Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1879

bij de Korle Amstelslraat te Amsterdam kunnen rij thans nog voegen dal de bekeude Russische hof decorateur de heer A Biedow die door zyiie prachtige theateren circus schilderingen te Sl Fetersburg Moskou Weeuen en onlangs nog Ie Keulen een Europeeschen naam verwierf zich op verzoek van den heer Carré bereid verklaard heeft hel schooue cirque te An terdam ook te decoreeren en tot dal einde reeds hier is gearriveerd Het Cülossale plafond van den reusachligen koepel zal met acht voorstellingen allen uit de Vader laiidsche Gesthiedenis gnomen geheel beschilderd worden De üguren zullen allen liVensgroot zyn en gelooid iu den uatiouulen rykeit dasch der vei schillende tijdperken waaruil de tafereeleii genomen zijn Zoo zal men dau aan de wanden eu aan den koepel kunnen zien Mag iretha van Bourgoiidiè gravin van Holland te midden barer Slaatsdieuaren en Rijksgroolen Willem vau Oranje in een veldslag Graaf van Kgmond en zijne vrienden de eerste oiitmoeling tussoben den Graaf van Hoorn en den Hertog van AIba de aankomst van Admiraal de Riiyter iu Holland na den vierdaagschen zeestrijd Admiraal Tromp ua zyn overwinning op de Theems O ar Peter de Groote Ie Zaandam en eindelyk een voorstelling van den heer O Carré en zijne ruiters bij de prachtige inaskern cle gehouden ter gelegenheid van hel 25 jarig Koningschap van Koning Willem Hl Door het l euseel van deu uitstekenden kunstenaar zal de circus zoo wal de decoratief als de gelieele inrichting vau binnen betreft met alle bestaande kunnen wedijveren Amst Ci Sedert een paar dagen wordt op den Rijn voor Arnhem schaatsen gereden eu steekt men hem op versciiillende punten toor en nabij de stad Ie voet over De heer J J Wesselmau te Leeuwarden eigenaar van de Skalingriuk aldaar is voornemens met fiuancieeleii steun van eeuige heerei een vast Noorder ïooueelgezelschap op te richten Het plau is oui reeds methet voorjaar of Mei het gezelschap te organiscereu en daarvoor guustig bekende acteurs eu actrices te engugeereu opdat zij tyd hebben om te zuineii hetvast Ie stellen repertoire in te sludeeren en eengoed inecnsluitend geheel te vormen tegeu den tydvan optrtden De directie zal u orden opgedragenaau den heer lucqui acteur en regisseur Het gezelschap zal werken iu Friesland Groningen Drente en Overijsel eu de nieuwst uilgekomeu stukkeu vooraluit de Duilsche school in zgu repertoire opnemen r Over het spoorwegungeluk te Zwaluwe wordt nog bet volgende geschreven door iemand die zich iu den trein bevond yNadai de trein de brug oVer het Hollaiidsche Diep gepasseerd was en het station Zwaluwe bgna bereikt had begon de waggon waarin ik mij met mijn echtgenoote bevond vneselijk te schudden en te kraken lot hij eensklaps omsloeg eu wg buiten kennis lagen door den hevigeu schok De vier volgende rijtuigen waren veneens ontspoord terwijl hel laatste rgtuig een bagagewageii ook omgeworpen werd Toen wy weer tot bewustzijn kwamen gevoelden wy aau al onze ledematen hevige pyn riepen evenals onze andere lotgenoolea om hulp en werden uil onze gevaorlijke positie bevryd door het met leel moeite opentrappen vau een der paneelen dut reeds gedeeltelijk verbrijzeld was Wat wy toen zagen was verschrikkelgk Wel 30 personen waren iu meerdere of mindere mate gekwetst waarbij uve met gebroken arm De stationschef beijverde zich zooveel mogelijk hulp te verleenen hem komt diu d dank der passagiers toe De eerste geneeskundige hulp werd verleend door dr Smits uit Zeveubergen Niet door een verkeerden wisselsland is hel ongeluk veroorzaakt