Goudsche Courant, woensdag 17 december 1879

OVFRIBDEN 12 D c P J Pool Sm G A tid Kleiir 3 1 l i M c Sthühng im U P E Willems 8 w 15 A vaü Leeuwen j j il ra H C I Dgtbart 2j GYMHASTIEK OPENBARE LES op WOENSDAG den 24 DECEMBER a a des avonds te 7 ure in de zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen Beschikbate Kaartjes kunnen DInIIdaG tévoren te 12 ure wordp afgehaald teA mgner huize I H J STEENBERGEN Vrijdag 19 Dei3ember 1879 N 2389 ADVERTB NTIËN Bevallen van een Zoon E J VERZIJL Jaspebs Gouda 14 December 1879 GOUDSCHE COURANÏ V Heden overleed onze iieveling HEUMA NUS CHRISTlAAN ia den aanvaüigenleefftjj van twee jaar en poht mnanden J LUGÏHART C jVI LUWTPIART Edauw jöo 15J ee 187P Ondergeteakonden betuigen me dez Nieuws eni Adverleirtieijlad wor Gouda eu Omstreken J i té De ondergeteekende Mr Timnwrmin enz maakt bjj deze aan zjjn geachte Begunstigers en Stac enooten bekend dat h j VERHUISD is naar de KABNEMELKSLOOX wjjk 4 N 492 Hjj blijft zich i inzaam aanbeve1 a tot het MAKEN en DAAÈSTELLEN vto a 1 Bouwkundige werken f li P ROND Pz hunnen harteljjkea dank ycsr ds velo Wflkei van deelneming h n door vete Vrlsnden e Uekenden betoond by d a trearigen pjoti lingen dood van hunn gtliefdè Sns VONK EOBBESa geb v z mi lu mi J VAN DS CilNdEN GïN M VA Ml MN DEN Gou Ja 16 li e cember l SJ O I i ie ondergeteekende bpveelt zich AkLEGGEN AFSLUITEN REVISIx vlj l BOEKEN en s steeds te Raadplegen administratieve aanWegenbedeil fli i8 ook aiet opgene n 4ch doorl it voeren van degeljfce iMINIsmTIE fItalWnsche methode te l elasSn F J OER Leeraar in hé b Boekhouden Lange Tiendeweg D 27 5 In antwoord op de adver acr van K J m 3 ia de Goudsche Courant vpji Zondag 14 dezer verzoeken de ondergeteekpnd n aandeïgeljjk gesehrjiï geen geloof tJ hechten daijr deze HH er steeds op uit zl de zaken in een verkeerd daglicht te plaatseij Een ieder zij dis voor bovenginoemde K j J en J gewaarschuwd Boeit liou len Han lelsrefeftr e3 Aan den OPLEIDINGSCÜRdüd voor het examen 1880 kan nog door goed oattvikkelde personen worden deelgenomen Afzonderiyke cursus voor DAMES P J 80E I nge Tiendeweg D 27 LeWwr Ai O SÖcictcïT ioSs GMiGiu Commissarissen der Sociëteit Om Grio r n brengen ter kennisse van Hl Ledoairtjco ö Art 30 van het Reglement dat bij gftl gehh Tj van de 4de Abonnements Tooneely oor tc Hoff op DONDERDAG den 18n DECEMBER IS if ZES trUJt mal OE LOTMN aijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL Pre ident H JAGER Secretarie Oouét i lejpecémber 1879 Pe ASSURANlïB COMPAGNIE opgerigt in den jare 1771 te Amfterdam YER ZEEERT tegenjjaste premie GEBOUWEN MEÜBELEH KOOPMANSÜOEDEREN edz Agent voor Gouda F N MAAS JüwioB Peperstraat K 87 immimmm Eene fatsoenlijke Juffroufldgezond van gestel 18 jaar oud wenscht eene lÉiTTE BETREKKING te aanvaarden liefst m eene Kruide niers Gruttersof Sigarenwinkel of iets dergelijks Op eene goede behandeling zal meer gelet worden dan op tlans De beste informatiëij staan ten dienste Franco brieven worden ingewacht onder letter P bij den Boekbandelaar ADR KOLLER Hoofdsteeg 19 Rotterdam Openbare AAKBSSTEBL G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op WOENSDAG den 24en DECEMBER 1879 des namiddags ten l nre ia het Raadlmü aldaar bii inschriivinir AAN TE BESTEDEN De LEVERANTIE van de ten dienste derGemeente gedurende het jaar 1880 benoodiirdeMATERIALEN