Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1879

GROOTE ZoDdag 14 December N 2387 1S79 Oprniming van de nog voorhanden MANTELS COSTÏÏMES en COSTUMES In doozcn Jongensjasjes en KINDERMANTELS tot buitengewoon lage prijzen D Samsom GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adveiieiilicblad voor Goiida en ömslpcken Art 17 Voor de MiHtie wordt niet ingeschreven lo De ia eeu vreemd Rgk achtergebleven zoon van eeu ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon vau eeu vreemdeling al is zijn voogd ingezetenen 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van s lauds dienst in s Eijks overzeesche bezittingen uf koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worde ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeesteren Wethouders aan te geven tossoheu den Islen enSisten Januarij Bij ongesteldheid afwezigHeid of ontsteiileiiis Is zijn vader of is deze overlttieii zijuemoeder of zijn beiden overleden zgn vfcogd tot het doen van die aangifte verpUgt De wijze waarop van Jiel dopn van die aangifteblijken moet wordt door 0n8ibfpa dd Art 20 Hij die eeratna btt intredei van zijn 19e jaar doch voor hel volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft terinschrijving aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Geineente waar de iusclirijviug volgeusart 16 moet geschieden Da irbij gelden dtubepalinjin der 2e en 3e zinsnede van art 18 i Zgne iuschrijfiug gesshi dlfin het register van het jaar waartoe hij volgens zijiiel leeftijd behoort Bargemeetter en Wethouder toornoemd roepeji dientengevolge de ingezetenen d B hun 18de jaar hebben bereikt dat ïijn zij die in het jaar 1861 zijn gebor eu ovcreeukomslis het vorenstaande in deze getneentaitot aangifte verpligt zgu op om ieh op 4 volgende daj en ter Secretarie aap te melden van des vooriniddags 10 lot des namiddags 1 ure en ieh in de daarbij vermelde orde te doen inschryven te weten oie hun geslachtsnaam begint met de Letter V B C D E F G H I J K L eu M insschen deu 2 en 15 J Januarg 1880 en die hun ge laohtsnaam begint met de letter N O P Q R S T U V W X Y eu Z tuasoheu den 15 en 31 January 1880 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van iuschrgviug op den Sisten Januarg des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zg die alsdan verzuimd htbben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen iu eene boete vnp 25 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorteregister hetwelk bij de aangifte moet worden medegebragt Dat dit extract aan hen die biunen deze Gemeeuti zijn geboren op hunne aanvrage op hei Rure m vau den Burgerlijken Stand gratis zal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter GemcculiSecreiarie kunnen aanmelden ten einde genot ind extract vau het Gemeentebiistuur huuuer geboorteplaats Ie doen aanvr igen en dat een ieder gi houden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk eu Noiuiner zyiier woning juist kan opgeven Gouda 12 December 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERG i f UZENDOORN De Secretaris I BROUWER BegroolliiüSilisciisslèn Wie gedacht heeft dat na het debat ever de motii 1 het ondgïwijs niet meer bij de iilgumeene beraadskgingen over de begroeting van binnenlandache zaken ter sprake zoti komen heeft zich deerlijk vergist Terstond ua de nfsteraining der tnotiën stelde de heer Lohmnu het weelf aan de orde niet om een fakkel varf tweedracht te ontsteken maar om het recht der minderheid te verdedigen In een uitvoerige rede betoogde hij liet recht zijner partij Qiu te blijven agitoeren tot öf liet onderwij OPENBARE VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 17n DECEMBER 1879 des namiddacrs ten 1 ure ten Raadhuize aldaar bij enkele inschrijving voor den tgd van drie of zes jaren ingaande den 1 Januari 1880 te VERPACHTEN 1 Een stuk LAND gelegen buitendijks aan den Hoogen Schielandachen Zeedjjk onderde gemeente Gouda bij het kadaster bekend in Sectie F No 1018 en 1019 en volgens hetzelve groot 4 Hectaren 90 Aren en 90 Centiaren 2 Een stuk LAND gelegen als voren bjj het kadaster bekend in Sectie F No 1016 en 1250 en volgens hetzelve groot 1 Hectare en 51 Aren 3 Een stuk RIETLAND en WATER gelegen