Goudsche Courant, woensdag 17 december 1879

bezig zyti om een vorm te vinden ivaaronder 2g op hnn besluit kunnen terugkomen Generaal Grant is in Amerika terug van zijne reisom de wereld Te Philadelphia maakt men aanstalten voor reusachtige feesten die acht dageii zullen duren om den terugkeer van den generaal te vieren Een optocht van 70 000 mensChen tal voor hem defileeren wat een klein begrip kan geven van der omvang der feesten Er schijnt kans te zijn dati de generaal in liet valgende jnar ten derde male tot president der republiek ui gekozen worden Henkan geen meer populaire figuur stelleq tegenover de demooratischsocialistische partij die waarschgaIijk met Tilden zal voor den dag komen Van hetnoofden kati g eneraal Grant zeker zgn en hij isnu reeds in rerschUlende ipeeohu bezig het zuidente winnen Er is echter nog tijd in overvloed ener kunnen zich nog allerlei incidenten ia dezenverkiezingsstrijd voordoen overeenkomen cene afwisselende onderhoudeude en aangename lectuur aan te bieden terwgl naar wg hopen van de rubriek advertentiën een ruim gebruik zal worden gemaakt Wars van personaliteit en insinuatie zal er streng voor worden gewaakt dat uit de kolommen alles verwijderd bUjve wat het kenmerk is van de zooge naamde slechte pers zakijn beginselen en onderwerpen zullen er slechts iu besproken en behandeld worden Zoo zal naar wg hopen het orgaan in beschaafden styi door vorm en inhoud medewerken om hetgoede en wetenswaardige op te wekken te bevestigen en te versterken om de banier van het Jodeii V dom hoog te houden om liefde en verdraagzaamheid tegenover den medeburger en gehechtheid aan hetvaderland zgne dynastie wetten en instelliiigen te bevorderen Mei vertrouwen wordt het blad dan ook bescheiden aanbevolen in de welwillendheid der verschillende en talrijke Israëlitische besturen corporatiên vereeuiglugeu iiistellingeu en van ieder onzer respectieve geloofsgeiiodten iu den lande De prgs vau het blad is ƒ 4 per jaargang Donderdagavond werd te Amsterdam de algemeene jaarlijksche vergadering gehouden der Vereeniging ffSuriname onder leiding van den voorzitter den f vice admiraal i Fabius In de openingsreie deelde deze mede dat er een plan bestaat tot het oprichten vau een maatschappg om een stoombootdienst vau Amsterdam op Suriname tot stand te brengen Ojk deed spreker uitkomen dat er evenzeer behoefte bestond aan eea rechtstreeksche Iele grafische verbiudiug over Demerary met het moederland en het dus hoogst gewenseht is dat daartoe de noodige stappen werdea gedaan Het bestuur der Hervormde Diaconie te Zutfen moest Zaterdag turf bg een deel zgner armen doen bezorgen Toen het eeuige sjouwerlieden of dag looners daartoe wilde engageeren bedoelde turf tegen SO centen per duizend te bezorgen weigerden deze zulks te doen voor minder dan 80 i nten per duizend waarin voomoerad Diaconie bestnar niet kon treden Deze raenschen liepen dus liever ledig dau ƒ 1 a ƒ 1 20 per dag met arbeiden te verdienen 1 En dat iu dezen tgd zegt de Z Cl kon vertoogen richten tot de regeering die zeker niet zonder invloed zouden blijven Het vooretel zelf was voor de Eegeering een niet te miskennen vingerw zing Maar de voorgestelde wijziging zou inbreuk maken op de beginselen van ons staatsrecht en daarbij zou om onbetwistbare verkeerdheden te voorkomen voet worden gegeven tot ongelegenheden van erger aard zoudal het geneesmiddel licht erger tou zijn dan de kwaal De meerderheid zag in den invloed van den Baad op de benoeming van den burgemeester strijd met den geest der Grondwet die juist aan allen invloed van dezen aard een einde heeft willen maken Toepassing van hel stelsel van aanbeveling op de benoeming van burgemeester zou uit het oogpnnl der praktijk verschillende nadeelige gevolgen hebben die uUvoerig werden uiteengezet Sommige leden