Goudsche Courant, woensdag 17 december 1879

1879 N 2388 4 I è i UI Woensdag 17 December GOUDSCHE COURANT Nieüws en Adverlciitieblail voor Gouda en Omstreken i t i a V Begrootinj s Iiscusslên tl Ba de herhaalde discassiëo het onderwijs dit jaar met ilieer ter sprake gebracht worden Ito de jninwtoF van binnenlaud he zaken het genoegen bee gehad zijn begrooting met groote meerderbeid té tien aannemen Wie zou dit durven verzekeren als de ambitie zoo groot is dat men aa al bet behandelde nog spreken durft vau het smoren der discussiëp als de discussie niet verder pver een ingetrokken amendement wordt voortgezet De laatste oag van het debat over de begroeting van binnewMidsche i aken liep hoofdzakelyk weder over het ondeirwys By de afdeeling onderwys wees vooreerst de heer Moens op het verkeerde der bepalingen in de nieuwe wet ten opzichte van het schooltoezicht en gaf den minister in overweging hoogstens twee inspecteurs aan ta stellen een voor het algemeen toe cht en een voor de opleiding Als waarborg Voor onpartijdigheid bestrijdt de heer van Nispen dat die nu tegen den heer Moens als verdediger van de bepalingen dw verafschuwde wet optrad Werden vgf inspecteorsf benoemd dan konden alle richtingen vertegenwoordigd zgn Door den beer Teding van Berkhout wordt het programma vaa het examen vOor onderwij r besproken naar zgue meening rijn de eifchen ie hoog Meer debat werd uitgelokt door het cgfer uitgetrokken om gemeenten die door de kosten Tim het onderwgs te xwasr gedmkt worden ingevolge Srt 3Ö der aiide wet to ubsidieeren De neer Lohman oordeelde de verhooging van dit gfer vooruitloopen cp de invoerine der wet jrelk gevoelen door den be ir van Niep n geobeld werd die bovendien verklaarde dat hg om dit aa volgende artitelen t en de begroeiing za B temmen Daar ook de beeren iusj ecteurs Moens en Verhegen zich tegea Jaet hopge cijfer verklaarden stelde de heer Lohinan voor het van 450000 op 250000 te brengm Voor den heer Msckay was die vermindenti nog niet voldoende omdat die subsidie voor 1878 slechts 187300 bedragen had Ook dë heer Eijsinga wil niet dat op het laatste oogenblik nog van art 36 geprofiteerd wordt liever wil hg bespoedigde invoeriig dier nieuwe wet N at de beer Moens verklaard had dat hjj met een Vermeerdering van een ton tevreden zou zgn en de minister gezegd had dat de wet zoolang zg bestopd moest uitgevoerd worden terwgl de provinciale staten reeds veel meer subsidiën dan in vroeger jaren hadden toege staau werd het amendement met 46 tegen 29 stemmen verworpen en het artikel goedgekeurd Daarop licht de heer Moens het voorstel toe om een mentoriepost voor de invoering der wet op de begrooting te plaatsen niet uit wantrou ijen in de pertinente verklaringen van den minister maar om van den eenstemmigen wil der liberale partg te doen blijken naar het oordeel van den voorsteller kunnen de voorbereidende werkzaamheden dienoodigzjjnrgemakkeljjk in 5 maanden afgeloopen zijn te groote bescheidenheid doet deu jninieter anders spreken De minister hepft geen bezwaar tegen het amendement maar ziet daarvan ook het nut niet in de invoering der wet zal toch daardoor noch vervroegd noch vertraagd worden Herinnering dut de wet ingevoerd moet worden behoeft liij niet üe schoone gelegenheid nu den heer Keuchenin geboden om nog eens zijn gal uit te storten over een minister die voor de overzijde slechts liefkozing en gevlei voor zyn vrienden slechts minachting had over een heillüoze wet die de r ankzinnigenhnizen nog meer zal bevolken en over de ongeloovigeu kon deze niet laten voorbij gaan jammer dat d stroom zjjner welsprekendheid verstoord werd door de verklaring van den heer Moens dat k zijn voorstel introk waardoor de verdere discussiën gelukkig vervielen het onderwijs heeft dit jaar waarlijk uationalen tgd genoeg gekott Een voorstel van den heer de Jong tot vermindering van de plaats voor de kosten der archieven wordt ingetrokken Minder gelukkig was de minister met een amendement van den heer de Jong om de post van 85650 voor onderhoud van historische gedenkteekenen op 10000 te brengen hoofdziikelijk om meer in bijzonderheden te vernemen waaraan die gelden zullen besteed worden Na eenige discussie waaraan verschillende sprekers zoowel voor als tegen de heer Patijn sprak o a tegen het amendement deelnamen werd het met 40 tegen 36 stemmen aangenomen Gelukkiger was de minister met de post van bet woordenboek een voorstel om dien post van 3000 te doen vervallen verwierf slechts 10 gtemraen Na een korte discussie over de trage verzending der handelingen van de staten generaal werd de begrooting met 60 tegen 16 temmen goedgekeurd Vgftien katholieken stemden met den heer van Houten tegen In de zitting van Vrijdag werden eerst drie leine wetjes waaronder de begrooting voor de algemeene landsdrukkerg over 1880 aangenomen en daarna de begrooting voor marine behandeld Door den oud mimstei tan financiën van Delden werd geklaagd over het eindcijfer van die begrooting de toegezegde beüuinigingen varen niet verwezenlgkt integendeel scheen men ook bg dat departement het voornemen tehebl en buitengewone uitgaven langzamerhand in gewon te veranderen Door den heer Kdol Tvoiden eenige inlichtingen