Goudsche Courant, woensdag 10 december 1879

tl groote qu icstie ïan den dng is nog niet bepaald Yooriuofiij is di voorlictling ikr beraadslagingen oter de brgrooting van biiiuenlundsche zaken legen heden Ban tie orde gesteld Volgens een Ix richt uit Petersburg ïijn Iwee per annin gevat van vvie men vermoedt dat ü in den a iiist ig op den Kiizer betrokken zijn geweest Ottbegrijpelgk wrder als altijd is wat de samentwetrilers zich eigenlijk als gevolg van dele aanslagen voorstellen Mirsky beweerde onlangs dal hij eigenlijk niet liet voornemen had generaal Drenteln te dooden Noch hg uock tg ae party verklaarde hy predikten den staatkundigen moord Zy wilde ook niet de regeering onivcruerpeu maar iiaar verbeienn Hèl moei worden erkend dat de Russische uthllistin daartoe ecu allerzouderlingslcn weg gaan c i men al vergeefs beproeven vail de afdnalingen deier dwnashoofden eicli eeiiigerinate rekenschap te g ven In Beieien worden ouder de benamingen ffiiieuwejaarsgeldcn jodenbelastiug kerkepeunitigen ens uilsluitend door de Israëlieten vertjchillende belastingen op ebracht ten voordeele van katholieke en protestantsclie geestelijkeu ondervvyzers en stichtingen op somniigt phiatsen ook ten voordeele van den burgemeester Nadat de beide Kamers reeds in 187 i op afschafHng dezer gi lden hadden aangedrongen is thans bet daartoe ver ischte ontwerp ingediend Daarin worden tevens de voorwaarden vermeld voor de schadevergoeding uit s lands kas aan personen of inrichtingen die door de afscii ifHng in hunne inkomsten worden benndeehh De beweging ten gunste van Grmil candidalunr Todr het presidentschap der Vereenigdtf Stateii neemt voortdurend in omvang en sterkte toe Merkwaardig is het dat zij zich ook in t Zuidk n uitbreidt Blijkbaar willen vele democr ilen die wel zien dal een der hunnen toch onmogelijk is tot Grants verkiezing medewerken om erger te voorkomen tülgebied bifhooreD daarin op billijke wijze deelen ook met t oog op de uitgaven voor die buitenbezittiugen en zouder dat de heffing tot belemmering of u tdeel v R eenige beteekenis voor de iulandsche bevolking of van haren handel zal strekken De nieuwe uitvoerrechten schat de Minister op minstens 3 a i j ton Staten Qeneraal Tweede Kameh Zitting van S Dec 18 9 In deze zittiug zijn de algeraeene beraadslagingen over hoofdstjik binneidandsche zaken voorgezet De onilerwijs quiteslie bleef het hoofdpunt van den stryd Terwijl de heeren van Eysinga Borgcsius de Beaufort en Leutiug het openbaar onderwijs krachtig verdedigden vooral tegen de rede van den heer Lohmau hebben de hh Lohman Brouwers Maokay eo vau Nispen scherp de houding des ministers afgekeurd die bleek iiiijt op de hoogte van den onderwijsstrijd te zijn zy kwamen ook op tegen de richting der openbare scholen en der onderwijzers Heden voortzetting De Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van koophandel heeft Z Uerd ig aan het departement van justitie hare eerste vergadering gehouden Naar wy vernemen heeft de Minister van koloniën aan den iouverneur generaal van Ned Indië mr J W vail Lansbergen die in het begin van het volgende jaar vijf jaar dat hooge ambt heeft bekleed mcdedeeling gedaan dat het de wensch van Z M den Koniug is dat het bestuur van Indië niet in andere handen overga HMad Het gerechtshof te Amsterdam heeft gisteren evenals de air rechlsbank Ie Utrecht geoordeeld dot iemand die bedriegelijk hauen voor hennen verkoopt zich schuldig maakt aan bedrog in de soort of aard der koopwaar Uel heeft echter de opgelegde celstraf van 4 maanden te zwaar geoordeeld en met