleend is drukt dan ook den weusoh uit dat het rapport omtrent deze proefiieraing onder de oogen van den Minister van oorlog gebracht worde en soortgelijke ocfeiiingen voor alle korpsen reglementair voorgeschreven zullen worden liet ff V h R vestigt de aandacht op een belangrijk arrest van den Hoogen Baad waarbg beslist is dat het kon besluit van 31 Juli 1841 betrekkelijk ile concessiën tot het aanleggen van stoomhootdiensten niet is een algemeene ilï iittregel van inwendig bestuur geworteld in de wet en dus geen zoodanige maatregel tegen overtreding waarvan straf is bedreigd Met deze beslissing is aan de rerzekering ran het stoombootrerroer in Nederland alle straf bedreiging ontnomen De Hooge Baad heeft hierin zyne nieuwe jurispruden ie gehandhaafd volgens welke koninklijke besluiten om als algemeene maatregel ri n invrendig bestuur te kunnen 7orden beschouwd moeten strekken tot uitvoering eener wet of op eenige wet berusten Maar de beteekenis die het zicli steeds uitbreidend stoombootrerroer in onzen tijd heeft verkregen en het gevaar dat stratfeloosheid van overtredingen voor de openbare veiligheid doet ontstaan wettigei de verwachting dut de minister van waterstaat zich haasten zal den wensch te bevredigen reeds zoo dikwerf geuit om de openbare middelen van vervoer eindelgk eens te doen rusten op een wettelyken grondslag en op dit ontwerp zoodanige wetgeving in het leren te roepen als met de geheel gewyzigde eischen ran den tegen woord igen tgd in orereenstemming kan geacht worden Te Meppel hebben dertien gezinnen nit orerweging dat ter vervanging van dr A J Ouri geen predikant van de moderoe richting wordt beroepen by d urwaurders iiploit hun lidmaatschap ran de Ned Hervormde kerk opgezegd Naar wij uit goede brt rernemen is het getal onderofficieren die by het jongste offioiersexninen roor de infanterie aan de eischen voldaau hebben zooveel grooter dan men aanvaukelgk kon vermoeden dat de roinisler van porlog het getal plaatsen voor ie luitenant der inf hier te lande van 20 op 0 gebracht heeft Daar er nu 60 aspiranten geslaagd sijn kunnen er dus nog 30 by het O I leger worden aangesteld Dit besluit zal vele gelukkigen maken en inderdaad was ook de orergang ran de laatste jaren toen er telkens 30 a 40 plaatsen roor de infanteriebier te lande werden opengesteld oji 20 wel watplotseling en veroorzaakte daardoor teleurstelling Het laat zich pngetnyfeld aanzien dat in het vervolg iiiet zooveel officieren ran de korpsen zullen kunnen worden aangesteld als sedert een tiental jaren het geval w 8 daar de militaire academie nu gelukkigerwijze weldra ook weder officieren voor dp infanteriezal gaan leveren en daar de dienst in O I nietop den duur zoovele officieren zal blijven rergen indien althans de berrediging van Aljeh blijkt van blijvenden aard te zgn Aangenomen dat hetniet mogelijk zal zgn in de toekomst meer dan een20tal plaatsen s jaars roor de infanterie hier telanilc open te stellen achten wij het wijs ep humaan ran den minister van oorlog dat hy aldus op geleidelyke wyzc de vermindering tot stand brent hetvorige jaar 36 dit jaar 80 4u of twee volgendewellicht 25 om zoo eindelijk tot het normaalcijfer van 20 Ie geraken als maximum voor de infanteriehier te lande Zeer Carieus noemt W G in de Juer Ct de statuten van de te s Hage gevestigde Drentsohe Machinale Turfmaatsohappy Het kapitaal is be paald op ƒ 120 000 verdeeld in 2000 aandeelen ieder van ƒ 60 Ken der comparanten nam daarin deel voor 1600 aandeelen of voor ƒ 90 000 en gaf daarvoor aan de Mantschappy over een thans in volle werking zynde reendery op Nieuw Amsterdam