Goudsche Courant, woensdag 10 december 1879

1879 Woensdag 10 December N 2385 GOUDSCHE COURANT leuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ffil r Begroüüngsdiscusstëii De discussie over de begrooting van justitie werd geopend door den heer Dijckraeester die de nadeelige gevolgen van de nieuwe reehterlgke indeeling voor de schatkist en de recht oekeaden ter sprake bracht wat nader door den heor Osenbruggeo wordt toegelicht die echter meent dat verbering ook met deze wet mogelijk is Het notariaat werd als gewoonlijk door den heer Oldenhuis Gratama besproken hy verheugde zich over de uitbreiding van het aantal notarissen wijst nog op het vicieuse der notaristarieven en verdedigt ten slotte het vrjje notariaat De heer Mackay verdedigde de tegenwoordige rechterlijke inrichting en achtte dat te groote uitbreiding van personeel ongunstig zal werken met het vrye notariaat was hg niet ingenomeu meer met het idee van den heer Osenbruggeu om den kantonrechter tot een ommegaand rechter te maken De heer Wintgens juicht de instelling eener commissie tot herziening van het wetboek van koophandel toe hij dringt aan op bepalingen om schandelijke handelingen te voorkomen zooals in de tweede stad des rijks zijn voorgekomen acht hg de beurs een goede boom deze moet op zijn tijd gesnoeid worden verbetering van onze wetgeving op dat gebied acht hg dringend noodig Tegen de aanvallen van de heeren Öjjckraeestir en Oratani verdedigde de heer Godefroi in de zitting van Woensdag de tegenwoordige rechterlijke organisatie de klachten aclitte hy zeer overdreven uitbreiding van de reohismaclit der kantonrechtere en der rechtbanken acbt ku wenscheljjk mits het appel in strafzaken wordt uitgebreid Hu dankt den minister voor de instelling der commissie tot herziening van het wetboek van koophandel en dringt op partiëele regeling aan van die onderwerpen die in staat van wgze znn gebracht vooral met het oog op het gebeurde acht bij een wet op de v ennootachappeh noodzakelijk al zal die dan ook geen einde maken aan alle schandalen De heer de Beaufort besprak twee gewichtige zaken al zijn die ook meer van lokalen aard en wel de vicarie oederen geen nieuw onderwerp bij de begrootiugsdiscussiën en de verdeeliug van markgronden spreker drong op een spoedige regeling aan liet beteugelen van liet drankmisbruik de prostitutie en de zonda sviering worden door deii heer Elout ter sprake gebracht Het besluit in Zwitserland genomen om de doodstraf weder te herstellen deed dien spreker een poging aanwenden om ook hier in die richting werkzaam te ziJn Het voornemen van den minister om een commissie te belasten met het onderzoek naar den aard der vica iegoederen werd door den heer van Eysiiiga toegej nicht En alsof er nog niet conimissiën genoeg zijn drong de heer van Eek ook aan op een commissie tot herziening van het burgeilijk wetboek met partiëele regeling in zake koophandel kan hij zieh niet vereenigen ook verklaart hij zich voor de afschaffing Van den lijftdwang en wijst verder op de ongelukkige werking van de procureurswet Door de heeren van Nispen en van der Linden werden verschillende onderwerpen besproken hetzij weeilegging hetzij ter iiauvuUmg van wat reeds door andere sprekers was in het niidiJeu gebracht Nadat cte heer Idseida nog het een en ander omtrent de prostitutie en de heer de Jonge omtrent het drankmisbruik gezegd had was de minister van justitie aan het woord om de 30 onderwerpen van het voorloopig verslag en de 24 waarover de discussie geloopen had te bespreken In het begin zijner rede keurde hjj de critiek op de onlangs vastgestelde