Goudsche Courant, zondag 21 december 1879

In de gemeente Hillegersbeig deed aioh in de vorige maand het zeker zeer weinig voorkomende geval voor dat een tapper die nog na het roor de sluiting bepaalde uur 11 uur bezoekers in zyne tapperij had bekeurd weril niet door de politie maar door een buurman die zich s nachts 11 uur tot het constateereu van de overtreding met twee getuigen in de tap irij begaf De tapper werd deswege 11 Dinsdag door het tweede kantongerecht te Rotterdam tot eciie l oelc van zes gulden of gevangenisstraf van 2 d igeii veroordeeld De StaaU Courant bevat de statuten voor de afdeeling Zekerheidstelliug voor ambtenaren en beambten van de Vereeniging Eiyen hulp Het Bestuur der Ntderliindsche Juristen Vereeniging maakt bekend dut voor de elfde Algemeene Vergadering in Augustus ISSO te s Hertogenbosch te houden de volgende onderwerpen aan de orde van behandeling zijn gesteld Bestaat er aai leiding om hetzij tot wegneming van belemmeringen hetzy tot versterkingvan waarborgen de wetsbepalingen op bet beheerte wijzigen Zoo ja welke verbeteringen komenvoornamelijk iu aanmerking Is het wensolielyk dat eene internationale uniformiteit op hel gebied van wisselrcoht wordeverkregen Zoo ja welke zouden van eene dergelijke regeling de hoofdbepalingen moeten worden aangewend om dat doel te bereiken III Moet nevens de tuchthuisstraf zoo deze behouden wordt en de gevangenisstraf eene andere vrijheidsstraf sustodia honesta in het Strafrecht worden opgenomen Zoo ja van welke beginselen moet de wetgever uitgaan by het vaststellen en het bedreigen dezer straf Staten Qeneraal Tweeb i K imeu zittingen van Donderdag en Vrijdag 18 en 19 Dec 1879 In de zitling van Donderdag bij hel voortgezet debat over het hoofdstuk Waterstaat werd vooral de bfsohrrniiug der binnenlandsche nijverheid nader besproken IJe minister verklaarde voor zooveel mogelijk liaur Ie willen steunen daarom was ook aan de firma Sohretlen eene besteding gegund eene kuiistintilige bescherming kon hij niet voorstaan Omtrent de overige punten refereerde hij zich aan het schriftelijk antwoord By art 20 stelde de heer Blussó eene vermindering van ongeveer 3 millioen voor len einde in het voorjaar afzonderlijk te laten beslissen over de voortzetting vau iH wetkeu van den Kotterdamschen waterweg In de zitting van gisteren is bij de voorlgezelte behandeling van het hoofdstuk Waterstaat na langdurige beraadslaging met 39 tegen 36 stemmen aangenomen het amendement m den heer Blussé om het voor verruiming van de doorgr iviiig van den Maasmond uitgntrokken bedrag van ongeveer 3 millioen te schrappen en zulks ten einde over deze zaak in het voorjaar afzonderlijk te kunnen beslissen ua een behoorlijk onderzoek De minisier had vooral de aanneming van het amendement frnslig ontraden Bij de behandeling der verdere artikelen verklaarde de minister dat de onteigening voor de verbetering von het Meppelerdiep wordt voorbereid Het debat over de spoorwegbegrooliug is aangevangen en des avonds geëindigd Heden was Koloniën aan de orde Men schrijft aan het RolterdtmcA NiemcMad uit den Haag het navolgende dat voorzeker lang geen alledaugsoh nieuwtje is De penningmeester der Niderlnndschs hoofdoommissie van de Wereldteiitoonslelliiig te Parijs do heer dr L Mulder alhier heeft 11 Maandag de vuurproef doorgestaan en dat wel met vry wat beter succes dan de brandkasten te Arnhem Zijn geldelijk oeheer is door eene uit en door de hoofdcommissie gekozen deputatie onderzocht bestaande uit de heeren mr W O T van Oudheusden mr W van der Vliet en C T Stork die er een geheelen dag aan hebben gewyd Alles werd in de beste orde bevonden gelijk een mijner vrienden die het weten kan my weder verzekerde op de laatste vergadering der hoofdoommissie op