met de huur van geschikt terrein ter rerreening gelegen aan een kanaal met woning roor machinist en arbeiderswoningen een grooie partg aflererbare turf enz enz W G zegt daarran lo dat er in het geheel geen reeuderij beslaat althans wanneer men nog het oude begrip deelt dat er voor een veendery veen noodig is 2o dat de huur van het geschikt terrein den In Januari afloopt en niet wordt verlengd 3o dat er geen arbeiderswoningen zijn en dat de woning voor den machinist is een honten keet Van een vertrouwbire en deskundige zijde ontvangt W G de volgende schatting van hetgeen voor ƒ 90000 aan de Maatschappij is ingebracht een schatting die volgens den schrijver eer te hoog dan te laag is Keet mot loods ƒ 1000 2 machines met toebehooreri ƒ 3000 amedery met werktuigen stoompompen rails en verder yzerwerk ƒ 1600 kruiwagens en andere gereedschappen ƒ 800 afleverbare turf ƒ 3700 kraan mohilair enz ƒ 690 te zamen ƒ 9000 De werkelyke waarde zon dus juist een tiende gedeelte zyn van dat waarvoor de goederen zijn ingebracht Met de meeste krachtsinspanning wordt thans Is Amsterdam gewerkt aan de gshegge met stoorarermogen waarmede de firma Butters een proef zal nemen om by felle vorst een open geul in het Noordzeekanaal te onderhouden Binnen acht dagen zal het werktuig giireed zijn De raad de gemeente Oirsohot heeft aan de instructie voor de openbare onderwgzers in de gemeente een nieui artikel toegevoegd bepalende o a dat zij geen scholieren of leerlingen in den kost mogen nemen en evenmin uitbesteden bg de ingezetenen zg mogen ouders of voogden die in de gemeente niet gevestigd zgn niet aanraden hun kinderen of pupillen bg ingezetenen in den kost te besteden ten einde openbaar onderwys te genieten daarover geen correspondentie houden of er zich op een andere wijze mede inlaten en wanneer dergelyke kinderen of leerlingen hun school bezoeken geen adder voordeel genieten dan de raste jaarwedden en het rer nderlgk inkomen hun reedc door den Raad toegelegd ol in het rerrolg nog toe te leggen De hoofdonderwgzer in de kom der gemeente heeft zich bg adr ss tot den Koning gewend met rerioek deze bepaling als in sirgd met het algemeen belang te Teruietigen Aan de bekroond op de tentoonstelling ran nationale en koloniale ngverheid te Arnhem is door de bikkende Commissie mededeeling gedaan van bare briefwisseling met het Bestuur over de quaestie der bekroningen vervanging der diploma s door medailles Daaruit blykt dat het Bestuur bigft volharden bg zgn besluit om geen medailles toe te kennen Het komt uamelgk het Bestuur voor dat de verhouding tusschen een gouden en een zilveren medaille eeue andere is of althans zijn kan dan die tusschen diploma s eersten en tweeden graad en nu de Jury eenmaal haar onderzoek heeft ingesteld en hare beslissing genomen met het oog op diploma s zoude tegenover vele bekroonden eene oubillijkheid begaan worden wanneer het Bestuur de gelegenheid verschafte deze diploma s in gouden of zilveren medailles te veranderen Tegenover de Jury zelve zoude bovendien eene zoodanige verandering van den grprdslag harer beslissing niet Ie verdedigen zijn De Commissie meent dat uil het gebeurde do in ustrieelen opnieuw de leering pulten dat bet niet raadzaam is ooit weer aan tentoonstellingen deel Ie nemen die van particulieren uitgaan en dat nu aan inzenders die zich bg de wgze van bekroniiig ran het bestuur der Arnhemsehe enloonstelliiig niet willen neerlesgen deze weg opfföblgft dat zij als protest aan ddrBestuur kennis geren de bekroning nie te zullen aannemen De Commissie zal hiertoe het roorbeeld geren daar hare bekroonde leden