Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1879

Zondag 21 December 1879 N 2390 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Adverleniielilad voor fiooda en Omstreken JOXGEIÏEERFA IXSTITUÜT TE MOOEDEECHT Kerstvacautie 20 Dec 3 Jnn a D UBBENS Zaterdag versch voorhanden APPELBOLLEN BOTERLETTERS KONINGINNEBROOD TÜKKSCa GEBAK PRINCESSEBROOD enz ZOETE en DRINKCHOCOLADB POEOEU PRALINES enz Voortdurend TOMBOLA onder Nieten 23 en 10 et per Lot W l R4AIJMMKER $ Haven 17 Door Vertrek naar Indië Openbare Ver kooping VAN lil iïïi mmi bestaande in staande en draagbare MEUBELEN waaronder mahoniehouten en ijzeren LEDIKANÏEN TAFELS STOELEN SPIEGELS KAGCHELS ORNAMENTEN GLAS en AARDEWERK BEDDEN en BEDDEGOBD VLOERKLEBDBN en KARPETTEN euz Op DING8DAG 23 DECEMBER 1879 des voormiddags ten 9 ure ten huize van den Heer C J KOK DE JONG aan de Crabethstraat wiJk Q N 229 te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W j EORTülJN DRÜOGLEEVER te Gouda Mevrouw LULIUS van GOOR vraagt tegen FEBRUARI iEEN KETJEEÏTMEID TEHSTOND mimi een FLINKE DIENSTBODE Adres in persoon Crabethstraat nr 259 Mevrouw du PUI vraa tegen FEBRUARI eene KEUKENMEID eu eene f Wiiii üi bekwaam in het Strijken en het opdoen der drooge Wasch Ren plaü der meiisriiheid is voorzeker de Rhumatiek doch een zegen der menschlieid ziJn de echte ABSHAUBBIN S WATTEN welke hij doelmatig gebruik die plaag der mewso eid geheel ontneaieu en verkrijgbaar zijn a 30 ets per pakje bij T A G n DETH Gouda Mej de kA Boshihd Goiitlii K W den I ll bchoonhoïtn A PnnB Zevenhmien M J GüUilkade HoskiKip O lIuuKeodgk Captlle C B Verheul Oudewater A lïos Berk el J rail Horp Zjftermeer A KnuliDf Alphen i H E ScIilaituiaii Hodcpfaven k OosterliiifT HrfaslrecbL S VUB ötr nt Bleu ijk IVVtd fi Wilhelmus oerden Hoofddepot A BREETVELT Az te Delft Men verlangt TERSTOND EEFFLIMENJOITGEIT om BOODSCHAPPEiSI te doen eneenigKANTOORWERK te verrichten Adres met eigenhandige brieven bij den Uitgever der Courant onder letter D Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 22 December 1879 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis de H u M o N I E aan de Markt aldaar van een kapitaal HEERE tlUIS EIRF en grooten TUIN aan de Gonwe te Gouda Wijk C No 103 en 10 perceelen BOIJW iKOi D aan de Vest van den Turfsingel aldaar eerst afzonderlijk en daarna zamengevoegd gunstig gelegen tot oprigting eener bij t kadaster beliend in Sectie D jN o 1301 en 1302 groot 12 Aren 80 Centiaren Zijude in het Huis beneden drie Kamers met Schoorsteenmantels eene goede Keuken met Pomp eü eene groote Kelder en boven zes Kamers Meideukamer Bergplaatsen twee Zolders en hetgeen verder tot een welingericht gemakkelijk en aangenaam woonhuis behoort Terstond te aanvaarden En van nog twee en wel t eene met ef n afzonderlijken opgang hebbend Bovenhuis in de Koraijnsteeg te Gouda Wijk K No 78 eB 78a en t andere aan t water van het Plantsoen te Gouda Wjjk N No 304 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van déu Notaris W J FORTUIJNDROÜGLBEVER té Gouda i IEi STBOiH GEVRAAGD Adres Mevr HooGENDijK h abethstraat Aanbesteding Het BESTUUR van Puovidj ntia zal op ZATERDAG 27 DECEMBER s avonds 8 uur in het Café Unik publiek AANBESÏE JEN Het maken van een GEBOUW ingerieiit tot Wlnkelüuis Bergplaats s Woaiagen enz beueveus tot tjocie teit en Vergaderlocaal Het Bestek en Teekeningen liggen ter inzage in genoemd Koffiehuis en zijn verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J vaN BENTÜM Zbon het Bestek a 75 ei en de Calc Teekeningen a 2 per stel Aanwijzing door den Architect C van EEUWEN den 24 Dec s morgens 10 nnr Namens voornoemd Bestuur J T IMHOLZ Secret Doekh lll A LAIVOCIIE en ïserhoudcnde QUINA LA ROCHE van KKAEPELIEN eu HOLM pnth te Zekt Opwekkend Versterkend Koortsverdrijvend depot voor öo rf ibij den Heer CK Thiin Apotheker verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening KRABPELIEN HOLM vooizien BEEN EIESFIJN EW Het beroemde