maar hel is toe Ie schryven aau hel breken van een as van het rgtnig waarin wij oas bevonden Want hel voorste gedeelte van den trein stoomde door naar Zevenbergen tcrwyl het andere afbrak aan het slaliou Zwaluwe Ware dit niet geschied de ramp ware niet te overzien geweest Het HM loont zich over den minister van oorlog kolonel Reulher in zoover voldaan dat hg schijnt te zullen voldoen aan de verwachting vau te zullen vasthouden aan het beginsel dat in de vestingwet is neergelegd en zoomogelijk binnen de vastgestelde grenzen hare voltooiing te zullen volbrengen Hel hoofddenkbeeld dal hg de someustelling der wet heeft voorgezeten neemt aan dat een verdedigende oorlog op een beperkt gebied gevoerd zal worden Men streeft er niet naar alle provinciën te handhaven tegenover een overmachtigen vijand maar om stand te houden in de provinciën Holland en een deel van Utrecht waar de nieuwe Hollandsohe waterlinie gelegenheid aanbiedt een vyand uil hot oosten komende het hoofd te bieden De stellingen aan de Merwede het Hollandsohe Diep het Volkerak en het Haringvliet zijn bolwerken tegenover een maken van nachlgernoiht vers ioredde de rust der inwoners C L vrachtrijder wonende te GoudS lo eeue boete van ƒ 5 of gevaug van drie dagen wegens op den Kleiweg te Gouda rijden harder dan in matigen draf met zijn wagen bespannen met een paard J V vreahlrijder wonende te Bergambacht tot eene boete van drie gulden of gevang van eea dag wegens op de Karnemelksloot te Gouda rijden harder dan in maligen draf met zijn wogen bespannen met een paard MARKT BE RICHTEN Gouda 18 Dec 187 Door de stremming der vaart was de omzet van geen befeekenis e veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug vette varkens vau 22 a 26 cents magere varkens vluif verkocht Büter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 vijand die uit hel zuiden opdaagt en eindelijk zal de kustverdediging voor de veiligheid aan de westzgde zorgen Deze verdedigingslinien vormen hel hoofdbolwerk eu van de goede samenstelling dier werken hangt grootendeels dl verdedigbaarheid vau ons vaderland af daarop inng dan ook niet bezuinigd worden Toch mogen wij ons achter die liniéu niet voldoende veilig achten eu moet in hel kracbtig versterkte reduit om Amsterdam hel laatste plechtanker onzer verdediging gezocht worden Omlrenl de uitgebreidheid dier Teduilslelliiig loopen de denkbeelden zeer uiteen De minister Reuther wil de Haarlemmermeer in d Beemster niet geheel binnen den verdedigingskring opnemen maar zorg dragen dal Amsterdam ni t kan gebombardeerd worden en dat de gemeenschap ter zee zoo lang mogelyk beschikbaar blijve Het HU wil zijn oordeel over dat deel van s ministers plannen opschorten lol zij meer uitgewerkt zulleu zijli Wal de buitenliniéii betreft geeft hel Hbl er de voorkeur aan om den Ysel slechts voorloopig te bezeilen ten einde bg een ernstig opdringen deu vijand met hoop op goeden uitslag iu de Geldersche vallei op Ie houdeu Daarmede komt hel pUu van den minister overeen om na de vol ooiing vab de spoorweglijn Amersfoort ymegen bij de twee voorname spourwegknoopen in de Geldersohe vallei Amersfoort en Emmikhuizen en aan de Lek gesloten werken aan te leggen waardoor de vyand beter en met minder kasten opgehouden kan worden dan wanneer de sperforten aan den Ysel werden gebouwd Wul de zuidzijde der hoofdlinie betreft hecht de minisier minder waarde aau do stelling Willemstad aan de overzijde van hel Hollandache Diep en legt hij den meesten nadruk op deu nieren kring waarvan de forten aan den nieuwen waterweg en bij de Diirdlsahe Kil de