eenparig besloten hebben hunne bekrooning te weigeren Toor het gerechtshof te Amsterdam is Maandag de belangrijke rraag behandeld of bel rerkoopen ran hanen in plaats ran hennen ralt in de termen ran artikel 423 ran den Codt Péml en dus strafrechtelijk kan worden rerrolgd als bedrog in de soort ran eenige waar of koopmanschap De ndrokasjt generaal mr W N Op ten Noort beantwoordde die rraag berestigend de adrokaat mr A Haas onikenend Den beklaagde werd nameljjk ten laste gelegd dat hij aan zekeren C te Bodegfaren drie en een tolgaarder te Zwammerdam vier jonge hanen had verkocht terwgl de koopers uitdrukkelijk den koop van hennen hadden rerlangd £ en der getuigen rerklaarde dat hg aan beklaagde zekere B uit Uiden een dood kalf en 16 hanen had rerkocht de laatste tegen de prjjs van 56 eents per stuk dat is 5 cents meer dan de gewone prgs iii die dagen Beklaagde had de 7 bewuste hanen die nog van geen kam voorzien waren verkocht voor ƒ 1 26 het stuk en zou volgens een getuige hebben gezegd dat zgn vrouw er een lekker eitje van ken hebben volgens een andere dat hy ze den nek om zon dia aien als het hanen waren De bovenbedoelde eerste getnige verklaarde nog dat beklaagde bg den koop der 16 hanen had gezegd het is toch maar om B helmery te doen Beklaagde ontkende de wetenschap dat het hanen waren en beweerde dai van kippen dat is van het geslacht was gesproken Omtrent dat laatste bleek ter terechtzitting wel eenige twijfel te beslaan De tolgaarder die vier kennen meende gekocht te hebben ontdekte den volgenden morgen dat een dezer kraaide en dat hij dus bedrogen was Mr Hans ontkende dal het bewijs was geleverd dat de beklaagde had bedrogen en dat in elk geval hier op zijn hoogst genomen slechts ran een dol civil sprake kon zijn maar geenszins van eeq bedrog in de soprt daar er alleen zou zijn verkeerde opgave van het geslacht der verkochte kippen Uitspraak Maandag 8 December £ r heerseht hoi ersnood I Gelukkig echter nog maar onder een bevolking die roet zeer weinig te belpen is De vogels nl die onze tjunett ras ougediei vrg houden of ons met hu r enng renrreolijken moeten ran honger sterven Is te uiet holpen worilen Als men dagelijksch retiige atnkjcs brood strooit is in dien nood roorzien Wij berelen de arme rogels in aller barijihartigheid aas men lAn d liefdadiihHd en en event aadere j iet nalaten L lEi 11 liM Kerstmis en NfeowJltAr zijn aanslaande I Beouders weten scbier geen keuze te doen om de wenschen Jiunner kimt en te roldpea Ma tsn fg spiself oed iiebben Kees d ou ovet 8 di cn ntnk zija Hoe jammer ran ooree iregfi egoóh geit I Neen dan is het beter een warm stek Mi n tekoopen dat bun zal vrijwaren voor verkoudheideu voor alle ziekten welke de winter met Eicb brengt Raadpleeg daarom voor die adnkoopen het schooiie sfcilhistreerde album vau de BËLliEJARDINIEBB te Farjjs dat u ep fraoeo ttaovrage gratis en franco wordt toe eitondcn Vergadaring nn den Gameentera d niKSDAG December TegPDirw rdi r ziju de voorritier mr rap Btr ta Duoioofn CD al de De notuVn d r forifce rcrgiderlRg werden rop vdorgeteuo ec fsordgek iird De Vowntittvr AvfU mede Antntlrnt VM een kottintlglc beituit dd 29 October jl bofldtrnde beDoeminfi vfto dr I i erpitre tot schoolopziener lu b t Je di triet vas 2utd UalUiid en goedkeuring door Geduputeerde Siatea der raaaabrilaiun lot verkoop a i grond ua de Veil aaa C Dopv c tM rer huring van een atak gcrÏDleerde groird mq K Koniitga m Notificatie Ingekomen ttja i lo ÏA a Tuuritcl vn nr Ssci pudertteaBd dofp de beeren Vt Poet Drost mr Ktat J M Noothoven aa t uor en dr F U O van ItTsot om door eene epMoiissie