JACOBS MONDWATER en TANDPOEDEB aanbevolen door bekende Doctoren bereid door Gebr WIERINGA Apoth te Arnhem is voor Gouda en Omstreken verkrijgbaar gesteld bjj B SCHOLTEN Coiffeur te Gouda VRIJWILLIGE VERROOPIAG op VRIJDAG 19 DECEMBER 1879 s namiddags één nre te BBRO AMBACHT op het Dorp bij de Kerk en niet zooals abusief is geannonceerd te Berygtoep ten overstaan van den Deurwaarder C B VAN BA AREN te Schoonhoven van een partjj van ongeveer HOO Hectoliters STEENKOLEN in kavelingen van 10 a 15 Hectoliters Vóór de verkooping te zien Borsllijders vinden baal bjj den voortreifel jken Rjjnlandschen l llUIVFA KOitST IIOM l Dongen 30 Mei 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dat hij door het gebruik van den zoo gunstig bekèuden DRÜIVENBORST HONIG van den Heer W H Zlch enhelmer te Mnlnz genezen is van eene borstkwaal waaraan hij twee jaren geleden heeft Hjj bevejijt dus den borstkouig allen borstlyders ten zeer tte aan 4 Eeiiinien Daar er namaaksels in d n handel voorkomen wordt men verzuht er op attent te zijn datdeilacnii van fl 2 van eene gecle dia van fl 1 van eene roode en die van fl 0 05 van eene witte capsule mt neveniitaande fabriekstemjiel voorzien is Alleen echt verkrijgbaar te Te Gouda bjj V H A Wolft Bo iknop bjj 1 van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudfoutet bjj F Jonker Idenbnrg ZoIitM middel Ttf KN AM K Hhiiitialischc A a II i II i II c II door koude ontstaan Kramp ABiigezigtspijn Kiespijn Verstijving in de leden Huidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Varossiau Zn Jiodeyraven P Vkrsi oot Boskoop J GOUOKAOK P LOOMAN DaUK VAN A BlIINKHAN WOÜBA Flarmelen W G Kuiivbks Hazerawoude 3 Gaarkeuken Monlfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 3 LieH AND Schoonhoven V7ei Wolff Z Waarder BoPTHooaN Woerden Gebr Pfenning Woulmigge A dr VVildb Zegwaard A Hekkeb B Men gelieve attent te te zijn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zijn als zjj bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót bjj M J C HAM te Utrecht BU deze Courant behoort een Byvoesrsel Kll L ISGKVi G7 De BUBGEMEKSÏER vac Guuda brengt bg deje ter kennis rau de belaiighebbcndm dat clout den Heer Proriucialen luspectear der Directe Bslastiufteu eui te Rolterdam op deu 16 December 1879 i execUloir verklaard het 2e kwartaaU kohier aa het Paltotrechl dienst 1879 8U Dut rourineld Kohier ler invorderiug is gesteld in haudeu aa den Heer Outvmiger dat ieder daarop voorkooieude verpligt is zgueu uautUg op deu bij de wet bepaalden voet te voldoen eu dat heden ingaat de termijn ran DRIE MAAMUE V bianen wilice de reclames bebooren te worden ingediend Ooqda den lï December 1879 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOÜUN Bcgi outingsdiscussiëii Nadat in de zitting van Maandag eerst eenige wetjes met algemeenu stemmen waren aangenomen werd door den heer Schepel de discusaie over de begrooting van oorlog geopend Hg drong aan op een enquête naar onze middelen van verdediging als men nagaat hoeveel daarvoor de laatste jaren is uitgegeven en boe ongunstig de rapporten steeds zyn als een nieuw minister aan het bewind komt dan zal wel niemand zulk een onderzoek overbodig achten ol echter ooit een minister van oorlog met zdU een onderzoek zal ingenomju zyn is een andere vraag het mintstene van oorlog moet liefst in een waas vaa geheimzinnigheid gehuld blijven te veel licht kon wel eens schadelijk zjjn Hoe hoog ingenomen met de optrediug van dezen minister en geeu wonder heelt echter ook de generaal van der Öchrieek ernstigs bezwaren Zon de minister bevestigend kunnen antwoorden als de vraag tot hem gericht werd of de krijgsmacht voldoende was voor de behoefte Waarom blijft de minister vasthouden aan de verouderde reglementen Met genoegen is door spreker het bericbt outvangen dat een reorganisatie vuii deu geneeskundigen dienst aanstaande is Acht hy uitbreiding van het kader en daartoe meerdere gelegenheid tot opleiding noodig