Goudsche Courant, woensdag 10 december 1879

ALLEN die nog iets te vorderen hebben van Mevrouw KOK db JONG gelieven daarvan opgave te doen vóór IS Dec e k Cr abetbstraat Q 229 Openbare yerhoopingen Op MAANDAG den 15 DECEMBER 1879 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis DE Haemonib aan de Marktte o Ai van een GEVRAAGD te MOXXEBDAM Manritsweg No 6 ccnc gezonde vaste i ll liefst niet te jong kraams 1879 Vrijdag 12 December 1 2386 GOUDSCHE COURAKT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mevrouw SCHMIDT Fluweelen Singel 606 VRAAGT tegen FEBRUARI eene Zindelijke DIENSTBODE P G van goede getuigen voorzien Loon 80 Spreekuur s avonds van 7 8 uur met BOUWMAITSWOOTNG STALLING SCHUUR HOOIBERG TUINMAN8HUIS en verdere Betimmering en ERF alsmede eenige perceelen Wei en Hooüand TUIN BOOMGAARD WEG en WATER zijnde de Hofstede BURGVLIET aan de Karnemelksloot te O O IJ r wijk R Nr 260 groot 15 Hektaren 99 Aren 40 Centiaren Op WOENSDAG 17 DECEMBER 1879 des voormiddags ten elf ure ten huiz van Mej de Wed LANGERAK aan de Reftuwjjksche brug te REEUWIJK I van een ÏIuls Loods Scliccpakcrlj en ERVEN op Gravenbroek te Reeuwljk kadaster Sectie C No 702 en 812 groot 12 aren Terstond te aanvaarden En onmiddellijk daarna van 21 Nieuwe of goed onderhouden VAAETÏÏieEK En op MAANDAG den 22 December 1879 des voormiddags ten elf ure in het koflijhuis 1 Di Harmonie san de Markt te Gouda van een kapitaal HEEaEi SJ llSri Openbare t erkooping vap BOOxflEIV Het POLDBRBBSTUUR van GrootHeken dorp zal op ZATERDAG den 20 DECEMBER a s des voorm 11 ure in het Gemeentehuis te Hekendotp a contant VERKOOPEN Ongeveer 70 opgaande WIL OEN S O OMeN staande op de Boezemksde tan dien Polder A RTIlNrC3 ouda Oosthaven B 14 Plortraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Keizerlijk Koninklijk geprimleginrd en eerste Amerikmntch en Enjehch gepatenteerd Anaiherin Ëiondwaler vap Dr J G Popp KK Hof Tnndaris vaa Z M dpii Keizer van Oostenrijk te VVceneu ia het jcwrlrJffrhjkïti middel tegrt rhumalische Undpyo bg onUttklnil ïilellen eo ï ren van het UndvUescb liet lott den MDweiigeu landsleeu op en tooi komt de nieuwe voriniug daarv in maakt loiitaande Uudin eder lait door vertterkiiijf van het t iid leesch en daar bet van alle hadelijke ilofren reinigt geeft het den raoud een anDKenamen jriMcAeif i eiil ter IJl het inpsm nmmlliA weldr doet erJwijncn qi P J1nait anngename onontbetrlijlc worden ra piraat voor alle standen verkiljgbanr te niakrn zyii fleaRelun van oiideriK hL idene grootte als l groute tleach k f 1i 1 iiiidd lBoort a ƒ 20 en 1 kleinen 60 centa verkrggbaar g Bleld Dr Popp s Aiialhcrin Tandpasta lot rtinijtiniit TtTSlerkiiijt en behoud der Uiidi n tut mrMijdcring van etii oiiniingeuanien ttuk en iii knik Br POPP s AroiuatiscJie rand ccp Zij mankt Iti Titiiitui ui rr v H ruudit litt eiiixit laii Ie loeii bL nnr ze oür zukelijkp a ihdui niii i ii en liuiidl d Dutuiid liiïch Het stuk kust 40 Ci6 eit is tueriikuido uurten halfjaar Div POrP s Plaii aardijc Tandpocdcr riinigt di t md u errinjft d zoo lastijic k ilk eii iu nkt het jilii utir stfi ds heldcrdir en fijin r nr i OI P s lliirtplombeersel Hflnrmede lam ell Jlulle tmidtii kan vullt n De Aroiiiatisclie geiiecsUiiudijte hruidcii Zeep ciiLinibih giaii l sttrd in dnor cle ginePfikiiiidme eM ri l itci n Fn op bU het EKÈEU TE EN BESI E E Attentie s v p lir voorkoming van vervalsching viiirdl