Goudsche Courant, zondag 7 december 1879

Zonda £ 7 Decciober PRENTENBOEKEN voor St Mcotaas Cadeaux in Tele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier N 2384 1879 HE COURANT De onderg eteekende maakt bij deze zijne geëerde begTinstigers bekend dat voor de e elegenheid van Sint Nicolaas alle artikelen bij hem voorhanden zijn zoowel in als CHOCOLADËARTIKËLËIV en SINT NICOLAAS oolc tevens SNOEPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat IL ¥ 41 W4ÜE € Nieuws eo Adverleritiebiadivoor Gouda m Onislreken Sociëteit 0 S GFA OEGE BllTEX iEWO E VOLKSVOORSTELLhC op Zondag 7 December 1879 door het Tooneelgezelschap Directie J van DKB VANK SOLSER van Itotturdam de opvoering zal bestaan in IJS Drama Vaudeville in 2 Bedrjjven waarin de titelrol door de jeugdige Tooneelspeler MICHEL VAN DER VANK SOLSER zal vervuld worden Daabna Deurwaarder Lustig Bljjspel met Zang in 2 Bedqjven Tusschen beide De i egerzaiiger TOM ÜUM Aanvang 7Va ure PRIJZEN der PLAATSEN bh Leden met hnnne Dames en Kinderen Ie rang 25 Cents Niet Leden 50 Cents 2e en 3e rang 25 cents Plaatsen kunnen besproken worden van 12 3 ure tegen 10 Cents extra UoOgStl Mt 110 111 nüogslr at 110 111 De ondergeteekende beveelt zich beleefdelflk aan bij gelegenheid van de St N I C ü L A A S tot het LEVEREN van VERSCHE SAUSUZEN en PALINGBROODJES tevens ook APPELBOLLEN J J VAN DEK MEER Elk die aan kinderen iets DEGELIJKS wil geven worden nitgenoodigd wat te koopen van de door mg PAS ONTVANGEN RIndertafels Stoelen en Canapes Uitnumtend voor het JONGE VOLK door dat het met vallen niet ligt kan breken Uw dienaar G GRAVESTEIJN Wjjdstraat A 168 mi immmi HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE 3©f3s atffia § STEEiVKOLEIM Van af HEDEN is de prjjs der RU BB KA CHELKOLEN 80 Cl er H L Contant zonder korting mits bij 2 of meer H L gel k genomen en vrg aan huis bezorgd J PaiXCE Cle Gouda 4 December 1879 QoDDA Dbbk van A Bkikkxam J BRBEBAART L Confiseur Patissier heeft de eer te berichten dat zgne SI NIG0LAAS ETALA6E gereed is en beveelt zich bijzonder aan tot het LEVEREN van goed gevulde Boterletters verschillende TAARTEN en GEBAKKEN APPELBOLLEN SAUSIJZEBROODJES fijne BORSTPLAAT in verscheidene geuren en kleuren SUIKBRWERKEN CARTON NAGES SURPRISES extra fijne CHOCOLADE net verpakt uit de fabnek van PA tSUCUARD en NEUCH TEL lOAlMEIS Haven B 17 beveelt zich voor het aanstaand St MCOLAASFKKST men vindt er alles wat de imaak kan voldoen dagel ks VERSCBE BOTERLETTERS CONFITUUR en AMANDELHARTEN en TAARTEN SavsijzenB b 000 ir APPELBOLLEN HARSEPilN HARTEN gevuld met FONDANT CHOCOLAAD en Sül KER ARTIKELEN SURPRISES BORSTPLATEN met verschillende smaken zooalg Vanille Citron China s Appelen Kirsch Maraa qain Rose enz az enz enz C 256 257 HooGE Gouwe 1 256 257 De ondergeteekende neemt de vrgbeid zjjoe geëerde Stadgenooten te berichten dai zgn NIEUW irfumrmn o aztjn RUIM en FUN geëtaleerd ii alles zeer geschikt voor ST Nicoms mim OOK VOORHANDEN DAIIES COIFFÏÏBES naar den ZAATSTEy SMAAK Hopende met een druk bezoek vereerd te worden B SCHOLTEN C 256 257 GOUDA C 250 257 Feestgebouw Kolterdam Directeur raiso pickanesm ZATERDAG 6 DECEMBER 1879 GROOT BAL IIASQÏÏÉ FOBCE De Zaal zal goed verwarmd schitterend verlicht en prachtig versierd zyn Aanvang 10 uur EaUéa ntotmn Heer f2 99 t Dame 9 Abonnés hebben ieder vrgen toegang met eene Dame Abonnement 10 per jaar ingaande 1 December IL Het rooken is verboden Dames zonder geleide van een Heer worden niet toegelaten Ieder Dezoeker moet gematkerd zgn De Skatingrink is als zoodanig gesloten Restauratie in den Achter Foyer Coftumes