vernieliging van het vouuis van bovengemelde rechtbank den beklaagde J V K veroordeeld tot een celstraf van 45 uageu Naar wy vernemen heeft de beklaagde zich reeds iu cassatie tegen deze beslissing voorzieili Te Utrecht i Zondag in de parkzaal Tivoli de 12e algeroeene rergadering gehouden van het Nederl gymnasliekverbdud ouder voorzitterschap van den heer G de VriN Uit het uitgebrachte jaarverslag blijkt dat tot h4t verl ud behooreu 46 vereenigingeu met 1380 werkelide en 1115 kunstlieveude leden Op 24 November jl wrgailerde de commissie lot hel besturen van nalionaiy tuinbouw lentoonslellingen in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam onder voorzittiug van jhr mr H Hoeuift van Velzen De voorzitter bracht hulde aan de nagedachtenis van jhr H J Rutgers vau Bozenburg sedert 1872 president Ider coibmissie en die als zoodanig hare belangen uut groove ijver heeft voorgestaan y n dtr hoofdzaken die bebandild uerden was de vraag zal er iu 1880 een teutooustelling gehouden wordeii i Door de heeren W A Viruly Verbrugge en jhr mr W C A Alberda van Ekenstein Waren daartegen bezwfiren ingebracht uithoofde van het houden eener tentoonstelling te Groningen door de Neil maatschappij voor tui ibouw en plantkunde Na ernstig ovijrleg evenWel oordeelde de vergadering eenstemmig qat beide tentoonstellingen zonder bezwaren kunnen doorgaan indien de tijdsbepalingen genoeg uiteenloopeu Een proWamma voor de aanslaande tenloonateltiug werd vastgesteld doch de datums waarop zy zal gehouden werden bleven onbepaald Een vocrstel tot aanvulling der commissie met 5 leden wen aangenomen Na bet inkomen der nieuw benoemde eden zal de aanwijzing van een voorzitter volgen De Eaa 1 van commissarissen der nnamlooze venuoütsckap de Maatschappij Hen nationaal belang heeft thans de statuten dezer Maatschappij verspreid met het doel om leJeu te winnen Het doel dezer Maatschappij is Ie de aanvraag om concessie tot beplanting van bermeA langs spoorwegen opeisbare rijwegen en vaarten en van andere gronden dib daarvoor geschikt zijn 2e de exploitatie dier cincessie 3e de qpwekkiog en aanmoediging vmi gemeenlc oeaturen zoowj door schrift en woord als door voordeelige aauttudingen tot aanleg van pli ntsoenen parljau en ven 4e de aanleg van pis itsoeuen parken en d vcn tegen billyke vcrgoetting Het getal vrouwelijke leden in de schoolcommisaicn te Loi den is by de laatste vei kjejingen bgna verdubbeld Eehe der dames kreeg van alle ledenhet grootstej aantal stemmen De Huitvr BINNENLAND GOüD i 9 December 1879 De Minister van Oorlog heeff bekend gemaakt dat aan de volgende officieren machtiging is verleend om bet ouderscheidingsteeken voor langdurige Ned dienst als officier te doen verwisselm Dat van XV in XX aan de kapts van het 4e reg N i A Camp en J F Koels N aar wy vernemen verdient het concert dat Woensdag e k in Ons Genoegen gegeven wordf de aandacht onzer sladgenooten Op verscheidene plaatsen ondervonden zij die dit concert geven veel byval De Proc Gron Courant wyd in haar nr van Maandag 1 December jl hen een waardeerend woord waaraan wij het volgende ontleenen De echtelieden atzig beschikken beide over groote talenten Mevrouw Patzig is eeue violouccllisle t met gevoel speelt en meester is vau haar inmènt Heeft zy het in de techniek viiuder ver gebracht dan haar echtgenoot als pianist de bezieling die de violonceltoueii kunnen verscfaalfen eet tg te voorsohyn te roepen Vooral het concert voor iolouoel van Lindner d oeg ly voor met smaak en de moeielykhedeu waarvan de Tarantelle overvloeit overwon ty met glans De heer