Goudsche Courant, zondag 14 december 1879

ADRESBOEK jGOroi bondag 14 December 1879 De Uitgevers hebben de eer kennis te geven dat de jaargang 1880 eerstdaags ter perse gaat Belanghebbenden in het ALGEMEEN worden beleefd nitgenoodigd veranderingen of bijvoegingen en VEREENIGINGEN in het bizonder wijzigingen in de respectieve Besturen of opgave van nieuw opgerichte Vereenigingen die men wenscht opgenomen te zien zoo spoediff mogelU k in te zenden te hunnen kantore a d Kleiweg Tevens wordt men attent gemaakt op de UITSTEKENDE gelegenheid die het Adresboek aanbiedt tot adverteeren Voor eene geheele pag op gekleurd papier w dt berekend 5 halve I 3 kwart I 1 75 INZENDING TÜDIG h Uitgevei4i G B VAN GOOR ONEN 2 JI7EI EB0MUZ EiriANBElE Wp soorten van B O R D E A U en and M PEETERS jL te Alle N rotiqa Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORPEADXWilfN Vat f per Anker met accijns Steeds belegen voorradig j ok bij prpefflessct kwart en half ankers Prüsoouranteh worden ratis n frankö verzom feleyerd j accijns half ankers Alles Prijscourant worden wordt franl t huis Pulpe VeevoedQf Veehouders die gedurende de stremmiisg d vaart PERSof DEFFUSIE PULPEj ptóngen kunnen dezelven zoo lang de voXaad strekt bekomen franco per wagon van p bOO kilo s in ieder station door geheel Nederland voor goederenveriroer GEOPEND GODF BOELEN I avje joensgracht 9 den Haag Er wordt Gevraagd bij fatsoenlijke E K een KOSTHUIS met BEWASSCHIXG en gebruik van VRIJ KAMERTJE voor iemand die z b b h beeft Brieven franco aan t Bureau van dit Blad onder No 444 TEüSTOND mum een FLINKE DIENSTBODE Adres soon Crabethstraat nr 259 in per Savon recommandé Voor 40 Centen DRIE stukken FIJNE ZEEP zeer net verpakt in een doosje in het Parfumerie Magazjjn van Louis P Welter 193 Weslliaven 193 Sociëteit 0 S GE OEGE Zaal KUNSTMIN Tierde Ywn stelllng in het Abonnement DOOK DB Vekeenigisg niT NEDËltL4KDSGH TOOilËL 1879 de mms Donderdag 18 December Elerste Optreden van Mevr De Sprookjes VAN DE EONINQIN v UUm Tooneelspel in 5 Bedrijven uit het Fransch van ScuiBE en Leoouvé door Juijano iWegens uitgebreidheid aanvang ten ure PEIJZEN DEtt PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinijeren ƒ 1 10 per persoon De loting der te be preken plaatsen voor Ei H Inteekenareu zal plaats hebben op Woensdag 17 December 1879 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling vnu 10 Cents voor elke plaats g HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des WoensJa js avoriJa nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen xijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zijq mmi wiNEEL Heden nieuw Ontvnnfjen TRUFFEL en CERVELAAT VVORST LANGUE de BOEÜP TÜRKEIJ et TONGUE LUNCH TONGUE St LOUIS TONGUE CORNED BEEF ZALM KREEFTEN SARDINES Banket HAMMETJES Nieuwe PATÉS de FOIES GRAS PERDHEAUX ROUGES in Terrines euz enz Mej VAN GEELEN Oosthaven vraagt tegeïi FEBRUARI eene MEE BIENSTBOEE MmmmmQ Het BESTUUR van het Zieken en Weduwenfonds Pkovidenïia is voornemens op ZATERDAG den 27 DECEMBER 1879 des avonds te 8 uren in het Café üme van den Heer H M VAN dev BOSCH Langen Groeuendaal I no 12 publiek AAN TE BESTEDEN Het maken van een GEBuüW ingericht tot WInkelhui s Bergplaats 2 Woningen enz benevens tot Sociëteit en Vergaderlocaai ten dienste van genoemde Vereeniging Het Bestek en Teekeuingen liggen van af WOENSDAG ter inzage in genoemd koffiehuis en is het Bestek a 75 ets en de Calo Teekeningen a 2 per stel verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J v BENTÜM Zoon Aanwjjzing op WOENSDAG den 24 DEC s morgens 10 uur door den Architect C van EEUWEN bij wieu ook nadere inlichtingen te bekomen zijn Namens het Bestuur