als Houtwaren Ijzerwerk Spijkers en ligte IJzerwaren Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Glas Teer Kalk Grind Zand Fijne puin 1600 M Plantsoen en Boomgewas alsmede het Onderhoud der Straten gedurende 1880 met vervoer en bijlevering van Materialen De Monsters van No 8 9 en 10 en die vaa de Materialen voor het onderhoud der Straten zyn aan de Stads Timmkbwbbf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot dea namiddags 1 nre ter Secretarieder gemeente en aan de Stads Timmerwerf terinzaae De Inschrijvings Biljetten op zegelgeschreven geteekeud en gesloten moeten den23en December 1879 uiterljjk des namiddags ten 5 ure op gezegdu Secretarie ingeleverd zün 1 a 3 4 6 e 7 8 8 10 11 ui Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het Vervaardigen van ifoef Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE Sociëteit ONS GENOEGEiN Zaal KUNSTMIN Tierde VwrateUhig in het Abonnement Dooa DS Vereenigisg DET IDE RLANDSCa ÏOOilEL Donderdag 18 Dect mber 1879 Eerste Optreden van Me de VRIES De SpTo kjes NAVAIiSE iroonepkpel in 5 lÉdrijven uit hetFAnschvan Sèbibb en L UDVÉ diWr JuLi o il Weg i3 uitgebreidheid aanvang tef 7 uife i 11 PRIJZEN DER I LAATSEnI Ser e Rang voolr HH Ledenfi hijnne IpAiHel en Eipderen i 1 1 per persoon De loting der te bespTek ölaatsen v rHH Inteekenaren zall plaatJ h bb op wfcrisd g r 7 7 m december lÖ79 de8 Vonds n 7 ure ireqje A tteniw mi f l T 1 t ¥ i af H Inteekenaren wor4 herijneil dat allben dep Woemdagt avondl nogfolMESkiVARTHN a 0 90 VOI GENS VOqRVfAARDEN Vm INTEEKENING teverkk iJgeiizyn AlleeiilHH Leden der I Sociëteit knnnen loten voor diö HH Inteekenaren wellie persoonlijk verhinderd zijn een FLINKE DIENSTBODE Adres in persoon Crabethstraai nr 25Ö Meviouw LULIUS van GOOR vraagt tegen FEBRUARI i m EEÏÏE ElSrMEID Te Gouda wordt met 1 PEBRÜARIJ gevraagd eene genegen met KINDEREN om te gaan Adres in persoon of met franco brieven Peperstraat K N 73 Mevr COSIJN t DE Wilpe vraafjt tegen FJE BRÜARI edm Dienstbode £ or5l CarameJs7 tol uitmuntend middel tegea Hoest en Verkoudheid verkrijgbaar bg W EEAAUMAAKEES HAVEN 17 Voortdurend TOMBOLA zonder Nieten vanSUIKERen CHOOOLAAD ARTIKELEN 25 en 10 Ct het Lot uit het MAGAZI JN van E BRANDSMA te AMSTERDAM yerkrögbaar bij C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Q0UD4 DaUK VAH A BylHKMAH BUITEiNïLiiND Uuilèulaiiüscli Ovepii lit Htt Bchijiit lui ungpiioigi zeker tl WfZcii dat nog Ttiór tiet eind An hel jaiif een itit k Muscn iniiiis terie zul worde ge orind of liet ef d H de heer Krey ciii t Kid wordeu bel ial met 1 cèoonstruclie vaii het tegenwoordige Kabinet Dü rQ fout van d Q t heer Wadtlinglon is geweest d it er HQ ehu hiding ontbrak De lieer Freycinet kuI hoügstw iarsciiijuiyk at lit betreft niet Kondigen Maiir voor het overige £ ul 4eiiiig jn veraii lerd An si vr ikkende maat regcMü heeft meu van zyn bedtard bJeid niet te wachtfn i i De XÏJCe SiieUi wijdt een waordJalm den afgetreden iri nistt r van justitii Hft sÉiljnt dat deels redenen van gezondheid deel Ie dcgml du ponrwir den heer ly Uoyer genoopt hebbeiwiijn outal ig te nemen Pfe Fr msche niiniaters hfbbeu inderdaad een met al te z iclu leven Kr ia Veel eu moeilijk erk te doen 7 I staan steeds bloot a ib de sptldc prikken en faratHliteil en der nie s ontziende recht riijde en hebben daarbij hm wat te Ujilen van himne