Patzig legde groote virtuositeit aan leii dag in de door hem voorgedragen phantaisie van Chopin en bracht onder meer eene Caprice van Mendelssohn ten gehoore die zgn meesterschap klmir maakte lu het tijdperk van 2 tot 29 November 1879 is blijkens ingekomen ambtsberiehleu door longziekte één rund in Zuid Holland aangetast In het vorige tyilperk van vier weken waren twee randeren door die ziekte aangetast St Ct 12 Nov 1879 n 264 De heeren Moens Wybenga de Vo van Steenwyk van Eek en Humalda van Eysinga hebben voorgesteld als Wyziging van hoofdstuk V achter art 131 te laten volgen een nieuw artikel 31a kosten van uitvoering der wet van 17 Augusiüs 187S SlaaUUad No 127 lager onderwys ifiemorie 1 De Minister van koloniën heeft zijne Memorie van antwoord ingezonden op het Voorloopig verslag nopens het ontwerp tot aanvulling van het tarief van uitvoerrechten iu Indië Na aandachtige ovcrwaging an het voorstel zyus voorgangera en van het altteéfiu gsTerslag meent de Minister de verdediging van het ontwerp te moeten aanvaarden Hel beginsel heffing Tan uitvoerrechten wordt thans niet aan de orde gesteld Het is lleen de vraag of er genoegzame reden is om de bestaande inrichting van het tarief T n uitvoerrechten te bestendigen waardoor nagenoeg uitsluitend de productie van Java wordt getroffen of wel zoodanig te wyzigen dat behalve Java ook de sndere gewesten die lot het Nederl Indisch Do rferkplaalseq van de heeren L J Kothoven en Co in den Haag waarin gewooulyk meer dan 700 werklieden arbeid vinden zyn Zaterdag by gemis aan werk lijdelyk gesloten met uitzondering van één der ateliers de groote gietery waarin nog slechts 60 werklieden worden beziggehoaiien Uit de Amsterdainsche spaarbank is in November ruim een half millioen opgevraagd en ƒ 75 000 iugebracht 2116 livretten werden afbetaald en 266 nieuwe afgegeven Terwgl eenige personen zich gisteren op de Oude Vest te Leiden met sohaatsenrqden vermaakten takte een drietal op eene pla lt welk dagelyks oDenge houden wordt doch toen met een duune ys en sneeuwkq i bedekt was er door en werden niet zouder veel moeite gered Iemand die op hun hulpgeschrei mede wilde toeschieten viel daardoor van de trappen en brak een been Te Deveitter ia eene arme vrouw die te eergierig was om haar armoede bekend te maken van koude en gebrek omgekomen Door de R K geestelijkheid werd dit Zondag na afloop van de godsdieustoefeuii iu de kerk medegedeeld De gemeenteleden werden daarbij tevens aangemaand oib vooral in dit barre jaargetijde de minder met aardsche goederen bedeelden niet te rergeteu Dogr prof Nordenskjöld zgu berichten ontvangen volgens welke de expeditie den 29steu November lich te Singapore bevond De passagiers en de bemanning van de stoomboot Norien itjolj die zooals men weet beslcmd was on de expeditie bp te sporen in de X IJtzee maar aan de kust van Japan is verongelukt bevonden zich op 1 Olstober te Yokoma alwaar zy bij ten Bus onder dak gebracht waren en op nadere orden wachten Bij een der grootste jnweliera te Parys den heer Fonteua die by het Palais Boyal woont is een diefstal gepleegd zoa brutaalfals nog zelden zal zyu voorgekomen Des vond Ie 9 nreu terwijl alles in den omtrek helder verlicht waa en duizende wandelaars lioh langs de stralen bewogen drukte een jonginensch vergijzeld van eene smaakvol gekleede dame een der spiegelrniten in den winkel van genoemden juwelier in Inet een steen dien hg zorgvuldig iu dik papier gewikkeld had om hel geraas te voorkomen daarop nam hij wrsoheidene stellen diamanten mede vau welke het geringste nog een waarde van 20 