Goudsche Courant, zondag 7 december 1879

MoPifhifi 7 Decemher 187i I ATUK ALE MILITIE Verzekerin fs Haatscliappij Keudrag t Bindt den HAAGr tieerenstraat iio 16 Deze MAATSCHAPPIJ levert door betgeheele Rijk enorm veel PLAATSVKUTegen de bill pste prijïen Zekerste VANGERS en NUM M ERVERWaarborg en betaling geheel naar verkiezing WISSELAARS ♦ S jaren of in termijnen m f De toenemende begnnstiging meer dan 40 jaren genoten behoeft geen verdere aanbeveling De HoofdDirecteur Inlichtingen en Reglementen gratis en inmoo A 7iT l J I P En kan men deelnemen M te Gouda bU den heer G OVEKEIJNDER Jr op de Markt r 148 Drama Vaudeville in 2 Bedrijven waarin de titelrol door dé jeugdii eTooneelspeler MICHEL VAS DKR VANK SOLSER zal vervuld worden Daabna Deurwaarder Lusligf Blijspel met Zang in 2 Bedrgven Tusschen beide De iXegeizangcr TOM DUM Aanvang 7 a PRIJZEN der PLAATSEN hh Leden met hnnne Dames en Kinderen Ie rang 25 Cents Niet Leden 50 CeRts 2e en 3e rang 25 cents Plaatsen kannen besproken worden van 1 2 3 ure tegen 10 Cents extra JSücielelt Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN te Gouda CONCEÜT TH GEVtN op Woensdag 10 December 187i des avonds ten 7 ure door Mevronw l ULV WANDMBSLEB fPATZIG Violoncelliste van Leipiiff en de Heeren CHARLES VEUfTJÏ Concertmeester van Parijs en ALEREDPATZIO Pianist van Gotha Proobahha 1 Sonate voor ioloncelle en pianoforte Firmlr Mendelasolin Legende voor Viool Wieiiiawski l iiiuaisje brilhmje voor Piaiioforle Ctiopni i Concert voor Violoucille Roninnoe Taninlellf Lindner 6 B ina lf et Polonaise voor Viod Vieuxlemp a Caprice op 16 II DE ORIGIN EELE SIM S Naaimachines zgn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid n Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte haaimachines der wereld Zij worden zander prgsverhooging tegen wekelyksche af beidiingen van M afgeleverd om ztridoende ooic de meest onbemiddelden m staat te stellen i4ob een der beste voor lijn onderUoad dienstige Machines aan te schaffen eu xgu te Rotterdam uitaluitend Terkrügbaar in bet Hoofa Depöt voor de Provincie Zuid Holland 346 Hoogstraat Hdtterdam Hoogstraat 346 alwaar ook Defecte Machines van alle systemen spoedig en goed gerepareerd worden Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen b Hoinaiict c Valse briljante op 42 Souvenir de Puriiaius voor Vio loitctlle iniii BerCLUse Hauser PRIJZEN DER PLAATSEN Voor HH LEDEN der Sociëteit 0 60 voor NIEr LEl EN 0 99 Kaarten ziin te bekomen bij den Kastelein der Sociëteit Van Maandag 8 December af Plaatsen zjjn te bespreken tegen 10 cents Machinale IITMM lAMÏ tegen concurreerende PRIJS Voorhanden op de STEEN FABRIEK van Jacobus Bhunt Wz 1 te Woerden ONTVANG E BETAALKANTOOR L Droojfleover Forluijit Rotterdam Opvraagbaar na drie dagen één maand twee drie zes twaalf Van deposito s voor één maand en langer wordt de rente vooruitljetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mk J FORTUJJN DROOULEEVER Advocaat te Gouda AORESBOEl Sflciptelt 0 S GEVOEGEN 61ITE GË I0 E VOLKSVOORSTËLLLK op Zondag 7 Det ember 1879 liit De Uitgevers hebben de eer kennis te geven dat de jaargang 1880 eerstdaags ter persi gaat Belanghebbenden in het ALGEMEEN worden beleefd uitgenoodigd veranderingen of bijvoegingen en VEREENIGINGEN in het bizonder wijzigingen in de respectieve Besturen of opgave van nieuw opgerichte Vereenigingen die men wenscht opgenomen te zien zoo npoetlig mogelijk in te zenden ten hunnen kautore a d Kleiweg Tevens wordt men attent gemaakt op de