het gcielite Piiiihik oprutikzaam guillaakt dat iedere fltacli Firma Ilygea uud Auatlieriii Praparate lug met een umbnUil omge i n is bcluelk in duidelljkeii wutcrdrnlf den llijkstidtlanr en i i Firma bevat ÜciKita tan alleen echte Al lltberi Pr paralen lijn gevestigd en Ie verkrijgen te Gouda bij L Soheilk winkejier op le Itrjogstrant A 123 Ie Bottt riliim bij F E vnu Santen KdIfF npotli eu A Sshippereijn Co binnwe porcc kinwvnkel te s H ige bij J L F Snnbilié npotli te Delft WjrA J vnii Eyn en J E Knuwenlioven te Soliicdakj j 0 M ilta Gz te Leiden bq E NoordijiO te UtredlRij F Allena en Krnau te Amslerdnm bij F V Wludheim Co en He H Ulolh Ct apotheek te Oadewaler bij T J vau Vreumiugen te Schoonhoven by A Wolff WfFen grooten TUIN aan de Gouwe te Gouda Wijk O No 103 en 10 perceelen BO WGRO E aan de Vest van den Turfsingel aldaar eerst atzonderiyk en daarna zamengevoegd gunstig gelegen tot oprichting eener bij t kadaster bekend in Sectie D No 1301 en 1302 groot 12 Aren 80 Centiaren Zjjiide in het Huis benetien drie Kamers met Sxïhoorsteenmantels eene goede Keuken mét Pomp en ee ne groote Kelder en boven zes Kamers Meidenkamer Bergplaatsen twee Zolders en t geen verder tot een welingericht gemakkelijk en aangenaam woonhuis behaQrt Terstond te aanvaarden En van nog twee en wel t eene met een afzonderfijken opgang hebbend Bovenhuis in de Komijnsteeg te Gouda Wijk K fJo 78 en 78a w t andere aan t water van het Plantsoen te Gouda Wijk N No 304 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van Sm Notaris W J FORTUIJN DIIOOGLEEVER te Gouda GOÜDA DauK vyiN A Brikkhan Socielt it Ons icnocgcn Zaal KUNSTMIN te Gouda CONCERT TK GEVEN op Woensdag 10 December 1879 des avonds ten T j ure door Mevroaw LULU WANDERSLÉB PATZIG Violoncelliste van Leipzig en de Heeren CUABLES Ï ÜWr f Concertmeester van Parijé en ALVBEDPATZIO Pianist van Gothii PttOORAMMA 1 Soii te Toor TioloEoelle eu pianoforte V ua i Meiidtlssolin Legende voor Viool VVieniowski i inlniaie brill ints oor Pianoforte Chopin Concert voor Violoucille Eoraiinocïnrnntelle Lindner 6 Ballude et Polonaise voor Viool Viruxterapa a C prioeüp 16 II j i Menilelssohn h RoniRiice I v Pi inof Hcnsclt c Vulsebrilliinteop 42l I Cllopin Souïenir det Puriimua voor Violoucelle Pi ilii 8 Bcroeu8e H iuaer PRIJZEN DER PLAATSEN Voor HH LEDEN der Sociëteit O OO voor NIET LEDEN 0 99 KaaHen zijn te bekomen bij den Kastelein der Sociëteit van Maandag 8 December af Plaatsen ïjjn te bespreken tegen 10 cents PËHOFSTEDE met 157 BUNDER LAND te Haastrecht geveild eo opgehouden is nog ÜIT SE HAND n mi DADELIJK XE AAN VAAK DEN Te bevragen bfl den eigenaar CORNs SCHNELL dudegracbt Utrecht BÖ PARTIJEN Goudsche Kaas füTfSOPGA FE GEVRAAGD Franco WAqON GELEVERD COMgaAMai Brieven nf ulRriOOt U i i r V ii6cl ör 365 Bureau Goudsehe bestékdTü oke ïklö diiar ik U inviteer persoonlijk een proeffleschje gratis te kolnen halen waarmede U rood grjjs of wit hoofdhaar teveus Baard kunt kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend eu onschadelijk Met een flacon i ƒ 2 van dit prachtig middel heeft men een j voldoende GETUIGSCHRIFT M Daar u reeds 753 getuigschriften hebt wegens goede uitwerking zo b wil ik n melden dat ik zeer tevreden ben uw middel heeft bij uitstek voldaa n Indien n wil moogt ge dit bekend maken in nw belang maar ook voor het publiek is t nuttig te vernemen dat het geld besteed is ten goede