000 franken had en i lde toen met zgne gezellin voort beiden n verschillende richtingen Eenige omstanders slauden er echter in den man die reeds in zgn angst een deel ran den buit in het water geworpen had te achterhalen en aan de politie over te lercrei Hij weigert zijn naam op te geven geeft voor va Turksche afkomst te zijn en is 25 jaren oud Het verblyf egner medeplichtige die een niet onaanzieiilyk deel van het geslolene by zich heeft zegt hg niet te kennen Men hoort zoo vaak klagen over htt niet terecht komen van brieven die per post verzonden worden dat de billykheid eiseht uu ook eens melding te maken van het volgende voorval waarvan de Deul sclie FirkikrtZlg melding maakt De dirrolenr van het poslkarttoor in een vrij aanzienlijke stad van Doitsehland ontving voor een paar weken uit Portland Oregou Amerika een brief waarin een ander guslotei was aan de weduwe D De afzender deelde daatby het volgende mede Voor 18 jareji had hij Duiischland verlaten en sedert niets meer van zijn moeder of van een der zijnen gehoofd die toen woonden no 4 Holatesirasse te A Hij hatl een broer en vier zusters benevens een oom doch an geen van hen keade hij het adres Hij verzocht nu den direcleui eens onderzoek naar hen te willen laten doen en dau den ingesloten brief af te leveren Aan het opgegeven adres kende niemand de wedD in het adresboek kwam de naam niet voor en reeds wilde de postdirecteur het zoeken opgeven toen een igner boden hem vertelde dut in een nabygelegen plaats eene vrouw woonde die zich wed D noemde Sen onderzoek bracht aau het licht dat zg werkelyk de bedoelde wos en dat de brief van een zoon was dien zg reeds lang dood waande Dnt de ijverige postbennbte zioÈ door de blgdeohop der vrouw ruimschoots beloond aohlte voor z jne moeite kan m n zich wel voorstellen De Ct sluit zich aan bg de hnlde die door verschillende organen der pers gebracht wordt aan generaal van der Heijden voor de uitstekende wgze waarop hy den i laugdungfen oorlog met Atjeh ten einde heeft gebracht Onze aorhg met Aijeb is eei zware beproeving voor ons geweest niet alleen door de schallen van geld en menschenlevens welke hg vertlonden heeft maar vooral ook omdat l y bet bewijs moest leveren of Nederland 1 dan niet bij machte was zijne souverciniteit oiit iea Indischen archipel in het algemeen en in het bijzonder zyne heerschappij over Smnatra te handhaven Nooit misschien is gedurende de laatste vgftig jaren Nederland in zyu Indischen oorlog op zulk een zware proef gesteld De worateliug met Atjeh waa zoo ernstig en aanhoudend dat bij sommigen twyfel rees of Nederland niet ten slotte den strijd zou moeten opgcen fieeds lieten zich stemmen hooren die wanhopende dat ooit de oorlog tot ceu goed einde gebracht zou kunueu wordeu aauraadden om Atjeh te ontruimen Ware aau die stemmeu gehoor gegeven dan zou spoedig ook bier gebleken lyu welk een slechte raadgeefster de vrees ia Keus den oorlog met Atjeh begonnen hebbende was er voor Nederland nitts heillooKr dau zulk een vrijwillige erkenning tyuer onmacht ora dezen Indische volksstam ten onder Ie brei geu en te houden Het ware zoo goed als afstand te doen van onzen rang als kolonhile mogendheid Gelukkig is door de wending dien de Atjeh oorlog dank ly het beleid en ds voorbeeldelooce energie vau deu opperbevelhebber genomen heeft het gevaar afgewend dat onze hteraohappij in lodie dreigde Atjeh ia voor goed ons en juist de langdurigheid van deu Atjehsehen oorlog de verbazende kraiAt van tegenstand door het Atjehsohe volk ontwikkeld moet b j de ludiache volken den indruk van