sicunpunleo kiiiiiien vormen Uit al deze plannen blijkt maar hei oordeel van hel Hbt dat de minister ten opzichte van de uitvoering der vestingwei op deu goeden weg schgnt Ie zgn Iu dit opzicht gaat hel Hbl de toekomsl mei verlrouwen te gemoel Iu verschillende steden nu ook in Amsterdam door een licntal heeren en dame in de Sarphatistraat wordt eeu denkbeeld iu toepassing gebracht dat wel navolging verdient Zy vragen gedragen kleederen om die aan behoeftigeu te verstrekken Ieder weel hoe weinig men er voor krijgt als meu ze verkoopt uu misgunnen wg deu handelaars iu oude kleedereii de winsl niet die zy daaruit trekken maar er zal voor hen toch altijd genoeg te verhandelen blijven eu door het reobistreeks present gevou van klieren bewyst men een groote weldaad Velen verknopen de kleSrcn dan ook slechts omze kwijt te zijn eu zien op tegen den last aan wienen hoe ze te schenken Zou er niet in alle anderesleden van ons land deze of gene met de armeiv bekend zich de moeite willen getroosten om als lusschenpersuon te dienen Wij zgn byna zeker dat hV op veel meer bydragen kan rekenen dau hg wel denkt Arnh Cl Een klein baasje wilde zgn knecht in den winterniet gedaan geven en hem toch ook niet hel broodder luiheid talen eten Wal nu gedaan De knechtwerd naar deu turfzolder gezonden met last omalle turven stuk voor stuk af te stoffen en netjesop te stapelen Zoo houdt men de lui aan l werk Goed voorg ian doet goed volgen maar of t nujuist het voorbeeld van dit baasje was dat ijicn teRotterdam navolgde welen we niet wel dal mener even knap zorgde de lui aan t werk Ie houdenMen liet er namelijk hel slrautvuil opscheppen euin de grachten werpen Waar dat vuil uu komt ontstaan veroutdiepingen die Inter weer weggebaggerd moeten worden Als men de bagger danweer op de straat legt heeft men daarna weer watop te ruimen en zoo kan men lang aan den gangblyveu en heel wat mensohen bezig houden Nuttigen aangenaam Misschieu niet maar dat behoeftook niet ITól Het Nieinet Gevaar toor brand Met het tegenwoordige barre winterweder is het van groot gewicht voor hen die in hunne kamers gebruik maken vau zoogenaamde open Eitgelsche haarden dat hunne aan dacht geve tigd orde op het feit dat de meestestookplaatsén en vooral die van vele nieuwe huizenniet behoorlgk braudvry zgu ingericht voor dergelyke haarden Wat toch is het JfcvalP Hpt vuur van den haard is in den regel geen handbreed van deu vloer verwijderd Wanneer deze nu behoorlgk is gewuifd en voorzien met cement of yier bestaat er geen gevaar maar als zulks niet bet geval is ia de vuurhaard b jnA in onmiddelyke aanraking met den houten vloer Bij hard stoken wordt deze gemakkelyk aangetast wat men niet dadelyk bespeurt Ongemerkt deelt hel vuur zich mede aan de bind laag in welk geval alleen tydig aangebrachte hulp grootere onheilen kan voorkomen Steller dezes is d il op den boulevard Vaugirard geeft ds Fifa ¥ eeu afbeelding het bevat 175 bedden die aan beide zijden van het gebouw zijn verdeeld daar tusschen zyn de gelegenheden aangebracht om zich te verwarmen voor inau ieu en vrouwen afzonderlijk Dat er ook een bibliotheek wordt aangeschaft is wel een bewys hoeveel zorg men besteedt om hel lijden der arme iialuurgeuoolen op alle wijzen te verzachten Wat het eieu aangaat ook dit moet voorlreffelyk zijn er zijn dagelijks 10 schotels waaruil men kiezen kanDe vroegere houten nappen zyn afgeschafi men eet er uit borden en met vorken en lepels Dut de armen te Parijs in l algemeen de spijsinricbling n op hoogen prys stellen blijkt wel hieruit dat vier jaar geleden slechts 500 UOO portien