bestaande nit de 8 leden vao het Oagtlijkicb Kettuiir en 3 raadaledea tü duet oudert t ken ie vraag of oprichtiag eenardvinwaterleiding oitvoerbaar ion zijn in aanilniling aan die te Leidea o die te s Hage welke Cummtsitie ic ens de koaleo van aanlig en exploitatie zoa m9 ten bcj Ykeoen en aoodr i ogelijk een gedetailleerd rapport indienen Irrnnl de hcvr Laijlea zon worden uitgenrfiJdigd fijn Toorttrl voorioopig fn te trekken Jlij het voorstel waa eene toelichting gevoegd vaarnit bleek dat de kosten Tan eo derg lgkir Dniawaterleidiog hoogst fcaarichijnlijk fliet meer zouden bedragen dan eenp waterleiding van IJ rtwater votgani de brgrooUng daaraan door H en W giffiaalct terwijl de voont lleriich daarin Itereid verklaarde In een iK sIoten raadavfrgoudering de gronden aan te fevta waarup üïn getoileiv rnst 2o ten rapport van B en W ip voorgaand hrooratel waarin de aanneming daarvaa ni i wom ontraden DNeROon Ai t n W geen grouts yerwachtiitg brbbao van dra goeden itslng der pogingen daar bet floancieele bezwaar dét tegen het Toorstel v n den heer l o tén bestaat aok fgtfn eede dainwaterlriding van kracjit is Met het oog op het gewicht der zaak is erbtef eeo veelzijdig en nanwkeurig onderzoek ner geweosaht waarom II en W dat onderwck pkrae willen in de hand werken De Voorzitter atett vo ir het oorsfcl van den beer Snel atraks in behandeling ta nemen en den ¥ 6onteller gelegemlwid te geven dat in een besloten vergadering toe te licbtfni Deheer Lngten il liever den heer Snel eerst in de gelegenheidatellen tot toelichting van zgn tooMcI om daarna te bealiaseo or dit na of later zal worden bebnndeU Oe Vooraitter beeft daartegen geen bezwaar waarop de vergadering zich daarmede ïcreenigt 80 £ ea vooratel von bet raadslid G A Moller ooderatennd door de heerén van Straaten en van Jlerson om lo een anuwkenrig onderzoek te doen plaats hebben of er mog Igkheid beiiant vm on cm te atichten waterleiding bratk ta kunnen maken vao water nit de Lek en So om door dpsknndigen eco naawkeorige begoooting au de te tic teowaterleiding te dbeti oprhaken Bij dit voorstel Mboqrdeeene toelienting waarin o a gewexen wordt op de bekmdheid dat fan af de geqne nt Stolwgk dqor beaiaaBda aloetenen eene daarnaast gelegen pnbheke eg in eene nagenoeg rechte Ign verbinding bestaat met de gemeente fierg Ambacbt gélegcn aan de lekdijk waardoor men water ton karnenverkrjjgftd nit téa atroQ enle ifv r djl beter is da IHeU water Omtrent it ü tan behii eliag d5 foor td1 eiMalt de vergadering tr aka te zullen besluiten 4o Een adres van M Coben en eenig Qde aUwMera der Spoorstraat verzoekende dat de itadsomroVpcrs dje fnans op gemelde straat horme foncti n niet nitomneir voortaan ook daar zallen komen Ia banden van B en W om bericht en raad 5o Ben voorstel van B en W betrelffnde de ingebruikgeviog van gerioleerde grond aan de hh C Knaap ea H Overcijnder Ter visie 60 Eenige missives van vprachilleade collegiefi or besturen inzendende aanbevelingen voor de periodieke vacatures Ter vieie 7o £ cn adres van den heer M II Diepevtea o ruim 400 ladere ingezetenes verzoekende dringend fn tfe iJlfstt rga4euog vtaarïn de waterlt iding wordt behandeld liet bcslatt te wiUcn iie n dut bier ter stede eea waii rlfiditig erdt pgerkht vag gezuiverd IJselwaier Ter visie 9o Ken voorstel van de raadsleden W J Fortuiju Urooghavcr Br A Luüten Mr H J Kninenbiirg ea J M Noothoven vau Goor om te beginnen met de kermis van 1880 de kramPD die tot heden op de Haven en GouweHonden op den katteaiiigel te plaalseo Ter visie Aan de orde zgn de voorstellen tot wg iging der gemeentebegrooting dieast Ib79 liexe