Nederlands ou Teerstaanbare kracht verhoogen en versterken De meest en langst betwiste overwinning ia ook de meest afdoende Hoe dieper een volk zgne nederlaag gevoelt des Ie vollediger onderwerpt het zich Na4st de hulde aan de verdiensten van generaal v d Hejdeu brengt de Jrnk Cl ook hulde aan die vau deu overleden generaal Pel den eeraten oevelhehber pnder wieu de nederlagen en halve tncceaten in d u Atjebschcu oorlog door behaalde voordeelen en outegepzeggelgke overwinningen vervangen werden WaUrlyk zegt de A Ct wij mogen op onze Indische omeiercn Irotsch zyn I Verspyck Pel van der Heydci allen hebben getoond dat wanneer alechta de gelegenheid zich I anbiectt ook in Nederland op allerlei gebied de mannen te vooraohgn treden welke hel land behoeft Dit is een troislryk bemoedigend teeken eene hcu I geigke logenstraffing van heu die mismoedig bewereu dat in het Nederland der negentiende eeuw de mannen van geestkracht en talent lyn uitgestorven Zij zgn er zy behoeven sleclm te voorschijn geroepen te warden om aan het lai hunne diensten ie be wgzen en hunne verdienste te tooneii Donderdag avond ten 8 re heeft men te Geneve een aardschok gevoeld Gisteren is te Vevevy weder een gedeelte der kade in het meer van Geneve verzonken Onder den naam van Portier ia iu Hamburg en 3rciucs thana een gepatenteerde deursluiler in gebruik gekomen die mt cpeasn van gesloten deuren door onbevoegden onmogelijk maakt De toepassing is zeer eenvoudig men steekt hel instrument van builen in het slot en doet een halve draaiing met de leulel die b den loestel behoort hel is dan volstrekt onmogelijk het slot door middel vau een sleutel of een looper te openen De toestel kan bij elk slot gebruikt word en is vooral geschikt voor deuren van kantoren en dergelyken De inboedel der Landgravin vau Hesseu Pkili ppsthal ia gerechtelijk in beslag genomen om ten behoeveu der schuldeischers te worden verkocht De Lnndgraviu eeue dochter van Bugenius van Wurtenberg is 81 jaar oud en sinds 1868 weduwe Zy leefde iu stille afzondering op haar landgoed bij Kassei en was ipa weldadig dat i eindelük haar geheele vermogen had weggegeven en schulden had gemaakt om de beoefening van liefdadigheid op denzelfden voet te kunnen voortzetten Hoe ly ook door hare zonen de prinsen Ernst eu Karel Alexander zoowel als door de overige familie ittti gewaar schuwd het bate niets i Sodat men tmn ook reeds tang had Ie gemoet getiép wat nu ten laatste is gebeurd Donderdag ochtend te 6 ure begon zich boven Pargs een verschrikkelijke sneeuwstorm Ie ontlasten die met kleine tusscheilpoo ieu den geheelen dog aanhield zoodot de oömmunioatie per voertuig lussohen de verschillende wyken meerendeels en die metde buitenwyken geheel en ol èf ho rst ivas De weinige omnibussen die longs de minder openliggende wegen ryden bleven dienst doen maar met den slakkengang De tramwagens waren tot volslagen atilaland gedoemd ï e Parijache cjrreapondent vA de bttily Netct die te voet waa uitgegaan schrijft dot het hem moeite zou kosten s avonds naar huis te komen indien het niet ophield te sneeuwen Ook in vele andnre gedeelten des lands lag de sneeuw bergen hoog opgesUpe d De gemeenschap per spoor is tussohen een onnoemelyk aantal plaatsen gestremd pataurlgk ook van Farys uit Uet ia nog niet te voorzien wanneer de geregelde gemeensch tp zal hersteld zijn Te Lyon heeft hei sterk gevroren De Loire was bedekt met ijs De tbermomeler op de stertewacht te MonUouris leekende Donderdag ochtend 8 graden B ahrenheit Weinige dagen geleden had iu een gerechtazaal van Berlijn een aangrijpend