Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1879

verhoudingen levend volk dat weinig ontwikkeld is en daarenboven een licht ontvlambaar temperament bezit Daarentegen boort men van geen enkelen regeeriugsmaatregel die aan billijke eisohen tegemoet komende deleiding der beweging in beter handen tracht te stellen dan die van de socialistische agitators vau beroep De groote grondeigendom niet zooals in Engeland in handen van eene hoogst ontwikkelde klasse die gevoelt wat zij aan haren eiceptioueelen toestand verplicht is maar toebehoorende aau mensoheu die nimmer op hunne gronden vertoeven die b t grootste deel der vruchten van deu bodem iu den vreemde verteren en de administratie aan reutinecslers overlaten die uit den aaid der zaak zich minder bekommeren om lerlands maatschappelijke toekomst dat absentisme de kwaal is zoo algemeen dat men er een woord voor heeft ge vonden schept in Ierland een toestand die vroeg of laat zal moeten veranderen Komt de verandering niet van boven dan zal zij van beneden komen De regreringstaak in zulke omstandigheden is moeilijk niiuir twijfelachtig Als een bewijs der wildrijkheid van sommige streken in den Brius Alexauderpolder nabij Rotterdam kan dienen dat door de te Rotterdam gcstationneerde rgksveldwacbterjachtopzieners J Struis en D van Beesten iu genoemde polder in bet jachtveld van den heer Sillevold te Rotterdam zijn betrapt twee beruchte stroopers met wildstrikken die er in ééa nacht niet miuder dan 5 hazen hadden gevangen Door genoemde beambten ziju de stroopeYs aangeboudeu en de 6 hazen in beslag genomen Staten Generaal Twïïdk Kamek Zittingen van 9 eu 10 Dec 1879 In de zitting van Dinsdag is het algemeen debat over hoofdstuk V der slaatsbegrooting door de aanneming eeuer motie van deu heer Scbimmelpenniuck van der Oije gesloten Vooraf verklaarde de miiister Six dat de invoering der schoolwet zou kosten met inbegrip van de uil keering aau de gemeenten 17 inillioeu dat bet onwaarschijnlijk was dat de schoolwet vóór Janauri 1881 zou kunnen ingevoerd worden maar als dit mogelijk bleek hij bet zou doen Hg keurde scherp het volks petilionnemeiit af waardoor het Nederlandache volk op een dwaalspoor was gebracht eu vele Christenen zijn misleid Immers de nieuwe schoolwet wijzigde in niets hoegenaamd het gebruik van den bijbil op de openbare school Bij de onderdeden werden aangenomen amendemeuten tot vermindering voor gebouwen ten behoeve van de commissarissen des koniiigs in Friesland eu Overijssel In de lilting van gisteren werd het debat Hoofdstuk V VBorigezet De afdeeling van het Hooger Onderwijs gaf aanleiding tot verschillende opmerkingen Speciaal wensobten de heeren Roell en van der Kaay de oplossing zonder wetswijziging van de kwesliéii over akadeaiische examens teu aanzien van jongelieden die uiet den volledigen cursus van een gereoigaiiiscerd gymnasium hebbeu doorloopen De Minister achie de oplossing zonder wetswijziging mogelijk Hij beloofde voorts zijnerzyds de a ngevraagde gelden uiet voor andere doeleinden te zullen besteden eu betoonde geneigdheid om een leeriloelivoor Psychiatrie aan een Uiiifcrsiteit opterichten Bij art S3 w erd gediscussieerd over de aangevraagde som vin f 3Ü00 voor hulpmiddelen bij liet pharmaceutisch onderwijs aan de I idsche Universiteit Virhoogiug van die som werd door de heereu Idzerda en van der Kaay noodig geacht maar door den heer van Kerkivyk scherp afgtkeurd De post werd onveranderd goedgekeurd In Engeland is ecu nieuw tijdschrift uitgekhimen getiteld Replieit Antwoorden dat zich bezig liuudt met te antwoorden op al wat zijn abonnenten willen weten Het is veel omvangrijker in zijn gebied dan het bestaande Note and Qeriet en geeft vohloeud bericht op de eenvoudigste vragen Zich niet storende aan het