wil hy velerlei betrekkingen voor onderofficieren openstellen die hun diensttyd met lof volbracht hebben de invoering van algemeenen dienst zou hjj als een ramp voor ons land beschouwen De heer Viruly Verbrugge had alle lof voor de betere inrichting der begrooting door de splitsing van vele posten die niets met elkander gemeen hebben hg drukte de hoop uit dat deze minister het werk door zgn voorganger begonnen zou voortzetten Hij meende echter opgemerkt te hebben dat dtize minister niet de man was om het budget van oorlog zoo zuinig mogelykin te richten krachtig drong spreker aan hoe dikwijls is dat reeds in de kamer geschied op de leger organisatie bij de wet waarin de minister wel êeniije voordeel ziet welke verklaring den spreker geheel onvoldoende was het veldleger achtte hy te groot of te klein Te veel geld werd naar de ineening van dien spreker uitgegeven aan de groote staf die hy naar Hoofdstuk I bet huis des konings zou willen overbrengen de cavallerie wilde hy verminderen de grenadiers en jagers tot een gewoon iufanterie regiraent hervormen de muziekcorpsen afsohuflen evenzeer als de gouvemenr der residentie het kaïupeeren eu de veldoefeningen verminderen niet mindjr overdriving van uitgaven heerscht volgens hem by de doode strijdkrachten Duitsohland betaalt yoor zyn defensie 5 per hoofd Italië 3 81 Oostenryk 2 92 en Nederiand 10 Geen wonder dat de heer Viruiy het denkbeeld van den heer Schepel om n enqnete in te stellen toejuicht Daarop nam de kolonel de Bieberstein het woord ota den algemeenen dienstplicht te bestrijden die schünbaar degelijkheid bevorderende de ooizaak zon zyn van de grootste ongelykheid De heer Kool als deskuni ge begoü een uitvoerige rede die in de zifting van Dinsdag werd voortgezet hoofdzakelyk om verschillende denkbeelden van den minister neergelegd in zijn antwoord op het voorlo pig verslag te bestrgden Vooreerst was spr ker tegen een geconientreerd defensiestelsel waardoor slechts een zeer klein gedeelte des lands zal verdedigd worden en tal van medebat gers in den steek zullen worden gelaten Acht de spreker met het oog op de defensie grondwetsherziening nuttig die is minder noodig mits slechts gebruik gemaakt wordt van de rechten die de tegenwoordige grondwet geefi Worden de ontslagen miliciens ingedeeld bij de schutterijen dan behoeft het aantal jaren dienst niet verlengd te worden Het Pruisisclv landweer stelsel wordt door spreker aanbevobn De oplossing der kaïlerquuestie wacht hy ia stryd met vorige sprekers ook deskundigen alleen van de invoering van algemeenen dienstplicht Het veldleger zojals de minister dat m inrichten is te klein omdat daardoor niet alle punten kunnen verdedigd warden het cgfer der cavalerie is niet tti hoog toak ocgaiu8atie laat volgens spreker te wenschen over ook met de vereeniging van veld en vestingartillerie door den minister voorgestaan kon hy zich niet vereenigen Met degrooteuajaarsoefeningen toonde hy zich ingenomen uiet met de intrekking der strafwet Verder behandelt spreker nog verschillende byzonderheden als de telegraafdienst te velde de kortingen op de officierstraktemetiten de pensioeu qnaeatie het militair onderwys enz Ten slotte vraagt de heer Kool aan den minister of deze het budgetrecht der kamer zal eerbiedigen door geen organisatiën ia het leven te roepen die van invloed zyn op de begrooting en ook of de plannen van deu minister onherroepelyk zyn of nog aan een nader onderzoek onderworpen zullen worden De heer van Wussenaer drong aan op een verbetering van het moreel gehalte van het leger manoeuvres acht hy wenscheUjk om de militairen te onttrekken aan de verpestende atmosfeer der groote garnizoenen eveneens het herstel van de Zondagsviering Doir den lieerde Vos van Steenwyk wordt aaii j edioiiHen om ook het noorden iets te geven van de voordielen die garnizoenen afwerpen hy verklaart zich tegen algemeenen dienstplicht al ware het alleen oiu de menschen uiet bloot te stellen aan de