Utrecht aet H A HULSDOUN Juni ia79 t A HULSDOUVV Uitval van Haai Roos of Sffihilfers dun Haar Kale Plekken Pijn inde schodelhuid Haar of Baardworm vroegtijdig GiTJS worden l d ie onannsfnaamheden worden verbannen door den HaarOnt WjkkèlingSbalsem Binnen korten tijd verkrggt de behaarde huid haor vorige gróeikracht weder Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembonrs Uj THEOPHILE Haai kun ige oeen kapper Frederiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit s v p I E IS6EVIi G BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda brengen ter kenoit van de ingezetenen dat het Suppletoir Kohier der plaatiielijke directe belastinj in ileie gemeente voor het dienstjaar 1879 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer ontvanger deler Gemeente is toegezonden Gouda den 9 December 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kenni van de belanghebbtjiiden dat door den Heer Provinci tlen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 29 November 1879 zijn eieculoir verkla ird een voljaars en een 2e kwattaals Kohie r voor de belasting op het personeel Dat voormelde Kohieren ter invordering zyn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zgnen aanslag op den bg de vet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn van 1 RIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda 11 December 1879 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORW TWEE MOTIES Was het onderwijs reeds besproken tjjdens de algeineene beraadslagingen het was te verwacbte n dat ook bij de begrooting van binnenlandsche zaken dat onderwerp niet oubesjiroken zou blijven Meende de voorzitter dat dit gevoeglgk kon geschieden bij de afd onderwgs er was toch reeds zooveel over die zaak gesproken bg de al eineene beraadslagingen over de begrooting van binnenla idsche zaken opende de heer Moens terstond het debat over het onderwjjs omdat het uaar zijn tneening geen quaestie van cijfers doch na alles wat gebeurd ecgezegd was van regeerjngsbeleid was eU ierinede was de rege ring het blijkbuur eens waartoe anders jde tegeuwoordifiheid van den formeerder van het ministerie bij deze diicussie De heer Moeii s drong bij den minister aan op een spoedige invoering in het belang van denminister i i het belang des lauds en dit achtte hij niet onmogelijk Hij toonde aan dat weer een nieuwe agitatie wordt voorbereid en dat danraati alleen in het belang van de rust des lands een einde kim gemaakt worden door een spoedige invoering ook al zijn niet alle besluiten gereed en alle onderzoekingen afgeloopen Bracht hij hulde aan den vorm der redevoeringen van den heer Elout hij weet niet of de waarheid en de waardigheid daarmede steeds in overeenstemming zijn De verandering van taktiek door de anti revolutionairen wordt door hem in het licht gesteld grondwetsherziening subsidie en reatitutiestelsel zijn op elkancjer gevolgd Ten slotte verklaarde hij een memoriepost te zullen viwrdragen niet uit wantrouwen in den minister maar om zoo spoedig mogelijk tot invoering te komen eu om van de raeening der iber e partij te doen blijken De heer de Meijier was teleurgesteld door het verschil in de vroegere verklaring van de troonrede en die van latere dagteekening estert nog altijd de hoop dat de minister na eriistige overweging geen memorieposten zal noodig hebben maar al is het dan ook in het laatste oogenblik nog gelden zal aanvragen