werden uitgereikt door de Suciélé Philauthropique terwijl dil geul in hel voorgaande jaar lot 1 300 000 was gestegen Bericht asn ieder die zifh goed wil kleeden Allen die hun tankoopen voor den winter gedaan hebben in de groote klAeren magazyneu vau de Belle Jardialère te Panjt kebben dat huis hunne ingenomenheid betuigd over de soliditcit de elegance en de goede suid hunner kleederen Wij bevelen onzen lezers die hunue wiulerkleeilercn nog nici besleld mochlen hebben daarom bijiondir aan zich tot de BollO JardlniÓre te wendeu overtuigd als wy zyn dut zij ous erkentelijk zulleu wezeu voor dien raad De prachtige geïllustreerde Catalogus wordt ro ts en Iranco toegezonden aan ieder die daarvoor franco aanvrage doet Burgerlijke Stand Gouda GEBOHEN 15 Dec Gcrardoa ooderi H E Heijermaa en M W v n deo Berg 16 Brecht ouden P Vermeij en G Slo Tlieodor Prol Edu rd onderi J F T Wolf en M F van Muren 17 FranciscuB oodys J W Peelers en O Ooiterling Fieler ouden P Tak eo VV de Mol OVERLEDEN 15 Dec K Okkerae 4 m 16 J van der Pool huia l van A J Vcrkaaik 47 J M J Kampboi en 9 m GEHUWD 17 Dec W Koet en C M H Moo Burgerlijke Sland van onderstaande gemeenten vftn Y 11 lot 18 Dec 1879 Moordrecht GEBOREN Johannes oudera J Bakker en H vsn Slyn OVERLËUEN S Sloppelenbnrg 2 j Qouderak OVERLEDEN A Struiver 78 j Stolwijk GEBOREN Jan oudera W sloof en H tan Eijk Klaas ouders J Treunen en H van Eyk OVERLEDEN N Verdool 23 j J de Brugn ij Haaatrechtv GEBOREN Klaiina ouders H AOdontijn en C Kooraen Niesje ooders A ds Frankrijke ca C Hufeocr OVERLEDEN C de Zeenw 67 j Reeuwijk I GEBOREN Neeltje ouders F tan Oosterom en L van Oosterom OVEftLEUEV J tan der Winden 19ni D van Veen C j AD VERTENTIÊN 1 Heden overleed onze jongste lieTeling MARTINA JOHANNA in den ouderdom vau negen maanden M J KAMPHUIZEN J W C KAMPHUIZEN DE Geeef J j Hartelijk daök voor de deelneming betoond bij het overigen onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mej Ph JILLEBA Wed B Begeek Uit aller naam W BEGEER Gouda Iff Dec 1879 Een bejaard heer wenscht tegen 1 FEBRIJAHIJ 1880 een I Giillffl lil of BOVEN VOORKAMER met ALCOOP of SLAAPKAMERTJE en BEDIENING Eigen BEDDEQOED Offertes worden ingewacht onder Letter X Y Z aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping YOOll AFBRAAK van een HUIS en PAKHUIS staande in den Langen Groenendaal te Gouda wjjk I No 114 en 115 Op WOENSDAG 24 DECEMBER 1879 des middags ten 12 ure in het Café Unie aldaar Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOUIjJSEVER te Gouda I N O E Z O N DEN Ar geehrler Redacteur I 1 Mit Freude habe ich in der Goudtche Courant gelesen dass der besouderen misslichen Looalverhaltnisse uuler denen anser Concert zu leiden hal e sohurfer Erwahnung gethan wird In der Thai sicht das Local welches uns der Zufall in Gouda anwies in uuseren Concerterfahruugen eiuzig da 1 Es si seileiis des vermietheuden Vorslandes eine slarke Zumuthung an das Publikum sich 2 stunden lang in einer eisigeu Temperatur aufhallec zu mussen den ausfiihrenden Küustlern gegeuüber ist es aber ganz nnverautwortlich ihnen überhaupt ein Local zu vermietheu welches so widerwartige Uebelstaude wie die in der Kritik gerügtru aufweist Es kónuen solche Uebelstaude den ganzen mora isohen Erfolg eines Concertes und der Conocrt ebenden auf s Spiel stellen Ich hatte den ganzen Abend mehr das Gefuhl Eis an den H nden zu haben und 1 habe nur mil grossem Aufwand von Selbstbeherr 1 schung spielen konncn Meine Frau und Herr Veuth waren dagegeu horribil diclu fonwahre id deu herabfalleuden Tropfen aus gesetzl was wuhrhaflig