Dinsdag II in een schriftelijk verslag is medegedeeld Met hare dankbetuiging voorde nauwkeurige kwyiing zijner veelal moeielijke taak werd de penningmeester gedechargeerd Nu gewis is er heel wat aan zulk eene Hnancicile administratie te doen geweest die over veel schyven loopt en voor een aanzieulyk deel op afstand moest gevoerd worden want de voornaamste uitgaven zullen wel te Parijs geweest zyn Eu de dank der hoofdcommissie past ongetwijfeld eigenaardig by het resultaat der rekening D pei iiingmeester moet naar mij is verzekerd hebben kunnen mededeeleii dat er een saldo is van byna een en dertig en een half duizend mille zegge ƒ 31 600 Dal is voor s lands ka een buitenkansje hetwelk niel alle dagen voorkomt De Kamers stonden ƒ 235 000 toe en de hoofdcommissie heeft dus zoo ongeveer 13 4 pCi van het gevoteerd bedrag ongebruikt gelaten Fleit dit rooi een zeer accuraat beheer het spreekt ook luide ten voordeele der hoofdcommisaie en voor hare zorg ten opzichte van s Byks penningen Vroegere tentoonstellings commissie hebben zich in zulk een geldelyk resultaat niet kunnen verheugen en de te meer hulde verdient dan ook zeker het thans verworven glansrijke einde ƒ 31 600 iu het laadje van den fiicus terug I Door de gezamenlijke schippers te Zwolle zal a 8 Dinsdag een gecostumeeide optocht en hardryderij op schaatsen worden gehouden De Eerste Kamer heeft Donderdag hare werkzaamheden herval Ingekomen zyn de laatstelyk door Je Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waaronder hoofdstukken 1 3 der Stantsbegrootiug Deze werden naar de afdeclingen verzonden maar op voorstel van den heer de Baadt werd besloten de behandeling der begrooting thans alleen te bepalen tot hoofdstuk 1 la en de wet op de middelen Uit Zierikzee sehrijft men Men onder indt hier zeer de nadeelen van de geïsoleerde ligging Door de onverwachts ingevallen irenge vorst is alle gemeenschap met Rotterdam en den overigen vasten wal wat het goederenvervoer betreft afgesneden en daar de voorraden van alle beiioodig hellen nog in lange niel aangevuld waren staat een I ongewone duurte van sommige artikelen voor de deur Nog wordt omtrent het gebeurde te Rollevalle het volgende gemeld De zoon des liuize van eene hurdrijderij terugkcerende vond de deur gesloten en ep zijn herhaald geklop en geroep kreeg hy geen antwoord Toen hy daarop het raam opschoof en zoodoende iu de kamer kwam trof hem een verschrlkkelyk schouwspel r hy vond zijn vader eji zijne zuster in hun bloed badende op den vlotr liggen Nevens de zuster lagen een p inr schaatsen Men vermoedt dat vader en dochter een hevigeu twist hebben gekregen oimlat de laatste tegen s vaders zin wilde gaan sclMatseiiryden en dat tengevolge van dien twist de vader eerst zyne dochter en daarna zich zelven heeft vermoord Het meisje had verscheiden wonden in den hals eene snede links over de wang eene rechts Pu eene die het hoofd nagenoeg van den romp scheidde De vader had slechts eene doodelyke snede in den lials Het lyk der dochter moet by de ontdekking reeds koud zijn geweest dat dei vaders nog min of meer warm Om het bevriezen van vrnslers te voorkomen wat in deze d igen voor winkelier van veel belang is moet men in de nabijheid der ruiten porseleinen hakje met stukjes kalk of liever nog oliloorkalcium zetten daardoor wordt de lucht van de walerdeelea ouldaau Al h chloorkatiuin voohtig geworden kan men hel bij den kachel weer drogen Bevroren vensters doet men hel best ontdooien met een iu alcohol gedoopte spons Daarna veegt men ze niet zacht leder af Bij opgravingen te Menace is een kostbare ontdekking gedaan van gouden sieraden uit de 13de eeuw Deze schal bestaat uit drie zware gouden armbanden in den vorm van de tegenwoordige rporlcbonheur drie gouden armbanden