tooneel plaats De gewezen koopman M was allengs tot de diapste armoede vervallen en reeds menigmaal wegcus landlooperii eu bedelarij gestraft Thans stond hij wederom wegens bedelarg lereehl en werd tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld Toen de ongelukkige zijn vonnis vernomen had naderde hij de tafel waaraan zijn rechters gezeten waren en smeekte met klagende stem ora een kleine aalmoes daar h j dien dag nog niets gegeten had en de honger hem kwelde Zonder aarzeling tastten de rechters iu hun Zskkeii en legden voor de diepgezonkeue een geldstuk op de tafel Op last van den voorzitter werd den veroordeelde voor dit gelti in zijn cel te eten gegeven en de ongelukkige verslond de hem voorgezette spijzen met een graagte die zijn verklaring dat hy honger had maar al te waar maakte Te K rerasier in Moravië heeft ecu kat vijf personen het leven gered Men had zooali dat iu vele oubemiddelde geiinueu g woor Ie is uit zuinigheid a avouda bij het n r bed gaan den sleutel van de kachel dieht gedraaid s Nachts toen de kamer vol kolendamp stond vloog de kat als razend heen eu weder sprong op de wieg van een kind zoodat het begon te sehreuwen eu maakte zooveel geweld dat een buurvrouw er op aan kwam en om in buis te komen de ruiten intloeg waardoor ook zy medewerkte tot de redding van het vijftal Iu Frankrijk vooral iu het zuiden waar lUen minder voor de koude is ingericht valt de vroege winter erg tegeu Te Monaco is zelfs zeer veel sneeuw gevallen en de omringende bergen zyn met een dikke laag bedekt In de Jura ligt de sneeuw 20 centimeters eu te Grtnoble 10 centimeters hoog Uit Nantes wordt gemeld dat de Loire ijsschotsen kruit waarvan het aaulal eu de hoegrootheid oiiophuudeigk toeoeinen De rivieren Ërde en Sevres zijn met ijs bedekt De scheepvraai is gestremd Donderdag uamiddag ten S ure ontvii g men aan het spoorwegstation te Brugge bericht dat de trein die uit Keyat moest aankomen bij Liaseweghe in de sneeuw was vastgeraakt Tarstond werd de werk liedeubrigade er op afgezonden Daar die manschappen de sneeuw niet konden meester worden liet men tegeu middernacht nog 400 luan van hel garnizoen volgen Nadat deze tol di u volgenden voormiddag hadden doorgewerkt waren zg zoo uitgeput dal een nieuwe brigade op weg moest die echter eenige ureu later terugkwam omdat hel wegens de voort durende ophooging van sneeuw oudoenlijk was den weg bruikbaar te maken Ook op aadere Belgische spoorwegen heeft de dienst moeten stilslaan of zgn er spoortreinen onder anderen van Ojoruik iu de richting van Peruwïlz moeten terugkomen De strenge koude eu het ijs in zeè hebben de eenden en andere vogels in groote verlegenheid gebracht Men ziet ze in massa iu wakkeu tusschen de ysschotseu waar geen aas voor hen is te vinden Vele jagers begeven zich iu vletten en schieten er verschtidcne ueer Dat geeft aau velen brood want die eenden zgn teer gewild en brengen 50 a 00 ct op Tusseheu Wieringen en Texel iforden ook zeer vele rutganzen gevangen De lucht is boven Wicrin gen dikwijls mart van zwermen ganzen eu zwanen die naar wakkeu en voedsel zoeken Een drietal vaartuii en in het gezicht van EtikJjuizen door het ijs op de Z iidcrzee ingeslulen zijn door de eb medegevoerd eu wel twee nuonhvestvvaitrts vooFbij de Ven naar Andyk en hel derde in die richjing binnen de Ven Vrydag morgen ging men van Enkhuizen uit om de schepelingen hulp te bieden Tot dat eiude voerde ineu een vlet op een slecperswageu naar den Oosterdijk Maar reeds in Atw vroegen morgen had J Booker landman aan den Oosterdijk het koene stuk