gevraagd omtrent de organisatie van het corps mariniers en revolverksnonnen De heer van Wassenaer van Catwgck het toejuichende dat zooveel mogelijk de binnenlandsche industrie bevoordeeld wordt heeft toch bezwaar in de bestelling van vier torpedo booten bg een binnenlandsche fabriek de beer van der Schrieck deelt eenige dier bezwaren en spreekt nog over de pensioneering van de officieren van gezondheid De minister dank zeggende voor de woorden van lof door verschillende sprekers geait geeft de gevraagde inlichtingen De verhooging der begrooting in vergelijking met het vroeger geraamde wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de raeer4ere kosten van aanbouw de raming toch voor de groote schepen moet met een half iniilioen worden verhoogd terwijl men bet artillerie materieel heeft moeten wijzigen Da minister is van plan óm het corpa mariniers met een honderd man te vermeerderen tot vorming van een veld bataillon waardoor de kosten met 40000 zullen vermeerderen Slechts één artikel der begrooting vond bestrijding De twee adjudanten van wjjlen Prins Hendrik waren adjndanten des konings geworden de heer Viruly op de kleintjes willende passen achtte dit onnoodig eii wilde daarom de post van f 3900 daarvoor uitgetrokken doen vervallen Na de verklaring van den minister dat een dér adj udanten steeds in actieven dienst is werd het amendement met 29 tegen 26 stemmen verworpen en de begrooting daarop met 53 tegeu 3 stemmen aangenomen Daarna werd met 52 tegen 4 stemmen nog een ontwerp aangeaoineu tot bekrachtisjing lir overeenkomst met de Nederlandsche Zuid Oosterspoorwegniaatschappij en een tot onteigening ten behoeve van den spoorweg van Tilburg naar Nijmegen waarna de begrooting en van den minister van financiën aan de orde gesteld werden Het hoofdstuk Nationale schuld werd na eenig debat aangenomen met algemeene stemmen üe minister verklaarde zich even als alle vorige ministers tegen de uitgifte van mnutbiljetten van 5 waarop door den heer Gratama was aangedrongen met de uitgifte van Schatkistpromessen door den beerde Brnga Kops aangeraden kon hg zich evenmin vereenigen Hij wil het tegenwoordige stelsel behouden omdat er geen noemenswaardig voordeel voor den staat in gelegen is om te veranderen Bg de behandeling van de tweede begrooting voor financiën brak de heer van Nispen een lans voor de bescHermiug der inlandsche nijverheid tegenover het buitenland vervolgens vroeg hij den minister met het oog op zijn plannen en de groote uitgaven die de onderwijswet zal veroo akcn wat gedaan zal worden ter versterking der gewone rgksmiddelen en de gemeente financien De nieuw benoemde burgemeester vau Amsterdam de heer van Tienhoven bespreekt mede de plannen van den minister blijkbaar l oestert deze spreker de vrees dat de staat slechts voor zichzelf zal zorgen de gemeenten de vrijheid latende om haar belastingstelsel te regelen als de staat reeds de voornaamste bronnen in bezit beeft genomen De conversie der mutatie rechten in grondbelasting werd weder door den heer Rutgers van Rozenburg besproken terwgl de heer de Brujju Kop zich aausloit bü het verzoek van den heer van Tienhoven om bij het eerste belastingontwerp eea overzicht van alle beraamde plannen te ontvangen De heer van Eek bereed weder zjjn stokpaardje de eenheid der Nederlandsche en Indische financiën en de verplichting van Indië om in onze behoeften te halpen voorzien als vergoeding voor hetgene wij voor Indië gedaan hebben en nog doeu Door den heer Corver Hooft wordt aangedrongen op een tabaksbelasting als altgd ijverde deze spreker ook voor bescherming van onzer nijverheid door inkomende rechten De oud minister van financiën de heer Bliissé wees op de dringende noodzakelijkheid om de inkomsten te verhoogen terwgl hg zijn medeleden waarschuwde niet alles in eens te willen Partiëele regeling is mogelijk een geheele regeling van ons belastingstelsel in eens zal onmogelijk blijken De heer Wintgens waarschuwde tegen het opvoeren der directe belastingen de voorzitter ï erhinderde hem op het onderwijsdebat terug te komen anders zou waarschijnlijk weder hoogst uitvoerig besproken zjjn hoe de onderwijskosten gevonden moeten worden iets wat eerst ter sprake kan komen als de regeering daaromtrent vosMtellen heeft gedaan Volgens dien spreker is tntas de voornaamste vraag of de indirecte belastmgen haar uiterste grens bereikt hebben De heerSiBorgesius dringt aan opeen spoedige indiening van eeu ontwerp tot regeling eener effecten belasting anders wil hij den minister niet drgven van een goede regeling der rijksen gemeente belastingen verwacht hij veel vereenvoudiging Door den heer Verhegen werd aaugediongen op reciprociteit met het buitenland iii zake industrie bjj meende dat do kosten voor het onderwiJB zeer drukkend zullen zgn en volstrekt niet gaarne zullen opgebracht worden zooals de heer Moens beweerd had Door den heer van Gennep werd weder op de bepaling eener vaste bijdiage uit de Imlische financiën aangedrongen In een zakelijke rede waarin de minister zich bjj uitnemendheid deskundige toonde beantwoordde hg de verschillende sprel ers de pnotectionisten hebben vanhem weinig te hopen evenmin zg die een vaste bijdrage