spreekwoord dat een gek meer vragen kan dau tien wijzen kunnen beantwoorden houdt heter eene ijverige en goed onderrichte rtilactie op na die iedere week uit de gestelde vragen er eenige kiest waaraan zij hoofdartikelen wijdt en de overige mei eeu kort woordt afdoet Dat de redactie soms voor zonderlinge opgaven staat is niet te verwonderen al lezende vindt men Wat moet eene weduwe doeu met haren trouwring ala zij hertrouwt Waarom ia eeu huwelijk in Engilend onwettig wanneer bet na 12 uur volUokkeu wordt Heeten tomaten ook liifde appelen en waarom Hoe krijgt men dien glans op linnen die overhemden hebben als zij pas uit den winkel komen Gaarne zou ik komiek balleldansen leerenop klompen maar ik kan geen duren meestei betalen hoe zal ik het dan leeren lloe is de cuisus ingerietit in de kerkelijke seminaricu Hue komt bet dat de slerrrn tintelen Is het tarief di r telegrammen ook kort geleden veranderd en hoe W at is het beste boek over etiquette Wat beteekent het rijmpje llenuig rennig tot tei eu uit welken tijd is het af komslig W it is de biste politoer voor notenhout Wal beteekent hoogere ontwikkeling op het gebied van pianomuziek Van lijd tot tijd neemt een der redacteurs uil de lijst vragen er een voor een hoofdartikel zooals nu iu de laatste numaiers Jinhoism en v schooiiheiiUleer BINNENLAND GOUDA U December 1879 Donderdag 18 December e k zal door de Vereeuiging Het Ncderlandich Tootied alhier worden opgevoerd De Sprookjes van de Koningin van Navarre Tooiieel pel iu 6 bedr van Scribe en Ugouvc waarin naar men weet de hoofdrol wordt vervuld door Mevr de Vries Heden viert een der liefdadige vereeniyiugen iu Gouda een feest dat der vermelding ten volle waard is Tabitha nl gedenkt baar BO jarig bestaan Zij was gedurende dien tijd uitstekend nuttig wi rkz mm Uit doel barer oprichting was Verscbaffiag van kleedingstukkeu aan minvermogenden en de wijze waa op zij aan dat doel he ft beantivoordt verdient een woord van lof Ieder die met behoeftigeu in aanraking komt weet bij ondervinding dat goed te geven niet geniakkilijk is Ware behoeften vau geveinsde te onderscheiden is niet ieder gegeven daarvoor zijn noodig groote lact oiiuilputtelijk geduld meuschenkenuis en bovenal innige liefde tot zyn raedemenscb Tabitha heeft met verstand gegeven zij voorzag in veler behoefte verdient aller dank en maakt ten volle aanspraak o verdrre ondersteuning In den i iafsteu tijd kwamen zoovele nieuwe vereenigiogeii tot stand dat wellicht de aandacht vanvelen die eerst in de laatste jaren zich hier vestigden nog niet viel opTabilba Hen op te wekken daarvan lid te worden is vooral bij de tcgenwoordigeV felle kunde nu velen zoo gretig uilzieu naar warme bedekking voorzeker onnoodig een herinneringdaaraan i voldoende Moge Tabitha nog lang blijven bestaan in ons midden als een bewijs van deu Ooudschen liefdadigheidszin Op de wereldtentoonstelling van kunst nijverheid van dit jaar Ie P irijs heefi de beer lï van Leer tapijtfabi ikant te In de zitting der Arr Rechtbaiik te Rotterdam van Dinsdag morgei werd o a veroordeeld P V R w inende te Reenwijk bekl van het zonder vergunning loopen langs deu spoorweg tot ƒ 3 boete of 1 dag gev De St Ct van nietcreu beval dcii 8taa hou lcnde versUi van deii uiloup iler lichting our de ntitiütiale uiiliiie vau hel jrf ir 1879 D i iruit blijkt dat het gt tal imliiieplichligeu bcilroeg 31 403 en dal der iifgelevtTÜc inau9cli ifpeii 10 S94 Aaugfxicii d liclitiiJg op 11 000 waa bepaald 2ijii er uÜ8 116 mausoliap te weinig afgeleverd Zijn de klachten ovei duurte van levensmiddelen hier algeititen te Parijs is het niet beter giaield Ue huismfjtdera wordt vqu daar gfcschnver tija wanhopend de groenten zijuuuilengporig hoon in prijs en wanneer zuo als alli a schijnt aau te duiden de vorst aan