nicht lur Erhohung des kuiistlerischen animus beitragen konnie Meine Frau und ich sind im Marz wieder in Holland um verschiedeneu Engagements die wir jetzt nicht mehr ansfuhren köunen gerecht zu wer den Es sollen uns die lelzlen Erfahrungen von Gouda nicht abhalten dann Gouda uochmals zu beruhren In ergebeaster Hochachtuug ALFRED PAïZIG in Gotha Leiden 16 12 79 Kaïilougerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 December 1879 Kantonrechter Mr J H van MIEUOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCllOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD M S meisje oud 15 jaar wonende te Gouda tot tene boete van ƒ i of gevang van ééu dag wegens in den avond van 9 November 187 9 omslreeks ten half lien ure baldadig trappen tegen de deur der woning van J van den B leeraar bij de vrije xereformeerde Gemeente Ie Gouda aan den Fluweeten Singel aldaar waardoor de verf dier deur is beschadigd F T S uildrager wonende te Gouda lot twee boeten van ƒ 6 of gevang van twee dagen vooi iedere boete wegens als uitdrager Ie Gouda koopen van drie paar pomolfels eu ién paar kurzen van een hem onbekend peisoon zonder in zyn uitdragersregister aan te leekenen de namen van twee hem bekeude getuigen in wier legenwoordiglield de koop had moeien plaats hebben en voorts wegens verknopen van ilie gekochte pantoffels eu laarzen weder aan andere personen biunen 6 dagen na de inkoop Een en nuder heeft daartoe bijgedragen dat de persoon welke die pantoffels en laarzen had geslolen niet ontdekt is kunnen worden J V sjouwer wonende te Gouda tot eene boete I van zes gulden of gevang vau twee dsgen wegens op den openbaren weg op het Galgeuveld Ie Gouda ijn Tcron aarilif iu t kennen over de handtlingeb des fiednandti Ue niaalscliappij vorderde nu het gtjheele uitbetaalde bearag als niet verschuldigd terug en Wel up roud der bepaling van haar reglement dat ingeval van vulsche en overdreven opgave alle recht op veMgliiig vervalt De eischerea had eeu tiental fei esield eu bood aan om voor hel geval de rechtbank die door den gedaagde als niet erkend mocht beschouwen deze feiten door getuigen te bewyien Namens den gedaagde werd de vordering bestreden door den advocaat mr Jacq van Gigch Zonder de gestelde feiten hetzg te rkeuueu hetzij te ontkennen betooifde pleiter in hoofdzaak dat het de eischeresse niet aanging wat de gedaagde later aan de eigenaars der goederen betaald liud en of h dezen al dan niet de volle waarde bud gegeven at betreft de drie voorwerpen die bleken niet verbrand te zijn deze waren by vergissing op de lijst gebracht terniji eeu daarvan zeer beschadigd was Pleiter achtte dus geene termen aanwezig tot toewijzing dei vordering De beroemde schitdery van A van Dijck in de kerk van het dorp Saventhejn tusscheu Brussel en Leuven heeft de gretige blikken van een buitenlaudscheu verzamelaar lot zicli getrokken de vreemdeling bood daarvoor een groote som gelds Doch in België is eeu kerkbestuur niet gerechtigd kunstvoorwerpen te verschaoheren zonder toesteminiijg der regeeriug en deze toestemming wordt regelmatig geweigerd wanneer de verkoop ten gevolge heeft dat een kunstvoorwerp uit het land verwijderd wordt Ook te Savenlhem is goedkeuring der regeeriug geweigerd geworden Waarschijnlijk zal de regeeriug de beroemde schilderij r een rijks museum aankoopen In Nederland kon de regeering tot voor weinig jaren althans in sommige provinciën insgelijks het verdwyneu van de in kerken aanwezige kunstschatten beletten en wel krachtens hetzelfde decreet van Napoleon en hetzelfde besluit vau Willem I waarop de Belgische