met figuren en relief ttvee armbanden van git niet goud ingelegd een ovalen armband met gouden scharnieren een gouden diadeem met figuren eu relief een gouden medaille Van Galieuus waarvan nergens een beschryving voorkomt acht uiterst zeldzame gouden Homeinsche medailles en een buste van keizer Gaüenus van gedreven goud De armbanden van bijzonderen vorm zyn zonder twijfel phaleres d z decoration of belooiiingeu welke aan een militairen tribuun der Romeinsche legioenen aan keizer Probus toebehoord hebben Door de zoo vroeg ingevallen felle vorst meldt men uit den Helder zyn dit jaar de zeevogels zooals ganzen zwanen eenden en tal van andere die daar langs het slrand onder den Texelsohen wat en onder Wieringen hun aas zoeken overvallen en door ys uit hunne schtiilhoeken verdreven By gansche zwermen ziet men hen de wakken in het ijs opzoeken maar voor het azen vinden zy geen gelegenheid en ook worden zij telkens door jagers in vletten gezeten achtervolgd en doodgeschoten Er is intusschen moed nootlig voor die juchtliefhebbery want niel zelden weet de aangescl oien vogel zich tnsschen het kruiende ys te redden en hel kost den jagers dan beleid en inspanning om zich tusschcn de groote schotsen drijfys te wagen Menige jager wordt soms zoo door de scherpe koude aangegrepen dat hy den trekker van zijn geweer niet kan overhalen Toch zyn er die met die jacht een uiet onaardig weekgeld verdienen Voor het onderhouden van de vaart voor Amster de massa in banden naar huis gaan toen hij op dertig pas afstands Reintje in eigen persoon zag staan die zeker gekomen was om den laasten der Mohikanen te halen Buiten zicbzelven van woede dat hy geen geweer bij zich had om het onbeschaamde dier te straffen slingert hij met kracht de doode baas naar den kop van zijn vijand Maar deze nam met een kwaadaardigen grijiialacb hel dier iu zyn bek en snelde er mee heen Hel eind van de geschiedenis was natuurlijk dat de arme jager nog uitgelachen werd op den koop toe De Boercn Oourant geeft het volgende middel aan de hand om te welen hoe dik het spek van een levend vet varken is Trek een borstel uit zijn mg zoo hoog als die van onder naar boven doorschijnend is zoo dik is hel spek Of meel den omtrek van den staart een hand breed onder zijn wortel deze nitmeting is juist de dikte van het spek dam zijn krachtige maatregelen genomen Woens idag heeft een ploeg van 80 arbeider een schoonslop gemaakt an 1200 meter lengte en 15 meter breedie voor rekening van eenige belanghebbenden Voor het openhouden van bet Noordzeekanaal hebben cargadoors eu anderen de hulp gevraagd vaneen ramschip van de marine Dat is geen slechtdeukbeeld maar het helpt slechts ten deele wanteen ram breekt wel ys mmir ruimt het niet op Slechts een ysploeg kan baten die het ijs tegelijkbreekt opheft en op het ijs naast het sloj schuift wat geschieden kan als hij wordt voortbewogen door 1 leepboolen met genoegzame vaart De proef door 1 den heer Butlers met een kleinen ijsscboen genomen getukte in zooverre dat het ijs werd op en afgeschoven maar het ijs was te zwaar 3 duimdik en de sleepboot had te weinig kracht ombet op te schuiven De bedoeling der vereeniging De IJaploeg is om met voldoende middelen ys van 1 duim te verwijderen wat door voortdurend varente bereiken is Hhl Door de tegenwoordigheid van geest van den heer Tourniaire a Woensdagavond het tooneel van het Grand Tyatre te Amsterdam aan een groot gevaar oiilsiinpt In het laatste bedrijf van Amerikaanich ofnitt wus een spirituslamponder een waterketel geplaatst omgevallen en de voorloop iu vlam geraakt Genoemile heer doofde met zijn jas de vlau even alsof dit in bet stuk behoorde en speelde daarna door als ware niets gebeurd Het publiek bemerkte van het voorgevallene weinig of