verkrijgbaar bg den Heer W VAM BIENE Keizerstiaat en des avonds aan het Gebouw iLm M aUlNALAROCHE en Ynerhoudende QÜINA LAROCHE van KBAEPELIEW tn HOLM Jpotk it ZtiU Opwekkend Versterkend HoortgverdrUrend depot voor Gouda bg den Heer O Thitn Apotheker verder door het geheele Rgk in de bekende depot ledere flesch is met de handteekening cKRAEPELIEN HOLM voorzien BU deze Courant behoort een IiiJvoeo seI licgroütlngsdlsciisstên Met algemeene stemmen werd reeds in de zitting van Maandag bet tweede hoofdstuk der begrooting Hooge collegiën en kabinet des konings aangenomen De ontheiliging van het gebouw voor de tweede kamer bestemd door de gerncht gemaakt hebbende vergadering van dezen zomer tijdens de crisis gaf den heer Corver Hooft a mleiding te informeeren wie daartoe het gebouw bad beschikbaar gestald De vooraitter gaf afdoende inlichtingen geen kanjerbu waarder geen griffier had schuld de voorzitter nam alle verantwoordelijkheid op zich en verzekerde t n overvloede dat hg in het vervolg als weder iets dergelijks mocht voorkomen even zoo zou handelen als nu wa s geschied Een verhoo ing van ƒ 400 op de post stenografie door dun heer van Bek voorgesteld werd door den minister overgenomen en door de kauier goedgekeurd Als gewoonlijk lokte de raad van state weder eeuige discus iie uit De heer van Eysinga bes reekt de onvoldoende regeling der administratieve rechttpraak de heer van Eek wees op den treurigen toestand van ons administratief recht en drong aan op een volledige wetgeving op dat geiiied De ministervan justitie beloofde ernstige overweging zonder evenwel den tjjd te bejjalen wanuet r het noodige ondersoek üU zjJB afgetoope Andere onderwerpen werden niet be nproken De discussiën over buiten land che zukeu beloof len uitvoeriger te zijn Ue lieerfichimraeipenniiKsk van der Oye niet tevreden met het vüfdaaaiiBi debat der vorigeweek begaf zich weder op he Pbied der algemeene beraadslagingen hy bracht hulde aan den minister als staatsman en drukte de hoop uit dat hij nog een bij zjjn oude vrienden zou terugkomen om iu een ministerie vau de rechterzijde dezelfde fuuctiëu te vervuilui De lieer LeuU ig voerde zijn hoorders terug naar de Indische begrootiiig l e quaestie vou Overbeck werd weder uitvoerig besproken ons recht op geheel Borneo krachtens de traktaten iu het licht gesteld en op overlegging der gewisselde diplomatieke bescheiden aaugedrongeu De heer Patijn wcs op de weinige activiteit onzer diplomatie in zake uitleveriii straktaten en bespreekt verder onze toetreding om mede te werken tot verbetering der rechtsjjlegiug in Egypte wat den heer Keuclieuius aanleiding gaf om de belangen an de heeieu lluakmau en Stoppelaar bij de regeering aan te bevelen De heer de Bieberstein vroeg inlichting omtrent het traktaat met België ge lolen iviromtrent het een en ander uit de Belgische bladen was vernomen Lof werd den minister gebracht door deu heer van Dedem wegens de opheffing van het verbod om vee in Uuitschlaud in te voeren Hij hoopte dat de minister hetzelfde succes lou hebben als hij zou trachten ook de Kngelsche regeering een gelijk besluit te doen nemen Ue heer Kool vnuigde inlichting omtrent maatregelen nopens de neutraliteit der Wester Schelde waaromtrent verschil bestaat De heer Hejjdenrijck misschien lievroesddat de minister niet bestand was tegen de ontvangen loftuigingen verweet hem dnt zijn meiuoiie van antwoord weinig om het lp had en zjjn handelingen omtrent het haiidelstraktaat met iJuitschland van weinig voortvarendheid getuigen De heer van Kek was de laatste spreker geljjk reeds meer door hem gedaan