regeering zich beroept Doch iu hun wijsheid hebben onze staatslieden geoordeeld dat de scheiding van kerk en staat de intrekking dier bepalingen IBfderde Het ras in de donkere dagen toeu ook de scheiding van kunst en staat tot een heerl k beginsel verheven werd Men dacht er toen niet aan dat de regeering te waken bad voor dat onwaardeerbaar erfdeel van kunstschatten dat door opvolgende geslachten met trouwe zorg aan ons was overgedaan en waarvau de verminking of verwaarlooziug niet mag overgelaten worden aan de willekeur of de geldzucht van toevallige beheerders Bg ons is helaas I nog niet het bewustzija levendig geworden van het beginsel dat een kerk of gemeentebestuur zich niet ten opzichte van zeldzame kiinstaohatten mag gedragen als een willekeurig en oppermachtig eigenaar maar dat de aard van den schat en zijn eeuwenlange ouderdom dit eigendomsrecht ten bate van het algemeen belang van geheelde natie beperken Thans zal het kunnen gebeuren dat b V een kerkbestuur uit toevallige mediocriteiten bestaande kunstvoorwerpen die siuds Karel den Groote door dertig gtslachleu zorgvuldig zijn bewaard aan den een of anderen koopman ongehinderd verkwanselt Zoo kan heden de heer van Bemmelen de schilderyen va Beresteyn verschacheren en morgen de gemeente Gouda den kelk van Jacoba van fieieren over de grenzen zenden De Regeeriug al het nietzien en de natie zal het aanzieu t Kunatbode Donderdag jl zijn 24 ürker visschers Ie voet over het ys van Kampen naar hun eiland gekomen de overtocht van Schokland naur ürk had echter met levensgevaar plaats Te Maashees zijn twee marechaussees en de veerman die in elkanders gezelschap over het ys gingen er doorge kt eo verdronken Toen de passagierstrein van Keulen gisteren voormiddag kort by het station Neuss genaderd was werden de 4 achterste waggons boven op den berg daarvan afgerukt die met troiidereiul geraas naar beneden stortten eu daar geheel verpletterden Gelukkig waren deze wagens alleen met pustpakkeltea beladen zoodat geen mensoheulevens te betreuren zyu Te Botteralle zijn gisteren ochtend door den reldwaohter een vader en een dochter iu hunne woning vermoord gevonden Welke de beweegredenen vau deze misdaad zyii is nog niet bekend De burgemeester vao Achtkarspelen heeft zich onmiddelyk derwaarts begeven om eeu onderzoek in te stellen Üit Iceuwarden wordt ook gemeld dat de justitie Tan daar naar Rottevalle vertrokken is wegens den gisteren avond gepleegdeu moord op Bata Batema en diens dochter By het vroeger dc or ons medegedeelde betreffende de keurige versiering van het Cirqve Carre of den Amstel doof zijne betrekking bij eeue te Delft gevestigde 1 braiidmaalschappij ten gevolge van achtereeiivolgeude schadereclames lol de ervaring gekomen dat verreweg de meeste stookplaatsén voor Eagelsche haardcu uiel voldoende br ndvry zijn Men zij legen dit gevaor gewaarschuwd en luie door een bekwaam deskundige de inrichting fijner stookplaatsén onderzoeken Iu de Daily Telegraph komt het volgende verhaal voor De militaire autoriteit in Duitschlaud heeft bepaald di ieder officier die door een burger wordt geslagen terstond het zwaard moei trekken legen ziju aanvaller rtills al is dese ongewapend of zouder middel van verdediging Tegenovergestelde handelwijze heeft ten gevolge lai de officier uit het leger wordt verwijderd Dat die bepaling tot belreurcns waardige voorvallen aanleiding kan geven blijkt uit het volgende Eeu jong Pruisisch officier verbonden aan de militaire academie Ie B rlijn kwam in eeu winkel waar hij een pakje visitekaartjes had besteld De kaïrtjes waren