niets anders ware zeker groote panieV in de zaal oulstaau Naar men verneemt zou bij do Hooge Uegeering het voornemen bestaan om de audileurs miliiair bij de krijgsraden in de militaire airondissemenlen te apprimeeren en met de aan die betrekking verbon leu werkzaamheden de offtoiereu van Justitie of hua substituten te belastru Iu het weekblad Nature spreekt G F Bodwcll 1 bij het verhaal van eeuen door hem ondernomen tucht door IJsland over den vooruitgang die i i de laatste jaren op dal eiland is waar te iiemei Het meest in hel oogvallend is de vooruitgang te i opzichte van de wegen Nog voor weiuige jaren beweerde een schrijver dat er op IJsland geene wegen waren Tegenwoordig echter gaal hel aanleggen van wegen met snelle schreden voorwaarts en reeds zijn er vele en zeer goede Natuurtijk verjtaal men daardoor alteen zulke die slecht mogelijk ziju zonder groote opofferingen van geld en arbeid in een land dat uit een eukelen grooten vulkaan bestaat Wegen voor rijtuigen zyn onmogelijk docb d iarentegen heeft men uitstekende wegen gemaakt voor lastdieren die de snelheid van verkeer aanzienlijk bevorderen Verder zal thans de eerste brug op IJsland gebouwd worden en wel over de Olfusa waardoor eene betere verbinding tusscben het oosleu en westen wordt tot stand gebraciil Eene tweede brug zal men over de Tlijorsa bouwen Vóór een jaar werd de eerste vuurtoren op het eiland opgericht eu reeds nu worden de kosten van aanleg gedekt door de vuurtorentollen die door de schepen in de haven van Beykjitvik betaald worden Ook is men van plan te Modrudalr in het uoorilwesten van het eiland eene landbouwschool te slichten zoowel als eene juridische faculteit te Reykjavik waar reed eene iheulogiscUu eu een nuüUsche fuoulluit Liestauu a oo3srJ33Eii i Tooneelstukkeu met keizers en koningen prinsessen en vorstinnen vroeger zoo gewild zijn min of meer uit de mode en de repertoires der meeste gezetschappen bevatten uu meer salonstukkeu uit den tegeuwoordigen lijd Dat is niet ongelukkig o a ook om deze reden dat de meeste acteurs zich ziih meer thuis gevoelen iu de rol en de klecdiiig van een gewoon burger uit de 19e eeuw dan in die van een koning uit de 16e Toch is variatie ook in dit opzicht aangenaam en zeker zullen weinigen zich beklaagd hebbeu Donderdag een stuk te zien opvoeren uit de bofweretd De Sprookjes van de Koningin vau Navarre heeft het hoofdvereischte van ieder stuk het is boeiend geschreven De handeling dwingt behingstelling af en met genoegen worden de verschillende intrigues daarin voorkomende gevolgd Het h iofdinotief der handeling de liefde eener zuster voor haren ongelukkigen broeder is oi ze aandacht ten volle waaidig eu cie overige bijz Ékeu zijii zuó ingekleed dal zij ons evenmin koud laten Evenwel lot enkele opmerkingen geeft het stuk iiuuleidiug i Is men gewoon in le meeste looueelstiikken eei soms twee paar Verliefden aan te Ireffeiï die len slotte elkander krijgen zoo sterk als iu dit stuk is He liefde zelden vertegenwoordigt Van de acht personen die het rijk is zijn er zeven gecharmeerd Karet V van Margaretha Ele luorn van Frans I Isabella van Quultiuara enz Aan lafde dus geen gebrek in dit stuk Bovendien zijn sommige tooneelen niet van langdradigheid vrij te pleiten terwyl het artikel onwaarschijnlijkheden evenzeer aanwezig is Dut een minister bij ongeluk de hoed zijns koning meeneemt dat een koerier met een spoed eischende boodschap belast terugkeert op zijn pnd om een dergelijke reden als iu dit stuk geschiedt dut een gevangenis met een zoo kostbaren buil als Frans I voor Karet V moest zijn zoo gemakkelijk te ontkomen en zoo goed voor ieder te bereiken is zoodat ieder daar in en nil scheen te mogen loopeii zijn zaken die een glimlncli afilwingen en aan het succes