metff tn dat ongeschikte burgemeesters vooral worden gevonden in gemeenten met weinige bonderde zielen zij zouden daarom een groep van 4 it g dergelijke gemeenten onder éeu burgemeester willen stellen Andere leden waren niet absolnnt maar relatief tegen het voorstel Zij waren niet onvoorwaardelijk tegen t b insel maar achten bg de tegenwoordige inriohting der gemeentebesturen en van geheel ons I staatsbestuur het b werking brengen van dat voorstel i bedenkelijk of onmogelijk Zeer vele leden verdedigden hel behoud van de zesjarige benoeming der burgemeesters zelfs maakten I voorstanders van het voorstel van het behoud dier bepaling hun stem afhankelijk en ook van de toe voeging eener bepaling dat voorlaan de burgemeester geen lid van den gemeenteraad zal mogen ziju De oommissie van oppèrtoezichl en beheer over de kweekschool voor zeevaart le Leiden vestigt de aandacht op het feit dat de nieuwe bepalingen betreffende de rechtspleging bij de zeemacht op 10 dezer in werking zijn getreden zoodat de lijfstraffen thans lot de geschiedenis behooren In plaats van lichamelijk znllen na de personen die zich aan een kleiner of grooter misdrijf hebben schuldig gemaakt gestraft worden met intrekking van bijzondere vergunningen strafdieusten of opsluiting en korting van troclemeut en tij die blijken geven van de eer niet waardig te zijn by Zr Ms zeemacht te dienen zullen eenvoudig weggezonden worden De commissie vertrouwt dat de afschafliiig der Igfstraffen de populariteit van de zeemacht zeer zal bevorderen en vele ouders die tot dusver een tegenzin hadden om hunne kinderen aan dergelijke onteereude straten I bloot te stellen thans gaarne de gelegenheid zullen I aangrgpen om door eene plaatsing bg de zeemacht i aan hunne kinderen eene eervolle en goede betrekking in de maatschappy te bezorgen De minisier van marine heeft bepaald dat te rekenen van 1 Januari a s de jongste leeftijd waarop jongens in dienst mogen treden 14 jaar en zes maandental mogen njo Aan de kweekschool worden derhalve jongens aangenomen tussehen 14 en 16 jaar oud Uit Boskoop téhrg t meu Braeht de vroeg ingevallen winter voor dete gemseate reeds groot nadeel ïan de verzending van boomen en planten die nog in vollen gang was en gestaakt moest worden thans nu de dooi is begonnen bliikt dat de felle vorst aan versahillende plantensoorten groote schade heeft toegebracht Ofschoon een volledig oordeel er nog niet over uit te spreken is staat bet toch reeds vast dat verscheiden variteiten van Khodondroii hebridum Aucuba Japonica etc eta zoo niet dood dan toch voor drn haadil onbraikbaar geworden zgn Waarsohgnlgk tullen de nadeelige gevolgen er van niet minder gevoelig zijii dan de zoo schadelgke 1 vorst van Dece mber 1$71 geweest is By de hh Nggh en van Ditmar te Rottenlam I zal worden uitgegeven een nieuw blad geiiteld i De hraeïiet wekelgksch orgaan gewgd aan de bevordering van joodsche belangen De redactie zegt iB bet prospectus o a Puttende uH de rgke bron der heilige boek van Israël uit de talryke en gehaltvolle gesohrilten zgner geleerden van vroeger en Interen tgd uil de gecstesproducten van zqne groote denkers uit zgne merkwaardige vierduizeiidjarige lotgevallen met gebruikmaking en waardeeriug der latere ontdekkingen en L vorderingen op het gebied van taal en godsdienststudiën van land en volkenkunde hoopt het nieuwe blad kenins te verbreiden het gemoedsleven te verheffen het hart warm te doen kloppen voor godsdiens t en leer de grootsohe roeping die Israel in de wereldgeschiedenis heeft te vervullen gedeeltelgfc vervuld heeft helder te doen uitkomen Naast de behandeling van soortgeiyke onderwerpen zal het orgaan ook dienstbaar worden gemaakt om zgne Iczerrssen en lezers in den vorm van feuilletons uieuwstgdiiigen boekbeoordeelingen bespreking van aan de