Goudsche Courant, zondag 14 december 1879

te veel professoren voor speciale vakken aan stelde De minister achtte de uitgetrokken som voldoende Keu opmerking van den heer van Gennep omtrent het niet subsidiceren van gemeenten boven de lUUOOO zielen voor het gymnasiaal onderwijs lokte geen discussie uit Bij de behandeling der posten van het middelbaar ouderwijs drong de heer Patijn aan op vrijgevigheid in het toestaan van subsidiën opdat vele gemeenten in de gelegenheid zouden zijn middelbare scholeu op te richtM of scholen met driejarigen cursus in vijfjarirfSi cursus te verandereu De heer Dijckmeester daarentegen hoe ingenomen met het middelbaar onderwijs dringt op zuinigheid aan door het aantal leeraren zoo mogelijk te vermindeien Door de liearen Moens en Teding van Berkhout werd op herzieniug der wet aangedrongen Uit het antwoord vanden minister bleek datdie herziening dit jaar niet te wachten is Doortien heer öickesz werd geklaagd over de weinigevorderingen bij den aanbouw van de noodigeinrichtingen vooi de landbouwschool te Wageningeii wat den heer de Jong aanleiding geeftdie school weder aan zijn scherpe critiek te onderwerpen De slotsom zijner belangwekkenderede was dat hij die school als wetenschappelijkeiiirichting lof toebrengt maar dat men zich vooro erdrijving moet hoeden op het gebied der praktpk öcherper was het voorstel van den heer deVos van Steeuwijk die verontwaardigd was overde geldverspilling voor deze inrichting waaromhij eene ollege van curatoren wenschelijk acht Door den minister wordt de inrichting en dedirecteur verd digd en een post van 1500 opde begrooting gebracht ter bevordering van hettuiubouwonderwijs welke post als te geringvoor de behoefte door den heer Viruly bestreden werd die de tuinbouw ook aan de landbouwschool wilde doen onderwijzen De heer Rutgers had edrtbr daarvoor liever een afzonderlijke inrichting te Boskoop of Aalsmeer L het terrein waar geoouwd werd te weren deelt de I heer v d H mede dat de Vereeniging tot verbeteriug der woningen van de arbeidende klasse te s Gravenhage sedert meer dan 20 jaren achtereenvolgens ruim 600 woningen nieuw gebouwd of verbouwd heeft in haar bestekken an aanneming is altijd dergelijke verbodsbepaling met bedreiging van de zelfde straf opgenomen Nouit heeft die tot eenig bezwaar aanleiding gegeven soms waren bgna honderd werklieden op het terrein Ie zaracii nooit had eenige onordelijkheid plaats altijd werd het werk op tijd algeleverd de concurrentie bij de inschrijvingen naar hel werk was steeds zeer groot en de onkreukbare trouw van den vasten opzichler is ten waarborg dat met gestreu heid de hand wordt gehouden aau de bedoelde verbodsbepaling Weder is gebleken hoe geraarlglc het is loodIe gebruiken voor het vervaardigen van bieipompen Eiii herbergier te Maastricht die zulk een pu npb zi en daaruit Woensdag ochicud een landbouweruit Giiuue een glas bier lapte heeft zich nu iil Ieverwijten dat die landbouwer aan loodvergiftig ngis overleden Het bier dat des u ichls in rie buizen I had gestaan had al een aanmcrkclgke hoevetlheidJ I lood upgeuomtn H De geweldige sneeunstorin die van deu 4n op deu 5u dezer over geheel Fraukrgk Zwiiserlund en een groot deel van Duitschland woedde ging vergezeld van eenige buitengewone atmosphirische verschgnselen Te Geiiève werden in lieu avond van 4 Dec eenige lichte schokken van aardbeving waargenomen deu volgenden dag werd u te BaZ l aardschokken gevoeld die zich vsu het noordwesten naar het zuidoosten schenen te bewegen De aardbeving I werd op alle punten van de stad gevoeld ofschuun j op de eene plaats ueer dan op de andere en bet gevoeligste op hoog gelegeu woningen en verdiepingen Te Sohaffhausen scheen de schok van het oosten Ie komen Te gelijkertijd werdeu in meer sleden eu dorpen van Baden vrij hevige