van hel stuk geen goed doen Du hoofdrol werd vervulil door mevr de Vries Zij deed dit met latent Ofschoon deze actrice vooral bij uitiieinondhi id I geschikt ia voor muiierne B doustukken moet het De redactie van de Lamdb Ct m in haar bind een rubriek openen waariu al de aaiibiediiigen en vragen betrekkelijk pluimgediertc zullen worden opgenomen Daarin zal men op de hoogte worden gehouden van hetgeen er iu den handel in pluinigedierte en in eieren van die dieren voor de fokkerij omgaat Aanvragen aanbiedingen ruilingen alles cal in die kolom kunnen opgeuomeu worden en deze d dus zekiT belangrijk zijn Wederom kondigt de New York Herald thai voor de dagen tusacheii 21 eu 23 dezer oor de Britsehe Franscheen ook Noorweegsche kusten sterken wind en regen aan De som noodig lot den bouw en de inrichting y u iLivingstone Hall in Amerika waarvoor de Jubilézangers ook on laud bezochten i ten volta verkregen De vorming van zendelingen voor Afrikak u aldaar thans aan vangen In Koningsbergen onidekie dezer dagen de bode Tan een kassier dat hij iu den loop van den dag 10 Mark te weinig had outvaugeu By de verschilIcude kantoren waar hij dien dag geweest was ging by rond om te vragen of men hem d t bedrag ook te min had betaald Men beloofde de kus te zullen opmaken en reeds den volgenden dag ontving le man van 9 i 10 verschillende kantoren het vermiste bedrag Ieder voor zich was zoo oven nlgd van le eerlijkheid van den ouden alom bekenden man dat men geen oogenblik twijfelde aan zijn bewering dat hy hel geld te weinig inoest ontvangen hebben eu ieder wilde bem uit de verlegenheid helpen Kaar aanleiding van de kou Eenige jaren geledenvaren tf op de Newa by Petersburg die toen l evrorc lpet ys be lekt was een dozijn personenin t e vinden het waren Laplanders die aaneen aHIkwaal leden en die voor den winter tePeterW kwamen Voor die goede lieden was eenwinter te Petersburg gelyk auu een zomer te Nice Toor een Bus Te Zitlau hadden twei jaehtliefhebbers te zamen negen hazen geschoten maar de buit werd hun wal zwaar en daarom begroeven zij er vyf iu de sneeuw op een plaats die gemakkelijk kon worden teruggevonden Den volgenden dag werd er een bode naar het veld gezonde om de hazen te haten maar o schrik de n au kwam terug niet liet bericht dal de kuit opengemaakt eu gepluiirlerd w is Een der jagers snelt yliiigs zelf naar de pl i ile des onheil om het ongeloüflyke met eigen oogeii te zien Het was looal de heraut had verkondigd Slechts een enkele haas de kleinste was overgebleven de andere waren gestoleu Wie de roover was behoefde men iet te vragen de sporen in de sneeuw loonden duidetyk aan dat hij tot het geslacht der vossen behoorde Niet zonder welgemeende verwenschingen keerde ppze jager zich om en wilde met zyn 20 pCl van Hoerelen worden in dien tijd door haar yerkwikt en gesterkt Hoevtlen die andera den dag aak hadden moeten eindigen uiet een leige maag omvingen met vrouw en kinderen uit hare hand een smakelijk voedsel De Vereeniiing verdient daarvoor ons aller dank en de heeren Commissarissen die jaar in jaar uit tijd nog moeile omzagen om hunne stadgcnooten in de gelegenheid te stellen op zoo uilstekcnd praolisole wyre wtl te doen komt len woord van wnardeeriug en hartelijke i rkeiilelijkhtid ten volle toe Dank z j hunne zorgen waren wij in demogelijkheid onze armen en behoefiigen wat beters te grven dan geld zoo vaak misbruikt zoo dikwyis verkwist nl een krachtige versterkende soep die op zoo memgeu linterdag van harte werd welkom geheeten il veler gezin Moge de vereeiiiging nog lang blyven bestaan 1 mogen de Uoudsche ingezetenen haar blyven steunen en mogen er altyd mannen worden gevonden bereid werkzaam te zyn ten dienste dezer goede zaak Maandag 22 Ueaember e k heeft het openbaar