orde zgiide vraagstukken enz enz iu zoo I verre deze met den aard en het doel van het blad BINNENLAUD GOVDk 16 December 1879 Door den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente alhier is ter beroeping van een predikant in de bestaande vacature uit het vroeger vermelde twaalftal het volgende zestal opgemaakt E Barger te Maassluis t H van Rhijn te Leusden J M Sneihlage te Heilo Dr J Riemen te Driebergen M A Adriani te Maerscn en H i James te Enschedé Bestnurderen der Maatschappij Jrti tl JmieUute vinden veel sympathie bij hun voornemen om in het voorjaar van 1880 eene tentoonstelling te houden van kunstwerken in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd $ en aantal correspondenten hebben reeds huune medewerking toegezegd waaronder voorkomt onze stadgenoot de heer J Bertelman Naar wg vernemen i dezer dagen eene niet onaanzienlijke hoeveelheid papieren behoorende tot het archief der militaire ndmiuisiratie alhier ontvreemd en bg den uitdrager V d Hey voor soheurpapier verkocht Het is spoedig gebleken wie de dief wat de soldaat Koopman die reeds vroeger van diefstal beschuldigd vau sergeant gedegradeerd is en by de militturc administratie werkzaam was Het is aan de administratie gelukt ei grootste gedeelte der ontvreemde stukken weder terug te krggen De ak is heden 4 nende In den nacht Van Zaterdag op Zondag werd onze burgerg in haren eersten slaap gestoord door de brandklcp Ten half een ure ongeveer is in de aohuur van den heer J P van Catz garenfabrikant op den Kuttensingel alhier brand uitgebroken die spoedig ten gevolge der brandbare stoften daar aanwezi toenanf Hoewel de brandspuit spoedig aanrukte was aan blussching niet te denken terwgl door de eeuigszius afgezonderde ligging der schuur voor verbreiding van den brand geen vrees bestond De burgemeester verscheidene leden van den geraeentehiad dd schutterij en politie waren tegenwoordig teritijl bet ook ditmaal aan de gewone schare belangstellende toesohouwets niet ontbrak Uit Groningen schrijft men dd i December De loirée muêicale et lilUraire door de offioiere van het garnizoen alhier gegeven ten voordeele van de noodlijdenden door den watersnood in Limburg heeft een volkomen sueoet gehad niet alleen met het oog op de groote opbrengst maar vooral ten gevolge van de zoo talentvolle uitvoering der ver schillende nummers van het programma Het fragment nit Molie re Oeorge Dandin en de eerste akte van de opera Paiiii vormden de hoofdschotels v ji het met zooveel zorg gekozen programma vooral de Fausi had een buitengewoon succes dank zij de krachtige en laat ons zeggen de prachtige medewerking van den heer 0 C H P die op uituoodiging van heeren ofBoieren geheel belangeloos voor dezen avond uil Gouda was overgekorJlen Hem stonden de kapitein Wentzel als l ephisto en de freule K als Gretchsn waardig ter zijde dit dri etal maakte de uitvoeriqg van den Mu i tot een der best geslaagde nummers van bet programma Se solo voor fluit door den Isfeu luitenant Beek die vóór de pauze Cremers treurige novelle Wiegemie meesterlgk voordroeg i hel duet voor tenor en bariton door de heeren P en W de bariton solo dit alles werd even talen tol ala onberispelijk uitgevoerd De Eerite Kamer is bijeengeroepen ter hcrvattin r der werkzaamheden tegen Donderdag 18 dezer te acht uren s avonds Staten Oeneraal Tweede Kameb Zittingen van 13 en B Dec 1879 In de tilting van Zaterdag werd het debat over Toor 111 Jie wenschen of een geheéle regeling ran onze belastingen Ëer t wil de minister doorhet scheppen van nieuwe iökomsten het evenwicht herstellen dan wyniging der registratiebelasting daarna een leening tooi groote werken vervolgens de omwerking der patentbelastingin een bedrjjfsbelasting en ten slotte regelingder linancieele verhouding van het rijk met ludië en eenige