wetten nf de benoeming van commissiën werd door hem verdedigd hebben dikwijls commissiëu geen gunstige resultaten gehad aan wien de schuld vroeg de miiiistw Tot de byzondere punteÉovergaande achtte hy den afstand der justicil elen van de pjit ts waar de rechtbank gevesti i is niet veel grooter dan vroeger de denkbeel en om de getuigen a décharge in hun woon laats te verhooren en or i van den kantonrecb r een ommegaand rechter te maken zal hy Werwegen Is er ctryd tnsschen b t belang der rechtzoekenden en de belangen der schatkist dan moet het eerste voorgaan Ten opzjchte van het notariaat deelt de mini iter de meeniiig niet van den heer Gratnnia i e klachten omtrant de rekeningen der notariase acht hij overdreven Door den heer Ëlout was ezegd dat de misdaden zoo toenamen de minister verklaarde dat daarvan by zyn departi ment niets was gebleken integendeel zyn d i de afschaffing der doodstraf de kapitale misdry en niet toegenomen Hy is dan ook ten voUê jereid de gevraagde adviezen omtrent de afschaC ng van de doodsj raf openbaar te maken die lifschalfing kan het nauwkeurigst onderzoek vwdragen omtrent de prostitutie deelt de ministfr het gevoelen van den heer Idserda de zedel ke quaestie moet de voorfang hebbeu boven de niedische JJe zond igswet moet wurden afgeschaft maar een zondagswet acht de minister nuttig Omtrent de afschaffing van deu lyfsditaug zal de minister iu overleg Iredeu met de cdmiuissie belast met de herzieuing van het wetboek van koophandel Keu wetsontwerp totverilee g der markgronden is in bewerking omtrent de kerkelijke goederen 13 de minister voornemens een wettelijke regeling vooi te stellen de vicariegoederen moeten na onderzoek door bijzondere wetten geregeld worden Het ontwerpstrafwetboek bevat bepalingen die schandalen als in Rotterdam gebeurd zijn kunnen verhinderen De aanneming van dat wetboek zal voor boeven en bedriegers geen blijde tijding zjjn Teu slotte wees de minister er op dat wij in 18Ü3 feest gevierd hadden ter herinnering dat wij in 1813 bevryd waren van de vreemde overheersching maar dat nog altijd het code penal dat moiiumeii t dor overheersching ons strafwetboek was bij drong erop aan dat nog in dit zittingjaar het ontwerp zou behandeld worden met eciiigen goeden wil van de zijde der vcrtegenwoordigiug zou dit mogelijk zijn De behandeling der artikelen leverde weinig bijzonders op Er wi pden enkele opmerkingen geuii akt die in overweging zouden genomen worden Het hoog luihtuir gerechtshof de rijksveldwacht I de jacht en visschery vooral niet het oog op de roofvisscherij kregen een beurt een wet tegen doodeii van nuttige vogels werd toegezegd de viich uaiikweeking moet worden bevorderd het wild daarentegen moet men niet uitbreiden Bij d n raad van state is leeds het ontwerp met strafbepalingen tegen desertie op de vishchervloot onlangs toegezegd Uitbreiding van het cellulair stelsel wordt door deu min ister wenschelijk geacht Metalgemeene fetemni Bn werd de begrootiug voor justitie aangenomen Moge hi t dezen minister gegeven zijn dat zyn lievelingswensch het verkrijgen van een nationaal strafwetboek nog in dit zittingjaar zal vej vuld worden Reeds is door den voorzitisr Ier Kamer de commissie van rapporteurs over dut gewichtige ontwerp beHjenoemd A bepaald dat het onderzoek terstond na h iit winterreces zal plaats hebben Een bewijs dat de bekwaamheden van onzen geachteii afgevaardigde Patijn niet slechts in ons district maar ook door zijn medeafge va irdigdcn zeer gewaai deerd woidf is wel dat hij tot de commissie van rapporteurs behoort Moge hjj met zijne mede rapporteurs de