UITSTEKENDE gelegenheid die het Adresboek aanbiedt tot adverteeren Voor eene geheele pag op gekleurd papier wordt berekend 5 halve 3 kwart 1 75 INZENDING TIJDIG G B V AN GOOR ZONEN door het Tooneelgczelschap Directie J VAN BEE VANK SOLSEK van Rotterdam de opvoering zal bestaan in Uitg evers üliiilie Maatschappij Eendragl Iloold Direclear leii Heer 1 J ÜKIIEVS e s llage Ingevolge Art 7 der statuten is de deelneming TOT HET STELLEN VAN PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS door het GEHEELE RIJK GEOPEND De alom bekende werkkring dezer Maatschappij maakt verdere aanbeveling onnoodig Ten kautore der Maatschappij ligt voor ieder belanghebbende eene lijst van ongeveer 7500 adressen van de deelnemers der aatste 10 jaren welke dienen kan tot ONDERZOEK omtrent soliditeit of handelingen van genoemde Maatschappij De deelneming geschiedt voor GOUDA on omstreken bij den Directeur J W C VAN DEB WERF BESTU ÜRDEfiESSEN der VEREENIGING fHi LPBKTOON AAS EtKWJKE EN VlUTIOK A B MOïDB alhier vestigen de aandacht barer stadgenooten op hare beide Depots bjj G JÜE Westhaven B 142 en bij E de ZEEUW Wuchtelstraat P 127 waar tegen bilUJke prijken Gemaakte KL E E DIN Gm PUKKEN verkrijgbaar zij zoowel tot eigene aanschaffing als tut het doen van uitdeelingen M VORSTMAN Pres C RAVESTEIJN MBDENBLIK Secr Hoektioiiden IIandelsrekencn Aan den OPLEIDINGfiC UJtSUS voor het Examen 1880 kftn nog door goed ontwikKeUe personen worden deelgenomen Afzonderlijke cursus voor DAMES F J BOEE Lange Tiendeweg D 27 Leeraar M O Openbare f erkoopint en op MAANDAG 8 DECEMBER 1879 voorm ten elf ure in HAiiM0NiE9t Gouda van Hl IZEJirFJiVE Feestgebüiiw Hotterdam Directeur feied pickaneskb Heden 2A TER DAG 6 DECEMBER 1879 GROOT BAL IU4SQIJÉ FOltCÉ De Zaal zal goed verwarmd schitterend verlicht en prachtig versierd ziJn Aanvang 10 uut Entree voor een Heer 2 99 voor eene Dame 2 Abounés hebben ieder vrijen toegang mot eefte Dame Abonnement 10 per jaar ingaande 1 December 11 Mendelssohn Henselt Cliopin Piadi V Pianof October 1879 Crabethstraat 194 te Gouda Het rocken is verboden Dames zonder geleide van een Heer worden niet toegelaten evenmin Personsn die niet behoorlijk gekleed zjjn Ieder bezoeker moet gemaskerd zijn De directie behoudt zich het r cht voor personen te weigeren zonder opgaaf van redenen De Ökutingriuk is als zoodanig gesloten Restauralie in den AchterFoyer Costumes verkrijgbaar bj den Heer W van BIENE Keizerstaat en des avonds aan het Gebouw J N KONINGS Boelekade beveelt zich aan tot het te Gouda van verschillende grootte en op verschillenden stand als 1 dubbel aan de Vogelenzang M 70 en Speldenmakerssteeg G 59 1 in de Vrouwensteeg II 233 2 aau het water van den Groeheweg L 141 en 142 1 daarachter F 35 en 4 in de Korte Akkeren P nos 332 333 334 en 335 en op MAANDAG 29 DECEMBER 1879 voorm ten elf ure in de Paacw te Gouda van TWEE KAPITALE PAKHUIZEN aan de Peperstraat K nos 206 en 267 te Gouda aan het w iter en in de oumiddehjke nabglieid van de rivier de IJssel en een WOONHUIS met SCHUUR en grootstukJMTOli S of ZfOt lTGifOiVX gelegen aan het Rijnspoor in de Bagijnen of Vierde Kade R no 432 Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST te Gouda iLIJPSNjan Mevrouw BRUNTING VERLANGT tegen half December eene flinke DIENSTBODE Rente d Deposito s als Meid alleen DE HOFSTEDE 3 Vl inet 15Vj BUNDER LAND te Haastrecht geveild en opgehouden is nog m lil HAND ÏE KOOP DA D E LIJK IE AA N VAAKD EN Te bevragen bij den eigenaar CORNs SCHNELL Oude riacht Utrecht