geiiieenteu Na eenige repliekenwerdeji de algemeene heraadsIagiii H gesloten en daarop de geheele begrooting aangenomen met óS tegen 1 stem De heer vauHouten mocht zich w$der in zyn isolement verheugen BTTITENLAUD Bulleitiaiiilscli Overzlciit Er tyu weder berichten uit Afghanistan Een deel van het volk sohijnt door de wreede behandeling van de jijde fier EugeUche legerboofden opgewonden te sgn en verscheiden tamnieu ziju opgestaan Door vroeger ondervinding wys gewurdeu hebben de Eugelsahen uu te Kaboel beters voorzurgsjnautregelen genomen dan bij de eerste noodlottige bezetting en zij sullen dus wet zich kunnen handhaven Maar er blijkt toch eeije zeer gevaarlijke en talrijke samenspanning van inlandsche stammen te zijn en reeds ie weinige bijzonderheden die over de jongste gevechten worden medegedeeld be üïen dat deze vgand geenszins is te verachten Uit Indié bericht men dat er een aanslag op het leven des onderl oniugs is gepleegd Veel beteekenis wordt Aan dit door ecu halfwijzen dronken man begaan feit niet gehecht In den PruisiaoBeu Landdag gaf Vrijdag deMiaiiter Müjbach nadere inlichtingen over de spoorwegplannen der Kegeering wanneer nog drie lijnen Berlyn Postdani Maagdenburg Berlijn Aiihiilt en de Eiju spoo weg zyn aangekocht acht d Regeèring voorloopig in hoofdzaak haar toel bereikt het ontwerp betreffende den Kijnspoorweg zal iu deze zittinif worden overgelegd wanneer de Begeering het over den prijs eens kan worden het ontwerp betrelfendtf da lijn Berlijn Postdam Maagdenburg zal onmidd llyk na de Kerstvdoantie worden ingediend De Regeering achtte Duilechland rijk genoeg otn zelfde nieuwe staatsacties te nemen en de Engela he en HoUaudsche markt te kunnen ontberen De Duilsche Boudqraad zul eerstdaags het ontwerp onderzoeken waarbij artt VS 24 09 en 72 der rgksgrondwet worden gewijzigd de Itijksuag zi l minstens om de twee jaren bijeenkomen en de begroeting voor elk jaar afzonderlijk voor twe jaren wonleu vastgesteld het mandaat duurt vier jaren De zitting der f ransche Kamers zal waarschijnlijk 20 dezer worden gesloten en de nieuwe zitting 14 Januari worden geopend De heer Le Royer minister van justitie in Frankrijk heeft werkelijk om gezondheidsredenen zooals het Jounal OJfiekl zegt zijn ontslag genomen Hij zal echter zijne betrekking blijven waarnemen totdat zijn opvolger zal benoemd zjjn Deze benoeming is voorloopig nog niet te wachten De regeering wil voor die keuze den kalinen tijd van Kerstdag en Nieuwjaar gebruiken wanneer de kamers naar huis zijn en de leden zich wijden aan de gezelligheid van het huiselyk leven Volgens de Temp en zij kan goed ingelicht zgn zal het Frausche ministerie na het vertrek van Le Royer een geheele reorgauis itte ondergaan Waddington zal het presidentschap overdragen aan Freycinet om t den nieuwen president van den ministerraad gemakkelijk te maken zouden al de leden hun ontslag nemen om daarna op nieuw aangesteld te worden Het ministerie zou voor de Kamer komen met een nieuwen president en een nieuw program Men kan dtze veranderiiig ieaohonwen als een concessie aan de linkerzgde j Freycinet behoort tot de gematigde linkerzijde Het Oostenrijksche Hccreuhuis heett met algemeene temmen bg tweede en derde lezing het wetsontwerp op de weerbaarheid aangenomen zooals het dour de Eegeering is voorgesteld De minister vaii oorlog betuigde zgo dank aan de vergadering en verklaarde dat voortaan de onkosten van de wet op de inkwartiering en van de militaire oefeningen uit de gewone oorlofsbegrooling zullen bestreden worden hetgeen een besparing zal geven van 4 mitlioen De Duitsclie of grondwetspirtij in het Huis van Afgevaafdigden wordt door dit besluit van hel Ueereuhuis i e n moeilijk dilemma gebracht Zij is de eenige die tegenstand biedt aan den uitdrukkelijken wensch van de Regeering