echte niet naar deu ziu vun den jeugdigen zuou van Mars en daarin vond hij aanleiding om bij hel ve laten van den winkel den winkelier met den minder vleieudcu uaam vah domkop te bestempelen Deze bleef het antwoord niet schulJig en nu keerde de odlcier zich om en diende deu winkelier eeu slag in het gelaat toe Ijaatstgenoemde verweerde zich op dezelfde wijze waarop de officier zijn degen trok de ander pareerde met zijn arin de op de borst gerichte slooten en bekwam daarby twee wonden doch wierp zich op zyn tegenstander en wist dezen na eeu langdurige ortteliug zijn wapen te ontwringen d it hij te vergeefs op zijn knieeu in stukkeu trachtte te breken toeu de politie een einde aau het gevicht maakte door de twee strijdeuden iu verzekerde bewaring te nemejK Tï f geheele geval beeft te Berlijn eeu pynlij n indruk gemaakt daar de ninkelier een zeer acijteuswaardig man is en aan den anderen kant de ofllcief toeu hi zyu I degen trok tegeu eeu angev apeude slechts een uiililair voorschrift opvolgde Op Zaterdag 13 Deo werd te Utrecht iu he Gebouw voor Innsleu en wetenschappen eeue buitengewone vergaderiiiffr gehouden van de Ijeveusverze keringmaalschappij van het Nederlaudsch Onderwy zersgeuoolsohap onder leiding van den voorzitter der Maatschappij den heer W Uegenhardl van Amstcr 1 dam Het ongunstige jaargetijde wal vetmoedelgkde oorzaak dat de opkomst niet talrijk was ofschooDde aanleiding tot deze vergaderiug namelijk maatregelen te beramen dat nevens deze solide Inrichting niet een andere op min degelijke grouds agen gevestigd zou worden totstandgebrachl van algeraeene bekendheid was Een vereischie om deel te kunnen nemen aan de genoemde Levensverzekeringmaatschapp was lid te zyn van het Nederl Onder wgzersgenootsohap en aangezien gebleken wa dat er bij eeiiige onderwijzers bezwaar tegen dil lidmaatschap bestoud had de Directie der Maatschap in overleg met hel Hoofdbestuur vau hel Genootschap besloten ecu voorstel te doen om dit bezwaar weg te uemeu en de toetreding lol de Maatschappij alzoo voor idle onderwijzers ig hel belang huniiet ia Ielaten weduwen en weezen gemakkelijk te maken Daarvoor eu om nog eeiiige andere gewenschte veranderingen in het reglement der Levensverzekeringmaatschappij te mukeu as deze buileugewunevergaderiug uilgeschrevcu De uitslag flaarvun isgeweest dat besloten is lo Onderwijzers en onderwijzeressen die geen leden vau het Nederl Onderwijzers genoo schap zijn kunnen lot de Levensvcrzekeringinaatschappy worden toegelaten mits betolende l JO per jaar ten bate van de kas des Genoolschaps als bijdrage tot de geldelijke ondersteuning die door het Genootachap verschaft is 2o Onderwijzers en onderwijzeressen in de Overzeesohe Bezittingen kunnen lot de Levensverzekeringmaatsohappy worden toegelaten op voorwaarde door de Directie iu overleg mei commissarissen te bepalen 3o Eene tot dusverre beslaan hebbende korting Tan 2 pot ten lasle van weduwe of kinderen vervalt 4o Alt 3 van het Reglement werd aldus veranderd Men k zich verzekeren voor elk bedrag van ƒ 100 en daarboven Jaarlijks wordt in overleg met commissarissen bepaald welke risico de Maatschappij ♦ oo t rekening kau nemen Door de Ternndering Tan dit artikel kan vuürt ian voor meer dan ƒ 6000 wat lot dusverre het maximum was svorden deelgenomen De inschrijving voor de armen Ie Parys bedroeg lot Zondag 11 702 UB f anks De verwarmingsgebouwen moeten uitstekend zijn ingericht Behalve de 11 groote gebouwen zijn er 22 brascros op strunt voor den gaandeu en komenden man in gereedheid gemaakt Van het grootile dier verwarmingsgebonwen