schokken gevoeld In eenige dorpen waren de schokken zoo sterk dat sleenen uit de muren vielen In de scholeu kropen 1 de kinderen onder de banken In den stond vsn den 4u ging de sneeu jachl gepaard van eeu hevig onweer vergizeld van bliksemschichten Te Muhlhauseu woedde dieu avond 1 nadat het drie dagen laug gesnei uwd had eeu hevig ouwe£r vergezeld vsn hagel daarop brak in i en nacht een stormwind los die vooral iu MiddenZwitserland veel schade veruorznaklc In üniauwbunderland heerschte een vinnige koude Te Davos het bekende genees oord waar ook in deu tegeuwoprdigeu wiuler verscheiden h dcrdeu zickeu verplejegd warden leekeude iu ilen ochtend van den 3n de thermometer 20 beuedeu het i ut punt Bericht san ieder die zieh goed wil kleedcn Allen die hun aaiikoopen vuur den winter gedaan hebben in de groote klêcreii inagazijnen van de Belle Jardiniere te Parij hebben dat huis hunne ingenomenheid betuigd over de sulidileit de éléganoe eu de goede snid hunner kteederen Wij bevelen onzen lezers die hunne wiuterkleedireu nog uiet besteld mochten hebben daarom bijzonder aan zich tot de Belle Jardiniere te weudeu overtuigd als wg zgn d U zij ons erkentelijk zullen wezen voor dien raad De prachtige geïllustreerde Catalogus wordt graVu en franco toegezonden aan ieder die daarvoor franco aanvrage doet Burgerlijke Stand I OEIiOKEN 10 Dm Wilhelmina Luuirn S i ihi i ouden M Neuli € D M Voi Lt ei atrt oud rb L liuijI Uur eu M vm dto Btrg 11 lurk u lci K Je I Reparoa M ril Hendnkii oiidira H de Jung iii Si Kljnhurt 12 Gcriit oudere G r in dtr Klis i ii M n de Water Ileudnk Willem ouders a 1 Kruniers eu J A Hegemaon Wilheliniua Woultru M iriu uudir s W vau der lieg en J C Ualliufi OVEKLEUEN 10 D t I Verkerk j 3ru V W ller 1 J 10 m C van Vlyarea tiuie r an I de Gruijl 65j 11 A Mullaart 8iu U A iVn Us im A bchullen wed J van der Kind 63 j O NUtUTKOfWU 12 Dic 1 Nieu enlittil eii 21 j en C J blinkers van Ulreeht 21 J Getrouwd J J HOZEE EN G A BEGEEE vau Gouda s Gravenhage 12 December 1879 BINNENLAND GOUDA ia December 1879 Toezpitgini vau beroep te Oostvoorue is ge even uai ds A W vun Wijk pred te Krimpen a d IJsel Uit Nicuwtrkerk a d IJsel wordt gemeld Dut hier veel armoede geleden wordt bleek Woensdag toen het burgerlijk armbestuur bijgeataau door den gemeente secretaris de eerste buitengewone bedeeiuig liield Niet minder dan 45 hoofden van huisge iiiuen onder welke met 9 en 11 kinderen kwamen up en ontvingen brood rgsi boonen en turf lU t is te verwachten dat aanstaanden Vrijdag wanneer de 2de bedeeling plaats heeft dat getal nog veel aan icnlijker zal zijn Daar de inkomsten van het iirinb stuur op den duur uiet zuUeu toereikende zij om bedeelingen op dusdanige groote schaal vul te houden zal een beroep op de liefdadighiid der gegoede ingezetenen noodzakelijk zijn Naar wij vernemen is bg gelegenheid van het in ons vorig nr vermelde 50 jarig bestaan der Verfciiiging Tftbitha aan nlle leden eene extra gift gezonden bestaande uit een doelmatig kleediugstuk ter uudceliug s Lauds middelen over de elf eerste maanden dtzes ja ir hebben opgebraclit ƒ 90 148 963 35 zijnde f 2 100 214 75 meer dau in hetzelfde tijdvak van 1878 il lü raming bedrueg 90 686 181 10 Staten Genoraal Tweede Kameh Zittingen van U en 12 IKo 1879 In de zitting vun Donderdag werd het debat over hoofdstuk V Binnenlandsohe Zaken der Stnatsbegrooliiig voortgezet Bij de afdetling Ij ijiCr onderwijs werden verschillende technische punten besproken Dn Minister beloofde aan den heer Telling v in Beikhout het besluit nopens het programma van examen voor hoofdonderwijzers nader te zullen overwegen Art 117 subsidien aan te zwaar gedrukte gemeeiiteu lokte verzet uit wegens het hooge bedrag van 41 3 ton Het erd bestreden als anlicipeereude op de wet van 1878 en anderzijds omdat daardoor nog