De im répuUicaiiie deGambettisteo schijnen het vuor te zullen openen met ceae liiterpvlUtle iu te leideu door Brisson eii te oudersteuneu door Floqaet Niidere bericbteu doen rieu dat reeds an den weusch der regeering vuldaau i De interpellatie heeft Duaderdag pLhits gehad door bovengeaoemde leden en ia uaaiens de regeerliig door VV addiogloH en Ferry beantwoord Krachtig hcefi de regeering de oumogeiijkheid aaiigetoond om verder te gnsu dau zij eu lieloofde ten opzichte vau de zuivering van bet anibleuaarspcrsoucel al wat raeii iu billijkheid kaa verlangen De Kamer beeft daarop met 243 tegen 107 temmea de volgeude motie van orde aaagenomen f Ue Kaïuer ua de verklariugen der Begeering gehoord te hebben overtuigd ilat het kabinet de Republiek wil eerbiedigen eu vertrouwen atelleude iu de kracht waArmede zij alle aau de Republiek vijandige ambtenaren lul verngdereu gaat tot de orde vau deu dag over De niiuitler VVaddfngton had vooraf verklaard zich met die motie te venMigea Dü rechterzijde uaiD aau de stemming geen deel Iu plaats vau het bericht omtrent de aankondiging vau hervormingen kwam Woensdag uit Moskou eene tijding van geheel anderen aard Ia den spoorweg dlea de Keizer bij 7Jjii terugkei r vau Livadia moest becigeu was eene mijn gegraven die aaugestokeii werd op het oogenblik dat de keizerlijke trejn zich daarbjveu bevond De oulplufliug schijnt geweldig te igu geweest maar zy truf slechts eenige raeubelwagens daar de Keizer zelf reeds met een vorigen trein was gekomen De mijn was gelegd in een dir voorsteden van Moskou en men heeft het huis gevoudiB vauwaar ze werd aauji cstokeii Misschien vtn me n er reeds op zulk een aanslag verdacht ineu Zal zich heriuneren dat bij een der jongste nihil ti olie processen het beslaan van een soortgelijk pbin aan het licht gekomen is Een der medepltchtii eu verklaarde toen kennis Ie hebben gedragen vun een pl in om door middel eener dynamiet mijn icu gedeelte vau bet keizerlijk puleis iii de lucbt te doen springer In deu regel zijn voor het vervoer van den Czaar en zijn gevolg twte trtineu iioodig eii gaat de goederentrciu met de ondergcsdiikle personen loorop Iu den laatsten lijd echter heefl men de voorzorg geuo was drong hij aan op bepalingen in de traktaten dat geschillen doof arbiters zullen beslistworden 1 Iu de zitUbg van DMsdag was de minister aan het woord In een f uitvoerige rede verdedigde hij toen zijn regeejingsbeleid Den heer van Eek gaf hy de v i kering dat in alle daarvoor vatbare geschillen van arbiters zal gebruik gemaakt worderf met de tenuitvoerlegsjing van vreemde vonnissen zal hy niet te voortvarend zyo omtrent de internationale rechtspleging iu Egyiitel beloofde hfl nadere iolichtiugen als het adre van deu heer Haakman aan de orde zul zgim is het uitlevermgstraktaat met Duitschiand aog niet ver gevorderd de onderhandelingen met Amerika geven hoop dat op een niet te rer tjulstip een tractaut tot stand zal komen Omtapnt de quaestie vou Oierbeck liet de minister zich hoogst voorzichtig uit de regeering is waulzaam eu beeft zich by de Engelsche regeeriiiif vergewist dat niets geschiedt tegen de tractaten even voorzichtig sprak de minister over de handelspolitiek voora met het oug op de omkeepng die in uuitschlaud heelt plaats gehad eï over de spoorwegpolitiek Omtrent het veAod van invoer van vee in Engeland gat de infnister weinig hoop dat hst spoedig zal opgeheven worden omdat die maatregel niet slechts ter bestryding van besmettelijke ziekte maar ok beschermiug van de Engelsche veeiokkers uaarby bedoeld wordt Is de overeenkomst met BeljM wegens bet kanaal