gesteund door het persoonlijk verlangen van den keizer en dat nog vel iu een zaak die door de meerderheid van liet Huis wordt goedgekeurd Men bericht thans uit VVeeuen dat de grondwetters het onhoudbare van hun positie inziende het hoofdstuk Financiën voortgezet De heer van Eek wensoht voor alles esn financiëelc regeling met Indië De heer Corveif Hooft ofschoon tegen protectie meent dat tnen de eischen van de praotgk moet in het oog houden Hij wnarsebowt ernstig tegen opdrgving der directe belastingen D heer Blussé erkent de groots behoefte aso dadelijke voorzieuia g in de tekortsn nvaar waarschuwt er tegen alles op eetiiS t verlangen De heer Wintgens acht ook vermeerdering van directe belastingen verderfelijk en wgst er op dat de tegenwoordige toestand verergerd wordt door d uitgaven voor de sohoolwet De h er Goemaus Borgesius bestrgdt den heer vai Tienhoven herziening der directe belastingen ia noodig om een gelgkmatige heffing te verkrggen De heer Verbegen wgst op het feit dat Tilbnrgache fabrikanten voornemens zijn zich in Daitschland te vestigen Ernstige maatregelen zgo noodig om de belemmering oaiet productie tegen ts Maden De heer van Gennep dringt aan i tea fiaaBciëele regeling met Indië De Minister van Financiën rerklsart geen dogma s te willitn roorstaan maar de the9rie niet te kunnen I scheiden Van de praotgk Hij bepaalt sich tot korte opmerkingen omtrent het gesprokene Waar tneii op bescherming aandringt verzuimt men te verkiarëii hoe en tegen wie men te verlangt Overigens toont de statistiek der Handelsbeweging van 1879 aan dat het handelsverkeer niet is scbteruitgegaau en in IsfS evenmin De Ifin sler bigft betwur opperen tegen indireeie beliatingeta v Hij reraekert dal kieswetwgziging niet tal tgn het doel 4a ana e Met den heer Blussó meent de Minister dat taea eene belastinghervorming geleidelijk moet tot stand brengen Hg ontkent dat Nederland het zwaarst belaste land zou zgn Zg ne £ nan iëele plannen iga iu stukken ontvouwd Het gevorderde bedrag is niet on eens noodig maar tal üugiamerhand worden gevonierd De heer Hegdenrijck drong aan op tgddgk hentei der differentieele rechten De Minister repliceerde dat dit teker niet tegenover Duitschland zou baten Hoofdstuk Financiën werd tonder disaussie over de onderdeeleg aangenomen met 65 tegen 1 stem In de zitting van gisteren zijn verschillende kleinero ontwerpen aangenomen De beraadslaging over hoofdstuk Oorlog ia aangevangen De heer Schepel wenschte eene enquête omtrent de vestingwerkeu De heer Viruly bestreed de i minister als niet geneigd totbezuiniging De heer Kool kon ook de regeeriagsplannen niet steunen De heeren van der Sohnck en de Bieberstein waren daartoe wel geneigd Heden voortzetting De Staalsoommissie belast met de voorbereiding cener regeling van de bevolkingsttatialiek heeft in hare bgeenkomal vnn Zaterdag een OBtwerp van wf op bel aanleggen en bijhouden van bevolkingsregisters vastijesteld Daarbg is naar wg vernemen de verplichting tot aangifte bij verhuizing in da gemeente mede geregeld en tevens voorgesteld alle plaatselijke verorileningen binnen tes maanden na de invowiug der wet te herzien De grondslagen voor een atgemeenen maatregel van inwendig bestuur ter uitvoering der wet ijn reeds vastgesteld en in de volgende bgeenkoms tal da Commissie ien arbeid waarscbgulqlt tei einde i 10 De door den heer Kraan te Waddiuxveen bifeengeroepen en door ons vroeger aangekondigde vergadering tot stidhting van een pensioen en weduwen fonds voor burgemeesters secretarissen enz had Zondag te Utteobt plaats 140 personen hadden den heer Kraan instemming betuigd met zgn denkbeeld een 20 tal belanghebbenden waren samengekomen om daarover te beraadslagen N een inleidend woord van den heer Kfilan die de vergadering presideerde werd aan de orde gestsld een