heerenGodefroi van der Kaaij Lohman en van derHoeven de voldoening smaken dat de zaak onder hun leiding tot een goed einde wordt gebracht En zoo zijn wij gekoifien tot hetbrandpunt der begrootingsdiscussiën de begrooting van Binnenlandsche zaken L BUITENLAND Buitculaiidsch Overzicht Wg hl bbeii thans een meer uitvoerig verslag voor uiis vau de Fraiische knmerzittiu g vud Vrijriag waarin de lieer Brisauu het ministerie heeft geiuterpetlecrd over Egiie algemeene politiek of om juister te spreken over een aantal ouderdeelen van iijue biiitieiiltiuasclie politiek Hetgeen door de heeren Brt89ou eu VV i l lington gezegd is was iu het telegram watruit wtj Zilerdag onze mededeeling putteOi behourlijk wecrgttgeven Allten willen wij nog doen uitkomen dat de heer Waddiugton erkend heeft dat het ministerie niet op alle punten homogeen is Onder een vry regocringsstelset zcide hij kita een ministerie niet zoo humugecu zjju nU onder een despotiek régime bet tegenwoordig kabinet is echter wat de hoofdz tken aangaat homogeen Dnt bleek ouk uit de daarop volgende rede vau ïlen heer Juh s Ferry Het is waarschijnlyk niet zonder bedoiliug geweest dat deze minister wiens liberale gevoelens onverdacht zijn aanstonds na deu lieer W iddiiigton den cenire ffauche iniuiiler bet ir ord nam Hij wees op faet pmctinh nat ras eene regeering waarin ook de me r i e8eh roomde tlemeiiten der repablikeinsche meerderheid hunne stem kunden doen booren Zou een volgend kabinet in den jwest vun den heer Brisson iu staat zijn uin helgeeadjae nntie wenscht zoo iiangenaain te maken aan den senaat ats een ministerie met de heeren Waddiugton en S ty Het ministerie is volkumeii ceustLinmig omtrent de ontwerpen betreffende bet onderwijs die eerlang aau de orde moeien komen en moet meu bet dan op zuik eene wijze verzwukkenr üük daarover zoo zon men uit Ferry s rede willen opmaken dat de onafzetbaarheid der rechterlijke ambtenaren nimmer in den weg mag stanu aan den te nemen maatregel die znrgen moet dat de eerbied voor de republiek ongedeerd blijven zal Na den onderwijsminister de heer Devés de voorstetier van de laler aangenomen motie van vertrouwen die enkel op utiliteitsgrond het behoud vnn het ministerie verdedigde Omtrent de stemming kan nog worden medegedeeld dat de meerdd hcid voor de regeeriiig bestond uit de geheele fractie vnn hel linker centrum 37 leden 152 leden dt r zuivere linkerziide eu 3f van de geavauceprden of Gambetiisten D inrouder was ook de heer Brisson De minderhi id bestond uit 60 Bonapartisteu 29 royalisien tn 8 radioalen waaronder de heeien Il iapuil Gij irdiu en Titülandier 13 leden ongeveer waren nfwtzis 200 bleven burien stemming I J it aren ungüveer 20 royiliaten 30 Bünap iclisten en 150 geaTHhCei rdiii Van deze hadden er eerst eenige tegen het kabinet gestemd maar bespeurende fat een gedeelte van de rechterzijde hetzt ifde deed namen zij hunne stemmen lerüg om niet het ministerie ie doen vidlen door eene coalitie met reaciionuairen Wij gftlooven dat een meer radicfial getint ministerie voor Frauktyk op dit oogenbiik en misschien nog langen tijd de schiomelijkslc gevolgen zou hebben en wy hebben deu Inngza neu gang van het tigenwoordig kabinet gaania j evolgd Zilfs sterke brganismen zooals de Fransch © jmaaisehappg zonder twijfel is mo et men niet t£ vetl opeens te erduwen geven of zy verKretf het niet gemakkelijk en worden ziek Daarenbove hert de Frausohe geschiedenis niet dat de btkwaamhiid tot regeeren bij de Fransche taatsli den in rechte reden toenam met het radicale hunner beginfeelen l e dag der discussie in de Belgische Kamer over i I