nieuwe scholeu zouden opgericht worden die niet voldoen aan de eischen der wet van 1878 Een amendement van deu heer Moens tut vermindering van den jiost roet 1 ton werd echter verworpen met 65 tegen 7 steramen en een amendement van den heer Lohiuan tot vermindering met 2 ton werd eveneens verworpen met 46 tegen 29 siemmeu Ijt 4 5 J AHIUE A TAN Il AN DRIES LACAN il MARIA VAN DELFT sj Gouda 17 December 1879 IJBÏi3 Mè 5si3Ê453 Vaj3i®5jSaSÏ 3ÓMJê S Iti m II lioen voor aiiJere uitgaven De uitgaven door de geineeuteu ïallen O niillioeu bedragen üe uitetotu terui ju v in iuvoeniig stelt cJu oimistör Vp 1 Januari 18 1 Is de invoering ecliter vroeger nioi ehjk dan Xal liet geschieden Van wijiiging der wet kaa bij hem geen sprake zij u tertvijl de klove die vour eu tegenstanders scUeiJt alleen door grondwotswijzigiug kau gedempt Wüidcu Het vulkspetitiünement keurde de minister at omJ it na de bekraclitigiug der wet eerbiedwaardige godsdiuustleeraars kun gewijde roeping lui skeunend er toe medeweikten voorzeker ter goeder trouw oiu het goede volk van Nederland op een dwaalspoor te brengen Hoogst ernstig veroordoelde de minister het petitiouemeut ah den waren Christen onwaardig wien liet niet betaamt voor den triomf der eeuwige waarheid steun te zoekeu bij den staat CU bij staatssubsidie eu uiet bij Hooger macht Na de redevoering van deu miui ter werden op voorstel vaii den heer Schimmelpenninck van der üjje de algeineene beraadslagingen gesloten Hy de behandeling der artikelen werd n voorstellen aangenomen om de posten uitgetrokken om de commissarissen des koning in ii rieslaud en Overij sel nieuwe woningen te verschaüen te verminderen De voorsteller van het eerste amendement de heer de Voi van Steenwijk achtte deu staat uiet verplicht voor die woningen te wrgen terwijl zu k een voorname wouing ook aanzienlijke kosten na zich sleept zoodat alleen bemiddelde personen tot die betrekking zouden kunnen worden benoemd De minister nam een voorstel over om Medemblik niet te uoeiueii als plaats waar het toekomstige ri kskrankziuuigeiigestieht zal gevestigd worden Op een verzoek om vrijheid tot lijkenverbranding antwoordde de minis er dathij daartegen zonder vooratgaahde scbouwiug groot bezwaar zou hebben lu plaats eeuer nieuwe inrichting tot opleiding van vroedvrouwen wil de heer Uombach liever bestaaJde inrichtingen van gemeentelijken of vau particulieren aard subsidieeren eu daarom de som van I120U0 daarvoor uitgetrokken met OOOÜO verminderen Na bestrijding door den luini tter werd het voorstel met 41 tegen j 29 Bteinmen verworpen Door den heer de Jong werd geklaagd over di verflauwing van het toezicht in hetspoeingdistrict en qiver de shjrdige inenting van het vee Üe heer Tdserda wees op deu vei beterden toestand eu op de goede resultaten der atuiaking De minister toonde dat nog nader aan en verklaarde dat het der regeering nog fiiet getukt was om alle bezwaren tegen deu vrijen veeinvoer in Duitschliftd op te heften lu de zitting van Woensdag was weder het ouderwijs a iu de orde en wel het liooger en middelbaar Verscheidene grieven tegen de uitvoering der wet tot regeling van het hooger ouderwijs werden door den heer lloëll in het licht gesteld Hij sprak over de onbillijkheid om na October 1881 geen jongelieden aau de universiteiten toe te laten dau wannoer zij de bewijzen dóór de wet voorgeschreven konden overleggen vervolgens besprak hij het ontduiken der examengelden eu het minder bezoeken van coltegiën hij geeft een regeling der beurzenstichtingeu in overweging eindelijk vrdeg hij inlichting omtrent het gebruik der gelden die voor het universiteits gebouw te Leiden wareu toegestaan en die een andere bestemming schijnen gekregen te hebbeu Nadat de heereii van ilor Kaaij de Beaufort en Veniug Meines over dezelfde zaken hunne opmerkingen