vomEii i om de wenschelgkheid nil te preken dar oprUting van bedoeld fonds De heer J Bosch Bruist burgemeester en secretaris van NJeuw Leusen wilde eerst uitgemaakt zienof men niet trachten tou in het Bgkapensioenfonds voor burgerlgke ambtenaren opgenomen te wordenen voegde daar later het denkbeeld bg om te trachten voor burgemeesters en secretarissen Egksttetement te verkrggen met het oog op het velawerk dat zg te doen hebben OheHaoa er vélebedenkingen tegen werden ingebracht wat hetlaatste betreft omdat het op t vergadering niette hiiis behoorde en wal het 6erste aangaat amdütmen er weinig van verwachtte hield toch deheer Bosch Brufst onvermoeid aan ijn denkbeeldvast dat hg ten slotte saamvat in dit tweeledig voorstel By de regeering aan te dringen om een Rgksjaarweddo toe te kennen aan burgemeester en secretarissen en alle gemeentÈambt pnaren zonder onderscheid op te nemen iu het bitrgerlgk pej ioenfcjBds Het ter sprake brengen van een voorstel le dde 1 tot nog al verwarde discussién waarin ondersche den plannen aan de hand gedaan werden aansluiting aan Eigen Hulp eigen fonds fonds met subsidie der gemeente besturen De een wilde U ver weduwendsn pensioenfonds een ander weer wees op het onvoldoende vau vroeger opgerichte fondsen of op het onvruchtbare van reeds aangewende pogingen om rgkspensioeneii of rgkstraktementen te krggen Sommige oogenblikken sc en het of men er nooit uit ton komen Eens zelfs werd de vergadering nadat er al aangedrongen was op t stemmen over de vraag of eenig voorstel in stemming ton wo den gebracht geplaatst over de vraag om te beslissen over de wijte van stemming over dat zelfde voorstell Maar eind goed al goed en ten slotte had alles een bevredigendju afloop er wordt met algemeene stemmen aangenomen eea voorstel van den heer Barkheü te Botterdam een eommiasie te benoemen die tich onledig houdt met hei ondenoek of een pensioen weduwen en wetenfonds voor alle ambtenaren der gemeenten in den geest als door den heer Kraan bedoeld kans van slagea kan opleveren of welke maatregelen er genomen kannen worden om het lot dier ambtenaren te verbeteren Uit de toelichting bleek dat de bedoeling is die coqiD een ruim mandaat te geven baar alles te doen endenoeken in den geest van den ontwerper van het plan wat met de te berde gebrachte zaak in verband staat en op de vergadering was ter sprake gebracht Inlonderfaeid tal tij tien wat men bg het Kijk gedaan kan krijgen ook in verband mei de I voorgenomen hettiening der gemeentewet De heer Bosch Bruist trok tgn met hand en tand verdedii d voorstel ten slotte toch voor dat van den heer Barkhey in In de commissie die uiterlijk 1 Jnli a s rapport moet uitbrengen in een te Utrecht te houden vergadering werden benoemd de hh J Kraan van tVaddinxveeb Barkhey van Rotterdam A Kaptijn ontvanger le Woerden Bosch Bruist van Nienwleusen en Jansen van Schiedam nadat de heer van Dort Kroon bnrgemeeater van Waddiuxveen bedankt had Jhr mr G de Bosch Kemper jjirecteur van hetonderling leVensvertekeringgenootsohap Eigen Hulp die ook gekoien was meende beter tej dom geenlidmaatschap te aanvaarden omdat hg niet tot de eigenlijk belanghebbenden behoort maar verklaarde zich onder algemeene to uièhing bereid de komm aa aad te dienen i Onder de gebruikelijke plichtplegingen ging men met goeden moed voor de teekomst uiteen De eigenaren van de Kralingsche plas hebbenbesloten om nu en ook in t vervolg als bet water et s is bedekt en door den burgemeester van Kralingen verganning wordt gegeven om daaropUnien te tetten eene wntri ulie aan de eigenaarsder tenten op te leggen nSar gelang der groottehunner tenten en wel ten voordeele van de algemeene armen van Kralingen De comtnissie van oppèrtoezichl en beheer der kweekschool voor teevaart te Leiden heeft bericht dat op Maandag 29 deter s