voornoemd J T IMHOLZ Secretarie Boehhr Depot van TIlli Bi ir VVT HET MaOAZI N VAN IH Itavenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgel verd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voor zien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd aanbevelende Zich tot de uitvoering van geëerde orders J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Slijm en Maagplllen Deze PILLEN die inds vele jaren rart het beate gerolx tejien de slijm n al maagverBterkend itelimikt wotden door hare werdui ile spijsvertering zeer bevorderen bijzonder Koed tegen de gal en zeer zacht laxerend zgn rgn tegen S Vj cent bet dooije met beriKt fan het K bruilc veiknjgbasr bg de natolgende Heeren te Ainaterdam M Clébau C Droog Heilige weg D 821 Bleiawijk S d Kraata Bommel Zalt i r d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven A T Schilperoort Defenter Gebroed Tim n Dordrecht H J Gilti v Gouda L Schrnli op de Hoogiitraal s Grareuha e J Vissir Zaon in de Spu strant Gorinohem B 1 B Bosoh firma I P Lasouder Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburjh Uaarlrmuieratraat Lekkerkerk A don Oudsten Linsehotrn B Kruithof Kotterdam Santen Kolff korte Hoofdileeg Stolwijk Wed A Zgderlaan Utrecht Altena Kraon Steenweg over de Don kerstr S73 Zevenhuiren A Prins De 8L1JM en MAAGPILLEN bereid volgen het echte recept zgn door mij te Oovda ailte en uit luUencl crkrggbaar gesteld bg den heer L SCIIBNK op de l osstrant LET WEL Om elk doosje der echten en sints onbeugelgke jaren gebrnikle SLIJM en MAAGPILLK V is een biljet voorzien met de handteekening van J J SC HKËUDKR apotheker nelkc handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men geilere daar e attent op te zgn en zich te wachten voor lietgebruik vnn een namaak sel dat men tracht in omloop te brengen Gouda Deuk van A Bkikkman f BUITENLANP Buitcnlandsdi Overzicht Er zgn nadere berichten omtrent de ministerieele Crisis in Spanje Toeu Cainpoï ujt Cuba te Madrid aukwain was hij geneigd om met de iDedewerking lan het kabinet Canoraa de belofken na te komen elke hg te Hsvaoa had gedaan betreffende da fsehaftng der ilafernij en de ipToering van het rijhindelsst latlftin de kolonie Hoewel Caoofaa 1 andere Iroyuislen dele maatregelen voorbarig ihlipn belcjpfdPn zij toM hunne ondersteuning en nam die ft iii iff de overtuiging dat deze Het eenige doel wa echter zich erei i de Corte we ke zen en later de koloDiale bestirgden door allerlei rijen zelfs in h t kabjnet Ie rea ótionnaire ktaatkunde srifcons ratieTen verhelden eWden ee t rait verzoening r afsahaffing liet idèjwerkin joprtpht gein nd was n Canoïa ii en Romero oble p petlmcerderneiii rit m 18 9 jraAn gi inde van ipanpos lond en geheitoc ku vi r ttiiniattn meeKlerhtjcf den É n eL lk Heden wéï b dei ziilK figene overtuiginL bnjjferlijke per nen dia attói in het onjjJwp aat werd ingediend die van de generanh hèm op Cuba geweeai w ff T qfu bg echled peil de dat ondanks il ooolferin kgner overtniging zgue arabtgeuootei ea de meerderheid der Cortes het opgeven weasahtea van d f tariefaherti ormin en de wgziging der kluideUwetgeving door de Cubanen even bélangrgk ala de afsehalSng der slavernij geacht bealoot bg gne ambtgenooten Ie noodzaken om voor hunne verkelfke bedoeling lit te komen Ia een daarop gehouden ministerraad kwam hg door de taal van den mirkie Orovio en van den heer Silvela al spoedig tol de overtuiging dat de eonservatieven voonMiaeut varen de kolouiate tarieven onveranderd te laten en de vr verklaring der slaven voor minstens vgf jar te vertchuiven Hg begaf zich oumiddellgk naar het koninklgk paleis en bood den koning zijn ontslag aan Laatttgenoemd stelde hem voor de