iuudt zat er getn aaiikunun meer aau iju eu zuUcu zij vcil duurdir staau komen dau htt vleesch Zoudag n kostten de aardiipp len die in gewone ijdeu uiet 6 a fraucri de lUO kilo betaald worden 30 francs Wortelen en rap n 75 oeulimes de bas iu plaats vau 30 centimes k o van gewoonlijk 3 fr 50 c de dertien thaus 4 fr 5I1 c a 5 fr l i zuring die anders 15 c het pond icldl uu 80 c Voor peterselie luoeteu onzinui ie pi ijzen b t i dd worden In gewone tïjden heeft ineu een bos voor 80 a 35 c maar 11 Zaterdag is er van 20 lot 25 fr voor gegeven Zoudag 11 toeu de wegen weder wat beter ware i eu er dus meer groeitteboeren aau de hallen waren gekonwu daalde die euorme prijs wel iets rnanr nieti moest toch nog 15 a 20 fr VOor de pcleraelie besteden Houdt de vorst aau dau zal ze spoedig in het gt htel niet meer tot welken prijs ook te krijgeu m jii waut is er nu uüg eenige voorraad da i moei men iu aanmeikiug neinsu dat de peterselie riet lang r dau hoogstens teu dag of drie bew ad kau blijven Gedeputeerde Stalen der provincie Zuid Holland hebben besloten dat de jacht op klein wild in deze provincie wordt gesloten op Woensdag den Sisten December aanstaande met zonsondergang met uitzondering van bet in art 15 sub lilt y dier wet be doeld jachtbedrijf van bet vangen van houtsnippen met laat ar of vnlflouwen dat blijft toegelaten tot en met den 27sten Maart 1880 Het vervoer langs den spoorweg Leiden Woerden beeft gedurende de maand November 1879 opgebracht aan reizigers f 6040 aan goederen 515 tezainin ƒ 7505 Sedert 1 MeijlS79 was de opbrengst van reizigers en goederen 65 667 Het vervoer langs den Nederlandsehen Rhijuspoorweg heeft gedurende de maand November 1879 opgebracht aau reizigers 141 872 aan goedfren ƒ 82 807 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 221 937 te zamen ƒ 446 618 Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van reizigeis en goederen ƒ 3 660 978 De afd Woubrugge en Oiiislr der Hollaiid sche maatschappij van Innttbouw heeft besloten den hfer G Roze te Londen haar dank te betuigen voor zijne welwillendheid en zorgeflrjioor hem aangewend bij de intern lentoonstelliiij te L inden in het najaar van 1879 ten behoeve der Nederiimdsche inzenders van vee zuivel en aii ere zaken Het t V h R gpree kt zijne ingenomenheid uit met de samenstelling der door den voorzitter der Tweede Kamer benoemde commissie van rapporteurs over het onlwerp strafwetboek Zij bestaat niet alleen schrijft het lybl uit leden van iedere staatkundige riohtiilg die in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd maar tevens uit enkele van de bekwaamste en meest praclische rechtsgeleerden der Kamer Waar de heer Godefroi in weerwil van zijn gevorderde jaren aan de commissie leiding en kracht zal geveUi wordt de magistratuur daarin uitmuntend vertegenwoordigd door den raadsheer De Savornin Lohmaii den ofiicier an justitie Patijn en den kau gonje Toezegaing van beroep naar Moordrecht is gedaan aan den heer van der Meer van Kuffekr prcd te Assendelft 4 Uit Bodegraven wurdt van 9 December gemeld Gisteren was het voor de leerlingen der openbare scholen alhier een recht prettige dag Voor rekening vau den onlangs in fu ictie getreden burgemeester deu beer J D Sliensira ïoussaini erden de kinderen rijkelijk onthaald op krenlebrood en chocolade lerwijl de hofraeohauious Bamberg uil sGraven hage het kl ine volkje allerverinakelijk t bezig hield Heden en verder in den loop dezer wcsk zullen ook de scholieren in de Meije en die der bijzondere christelijke school eveneens in de gehgenbeid worden I gesteld feest te vieren Vervult dit een en ander de harten van groot en klein met blijdschap ook dep arini n moet gewis de boezem boog kloppen voor de luiine giften bun uit dezelfde bron toegevloeid KU1 STAIEI 