onder de Mnieente Gouderak nabij Veerstoep bjj het kadaster bekend in Sectie C No 669 en volgens hetzelve groot 9 Aren en 50 Centiaren 4 Het ophalen van het PUIN en de VUILNIS in de gemeente vallende alsmede het UITBAGGEREN van alle Kanalen Zjjlen Riolen en Kokers benevens het Rmnigeu van alle daarmede in verband staande Tutten Waarvan de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des vooriniddags 10 tot des namiddags 1 ufp ter plaatselijke Secretarie ter inzage y ullen liggen terwijl de Insohrijvings biljetten op zegel geschreven getcekeud en e sloten des namiddivgs vóór vijf ure van den 16u Decemhfr 1879 op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd lOBSÏVEESLUMmG Baarn 1 Mei 1876 proï Utrecht In het belang van velen vgjklaart de ondergeteekende dat ziju zoon fijdende aan Sljjrahoest zjjn herstel te danken heeft aan het gebruik van uwen voortreffelijken DRUIVEN BORST HONIG uit het Depot van Mej de Wed E van Dapperen alhier II Mnlder Alleen echt verkrijgbaar inflacons a fl 2 fl 1 en 65 ont voorzien van eene capsule met nevenstaand fabriekstempel t m i e Gouda bij F H Wolff Bofkoop bij J van Bergen Ilaaitrecht bij J D den Hartog Oudccater bjj ft onker Idenbarg in draf rijden over de liewregbire brug aon den KJfiwfS l fï£ udj niet lijn met een paard bespannen rijtuig 1 rentenier wonende te Boskoop tot eene boete van 1 of gev van I dag wegens op eu openUt n veg tegen eeu boom in de Spoorlaan te iouda walerin buiten een waterbak J J koopman in turf wonende te Goud tot ene boete au ƒ 1 of ge van eeu dag wegens op den openbaren eg in de Kandeelateeg te jouds wateren trgeu een kar M TrIk TB E R I C H T E N Qouda 11 Dto m9 Door de stremming der vaart was de omzet van geen beteekeuis De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug vette varkens van 23 a 26 cents varkens voor Londen 19 a 22 cents per half kilo magere varkens eu biggen vlug verkocht Aangevoerd 9 partijen kaas pryzen vau 28 a ƒ 33 Boter 1 20 a ƒ 1 50 Burgerljjice Stand Gouda OEBORENi 7 Dit Pelronellt t slharin ouder P Cabout en A S Zi khaaa 8 Vtiae ouders J van di r Kemp en O Stalenburg 10 Aallje uudera K den Ulyhrf en J H P Moll OVEKLEDEN M A de Gidtf 1 m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 4 tot 11 Deo 1879 Moordrecht GEHORKNi Jan ouden V Kok eu G de Jong OVERLEDEN S de Grecf 2 in Gouderak OVERLEDEN N PrasI h ie r lan A Manachol 67 j Stolwijk GEBOREN Gerrit ouden W tan KeV en N Molenaar ONDERIHOUWD E den Harlog en E van Dam C Koutataal en A Uoth C Hoogendooru cu M Prila raaf Haastrecht GBHOREN WillemiM Htiidnka ouden J Voerman en H Schildt Eluabeth ouden J Teene en M de Jong Jobannea ouders J de Jong en A Hufener Reeuwijk GEBOREN Muil Geertrnida oilers J van Triet en 6 K Honwman ONDERTBOLWD H Verweij 24 j en J de Jong 23 j Waddinxveen GEBOREÜ Jannifije ouders I Bakker en W de Bruin Willem oudtrs C van den Berg en N Luiken Apolonia ouders P van Reeuwijk ta J Poot Hendrika ouders t Hooogrudoorn en A ten Brummclcr HelenaCornelia ouders J Alblas en A C Veenenboa Jan Cor inelia oudera J Comraijs en C Liusclioten Cornelia ouders C Knoop en E den Ouden OVERLEDEN K de Joog ra M v d Wal 17m ONIttKTHOUWU J Vermeulen eu P M Sthippeis Zevenhuizen GEBOREN Johanna ouders J Uip eu F den Hertog OVERLEDEN B Bouteubal 61 j M de knegl Sm A Poli 1 m ADVERTENTIfiM Heden werd ons uuderhart op nieuw getroffen door het overlijden van onzen lieveling PIETEB in den ouderdom van bijna twee jaren J F WALTER M J WELTER Lans Gouda 10 Dec 1879 TEN 7 Uit E VOORTZETTING van de Openlfave f erkooping van Japansche en Cliineesche GOEDEREN KRISTAL GLASWERK MATTEN DEKENS MANUFACTUREN enz in Tivou ta Gouda GEVRAAGD EEN NET p 6 niet beneden 16 jaren welke bek jjiam ia kameH te doen en een burgerpot kunnende koken en minstens één jaar iii une didnst geweest zgnde Loon aO Brieven franco oad r No 366 aan het Bureau dezer Courant öwdaT TÏbckTtaN ATBbInkman Er is VERLOREN en PAÜWEiWEDEREN SIGMENKOKIR m t 205 aan Bankpapier en eenige quitantiën voor den vinder van GEENB WAARDE Die hetzelve terug bemorgt bg den Boekhandelaar A KOK Cie zal genereus BELOO ND worden QüiNA mm Deze versterkende KINA WIJN wordt bereid nit de zeer geneeskrachtige roode