ondernomen in gezelschap von zijn zoon over het ijs naar het vaartuig te gaon Hij rjooht het genoegen smaken de drie opvarenden die door augst eu koude geheel moedeloos de hoop op redding reeds hadden opgegeven behouden aau wyl te brengen en aan zgn haard te verkwikken en te verwarmen Zaterdagmorgen was een dèr vaartuigen van bij den Oosterdijk door den vloed weer eep hetl stuk zeewaart gevoerd Ten 12 uur was jgln melde vlet bezig om over het ijs heen te gaan De Indiiche Giit deelt eenige bijzonderheden mede uit het jougste jaarverslag van de Soldiers Total Abstinence Association De expeditie tegeu Kaboel was de eerste waarin een behoorlijke proef van da onthouding plaats had Vth n wjs de verleiding te sterk maar ook bleef een groole hucveelheid ledeu de gelofte gelrouw Er warcu er genoeg die zich van de bedwnlmende dranken onthielden om het nut der outhouding oulwijfelb iar lu maken De afsohallcra ot onthouders werden minder spoedig vermorid en wareu veel opgeruimder dan hun drinkende kameraden Hel veislag verzekert dat wanneer er iu plaats van rum een extra rantsoen thee was uitgedeeld het getal van heu die als leden van het Genootschap hun woord hielden veel belangrijker zou zijn geweest De trausp rlkoslen gemaakt ora de troeiien van rum e voor jien waren oiitzaglyk voor minder dan de helft had men thee kunnen aanvoeren en thee ware tweemaal zoo dienstig geweest Do afsehiffiag heeft reeds veel goed gedt viu iu het BritsohIiidiache leger de straffen zijn veel verminderd in sommige regimenten is het getal s ra fen met een derde afgenomen Afloop vaa Opaabara Verkoopiugea van Onroerende Goederen VEILING 8 December 1 79 Huis Vogilenzang M 70 eu Idem Speldemakers leeg G 59 ƒ 730 kooper i Sirre Huis Vrouwensteeg H 233 ƒ 1150 k G Sirre 2 Huizen Groeueweg L 141 eu 142 en een Huia daarachter F 35 opgehouden Huis Korte Akkeren P 332 ƒ 735 k G Sirre l II II II 333 ƒ 730 k G F W Herngieeu II H 334 7 10 k D Wilschut kun 335 ƒ 715 k P von Mensch im illllÜ JJli iiijju II uiimvi Kerstmis eu Nieuwjaar zijn aanstaande I De ouder s welen schier geen keuzn te doen om de wenschen hunner kinderen te voldoen Moeten ij speelgoedihcbben Neen dal zou ov er 8 iinf n stuk zijn Hoe jammer van zooveel weggejjooid geld 1 Neenl dau is het beter een warm stuk klfcren Ie koopen dat hun zal vrijwaren voor verkoudheid en Voor alie ziekten welke de winter met zich brengt Biadpleeg daarom voor die aankoopen het schoone geitlustreerde album van de BËLXiËl JAUDINIERE ie Pariji dal u op franco aanvrage gratis e n franco wordt toegezonden FOLITIEl GeJ ondcn en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eeii dames Mof gevonden op de toonbank van mej de wed A I u int op den Kleiweg Een Handschoen grijs laken Een Sleutel Een sohuttet Kuppcl met plaat burgerlijke Stand GËIIOIIE N 8 Uee Gerrit ouden J Troniael ea C Veermrt ii OVKUI EUEN 5 Uec O Anker 2 j 7 ra P A 1 Jaiusun Ij 8 in I M ile ionf 4 m 8 J de Imf 4eJ W üoiigelmaus 73 j J BuK 1 8 ra N Mm 1 IU ra Voor de talrijke bewijzen van deelnemiugj ontvangen bij het overlijden vau den Heer W Q HOFFMANN betuigen de Heer eu Mevrouw tan RAVESTEIJN ea hunne Dochter hun harteljjken dank Goka 9 Dec 1879 V Mevrouw de Wed WERNINK vAN UaveStkijn betuigt haren dank voor de vele blijken van deelneming outvangen bij het overladen van haret hooubroeder den Heer W G HOFFMANN GouUa 9 Deo 1879 Men yERLANGT te HU ÜR liefst terstond m mmimm gestihikÈ voor WINKELZAAK tegen den Huurprijs van 3 a féOO Franco aan biedingen worden ingewacht onder letter IC aan deu Boekhandelaar J B C HULSMAN Schiedam