7VS El 11 enkel woord ovir hit dïiiCi ri jja Wüensd ig avond In de Sociëteit Ons GejiM geu werd gegeven Wat betreft de uitvoering dau betreuren wij liet zeer dat zoo weinigen daarvaa htbbeu genoten Hel spel vau mevr L WaudeisUb Palzig was in écu woord ui stekend voyrdraclil opvatting tüOii stokvoering krweht ttchuick lieten niets te wenschen over Ook de heer Patzig bewees zijn iuslruüicnt volkomen meester te zij u Hetzelfde zuuden wij kunnen zeggen van den heer Ch Veulh wanneer hij uiet zooals het ous voorkwam onder dtu invloed was vau eene teliiUTstelliug en wel ecu ktÉu publii k Vandaar dat ziju spel nli t geacheveerd was De middelen waarover hij beschikken kan ziju voldoende en toch hoorden wij nimmer de Tjegende vau Winiawsjci zoo vreemd en ruw spelen üf nu de weinige opkomst reden mag ziju voor minder ernst bij de uitvOeriug geloog en wij niet miiar zeker is het dat wanneer er in Gouda een lokaal is dat minder geschikt is voor miiyieküilvoeiiugeu het I t lokaal h iu de Sucitteit Uns Genoegeu H waar I diL couci JIP egeven werd Hel was er koud pkch Uit Boskoop meldt men vau 10 December j i ïen einde de door de sneeuw verstoorde communi J J Vi r de heer des Am orie van der Hoeven daaraan dien steun zal toevoegen dieu eene veeljarige praktijk van het strafrecht in Ned Indië een onbetwistbaar scherpzinnig oordeel en een groot oratorisch talent bij de mondelinge verdediging schijnen te voorspellen catie met het naburige Gouda te herstellen hebben verscheiden patroons hunne arbeiders ter beschikking eener commissie gesleld om een pad over het ys te maken terwijl anderen door geldelijke bijdragen bun steuu verleenden i Europa tetrscht itia ikt dut ir nciuig iu de politieke wereld omgaat en het nieuws dus schaarsch is Vau Ijelaiig is alleen de aflrciliujf vau het ministerie Martiitez Campo £ in Spanje Uit de telegrammen bigkt nog niet of de generaal tengel ülge van een votum der Oortes is afgetreden of zulk een votum voortien eu vermeden beeft De heer Posada Herrera reeds vroeger door den koning geraatlpleegd zal een niiuw ministerie vormen De quaeslie waurup htt vorige kabinet schipbreuk heeft geleden kau geene andere zijn dan de vrijmaking der slaven op Oub die de conservatieve nieerderhi id oo gevaarlijk voorkomi dat zij haar lelfs op de voorzichtigste uijze niet aandurft Hel Russische bericht dat twee personen zijn gearresteerd betrokken in den aanslag op het leven van den Jzaar ia niet öevcsiigd Mtn zoekt nog altyd naar de misdadigers te Muskou b v zijn een Hftiital personen gearresteerd Het volk wus zoo verontwaardigd over den aanslag dat het zijn woede heeft gekoeld aan bet ledige huis van waar de aanslag is uitgegaan men heeft alles kurt en klein geslagen en met moeite kon de politie de geheele vernieling van het huis verhinderen De heer Jules Simon heeft zijn rapport over het wetsontwerp op het hooger oiiderwij laandng bij den Fninschen Senaat ingediend G enoemd staatsiiobaam hield zich daarop met de slaatsbegrooling vau uitgaven bezig Naar men verzekert stelt de begrootingscommissie van den Senaat slechts onbeduidende wtj igingen voor allhaiis van dien aard dat de Kamer der Afgevaardigden er zich niet mede zou kunnen vereenigen De Senaat heeft o a een post op de begrooting geuracht die door de Kamer was g schrapl het betrof gelden vqor de bisschoppen en men zou iu die herstelling een bhcht voort eken kunnen zien voor de Ferrywetlen Wellicht dat de houding van den Senaat dit voor heeft dat de Kamer r aan beriunerd wordt dat er nog andere machten bestaan waarover men zich zoo ina ir niet heenzet met een program in overhung opgemaakt Het aftreden van den Minister van Justitie Leroycr wonlt waarschynigk geacht er worden gezondheidsredenen opgegeven De portefeuille zou zijn aangeboden