om de wet reeds in 1880 in te voeren De heer Barge verklaarde dat hij geen ver trouwen in dit ministerie stelt na de afgelegde verklaringen De gemoedibezwaren van één schutter worden eerbiedigd fdie van de helft der natie in den wind geslagen Volgens dien spreker is de minister lijdende aan een psychisch daltonisme De teekenen der tjjden kunnen door hem niet waargenomen worden of wel hg ziet alles rooskleurig Die beschuldiging van verkeerd zien wordt nog nader door den heer Elout uitgewerkt die evenwel niet wanhoopt dat de verloren schapen weder zullen terugkeeren in de door hen verlaten schaapskooi De heer Kenchenius verliet het gebied der bespiegelingen Hij erkent dat het de bedoeling der anti revolutionairen is de invoering eener wet zooveel mogelijk vertragen die verbiedt den naam van Chrisins in de school te noemen en het onderwü 4 wil toevertrouwen aan fortuinzoekende en in Amerika veiligheid zoekende landgenootea Met ogfers wordt schijnbaar aangetoond dat het bijzonder onderwgs meer en meer bloeit de middelen waardoor die schijnbare bloei verkregen is worden niet verhield Den heer van Lijnden werd weder herinnerd wat vroeger door hem gezegd is Hoe is harmonie mogelijk tussclien de ministers van Lijnden en Six zoo vraagt hjj als de eerste de bezwaren die het byzouder onderwgs drukken vfü wegnemen terwgl de andere in de geheele zaak slechts een paedagogische quaestie ziet 2 e anti revolutionaire partj wordt daarna veridi d en tot den heer van Lgnden weder het Verwflt gericht dat hg 4 mMmf der libsralea i Naidat de spreker nog nader het bondgenootschap tnsschen katholieken en anti revolutionairen had in het licht gesteld kwam de aan ekondigde motie luidende De kamer van oordeel zgnde dat in afwachting eener herzie ning van het kiesrecht de invoering der wet behoort te worden uitgesteld gaat over tot de orde van den dag Die motie is besproken gewogen en te licht bevonden in de zitting van Vrijdag Dat zjj naar den zin van den heer van Houten denvoorstander van het algemeene stemrecht den tegenstander van de onderwijswet zou zijn was te verwachten Wie kan bezwaar hebben tegen die motie vroeg hij de tegenstanders der wet niet de voorstanders vau uitbreiding van het kiesrecht evenmin wat geeft een vertraging van eenige maanden Is tie wet overeenkomstig de wenschen des volks zij zal des te krachtiger kunnen uitgevoerd worden Dat de antifevo lutionaireu democratisch zijn ge vordcn ooals de heer van Hoijtpn beweerd had wil de heer Öcbiinmelpenuinck nift o iderschrijven sleclits wijziging van verschillende bepalingen der kieswet is noodig toch kunnen de liberalen de motie gerust aanneraen zij zal v £n de invoering der wet die immers tiiètjjiogelijk is ontslaan de heeren van de Putteen van Naamen worden zelfs opgeroepen om het debat over de wet van 1878 nog eens te heropenen en hun bezwaren te doen gelden Schijnbaar hoogst onschuldig noemde de heer Lieftinck eerst de motie maar toonde daarop aan dat ook hier de schijn bedriegt en de aanneming allernoodiottigst zou zijü Gjj hebt de trom geroerd zoo eindigde hg de flnit bespeeld de bazuin geblazen VVg wü bljjven saamgesloten tot het volk zal zeggST gg hebt overwonnen gg ongeloovigen Door den heer van Delden wordt op het hoogst revolutionaire karakter der motie gew zen al is zij van anti revolutienaire zijde afkomstig Door de aanneming toch zon de vertegenwoordiging verklaren dat