hadden medegedeeld en de heer l eijJeurijck op zuinigheid had aaiigeilroiigeu gaf de minister de verzekering dat hij alle opmerkingen zou overwegen misbruiken streng zou tegengaan en uiet meer zou uitgeven dan wat in billijkheid uoodig was wat door deu heer Hcijdenrijck nog al rekbaar gevonden werd Ken post van OOO uitgetrokken voor hulpmiddelen bij het pharmaceutisch onderwijs lokte eenig debat uit De heer van der Kaaij achtte dit cijter onvoldoende en wilde verhoogirg de heer van Kerkwijk wees er op dat iedere student nu reeds 120Ü sjaarg aan het land kostte en dat tot dit geld qok door den behoeftige moet worden bijgedragen Men zou vrij wat kunnen bezuinigen volgens zijn advies als niea niet Alle overige artikelen betreffende hel lager onder wijs werden goedgekeurd daarna kwam in behandeling eeu amendement van den heer Moens memoriepost voor de uitvoering der nieuwe schoolwet dat door den voorsteller werd verdedigd als eene motie der liberale partij verklarende dat de uitvoering der wet in 1880 wenschelijk en mogelijk is en dat zg den Minister daartoe in staat acht Minister Six zag het nut ran dat amendement niet in Bij de aanneming zou het de Begeering niet nopen tot vroegere invoering eu bgj verwerping zal de wet er geen enkele dag later door worden ingevoerd Een niemoriepost om den Minister te herinneren aan eene verpliohting die hem dagelijks vervult is niet noodig I e heer Keuohenius na de rede van Minister Six van DiiJidag en de houding der l geeriug getaaWt te hebben als eene gedaante verwisseling en eene beginsel verzaking erger en onzedelijker dau iu 186 1 bestreed de motie ala gdel ondankbaar onrechtvaardig en revolutionair De heer Moens trok daarop zgn amendement in constatcerende dat niemand de mogelijkheid eeuer vroegere invoering heeft tegengesproken In de zitting van gisteren Js het hoofdstuk Marine der staatsbegrootliig aangenomen met 53 legen 3 steramen na eene korte discgssie en na Verwerping met 29 tegen 26 stemmen van het amendement vau deu beer Viruly om de toelage aan de adjudanten van wglen Z K H prins Hendrik te schrappen Voorts is aangenomen het hoofdstuk Nationale schuld alsmede de overeeukoms betreffende deu ZuidOostrr spoorweg en de onteigening van den spoorweg Tilburg Ngmegen Hel houfdstulf t iuancién ia mede aangenomen Heden voortzetting De Jrni Ct oppert het plan dat zeker op veler bijval zal kunnen rekenen om aan geuernal van der Heijden die eeu eervol eiucle maakte auii onzen oorlog met Atjeh eeu nationaal mldeblijk aan Ie bieden Eenigé heeren uit Arnhem en omstreken zullen een plaatselgk comité in het lereo roepen tot bevorderiug der Nederl IJazeevaart Donderdag heeft zekere K vroeger klerk ter secretarie te llheden die dezen zumer wegens verduistering van gelden naar New York is gevlucht en daarvan dezer dagen is teruggekeerd lol driemalen met een revolver op den burgemeester aldaar deu heer Brantzen geschoten eu hem daarbij ernstig verwond Na dezen moord nslag beeft K zichzelf door een pistoolschot vau het leven beroofd Het prov kerkbesluur van Noord Hollaud heefi op verzoek met 1 Januari e k eervol emeritaat verleend aan den predikant B ter Haar Bomeny te Haarlem wegens ongesteldheid De kerkeraad van Kruiningen heeft Woensdag helboeltje van den man die aohterslallig was in hetbetalen zijner kerkelijke bijdrage gerechtelijk doenverkoopen Al het armzalige huisraad heeft noggeen ƒ 30 opgebracht Ook bg een ander ia reeds beslag gelegd op da roerende goederen De kerkeraad van Kruiningen kiest vreemde middelen om de kerk bemind te maken In het arrondissement Winschoten vindt mon 8 geneesheeren die meer dan 50 jaren de prakigk uitoefenen Zij hebbeu 364 jaren actieven dienst schier deq rug Twee meer dan 60 en drie meer dan 65 Men zal zich herinneren dat de Burgemeester van Baarn het