vriendi n Ken aantal re ubttkL iM chc afgevandigden doet nie 3 liever dntf ministers op het artne zjndaars bankje zetten oia ee Jaar eens naar hartelust ondir liau ien te nemen De toou der interpellatits v ui republikrin n is dikwerf 200 onhottsch en scherp uU geldt htt telken male een requisitoir tegen etn landverrader Het laat zieti verslaan dat oruler dtze omitaudigbedeu bij werkelijk hoog slaande im nauhen ae groote lust ontbreekt om de ledige plaau in te ntineo en men liocmt dfin ook nog btjna eene candidattu die werkelijk in ainmerking kamn n komen l e aangewezen nièii BO ill menig opKiolil ztjii di heer iublef die onder den In er I JÏoyor ondtr SiCrttaris van fltaiit Aa een soort tweede ininuttr Uie ook in de kamer ohtvierpen verdedigde doth steeds handelde ouder de verant oordelijkht id van deu eigenlyken minister Hij hoeft natuurlijk ook zijn ontslag uit Kijne betrekking genomen O n deu nieuwen minister vnj in zgne kenze te lat n en men beweert dat hg weinig genegen eou zijn zelf deu lastpost op zich Ie nemen omdat hij spoedig met de kamer in conflict OU komen over htt ontwerp tot scliurstiig d r onafzetbaarheid van de njchters Oc heer Bjyset heeft dat voorstel inwfdit nd e toen Zati rdag in de afdLclingen rapp jrtenr werdfii benoemd bleek het dat negen van de elf flfdeelingeii voor het voorstel waren gestemd lie rapport m Jules Simon over de Ferry wet opent geen nieu ie geziebtspunleu de quaesties was trou ns jïenoeg tor eiioht JuUs Si non noemt die wet een aanranding op de vnjlieid van het onderwtjs art 7 in het bijzonder moet het uatuurlgk getlncht ontgolden Jules Sinion zegt dat htj niet twijfelt aan de oprechtheid van de voorstanders van dat artikel maar hj vrecjat dat wanneer mon het aanneemt de Kepnbliek op een weg ztI komen waarop stilstaan onmogilijk is en die tot despotisme voert Ten slotte eoiMtatcert hg dat de cuinini sie sioh met 5 van 7 stemmen legen de wet verkUarde In dr Kamer werd eergisteren de nmiufitie quaealie behandeld en de afloop was niet gunstig voor de iatran genlen Kockroy die het woord deeti eiachte wel ffiWen algemeene amnestie maar vroeg naat d toepnflsing vau de bestaande ainneslicv el I c afaftredende maar nog wa irneinenile minister van justitie Ie ftoyer antwoordde d it de et hehoorlgk was joegepast m rnr men gcin amnestie kou verleencn aan periïonen die hoonende de oomiiiune inoorden prij nde brieven achrevei aan den president d r rrpuljliek Met een eenvqudige niutie van orde stelde de regeering zich niet tevreden d e ucrddanrom Tcrworpeu cd de moiie van goedl cjiiiir over h lgyen de regeering had verricht nnngeiiOMii ii inct 255 tejteji 57 stemmen Zonder twijfel is de aanst Uide wgziging van het ministerie niet zondi r invloed geweest op den afloop De lambetti iten liidd m de amnt sliequnestie in petto om evenluicl het ini iist ri Wadaington uit den zadel te lïduen Men inoet tlians aannemen dat zij tevrcdni 7 gn uut de zich te verklaren voor het oijtnerp zooals het uitbet beerenliuis is terug ekoii n d w z oor hetoorspronkeiijk ontwerp der releering de voorsttllenvan de liberalen om de bestaude wel niet voor licu maar voor drie of voor éen m te verlengen werdenbtidtn verworpen Het nieuwe Spaansche iÉtlerie heeft verleden Woensdag geen aangename entree gemaakt in de C irtes Ken aantal politicike Imanuen eu generaals waren baos