Cortes te ontbinden nadat de Maarschalk had verklaard dat noch hij noch Sagasta met de tegenwoordige Cortes konden aanbigren Doch de Maarschalk wees dit af De meeste Spannsohe staatslieden zgn overtuigd dat de tegenwoordige handelwgze tegenover Cuba tot het verlies moeflgden van die kolonie welke reeds zoo vaak door beloften van hervormingen is gepaaid doch telkens teleurgesteld De liberale bladen meenen dat de maarschalk Campos niet onder meer rereerende omstandigheden had kunnen aftreden De staalkundige crisis is geëindigd met de samenstelling van een conservatief l binet onder Canovas del Castillo uit leden van de meerderheid der Cortis De maarschalk Campos die lid van den Seuniit is heeft beloofd in dat staatslichaara Ophilderiugeii over de crisis en zgne staatkundige houding te rulleu geven De uitslag van de crisis heeft geen verwondering gewekt omdat de heer Cannvas de meest populaire leider van de conservatieve meerderheid in de Cortes is en de liberalen niet londer ontbinding aan het bestuur hadden kunnen bigven Het nieuwe kabinet door den heer Canovas del Castillo gevormd beschikt over eene groote meerderheid in de beide huizen der wetgevende macht Het bestaat uit dezelfde personen als in de maand Maart toen maarschalk Martinez Campos uit Cuba terugkeerde en kort daarna als miniater optrad In eene otfioieele Mpéche van den gouvernenrgeneranl van Cuba wordt gemeld dat een van de voornaamste hoofilen van den opstand zich met zeventig zgner volgelingen aan de Spaanache overheid heeft overgegeven In de déplohe wordt verklaard dat de opstand thans zoo goed als onderdrukt raag beschouwd worden Èr worden pogingen aangewend om den Fransehen minister van justitie Lefover te bewegen om allhaot tot na de opening van dé zitting in 80 zijn portefeuille te behouden Men vreest nameljjk dat zijn vertrek aanleiding zal geven tot een nieuwe crisis De behandeling van de onderwijswetten in den Senaat zonden om dezelfde reden tot hail Jannari worden veVdaagd J e berichten uit Builund luiden ten op iohle van de revolutionaire partg niet zeer bevredigend er is weer een nieuwe Nihilistische proclamatie verspreid en men zegt dat de revolutionaire geest ook onder de plattelandsbevolking toeneemt De Timeê dringt aan op een spoedige ontruiming van Afghanistan thans zoo beweert dit blad kan dit eervol geschieden later echter zouden moeilijkheden ontataan de gedragslgn der regeering moet zijn strenge vasthouding aan het verdrag van Gandamak De door de Oostenrijksche kamer afgesfemde legerwet bestaat uit drie artikelen waarvan het eerste de sterkte vac het leger in vredestgd bepaalt op 800 000 man en ket tweede voorschrijft dat de wet geldig zal zgn voor tien jaren Dit werd ver worpen De beide andere artikelen die aangenomeii zijn werden naar het heerenhuis verzonden dat reeds eene ooramflisie van rapporteurs heeft benoemd Dit buis heeft ook het racht van amendement en zal naar len jjichgn het srworpen artikel 2 weder in de wet brenRen xoodat zij weder de kamer r al bereiken hi den vOrm waarin lij oorsproukdlijk is voorgeleid BWt daA de kamer bij haar gevoelen dan moet volgets eene vrij omslachtige parlimeutaire procedure ce gemengde commissie pit Ixide huizen ten alott over de voordracht het rouuis uitspreken Eeni later bericht nieldt dat inderdaad art i weder in ét wet gebracht ia De parleaentaire stigd is fel geweest en ee sl na vjjf dagen pratens na iS redevoeringen tras de regeering verslagen De beide hoofden der partgen Hokeuwart en Herbst hebben gezwegen Beide beschonven zich als mogelgke erfgenamen van het kabinet Taaffb en ontzien het naar men wil om lek in deae netelige quaestie vgsnden te maken Op tvee of