aantal kroegen beperken wil door slechts sommige plaatsen van zijne ffemeeiile aan te wijzeu voor tapperijen De vraag of de Burgemeester daartoe hel recht harl met het ooa op de bepaling der patentwet die zegt dal hij die een patent bezit allerwer e zijn bedrijf mag uitoefenen is in de jongste aflevering van de dragen dei Tijdt door mr Goeman Borgesius in dezen zin beantwoord dat het alleraege iu die wet beleekenl krachtens verschillende beslissingen van den Hoogcn Kand van 1846 1654 en 1858 en eene minislerieéle missive van 1857 de geheele omtrek der Nederlanden maar geenszins nlle plaatsen van elke gemeente zoodat een gemeentebestuur het recht heeft om het houden van kroegen op bepaalde plaatsen Ie verbieden Ook andere autoriteiten worden door den schrgver tot staving van dit gevoelen aangehaald jj Men schrijft uit Utrecht hel volgende onmenschelijk feit In Men 31 Decembermaanden was het zoo koud geweest als Dinsdag Het vroor sterk zóó sterk dat het hart van een man in een ijsklomp veranderde Die man Was een huisbaas die bg ecu vorst van 17 graden Celsius eene arme familie bestaande uit man vrouw en 5 kiudereu van welke het jongste nauwelijks 7 jaren telt met bet armoedig huisraad uit zijne woning in de Siroosteeg gerechtelijk op straat en in de sneeuw liet zetten Misschien hadden de huurders het geduld van den huisbaas uilgepu t is mogelijk Maar het maakt een pgnlgken indruk die srme vrouw mef hare kinderen Woensdag nog tusschen hare ellendige meubelen op straat in de koude te tien zitten Den nacht brachten de kleinen bij een menschlievende buur door terwgl de ouden om de beurt de wacht bij hel huisraad hielden De Maatschappij Tot Nut van IMgemeen besloot in hare jongst gehouden algemeene vergadering het initiatief Ie nemen van een volks pclitionnemeut aan de Tweede Kamer der Stalen Generaal ten einde te verkrijgen dat van overheidswege oiaalreüelen worden genomeu tegen het misbruik van sterken drank Om daaraan zooveel mogelijk hel karakter Ie geven eener daad van het gtUele Nederlandsohe volk in tijne versehilleude chakeeriugen besloot de Maal ohappij en droeg aau het hoofdbestuur op niet alleen hare depariemeiiten tot ijverige medewerking aan te sporen maar ook eeu beroep te doen op de goede gezindheid dtr bewoners van al die genieei ten waar geciie afdecliug der Maatschappij gevestigil is Gevolg gevende aan Ijatstgemelde opdracht uoodigt het hoofdbestuur by deie alle meerdeijarii e ingezetenen van het Kouinirgk der Nederlanden zouder onderscheid van hunne staalkundige of godsdienstige geloofsbelijdenis met den meestcu aandrang uit zich bij dal volkspelitionnement aan te sluiten en van hunne of hare tustemming met het door de Maatschappij beoogde doel te dueu blgken door kunne of bare haodleekeniug te pUalseu ouder een adres aan de Tweede Kamer der Staleu Generaul dat iu de maand Januari e k overal in deu lande ter leekening z l worden uedergelegd Van de juiste aanwijzing waur die gelegenheid tot oudertrekening bestaai zal een der Departementen iu de naaste omgeving ongetwijfeld uiet verzuimen alle belangsullenden tijdig Ie onderrichten De inhoud van dit Adres ontworpen uaar aaiileidiiig van de Koninklijke toezegging in de Troonrede op 15 September 11 dat nog in den loop van dit ziltingjaar wetlelgke maalregrien legen het drankgebruik zullen worden voorgesteld t evat hèt eerbiedig en driugend verzoek aan de Volksvertegenwoordiging om in die richting harerzijds met de Regeering mede te werken Wij twijfen er niet san of bij de behandeling vau het nieuwe ontwerp vau t Strafwetboek dat rocds deritelgke maatregelen bevat als wsarvan hierbgveu sprake is zal hel volks petilionncment eei drang te neer zijn om flinke ariikeleu tegeu het misbruik van sterken dritnk in de wet te brengen Te Parijs wordt thans zeer veel gedaan tot