aan Hérold prefect der Seine deze weigerde en nu wordt Uoblet genoemd thans onderstaatssecretaris aan het Departepieut van Justitie Over het ontwerp der Regeering tol hervorming van het personeel der rechterlijke macht wordt voorloopig meegedeeld dat de leeftijd voor aftreding zal worden beperkt en een aantal zetels iu de bestaande gerechlshovea worden opgeheven Men berekent dat op deze wijze een derde van de tegenwoordige rechterlgke ambtenaren kan worden verwijderd De Rcgeeriiig meent langs dezen weg het doel te bereiken zonder bet beginsel van de onafzetbaarheid Tan de rechters te krenken De berichten over den hongersnood in Opper Silezië blijven zeer ernstig Het aantal noodlijdenden meest Polen wordt op 160 000 geschat De Uegeering neemt thans krachtige maatregelen om de ellende te verzachten Naar men te Korae veraikert is de verhoudiiia tussoheu bet vaticaen eu Belglc op dit oogenblik ieta minder gespannen tengevolge van het afzetteit van den bisschop van Doorni k Niettegenstaande de ingestelde vervolgingen gaat looals te denken waa de lersche agitatie onvermoeid voort Hoezeer eeiie regeeriiig in dergelijke gevallen volkomen gelijk heefi de wet toe te passen en bet zelfs afkeurenswaardig zou zou dit niet te doen behoeft men zich toch geene illusicii Ie maken var deu invloed welken enkele strafvonnissen op de richting en snelheid dier beweging kunnen uiloeteiten Vrijdag wertl een vierde volksmenner zekere Breunan in hechtenis genomen die op de imetiiig te Balla zich in oproerige taal had uilgelaten Wij hebben het deel zijner redevoering waarop de vervolging zal gegrond zijn oQder de oogeii zooals dat door de snelschrijvers der rcgeeriug is opgenomen Brennan mist de plastische wel prckenclheid niet wilke de groote m is i s zoo kan inedtshpjn Wij willen daarvan een denkleelil ge eii H l pn l o is uiei zeide bij oudtr nieer vandaag veil woorden te verspillen De tijd van spreken alleen is voorbg Het uur van het besluit van de daad ia gekomen Het woord van heden is de verontwaardiging welke ik zie stralen uit uwe oogen en de vastberadenheid die spreekt uit uw gilaat Denkt aau wat wij beden hier zouden kunnen zien Denkt aan deu arrceu die neerligt in giiidsche hut witn eene heete koorts spookt door de hirsenen Denkt aan het artne kind dat telkenmale als het om eene bete broods bidt zgne moeder het hart doorprieuit erger dan met een bajouelsleek Denkt hieraan en denkt aan den grondeigenaar die u uit uwe noning veijaagt die bet land is ontvlucht opilat niet de vloek des volks lijne ooren zou bereiken Men kan ich de uitwerking van zulke oorden vooriiliUen op een Werkeljjk ouder allerongunstigste sociale De beer H C van der Wijck deelt itans een ontwerp van eene voorloopige grondwet herziening mede Onder de wijzigingen van enkele artikeleu die hij voorstelt behooren o a de volgende Art 69 1 al wordt vervangen door eene nieuwe luidende De Koning heeft bet opperbestuur der buiten Europa gelegen gedeelten van bet rijk bestaande uit Nederlandscb Indië Suriname en Curaijao en ondcrhoorighedea Art 76 wordt De leden der Tweede Kamer worden in de kiesdistricten waarin het rijk verdeeld wordt gekozen door de meerderjarige ingezeteuen Nederlanders in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten die zich in den loop der maand Jauuari van elk jaar ter plaatse hunner inwoning in de kiezerslijst zonder vreemde hulp hebben ingeschreven De wijze van verkiezing w rdt bij de wet geregeld Iu de derde alinea van art 139 vervalt de laatste zinsnede luidende de belastingsom daar bepaald wordt echter op de helft gebracht In art 186 vervangt hij lotelingen door iugedeelden In art 133 vervalt de 1 alinea en wordt in de tweede in stede van Zij dienen geplaatst De sohuilerij dient Art 197 wurdt vefvaiigen door