orden zoft ler hoofdelijke stemming goedgekeard Aan de orde is liet adres van C de Hoop bettckkehjk de Ihiiu v b eea atak Witcai fca gelegen UaJ aan den Huogen SchirUadieben Zcedijjc B en W Btelleii voor op dit adrei afKgzend te beschikken 1 en bet land openbaar te verpachten fie heer SUnvvr w st e r op dal bet bier juist geldt bet fWrwel dat gekocht ia met het oog op de op te richten w terleifj ng en vraagt of e verpachting daarom wel raad1zaam lit Orrrigeag Is pr wel oor publieke vrrpschting doch lift oaderbuud dar kade 10a bg aan de geiDeen e Uleulanden daar Uj de ksde vaa den anderen mterdgk blgkt dst liuur4irrai niet votd née voer dat onderhoud zorgen Nadatde voorzitter beeft opgemerkt dal in de pachlcouditienKordt ojtgeuoraen ie bepaling dat het land cder uan degeiueeotc kumt eo ra deac dit noodig heeft eo dat bethoudeo van het onderhoud der kade aan de gemeente volgens spr aiet voordeelig xoa aitkemen li r ijl de huurder asrop de beer Strover wees retds is aangeschrevt u bctr r voer lat obdtfrhOwd zorg te dragen wordt zonder hoofddgke atawnii ig overerukomstig htt voorstel van U en W hesluleu Daiirup wordt lieiioemd tat bulpotiüenagzer aaa de openbiire tlissc tie use hooi de heer J ée Joug alhier met algemeenestenmea eo tot brugwacbter aan de brag over Je Gouwe bijbet Ï Untsoen H de Zeeuw aut 10 t terwgl A de Keizer 6 at op zich vereenigt CD 1 Uaned biljet wordt uitjfebracbt Uiarup gaat de ope bare tergafleriug oier in eene met gesloten deuren om deu beer Socl gelegeitbcid te geven zgnVoorstel nader toe te lichten Na heropmiflg deelt de Voorzitter mede dat bü B en W is ingekomen eep missive van deo Inspccieur vat net genees kundig llaatstorxicht in dez provincie en tea ns een brief van de d Knbare GeaoAdheids comBrisaie alhier u beide wrikc hrMtei de aanducht wordt gevestigd met ƒ oog op een op te richten aterlciding op het uter uityde ritier de Lek terwgl dat uit den liset daarvoor zeer wprdt ontraden Op tuwratal vao dep Voorzitter beslait de vergadering de vooritelleQ an de hecren Snel en Maller in ovcfwcffinu Ie nemen en is d eerstvolgende vergaderiag t de hehaqdeling daarvan over te goaa Naial de beer Noothoven vav Goor met een enkel woord ep de wiBCcbelgkheid beeft gewezer dat de in de voormelde voorstellen bedoelde Commiasïe zoo t t de benoeming tnarvan urdt overgegaan een mandaat oatvaoge zoo uitgebreid mt elylt opdat file aangegeven plaiyicn duur baar worden oodfnoaht i a door dol selftle raadélid aan den Vooraitter verzocht aas bet rapport ven dear gemceDte architect bc treffende de berekening der K atni van opncbtiag eener wNtcrUtdiiig aan dca iU i w la leggea elk verzoek bevestigend werd beantwoord were de vergadering door den Voorzitter gesloten Ic Gouda Kantonsicrcclit Tereehtzitting vao Woeuii ag 3 Deeember 1879 Kantonrechter Ui J i tan MIKROP Ambtenasr van hel Upcnbaiir Ministerie Ut VV C A SCHOLTÏN te Rotterdam VEKOORDEBLl A L timmerman woneiideXte Gouda tut eeue boete van ƒ 3 of gerangvmalraf vau 1 dag wegens in zijn tfïenat werkzaam hebben Ivan een jongen beueden d 12 jaren ovd 11 jaar die b bet maken Tan aen straatje by de iu anibonw zijnde hoizen in de Vierde Kade te Gouda mevoudeu was bezig te zyn met aleeuen in een kriuwa n Ie plaatsen G VV O tapper wonewle te üouila tot eene boete Tan ƒ lo of gev vtoi dagenen eene oete van fi of gev van dag wegens des nachts na 1 uur ten half 1 ure niet gesloten hebben Tan zjjne tapperu op de Gpuwe te rouda terwijl zich daarin éen bezoeker bijvand die uiet tot zijn huisgezin b hoofda G K winkelier wonei e te Gouda lot eene boete Tan ƒ 1 of gev vau 1 dag wegens