len I ging vau den nood der armen in den vroegen en strengen winter Behalve de Figaro welke in drie dagen reeds fr 212 520 30 collecteerde hebbeu andere bladen iusohrijvingeu geopend die groote sommen opleveren De heer Amedce Macquaire die aan het Petit Journal fr 100 zond voegde daarbij een machtiging aan het bestuur der bank van leeuing om alle verpande naaimachines die bij hem gekucl I waren aan de inbrengers terug Ie geven de Vuorgeschoten sommen met de renten zal hg Macquaire belulfii Door deu Parijschen gemeenteraad is fr 500 000 beschikbaar gesteld een vgfde gedeelle diuirvan is bestemd tol hel losseu vau verpande dekens eu De heer A J de Bruyn verrichtte een zeer nuttig werk door eene vertaling Ie bezorgen van dr Kleucke s Lexicon der Verliltckimgen der tlakmngtmillel Enkele artikelen die slichts voor weinigen vau belang zijn ii im hg uiet op en hij bekortle vele andere ariikeleu door weg te laten wal vour het groote publiek mii der dienstig is en nogil cenige kennis der scheikunde onderstelt bg den lezer Het Handwoordenboek dat de vervalsohiugcn opnoem die iu ïocdingsmiddeUn dranken en andere artikelen van dagelijksch gebruik voorkomen en dat de beste middelen aanwijst om die vervalschingen te ontdekken zal zeker veleu welkom zijn zoowel hun die iu dergelijke zaken handel drijven als buu die deze gebruiken Met den gestrengen winter wijzen wij op de voordeelige voorwaarden voor vrijwilligere by hel leger Hoevele ongehuwden loopen zonder werk zouder toekomst die zich met vlijt en goed gedrageen behoorlijke positie in de luaatschappij kunnenverschaffen Ook miliciens die zich met groot verlof bevinden hebben dadelgk een tehuis door zichaan te melden om voor zes maanden vrgwilligonder de wapenen te komen AU Naar aanleiding van do raededecling in de Volk vriend hoe men te Amsterdam bij het bouwen van een kerk de proef nam om den aauueiuer te verpliohjen op een boete van ƒ 10 door hem of een der 8Zeu bij het werk te betalen den sterken drank vau Op dea 5a December 1879 overleed te s Gravenhage in den ouderdom van 28 jaren THEODORA JACOBA ROEST van LIMBURG hartelijk geliefde echtgenoote van W N ROLDANÜS Ie Lait der Iniie Wegen huiteulandselte betrekkingen eerêt heden geplaatet I pg ondergeteekenden betuigen bnnnea hartelijken dank voor de vele blijken van be langstelling bij gelegenheid hunner Vijfen twintig jarige Echtvereeniging ondervonden C M POOKSMA A POOKSMABegee Gouda 13 December 1879 BESTU URDËRESSEN der VEREENIGING HVLPBUTOON AAN ElKLUKE EN VuiTWE Aj MOËDEs alhier vestigen de aandacht harer stadgenootcn op hare beide Depots bg G JÜE Westhaven B 142 en bij E de ZEEUW I Wachtelstraat P 127 waar tegen bOliJke prU en Gemaakte KZEEDIlfGSXUKKEy verkrijgbaar zijn zoowel tot eigene aanschaffing als tot het doen van nitdeelingen M VORSTMAN Pre C RAVESTEIJN MEDEN BLIK Seer i WAAÊSCHUWING De ondergeteekendeli verlangen dat er niets wordt gegeveraan GERT en KEES by HH Koffiehuishouf mk genoeg bekend wat op hun naam wordt ilfonken zullende door hen geene betaling daarvoor meer geschieden K J e n J Het GEMEENTEBESTUUR van Gouda zoekt Geschikte PEIlSO CK bereid om bg de aanstaande VolksteUing Jl DECEMBER en volgende dagen behulpzaam te ziJn by voorkeur personen niet onbekend met administratief werk Wie daarvoor in aanmerking wenscht te komen melde zich onder overlegging van eigenhandig geechreren Brief DINSDAG den 16n DECEMBER e k in den ochtend tusschen 10 en 1 uur ter Secretarie aan Mevrouw SCHMIDT Flaweelen Singel 60f5 VRAAGT tegen FEBRUARI eene Zindelijke DIEI STBODE P G van goede getuigen voorzien Loon 80 Spreekuur s avonds van 7 S uur IJ ÏKllBERTTMARixtim maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAUELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer time I VERUU M lNGEN naar de laatste vinding ffl r