een nieuw artikel luidende Na afkondiging dezer wet wordt over het voorstel iu eene vereeuigde zitting der Staten Generaal beraadslaagd Voor de aanneming der overeenkomstig genoemde wet voorgestelde veraudcriig worden twee derde der uitgebrachte stemmen vereischt De strekkiii der veranderingen is op te maken uit het slot dtr mededeeling Dalalle diic van oordeel ziju dat de uoodi looze vele miUioenen bedragende geldTerspillingen op militair gebied behooren op te houden dat de bevoorrecliling der meergegoeden ten aauzieu vau kiesrecht en inilitaireu dienstplicht behoort een einde te nemen dat de verhouding van Nederland tot de o zeeschegtdeelten van het rijk op vasteren grondslag behoort te worden gevestigd dat tot herstel van het financieel evenwicht meei doortastende maatregilui behooren te worden genomen langs wettigen weg van hunne instemming mogen doen blijken De KeizcrFgracht te Amsterdam tusschen de Eegulit rsgriicht en Vijzelgr icht leverde Maandag avond van 8 tot U ure een vefrasstnd schouwspel op Door de Ainslerdamsche Skatiug Glub naim lijk is deze gracht met toesti mining van het gemieutehealuu fgislolen en werd de spiegelgladde ijsbaan Maandag avond tegen betaling m euirce tin behoeve van de orioeu voor het publiek toegankelijk gesteld Hel bestuur bad de baan met ongeveer 50 pctroJiutn fakkels doen verlichten en ujt een flinke bouten teiil klonken de opwekkende tonen Vaüccn muziekkorps llondt rileii damis en heeren gleden den geheelen avond uier de b in en duizinilen toeschouwers lu dileii aan eerszij len van de gmciit op en neer welk gewoel door hel geriugkiiiki l van anvaleden nog gedurig virhoogd werd i i ist alle bewoners der grach hadden hunne sjiLjiis aan de straat geopend waaruit een vroiilijk lieht over de gr ieht geworpen wtrd Menig lief gezichtje verlust igile zich daar lu het eigenaardig winterfeest Krachtens het Iiilernatioiuial T legraafreglement gelijk hit d jor de gemaCiligilen bij de in 1879 te Londen gehouden conferentie gewijzigd is zullen met ingang van 1 April 1880 eei ige nieuwe regelen voor hel binnenen biiilenlandtch ulegraafverkeer in werking treden waaromtrent intijds vollriljge mededeeling zal geschieden Kr zal gebruik gemaakt kunnen ivordeii van overeengekomen laai waaronder wurdt vcrsliian het gebruik van woorden dieiiderop zich zilf leiic bepaalde butickenis hebben doeli te zamen geen voor de dit list verslaanbaien zin vormen Die woorden worden ontleend aan woordenlijsti n dis voor hit internationaal verkeer zijn toegelaleii maar waarvon de xnmeiistelling verschilt naar gelang zij liienen voor bet telegrafisch verkeer binnen Europa of voor dat met buiteuEuropeescbe stalen en die moeten wordjjn overgelegd wanneer het kantoor van afzending het verlangt Iu het JSurupeesch verkeer mag iedere taal wurden gebezigd waarvan de letters door de vooBgesohreven eeinteekeiis kuniiéi worden overgebraelil maar moeten al de woorden van het telegram tot dizilfde taal behooren Voor het verkeer met bu ili ii Europeesche tate t mag le overeeugekomeu taal alleen beslaan Tlit woorden behoofendè tot de Duitaohe Engelsehe Fransehe Italiaausche Nederlandache Pprtugeeache Latijuaohe eu Spaansche tajen maar kan elk telegram woorden van meerdere jif lau al deze talen t gelijk bevatten Eigen Jamtn mogen in de woordenlijsten niet voorkoiofin Zij worden in telegranimeii in overeengekomen taal niet toegelaten dan met bunne gewone btteéi enis vefliclit en op het zoogenaamde orclieat moest men plaats maken voor het vocht dal droppiliiïewijze naar beneden viel Wij eindigen met de ovtr uiging uit te spreken dat wanneer de ooncertgevers een beter en meer geschikt lokaal badden gekozen en dit ivai te vinden in de Sociëteit de Réunie zij zeker meer succes zonden hebben gehad en twijfelen