wegens bet éc ec YaB maarschalk Martinez Caiinpos en reeds toeiv e heer Catiovas een kort programma gaf van hjct Meuwe minis erie werd zijne Verklaring door de öonnitutioneele partij liberale minderheid en door tribunes b groet met gelach ea brutale interrupUea Na dit onhebbelgk gedrag wilde de minderheid eea debat over de ministerieele verklaring openen viaar de heer Canovaa zeide dat hg naar den senfat ging en verliet de zaal Toen oütstoj d er eei grojst iumult De huker gde raasde eu tierde de inUuuM gaven luide hunne afkeuring te kennen en de dames diplomattn en journalisten zochten een goed heenkomen Hechteren linkerzijde bleven elkaider eene poos uitschelden totdat de commandant van Madrid nadat de president door zijn hoed op te Betten de vergadering had gesloten de zaal door gewapende macht liet ontruimen Het standje waf daarmede natnurlgk nog niet uit Ken zevenngill afgevaardigden leverden een protest in bij deji prtstdent zeiden dat zij door het heengaan van den minister grof waren belcedigd en dat zij geen zitting meer zouden iieroeB alvorens 7ij daarvoor voldoening hadden gekregen Hoe dat alles verder geloopen is weten wij nog niet De postverbinding met Spanje ondervindt ook al deu invloed van de sneeow Alleen lezen we heden in eeu E utcr te1egraiii 4 de heereja Canovas en Campos amen gesproken hebben en het over alle belangrijke vraagpunten eens zgn geworden De tijd zal tcereu hoelang die eensgezi ndheid duren kan BINNENLAND GOaDA 18 December 1879 Gisleren had op het raadhuis alhier de verpachting plaats van Ken stuk land aan den Schielandschen zeedijk hoogste inschrijver K Jonkheid voor ƒ 426 Een stulc land gelegen als voren hoogste inschrijver C IJsseUlgn voor ƒ 220 Ken stuk Rietland en water onder Gouderak hoogste inschrgver G den Held voor ƒ 6 Het ophalen van het puin en ele vuilnis benevens het uitbaggeren van nlle kanalen zglen riolen en kokers aangenomen door C Furrer voor 298 door de gemeente te betalen Tevens had e aanbesteding pla its ten behoer der gemeeuteapotkeek van Sulphas Ütiinine minste iusohrijver Nannin voor 231 p k IJzer Chloride N J Schermer en Zoon voor 0 58V4 P Levertraan de Bjsson voor ƒ 52 90 p ton Suiker N J Schermer eu Üoon voor TJ iq cent p k Carbolzuur J C Zeldenrgk voor 0 69 p Uier De gunning zal later plaats hebben Naar wg vernemen heeft de Heer D G van Vreumingeu de benoeming tol lid van de Kanisr van Koophandel en F ibriekcn alhier aanj enoiueii doch li ift d i Heer II W G Koning daarvoor bedankt Door de lieereu P Al Montijn notaris te Goud i en J Van der i Jlzen ingenieur en concessionaris der lijn Tilburg WnaUvgk te Tilburg is aau de lltwge liegeering conci 8it aangevraagd voor uauleg en exploitatie Vfin etn lücaalspoorweg van af Waalwijk langs iofkum Schoonhoven en Gouda naar het statioii Alphen van den spoorweg Leiden VVoeiden ter lengte vai circa GO K M De aanvrager sltllen zich voor de verbindinj over Merwede en Jjek door middel van aluomveirtn te doen plants hebben W it sedert verscheidene jaren niet gebeurd is geschiedde gisteren men arde op de Katlensingelgrutht Staten Geaeraal Tweede Ka meb Zittingen van Ifl en 17 Dic 1879 In de zitting van Dinsdag bij het voortgezetdebat over de oorlogs beg rooting verdedigde deminister in een uitvoerige en algemeen zeer toegejuichte rede zijne plannen Voor de eerste verdediging is het leider