uit storten van een wagen mat atval van groente op den openbaren weg op de Houtmunsgrachl te Gouda F In koopman wo ienue te ionda tot twee boeten tan 1 of geT van 1 dag voor iedere boete wegens op den Kleiwejk te jojida rijden mt t een kar bespauuen met 2 houden die uiet waren voorzien van een muilkorf H R landbouwer wonende e Gouda tot eene boete Tan 3 df gev van l dag wegens op den Qroeneweg te Gpnda geheel zduder toezicht laten staan vaa zyn wagen bevpnnnen met een paard L E laodbovwer woveiide te Zegveld tot esne boete a ƒ 3 of gev vau 1 dag wegens ryden in draf over den beweegbaren brug aan den Kleiweg te Gotld D L touwslager wonende te Gouda lot eene boete van ƒ 1 of gev vau I dag wegens ryden over de kimkcrstraat op de Wesl Haren Ie Gouda met een kruiwagen beladen met touwwerk P p arbeider wonende Ie VVad liniTeen tot eene boete vau ƒ l of gev van 1 dag wegens rgdi u j over d ¥ klinkerstraat op deu Kleiweg te üoiüIb met een kruiwagen betaden met een mand met konijnen J N koopman wonende tg Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens rijden over de Ufnlceralraat op den Ka len infrel ic Oond i met een wagen beladen met manden met aardappelen G den H ajouwer ironcude Ie Gouda lot eene boete Tan ƒ 1 of gev van 1 dag wegena rijden orer de klinVerstraat op de Hoogalraat te Gouda met een wagen beladen roet kalfsvellen A C koopman wonende te Goud lot eene boete van 1 of ge van 1 dag wegena ryden over de klinkeralraat in de Lange Graenendnal te Gouda met een wagen beladen met ijzeren koopwaren K ran U tapper wonende Ic Nieuwerkerk tot eene boete Tan 3 of gef van 1 dag wegen in zijne tapperij Ie Nieuwerkerk det avonds na 10 uur om 11 uur hebben van een beaiekcr die niet lot lijn huisgezin behoorde MARKTBERICHTEN Gouda 4 Dec 1879 Boor de stremming der raart was de omzet van geen beteekenis De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug schapen alsmede magere varkens en biggen ieta vlugger varkens voor Ijonden 18 a 21 cents velte varkens van 24 i 27 per half kilo Aangevoerd 14 partijen kaas pryzen van ƒ 28 i ƒ 36 Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 i ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GRBOltKN 10 Nov Johannri oiiilen B PuDsclia ea 3 K Bik 1 Drc Pietrr ondcra I 1 Vceoendul en A E Kleg Pirk üodera M Schouten en C VerpieDleo i Joltannes ouders H vin den Menvel en A Wakier latthijs Ctiriliaao oodera M de Jong en M Janae 8 £ va Maria ouders W F Wealerraa en D de Rooij OVKKI EURN 1 Dee S J H Vos i w 8 W vaa Alkemaje 68 j S M van der Klein 1 j 8 m N Nienwland hnisvr van D van Tnijl 69 j F Jilleba wed U Ktjioer 7i j 4 F Hongendoorn Wed anj vanEik 74j GEHL AI t Dec C Kortcijé en Tuilenburfi ADVSRTENTIEW Getrouwd JACOBUS SAMUEL WALLER Tan Alten EN LOÜIZA MARIA van EVERDINGEN van DuUlnirg a R die ook namens wederzijdsche betrekkingen hurnpn dank betuigen voor de bewijzen vanIbelangstelling bij hun huwelijk onderTonden Gouda 4 December 1879 STJIOOLMS GEAITD MAGASIIT de Parfumeries 193 Weslliaven 193Louis P Welter tnaakt zyne geachte begunstigers bekend dat zijne magazijn ruim voorzien ia van Parfumeriën en Toiictzcepen aaronder doosjes met drie stukken FIJNE ZEEP zeer net verpakt voor 40 cent I Alles echt en teg en concureeijende prijzen i Door het huwelgk van de tegenwoordige i IE STBODC AJ RAAGT Mejuffrouw dr LANGE Fluweelen Singel met Februari EENE ANDERE Mevrouw vau de VELDE tam CAppRr LEK Peperstraat VRAAGT tegen Februari EENE DIËI 8TMËID om Keuken en Huiswerk te verrichten Loonnaar bekwaamheid Spreekuur s namiddag 7 8 nur SOSAATSENSLIJFEHIJ f Hoek Hoiitman sgraclit J F WELf ER