Javakina door de Firma Wed EVERTS enJONCKERS te Nijmegen De Gewone per Flacon a 1 25 De IJzerhoudende a 1 40 9et dépót voor Gouda is gevestigd bü den heer H G HOEEHAMER Turfmar kt Open1 are AANBI STËDING BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 24en DECEMBER 1879 des namiddag 8 ten l ure iu het Raadhuis aldaar by inschrüving AAN TE BESTEDEN De LEVERANTIE van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1880 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en llgte IJzer waren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas 6 Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand lO Fijno puin 1500 M 11 Plantsoen en Boomgewas alsmede het Onderhoud der Strateij gedurende 1880 met vervoer en bijlevering van materialen De Monsters van No 8 9 en 10 en die van de Mat erialen voor het onderhoud der Straten zijn aan de Stads Tiuhkbwkkf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dage Ujks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage üe Insohrijvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 23en December 1879 tui ter Ijj k des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zijn AA BESTEIJING BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan Gouda zijn voornemens op WOENSI G den24sten DECEMBER 1879 des naraidïltgs ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bö Inschrijving AAN TE BESTEDEN P a Het maken van den ONDERBOUW eener vaste brug bij den Langen Tiendeweg b Het maken en stellen van don IJzeren BOVENBOUW dier brug c Het maken van 46 00 strekkende Meters BAZALTMDDR langs de Rivier de Gouwe d Eet maken van twee vaste HoutenBRUGGEN in het Goudscbe Rijpadonder de gemeente Alphen De Bestekken en de Voorwaarden gen op Werkdagen des voonniddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage lwaar tevens gedrukte exemplaren van de Bestekkeu teg y betaling van 50 cents verkr gbaar zijn De Inschrijvinga Biljetten op z e g e 1 geschreven door den Inschrijver en zijne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten zullen den 23n December 1879 niterlijfe des namiddags ten 5 ure op de Gemeente Secretarie moeten ingeleverd zijn BU deze Courant behoort eeu Uijvoej sel iaL MisGE vi iG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der wet van den 2u Jnnij 1876 StaaUblad no 95 Brengen ter algeraeeue kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd lo Een versoek met bijlagen van K van Eyk om vergunning lot hel plaatsen vau een stoomwerkluig in het perceel gelegen aan den Wintcrdijk wijk Q no 1 9 kadaster sectie A no 2183 2e Een vereoek met bijlagen van H Slangen om vergunning tot het oprichten eener smederij ia het perceel gtlegen in de Roozendaal wijk M uo kadaster sectie C no 2377 en 3e Een veno k met bijlagen van T Oravesteijn om vergunning tot het oprichten eener koper en blikslagerij in het perceel gelegen in den Groenendaal iryk 1 no 2U kadaster sectie B no 1675 Dat op Zaterdag den 27 December 1879 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóur djen dag dp de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen aohrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 13 December 1879 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gecien de Vtet van den 19den Augustus 1861 Sltt itMadB n betrekkelijk de Nationals Militie Herinneren bg Ue e alle belanghebtwudeii aan hunne verpligliug tot het doen vau aangifte ter inschrijving voor de halitmale Mililie in d maand Auiuor VtSü en brengen ter hunner keunis de volgende bepalingen der genoemd Wet Art 15 Jaariyks worden voor de Mili ie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den Isteu Jauuarg vau het jaar hun 19e jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden 1 Hg wiens vadir of is deze overleden wiensmoeder of zijn beiden oïerlid n wiens voogd ingezeten is volgens de Wol van den 28sten Julg 1860 StaaUblad no 44 2o Hg die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel ver nelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3o Hij Van wiens ouders ie langstlevende ingezeten was al is lijti voogd gseu ingezeten mits hij binnen het rijk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gïhouden de vreera deling behooreude