zg niet de ware vertegenwoordiging is Het wijzon op een gebrekkige vertegenwoordiging is steeds het begin van revolutie Heeft de eerste motie Kenchenins twee kamerontbindingen veroorzaakt in 1866 door de aanneming lezer motie zon de kamer zichzelf ontbinden Nog nader wordt dat door den heer Jiorgesius aangetoond die hoewel voorstander vin uitbreiding van het kiesrecht de invoering der wet tot regeling van het onderwgs als de etisla stap beschouwt am daartoe te komen Volgens den heer Vening Meinesz heeft de heer Keuchenius door het doen dier motie getoond d t hij een revolutionair is Door dan heer Elout werd nu nog een poging aangewei d om de liberalen die financieela bezwaren te en de wet op het lager onderwgs hebben V or de motie te winnen De intrige betrekking die tnsschen antirevolutioniiren en katholieken bestaat bleek toen de heer Heijden rjjck in plaats van de motie van zijn medflstrgder te ondersteunen een tweede stelde luidende De kamer van oordeel dat aan de invtieriEg van de wet op het lager onderwgs behoort vJ or f te gaan de regeling der financieele vraEgstukkijn die daarmede in verband staan gaat over tot de orde van den dag Niet b sr werd het voor den heer Keuche nius toeu pok de heer Corver Hooft zich t en de motie Vjerklaarde een wet die door alle takken van v etgelving is goedgekeurd moet ingevoerA worden dnders handelen acht spreker revolutionair Mg al het gezegde voegiie de heer van der Lindeil nog de beschuldiging dat de motieonpraktisch is il men iets praktisch men neme hei initiatief tot wetswgziging geen motiSn ktlnnen de regeering het recht geven om een gciedgekeurde wet niet in te voeren Dat de heer Rutgers de twee raotiën lou beschouwen ols het bewgs zijner stelling dat volstrekt geen overeenstemming tusschen da beide clericale partgen bestaat wag te verwachten Hoewel geen voorstander der wet eischt hg nu van de regeering spoedige invoering j uist om het tegenwoordige verzet Hoewel nog niet besloten hoe te stemmen verdedigt de heer van Nispen de motie tegen de beschuldiging van revolutionair te zijn Zg is een raadgeving geen bevel aan de Itroon De heer Keuchenius verdedigde de motie op grond van de verdeeldheid der liberale partjj het petitionnement was op de aanneming der wet gevolgd de vader der wet was afgetreden eiudelgk hoopte hij op de ondersteuning der regeering De heer Haffmans hoopt dat de tegenwoord ge ministers de hand niet zullen reiken aan de ongeloovigen wat de heer Lieftinck aanleiding geeft zijn gebezigde uitdrukking te verduidelijken Nadat de heer van der Linden nog 0 de kracht der liberalen al is het dan ook niet als partij heeft gewezen en de heer van de f utte nog had aangetoond dat de motie een motie van wahtrouwen tegenover de regeering w sif onstaatkundig eu strijdig met het belang des lands werd zij met 56 tegen 22 steiuiu en verworpen en zonder verderé discussie onderging de motie van den heer Heijdenrgck hetzelfde lot met 46 tegen 27 steramen Stemde voor de eerste motie vjn de liberalen nog de heer van Houten bg de tweede motie werden ook de conservatieve leden onder de voorstemmers gevonden die zich wel met financieele bezwaren konden vereenigen maar voor wie uitbreiding van het kiesrecht geen aanbeveling is Is die uitslag eeuige vergoeding voor den nationalen tijd die aan deze discussie besteed is L Itulleiilaiiiiüdi Uverzlrlit De groote koude die tegenwoordig oïnr geheel