oohtends 10 uur in voornoeuide inrichting eene keuring tal plaats hebben van ongens tussehen 14 en 16 jaar die eene verbintenis in s Rijks Zeedienst weuscben aan te gaan Jongens ouder dan 16 jaar worden voorloopig niet meer j aangenomen Door sommige leden werd by het sectie onderzoek van het wetsvoorstel van den heer van Kerkwijk tot wijziging van art 59 der Gemeentewet de opper tnniteit van t voorstel betwist Het scheen minder gepast en minder raadzaam tot een zeer partiëele wijziging der Gemeentewet over te ga in omdat een algemeene herziening dier wet voor de deur staal en de indiening van een daartoe strekkende regeeringsvoordracht binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop misschien zelfs nog vóór het einde van dit tittingjiiar kan worden verwacht Het voorstel wsrd overigens slechts door een b Irnkkelijk klein aantal leden in bescherming genomen De groote meerderheid toonde lioh er niet gunstig voor gestemd Velen echter brachten hulde aan de goede bedoelingen van den voorsteller Ook al mocht zijn TCiorstel sohipbreulc lijden tou hij een nuttig werk hebben verricht door den vinger te leggen op een wondeplek in ons staatsbeheer Al is zijn voorhtelling niet vrij te pleiten van overdrijving te ontkennen vult het niet dat in de lanlsle jaren niet telden eeir benoeming lot burgemetsKr heeft plaats gehad die om het tachtste woord te gebruiken niet gelukkig kon worden genoemd Vile voorbeelden tgn aan te wijzen dat personen tot burgemeester werden benoemd die voor deze betrekking geenszins de vereischte gesehikthiid en bekwaamheid bezaten De meerderheid echter meende jilat wijziging der Gemeentewet niet noodig was waar het alleen betrof een verkeerde toepassing harer bepalingen De kamer Uit Urk sehrgft men van de drie schuiten die in het gs bg Eiikhuizen zitten is hel voll ered maar men vreest dat de schuilen eg zullen tgn Twaalf schuiten zgn uil Wrangere behouden te Harliugen aangekomen dooh een is bij Ameland omgeslagen en met mau en muis vergaan de schipper laat een weduwe met Hjf kinderen in kommervolle omstandigheden na Op die schuit wareu een zoontje en een neef va den schipper 16 en 12 jaar oud en twee knechten waarvan de een pas een jaar gehuwd was De schuit was nog bgna nieuw Elf schuiten zitten Aog bg Wrangere in het ys Zondag 31 December a a zal in het Gebon voor kunsten en wetenschappen e Utrecht vanwege het comité voor het algemeen stemrecht eene vergadering worden gehouden waarin de volgende punten tullen worden behandeld 1 beraadslaging overhelgeen door het comité zal gedaan worde 2 voorstel van mr M J de Wit Hamer om in art 20 van het reglement in plaats van zoodanige andere werkliedenvereenigingen te lezen r Zoodanige andere vereenigingeu 3 verkiezing van een bestuur De gezamelijke Frausche spoorwegmaatsehappgen hebben besloten met 1 Januari 1880 a s nieuwe tarieven in te voeren volgens hetzeltde systeem alt de tarieven bg de Duiisehe spoorwegmaatsehappgen Hel bestuur der Slaatss K orwegeu heeft besloten aan alle beambten wier tractement te Pargs beneden 2400 iu de departementen beneden 180U frs is voor l eo en Jaa een toelage van 10 pCt op hun traoleineul te geven eene toelage die zal bigven wanneer het slechte weer aanhoudt Aj oop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 15 December 1879 Hofstede Burgvliet aan de Karnemelksloot met 15 hectare 99 are 40 cent iore Land eu Water ƒ 49 500 kooper J de Vries I 3= OXjITIE Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Gouden BBOCHE en een R00ZENKRAN3 Burgerlijke Stand GEHORE N 13 Dee Johaiinu Hcl drikll ouden i H Steenman en J F Boeoink 14 Sura onders F ter Bcnk en S den Hertog Mina GJiristina ouders J K van lougen Buiding en M A Btoin Pieter ouders P i wanenbur f eo J de Jonji Clenuna Maria oaders A It ü Verzgl en B J Jaapcra