drie nitsonderingen na waren het sl cliti parl nieBtaire iebaltri van den tweeden of derdi u rang elk lich in ket openbaar met de zaak bemoeiden De oMervatieven en de antonomiaten Vardedlgdea het RgMIrtngaonIverp De algemerne to tand in £ nropa en het alom heerschend niililarisme naakten het voor Ooaienrgk ten plieht zich ook te apenen Keeda alleen de drang tot ulfbekond sehrgft dat voor Vooral de autonoraislen de Czechen Polen en Sloweneii gaven hoog op vnu kunne vaderlandslievende gevoi leus De liberale parig beriep zich tegen dat allts op den fiuanoieelen toestand des rgks welke onvoorwaardelijk tot spaarzaamheid moest nopen Daarenboven kon zjj in zoo gewichtige zaak haren steun niet geven aan eene regeering welke haar vertrouwen niet bezit Twee ministers de minister president graaf Taaffe en de minister van oorlog Horst namen met meer of minder tact deel aan het debat maar al was er een Demosthenes of een Cioero geweest om de wet te verdedigen hij zou geene stem gewonnen hebben In de parlementaire clubs was alles afgesproken en vele wilde leden telt het Oostenrijksche parlement niet Toch verviel men in de gewone laiigwijligheid van volksvertegenwoordigingen en maakte men volle vijf dagen zo k met het debat dat zeer rgk was aan persoonlgke aanvallen r OXjITIE Gevonden en a in het Bureau van Politie gedeponeerd een dames Overschoen een zilveren oorbellelje met steenijes en een paar schaatsen x4dverlenliëii Een Fatsoenlijk Persoon gewoon Zieken of Hulpbehoevende Heeren OP TE PASSEN biedt zich aan Adres onder No 3G7 aan het Bureau dezer Courant ê de JONG Am Mr TIMMERMAN IMTRClEKTEELE ZCIVEftAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteej K 207 Dr CHANTOMELANUS Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwaler is een van de gelukkigsle uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan Verzwakking afmatting prikkeling hitzigheid bloedroedeen druipende oogen welke des nachts toe kleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping L van de oogspieren of aderen ook oogen die dikwgls tranen vooral bg koud weer ook die welke bij eene sterke luloht of bij scherp licht niet goed kunnen zien al deM en meer andere ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in boogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar 60 Cent per Flacon bij Beazemaker en Co Leiden A Bots Nieuickoop A PliDs Zevenhuizen T A G vin DETH Oouda H Keiler en Zn W Wagenst L A Sihootens Sehluter OMtmoIenstrast SoHerdam SLJ V EÏIS 17 iieeft versch voorfaandea BOTERLETTEES APPELBOLLEN KONINGINNEBROOD KATTENTONGEN Heekebaneet PRINSESSEBROOD enz TOMBOLA awtder Nieten van Chocolaad en Suiker Artikelen ftS en 10 centa het Lot ir MEÜISCH ATTEST over de heilzame werking van het echte Dr POPPS ANATIIERIX MONDWATER tegen Scorbutisch Rhumatisobe Mond ziekten ziek Tandvleesch en hevigste Tandpijnen te stillen Ik verklaar dat ik gedurende eenige jaren het ANATHERIN MONDWATER van deu K K Hof Tandarte Dr J G POPP te Weenen met het beste gevolg aanwendde tegen ScorbutiscliRhumatische Mondziektcn ziek Tandvleesch alsmede tegen Tandpg n en het thans nog overal voorschrijf daar ik in mijn praktijk dikwgls van de heilzame werking van dit middel overtuigd ben geworden Oron Miklotz Dr J FETTER M P Depots van iUeea echte Anatbelin Pri raieD rijn gevestigd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn fe Co blauwe porceleinwinkel te s H ge bij J L P Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordjjce te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bg F V Windheim Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bij T J van Yreumingen te Schoonhoven bij A Wolff GovDA Dbve van A BbI IKHA f