niet wanneer zij daarvan de proef wilden nemen dit hen niet zou berouwen maar ook velen die nu verzuimden of verhinderd waren tegenwoordig te zijn zich zouden haasten dit zeldzaam kunstgenot te smaken B Mol Gevoi de i en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een BEL INGEZONDEN Mijnheer de Bedadeur I Toevallig kwam mij de Goudache Courant dd 3 DecLinbcr jl in handen waarin lot mijne uiet geringe verwüudciing eene zeer scherpe afkeflreude kritiek Vj voji üiüI over eene voordracht vau denHeer W 0 iü vau Amsterdam iu het Goudsch Nuttdipt gehouden jé De Jlier Otto mtj tot voor weinige weken per soonlijk onbikeiid heeft ook iu de Delfshavensche afdeeling van het Xut eene spreekbeurt vervuld fgiande op het gunstige oordeel over deze voordracht van de vergadering dat zijne uitdrukking vond zoowel iu de aUerneene toejuiching als iu de woorden van deu Voorziiter eu in de Delfshavensche Courant alsmede in bet Eotterdamsch Nieuwsblad heefi mij het veroordeelend vonnis Vau deu hetr de ki ixer tea hoogste verbaasd Dat de graad van ontwikkeliug van Goudi s ingezeluien gu iieiiuUbrted zou verschillen van dieu vau Utlt shaveu dai dezen schoon zouden riemen wat gemn ten eenenniale afkeur euswaardig vinden kan ik mij nitt vuorslLllrn I nmeis Uh dvc dat in ons Nut sprekers aUHavepchaiid Kmpmans van Boekeren Hooijkaas Mee en andi ren bij herhaling ziju opgetreden ligtoi ze gemeente te dichl onder i tn rook van Rotterdam om niet velen onzer in de gelegenheid te stellen eenuitstapje da irheen te doen zoo mannen van naamzich ilaar dot n hooren f Zonder uu de stukken van den Tleer Otto in alle opzichten aU modellen aau te prijzen of wat zijne voordracht betreft hem bijv met Gremer op eene liju te piaatstü geiuigile vorm en voordracht toeh vau eeu benijdenawa irdig laleut dat bij verdere ontjtrwikkeling veel voor de toekomst doet verwachten Dit i ook I et oordeel zoowel van de Nieuwe Roit Ct als van den Spectator bij de beoordceling ran Otto s lïuiidtl Hand aan hand Niet miuder gunstig ziju indd tijd dour de Veer de donr den Heer Otto uitgegeten Sjirookjes gerecenseerd ou soniS een lelterkuatüije als Dr J ten Bituk Aiju Ujdsclinfl Xedeilaud opcnsiellen voor bijdrugeu van eeu inan die door het voordragen van eene lalfe klucht geeu begiip toot t Ie hebben wat eeu ineer ontvtikkeld publiik kan boeien Ik ineen hiermede genoeg gf Z gd te hebben omte doen uitkomeu dal hel oordeel van den Heer deKeizer iu de hoogste male onbillijk is Eene kritiek die van geen de minste waardeering voor eun aankomend laldit ffetuigl getuigt stellig niet gunstigvau den man lie zich daaraan met ongewasschenbanden waagt Giheel iu afwijking daarom met hetongunstig oordeel van den Heer de Keizer kan ik met voUü vnjmoetiighcid den Heer Ollo aan De piirlementsbLsiureii als spn k r aanbevelen in de vaste oveituiglug dat ZI M billijke kritiek iu t minstuiet behoeft te vnezen ï BEZEMEIl Delfsiiaveh H Dec 79 kanloiii iüTciil te joiidii Terechtzitting van AVoiiisdag 10 Dicember 1879 KaltouKchtfr Mr J H vak MIEUOP Ambtenaar van heü Openbnar Ministerie Mr W C A S0HOi rEN te lloUcrdain VKaOORDKKLD T van H schipper wonende te Wadtlinxvten tot twee boi ten Viin ƒ 10 ot gevangenisslraf vau 3 dageu voor iedere buste wegens als jBriii per van eeu vaartuig daantieile iu de rivier deJBïuuwe ouder Wudi i i vren des nachts aan d u wal gemeen liggeude dit vaartuig op twee verschillendu tijdstippen niet voorzieir hebbin van een helder wit licht W van den H rentenier wonende te Berkc nw oude tot eene boete van ƒ 3 oCgev van 1 iXiV wegens in draf rijden over de beweegbare brug aau de Ha islretïhlsche Dij te Gouda met ziju met ec j ppaard befi i iimen w iLjeii U U landbouwer wonende te Aarlandirveen tot eene boete van ƒ 3 ol gev vaa 1 dag Ivej eaa