van Gent naar Neuzen S enuune vau n gedeelte van den spooi weg van Antwerpen naar Rotterdam door de Helgi sche vertegenwoordiging goedgekeurd dan zal de minister hetterI stonil naar den raad van state zenden Was de lieer Patijn tevreden niec de verkregen inlichtingen de heer van Kek had iets meer omtrent de arbitrage willen vernemen terwyi ook de haev Leiiting nog op de Borneosche zoiik terugkwam L e heer Creiuei a bli khaar namens de liberale bartij sprekende wees er op dat de minister daar de bedrijvers van den aaiist ig blijkbiar in de meening wureu dal de Keizer il9 naar gewoonte zich in den t vetden tri in z u bevinden De ontzettende daad heefl natuurlijk over il diepen indruk gemaakt De Courrier de BruxtlU zal eene verklaring openbaar maken vau den aartsbisschop van Meohelen Zij strekt om te beloo en dut geen verschil tusschen den Paus en de Bi lgieche bisschoppen over de wet op het ondirwgs bist iat De ziiiiug van den Pruisischen Liuddag was Woensdig voor een goid deel gewijd aan de nadere bespreking van het bekende voorstel van SchorleinerAlst om de verbrokkiling van het landbezit iu Westfaieu tegen te gaan ten einde den middtlbuereiistaud voor ondergang Ie behoeden Kr w tt besloten het ontwerp te verzenden naar de Kegeeriug met verzoek in de volgende zitting een wet in dieu geest iu te dienen en tevens deze ook van kracht te verklaren voor de andere provincits De runderpest neemt in Bussisch Polen zoo toe dat de grens waarschijnlijk door Pruisen raet eea militair cordon zal worden afgesloten De halve staat van beleg waarin Berlijn krachtens de socialistenwet is verklaard is dizer d igen voor een jaar verlengd Dit heeft een der leilcn van den Pruisischen landdag op het denkbeeld gebracht om aan de regeering naar de redenen van dien maatregel te vragen De minister van biuDenlaudsche zaken zeide dat de toestand in het land nog dezelfde is als iu bet vorige jaar Zelfs heeft de geheime igitatie der socialisten nog grooter afmetingen aangenomen Zij houden hunne betrekkingen met het buitenland aan en de regeering kan het wapeu nog niet missen dat zij verleden jaar in handen heefl genomeu Als echter de openbare mccuing ho r door dié partij met welwillendheid ontvangen volgorde der lr ien nu e i dan orale wm hy hoopte dat de d aden de goede er1 = = fl S R standhouding blijvei d zullen maken en de vrede die nu bestaat langer zal duien dan aljieiueen in het land verwacht wordt De heer Hali iiian j verdedigde het reclit der vertegenwoordiging om liegrootingen te verwer ien om redenen daarbuiten gelegen Hoewel volkomen vertrouwen stellende in dezen niiiiister dien by bekwahm acht voni nlle departementen ja zells voor alle departementen te geiyk zal liy tegen de begrooting stemmen omdat de minister te n oeg fs gekomen en daardoor verplicht is geweest zyn verleden zijn beginselen eu zijn vrienden te ver aken Met 04 tegen 4 stemmen keurde da irop dekamer na een korte repliek vftu deu ministerde begrooting voor buiteulandsche zaken goed Ue tegenstemmers waren van liberale zyde deheer van Houten verder de heeren van derHoeven Haffmuns en Reekers L lifiitenlaiidscii Overzictit De maniielgke verklaring vau den Pranschen presiilentininister dut Irij geeuerlei door de republikeinache fractién der kanicr opgisleld programma ter uitvoering weiischl te Diitvaiigen en gaarue van de kamer wilde vernemen of de regeeriug nog haar vertrouwen bezit heeft blijkbiar de meerderheid verr 181 en verbijsiern Min is het althims niet eens kunnen worden over de te volgen gedragslyn leder der republikeinsohe friiotien zal haar eigeu weg gaan