vreemdsoortige begrippen van recht en wet die onze militaire rechtspraak kenmerken De heer van der Kaay betoogt de wenschelykheid van grondwetsherziening met het oog op de defensie Uitvoerig verdedigde de minister daarop zyn begrooting op zulk ecu uitmuntende wijze dat hy aller sympathie verwierf Wat de levende strgdkrachten betreft wil hy 24000 man voor het veldleger en 30000 voor het bezettingsleger de schntteryen wil hij niet uitsluiten maar hij rekent uiet op dit corps tot afwering van den eersten stoot zooals de heer Kool weusclite Ken proef te nemen om deu algemeenen diendtplicht iu te voeren acht hij gevaarlyk Van de schuttery zal hy meer opoffering en toewijding vragen een enquête acht hy overbodig is de toestand van het kader niet zoodanig als de klachten die uu en dan gehoord worden doen vermoeden toch wil hy ommeer kader te verkrijgen het aangaan van hnwelyken van onderofficieren bevorderen Omtrent splitsing van groote posten geeft hy voor het vervolg een geruststellende verzekering legerorganisatie by de wet acht hy echter vooreerst nog niet mogeiyk De muziekkorpsen zou de minister niet gaarne afschaffen Na nog eenige technische punten behandeld te hebben eaeen boffeHjke repliek van de heeren Viruly Verbrugge en Kool die den minister lof toebrachten voor zyne verdediging werden de algemeene beraadslagingen gesloten Een voorstel van den heer Kool tot traktementsverhooging voor de kapiteins werd met 71 tegen 6 stemmen verworpen nadat de minister verklaard had daarop te zullen teragkomen By de afdeeling geneeskundige dienst deelde Ide minister mede dat een ontwerp omtrent deze aangelegenheid reeds b den raad van state is Op verzoek van de heeren Viruly en de Jonge verklaarde de minister zooveel mogelgk de iolandsche industrie te zullen bevorderen By de behandeling der vestingbegrooting sprak de heer Kool over de sperforteu de forten in de Geldersche vallei de bewapening der versterkte plaatsen en over het veldgeschut In antwoord zeide de minister dat by Westerfoort een versterking moet aangelegd worden maar dat hy oujtrent de forten in de Geldersche vallei nog geeu besluit had genomen omdat wuarschyuiyk een kanaal door de Geldersche vallei zal aangelegd worden De Hollandsche waterlinie nadert haar voltooiing ook omtrent het geschut geeft de minister een geruststellende verzekering Op voorstel van den heer Viruly wordt een post voor verschillende werken niet 20000 verminderd bg een ander voorstel dat meer een zaak van vorm betrof stelde de kamer denzelfden voorsteller met 58 tegen 18 stemmen iu het ongelyk De heer Rutgers van Rozenburg besprak de verdediging van Amsterdam tegen vyandelgke schepen in de Zuiderzee waaromtrent hy geruststellende verzekeringen hoopte te ontvangen De minister verklaarde dat die verdedigingaan de marine zou opi edragen worden als ditnoodig mochl zijn De vestingbegrooting werddaarop met 61 tegen 16 de begrooting vanoorlog met 57 tegen 20 stemmen aangenomen De twiutig tegenstemmers mogen hun afkeurende stem niet gemotiveerd hebben deheeren Viruly en Kool uitgezonderd blykbaar is hun stem geen gevolg van wantrouwenin den minister het hooge en steeds klimmende eindcijfer iler be iooting van oorlog konhun goedkeuring niet wegdragen en in dat oordeel zullen zy zeker niet alleen staan men mogeprys stellen op een goed ingerichte defensie onuutte uitgaven zyn daarom nog niet uoodzakelijk L BINNENLAND GOUDA 20 December 1879 Bij koD besluit is overgeplaatst in zijnen rang van laten luit de late luit adjudant E Evenwel van het 4de reg inf bg het reg grenadiers en j igers Konden wij onlange melding maken van het 50 jarig btstaan eener liefdadige vereeniging hec loet ons genoegen wederom een dergelijk uewgs van Goudscheu liefdadigheidszin te mogen vermLldeu De vereeniging tot bereiding en uitdceting van oecouomische sopp heeft thans 75 jaar bestaan Zür t Tabilha voor verwarming door LIeeding deze icrceuiging zorgt voor den iuwenülgeu uiensch I