tot eenen staal waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der diensipligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Sn 16 De inschrijving geschiedt lo Van eeu ongehuwde iu de Gemeeiite waar de vader of is deze overleden de moeder of zgli beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde eu van een weduwnaarin de Gemeente waar hij woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogdbeeft of door deze is achtAt wiens voogdbuiten s lands gevestigd is in de Gemeente waarhij woont 4o Van den buiten s lands wodenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een yreerad land woont in de Gemeente waar zijn vader of Toogd het laatst iu Nederland gewoond heeft aan haar onderworpen is of wel de schatkist beschikbaar wordfe gesteld om in de behoefte te voorzien Nieuws werd niet vernomen Gelukkig bracht de heer Bredius het debat op een ander terrein over hij juichte de beloofde herziening der gemeentewet toe keurde deop richtiug van een rjjks krankainnigengestich t en een tweede kweekschool voor vroedvrouwen goed gaf zijn tevredenheid te kennen omtrent de afdoende verkluringen van den minister in zake de schoolwet doch was minder tevreden dat de minister over een herziening der provinciale wet gezwegen en de bestaande schntterijen geprezen had de circulaire omtrent de Zuiidagsoeieniiigen achtte sprekeronvoorzichtig In de zitting Tan Maandag keerile evenwel de heer Brouwers tot het stokpaardje terug H j schreef den aandrang der liberale parijj met aan belangstelling iu het onderwijs maar aan vrees toe Hjj verdedigt de afwachtende houding die hjj tegenover het ministerie heeft aangenomen doch kan den minister niet toegeven dat de onderwijsquaestie slechts een paedagogische quaestie is liet is een politieke quaestie in zooverre het de uitvoering eener wet betreft dia de aanranding der vrijheid in zich bevat De heer Huii jda van Éijsinga beantwoordt den heer Lohman en wijst hem op verschillende onjuistheden uit den aard der zaak kwamen onderwerpen ter sprake die eds herhaaldelijk baliscussieerd waren de griM en en klachten tBch waren volstrekt niet nieuw het antwoord kou het dus ook ijjet zi n De heer de Beaufort achtte zich daarna als deskntldige verplicht de openbare school tegen de gewone lièschuldigingen en lasteringen te verdedigen zooals reeds dikwyls gedaan is zonder dat het iets baat Hoe toch zou de schoolquaestie als opwindingamiddeUdienst kunnen dueu als men zich niet meer dan de vrijheid veroorloofde om eeniffa oiijui thedeu in omloop te brengen Terstond ua hem trad de heer Mackay op om het meerendeel der openbare onderwijzers voor te stellen als apósteleti van het ongeloof en dergelijke liefehjkliedeu meer het geheugen der heeren van die nieuwe revolutionaire partjj is zeer kprt zooals de heer Lentiiig iu zijn philippica tegen den heer Lohman zeide Hij had er de bondgonooteu bij kannen nemen want ook de toespraak van den heer van Nijpen leed aan hetzelfde euvel Het geheele buitenland werd er bijgehaald maar het verschil tu3 schen de ver kiaiiiigeu van deu aus eu de Belgische bissclioppeii et iivoudig vergoten Herhaaldelijk wenl gezegd dat de minister blind en doof moest ziin om te spreken zooals hjj gedaan had oiibv keiidheid met de ziiak werd hem ten laste gelegd Waarlijk na al dw argumeuten mug men wel vragen aan welke zijde vrees is bij de liberiilea die krachtig op de invoering eener goedgekeurd en bekrachtige wet aandringen of bij de coalitie die djior wettige en onwettige middelen de iuvoeriiig zuil willen verhinderen In de ziUiiig van Dinsdag was het woord aau den minister van biniieiilaudsche zaken De hiirJe wdprdeu tegen hem gericht zachtzinnig latende rusten verdedigde hij eerst de circulaire iii zake schutterdienstcn op Zondag Slechts 18 scliuttenjen houden Zondagsoeieiliugen en reeds in 1829 is aauiueikiiigopden Zondagsdienst gemuakt Door gel iek aan personeel is thans greo t bezwaar om het middelbaar onderwijs i it te breiden De sim noodig voor de iuvi eii iig der wet tot regeling vau het lager onderwijs wordt door den tninister op 8 uiillioeh gesteld en wel 4 millioen voorde uitkeeiiug iiii degeineentou 2 imllioen vuur kosten vau aaiibouH ini luil n