OOUDA DllUK VAN A BuiNKMAN tm i d verten lieii TERSTOND gevraagd eene fatsoenlijke BÜESES DIENSTBODB goed met KlNDEliEV kunnende omgaan Adres J WILLEAlS Bleekerij de RoozBBOOM Kattensingel Gouda AANBESTEDING van 8ÜLPHAS CHININE LEVERTRAAN SUIKER Rnw CARBOLZUUR en IJZERCHLORIDE tot het zuiveren van Drinkwater in 1880 benoodigd voor de Stads Apotheek te Gouda op WOENSDAG den 17 DECEMBER a 8 De Voorwaarden liggen ter Inzage op de Gemeente Secretarie aldaar Een LEERAAR M O in het Boekhouden en Handelsrekenen c ioolacte correspondent iif de Moderne talen die dagelijks eenige uren beschikbaar heeft zag zich gaarne tegen be lioorlgke vergoeding eene d e g e 1 ij k e BOEEHOÏÏDING bg voortduring opgedragen Brieven onder No 364 aan bet Butean van dit bM VERHUISD van Achter de Kerk paar de JERUZALJSifSTRAAT Wijk F No 3 alwaar de ondergeteekende zich beleefd in ieders gunst aanbeveelt Uw Dw Dieöaar G H DE PEER Savon recommandé Voor 40 Centen DRIE stukken FIJNE ZEEP zeer net verpakt in een doosje in het Parfumerie Magazijn van Louis P Welter 193 Westhaven 103 I ill limine il heeft voorhanden BOTERLETTERS SAUS IJZEN BROODJE 8 APPELBOLLEN Diverse GEBAKKEN CHOCOLAAT en SÜIKER ARTIKELEN MARSEPEIN enz De Winkel i 2kmdag den geheelen dag GBOPMMD J de JONG As j Mr TIMMERMAN INHRülENfËELE ZÜIVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MBUBLEMENT Ka rsteeg K 207 i l KIEBERT MARKT GOUDA maakt bekend dat iijn At lier VAN AF ÜLDEN DAGELIJ hS geopend is van 9 3 nur tot het VERVAARDIGEN vaoi Salon Kabinet Albumen EMAILLE portretten Zeer time VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Tesen hoest ch verslijmlng bg Kinderen is de RIJNLANDSCHE DRUI VEN BORSTHONIG van W fl ZicsuNHiMKa bet beate en aangenaamste middel Bodegraven 21 Januari 1876 Mijnheer t Zend lU een kist Druivenborsthoning Het is mg ii mt r iianm U bet volgepde uU eeu bewijs der geiiezenc e kracht vun den DKUIVE NBÜÖT HüMG te kunnen mededeelen Het kind van F Bekker alhier leed aan een bevigen slgmboeat De ingeroepen hulp van geneeskundigen baatte niet Eéne flesch Borsthonig was echter voldoende om bet van dien hoest te bevrgden Na minzame groeten UEd dienaar P VERSLOOT Verkrijgbaar io flessohen a S 3 fl 1 eo 65 Out terwgl tot voorkoming van bedroh of nsmiiak iedere fleach van een tinnen capsule voortien is waarop oevenstsaod fabrieksmerk gedrukt ia Te Gouda bg F H A WolfT Gouda Dbük vak A Biunkkah Èotkoop bg J van Bergen BaaêtreM bj J D den Hartog Oudeumter bg F Jonker Idenburg De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Kooinklgken Nederlandschen Wurtem bergschen THEEHANDEL van l V TROl SSEL0ï ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v D SAN DEN Botermarkt Unlversccl Zulveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen maaflkwalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkrgs baar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bij J H BOERS Apotheker en te Boskoop bg A J VAN TWOUT WAAROM loudt gij langer Ijjden aan Bhomatiek Abshaubblns or Anti Rhumatische VVatteii hebben reeda vele jaren bewezen die kwaal te vertaohten en b j langdurig gebruik geheel te outneinen a 30 ets per pakje bij de volgende depothoudera C a V rhtul Oudewater A üot B rkel F W den Uil Schooiho en l v n Dorp a t rmeer T A G van DBTH Boada Mej ie Wrf Bo n n Good A Kiullng Alphen J B B C Schl ttm n Bode riven K Ooitwlin H astrMht 5 i O Wilhelmui Woerden A tFriol ZavonbAinD M Otiodkid Boikoop O HooKoadgk Cpellg vaa diif Kriati fileiiw k A BKEETVELT Ai