aangewezen beter geregelde schutterijen komen daarna in aanmerking Sterk bestreedhg den persoonlijken dienstplicht Ter oplossing vanden k idernood zou hij o a onderofficieren vergunnente huwen Met legerorganisatie bij de wet kon hg zich niet v reenigen Alle artikeleu van het hoofdstuk werden goedgekeurd In de zitting van gisteren is ingekomen een wets ontwerp tot aanleg van een spoorweg Madioen Soerukarta Na een kort debat is de vea ingbe grooting aangenomen met 61 tegen 16 stemmen en de oorlügsbegrooting met 57 tegen 20 sUInmen De beraauslaging over het hoofdstuk Waterstaat is aangevangen De heer Godefroi drong aan op het niet achterstellen der binnenlandsche industrie b j gelijke waarborgen al verschilde de prijs eenigszius De heer de Bruyn Kops daarentegen stond het stelsel voor om Nederland tot een porto franco te maken Verder werden besproken de belangen der kleine riviertjes de bescherming van Noord Brabant tegen overstrooming en deverbeteriug van den NoorderLekdijk Heden voortzetting In de Maandag gehouden vergadering te Boskoop der Poruologioche vereeniging zijn lot leden van het bestuur herkozen de heer H A Kolsler Mnz iC van Nes Vz en J van Hoft en werd daarna bjjjU acclamatie de heer A Koster Mzn tot voorzitt herbenoemd Bij de inschrijving in de 4 pCts geldleeniiig der gemeente Dordrecht groot 18 000 is voor een bedrag van ƒ 974 000 ingeschreven tot verschillende kotrseu Als eene bijzonderheid wordt nit Noorddgk mede getleeld dat de diaconie vau de Hervormde gemeente en het burgerlijk armbestuur aldaar geen enkelen bedeelde hebben De armenhuizen van beide liesturen wordeu verhuurd Wel een bewgs vim de welvaart dezer gemeente in vergelijking met andere plaatsen waar in dezen winter zooveel armoede geleden wordt Door een aantaï scheepsbevrnchters te Amsterdam IS een adres gericht tot den ministes van marine waarin verzocht wordt ter voorziening in de behoefte voor dezen winter Mn ramschip vao de marine te willen beschikbaar stellen om daarmede het ijs iu het nieuwe Noordzee kanaal te breken Ken adres van dezelfde strkking is tol deu minister van waterstaat enz gericht Voor de llaagsche rechtbank werd Dinsdag eene vordering bepleit die door de Haagsche assurantiemuatschappg was ingesteld tegen den ztjdeverwer en was scher handelemle onder de firma T S te 8 Ha e welke vordering strekte tot teruggave eener som y f 260 t die aan deu gedaagde was uitbetaald als schadevergjedmg na een braud die onlangs len 7ijn H huize plaats had Onder dit bedrag was eene som vnn ƒ 1600 ter vergoeding van voorwerpen welke de gedaagde van anderen had ontvangen om Ie wasschen of te verwen Toen nu de eischeres deze som reeds acht elaven na den brand had uitbetaald bespeurde zij znonis haar raadsman dit bij pleidooi te kennen gaf dat meu haar op eene leelijke wijze bedrogen had Bg onderzoek toch kwam zij tot de ontdekking dat door den gedaagde aan de eigenaars VAM eeu gioot aantal goederen veel minder was uitbetaald dun de opgegeven waarde die hg zteh door de assurantie ïfiul laten betalen Onder anderen had de gedaagde zich ƒ 75 laten betaten voor een cosluu n aan welks eigenaar hij slechts ƒ 15 gcgtveu had terwijl hij zich ook enkele goederen had lalen betnirn oic in het gi lief 1 niet verbrand waren Namens de eischens gaf de advocaat mr A M vun Siipnaau Luiscius in krachtige bcwooulnigen