examen plaats der Stedelijke Muzieksóhool alhier in het Lokaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen Wy vestigen daarop de aandacht onzer sfadgeuoolen en hopen dat velen dit examen met hunne tegenwoordigheid zullen vereeren opdat men zich overtuige van de goede resultaten die deze gemeenteinrichting heeft Met het oog op de muzikale ontwikkeling van het opkomend geslacht verdient zij aller belangstelling Woensdag 24 December e k heeft de jaarlijksclie openbare gymnastiekles plaats eveneens in de zaal Kunstmin Wordt de gymnastiek iu den legenwoordigen tijd meer dan vroeger gewaardeerd zy heeft aanspraak op nog meer waardeering H iar int te beloogeii is onnoodig doch wij willen alleen de aandacht op genoemde openbare les vestigen als een schoone gelegenheid om kennis te nemen van de resultaten van het gymnastick onderwijs hier ter stede VEBG DERING van dw GEMEENTERAAD Dinsdag ió Dec des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De voorstellen van de Heeren Snel en Muller betrekkelijk eene waterleiding Het voorstel van den Heer Fortnijn Droogleever betreffende het plaatsen van kermiskramen op den Katteusingel Een voorstel tot wijziging der Verordening tot beffing van leges ter Secretarie Het voorstel tot verhuur van gerioleerden grond aan de Heeren C Knaap en H Overegnder De ontiverp ïerordeniug houdende strafbepalingen tegen het mishandelen van diereu Te benoemen Leden in verschillende Besturen en CoUegién ter vooreiening in vacaturen door periodieke aftreding ontstaan Woensdag voerde de Rederykerskamcr te Waddiuiveen met veel mccet en voor een talrijk publiek op Het Kind van Staat van Schimmel ea bet blyspel Iu tyds ontdekt Donderdagavond hield het Leesgezelschap te Waddiuireeu zijne 3e openbare vergaderiu waarin als sprskcr optrad de heer P Kraan met eene lezing over en naar aanleiding van het Schaakspel Bijdragen werden geleverd door de heeren Brandes Boterenbrood eu A U Muller In plaats van wylen den heer A N Molenaar werd tot voorzitter dezer vereeniging gekozen de heer Brandes hoofdonderwijzer aan de School voor gewoonen meer uitgebreid Lager Ouderwys Voor eenige dagen werd door de te Rotterdam gestationnecrde ryksveUlwaohtcr jachtopiieners Struis en van Beesten in den Prins Alexanderpolder aangetroffen een persoon die met een geladen dubbel achterlaadjachtgcweer des nachts in de maneschijn op de sneeuw bezig was het wild weg te siroopen uil het jaohtterrein van den heer J van Sluik aldaar Een paar dogen later twee wildslrikkers inel vijf hazen in de jacht van den heer G v Sillevoldt en gisteren ochtend wederom een wildstrikker in hel jachtveld van den heer F van den Berg te Hillegersberg De stroopers schijnen het dus wel op den Prins Aleian ler polder gemunt te hebben Door genoemde beambten is tegen at deze per oneo procesverbaal opgemaakt Te Bergstoep op de Lek heeft eeue hardryderij plaats gehad waaraan 30 rijders deelnamen De prys f 20 werd gewonnen door Arie Oskam Az van BergAmbacht de premie ƒ 5 door H van der Mast van Bleiswyk By eene gehouden ringrijderij met 18 deelnemers werd de prys een paar scbaiitsen gewonnen door Jacob van der Leeden Hz van Berg Ambacht erkend dat zy als Margaretba goed op haar plaats was De intrigeerende vrouw die door bevalligheid geestigheid eu vernuft de moeilijkste bezwaren weet te boven te komen machtige vijanden weet te overwinnen en ten slotte in alles haar zin te krijgen werd zeer goed door baar weergegeven Het tooneel in de gevangenis met Frans I dat met Isabella en Eleonora in het 4e en dat waarin zij het sjhookje vertelt iu bet laatste bedrijf waren meesterstukjes die alleen reeds het luide applaudissement ten volle rechtvaardigden De rot van Karet V was in handen van den heer Morin In den aanvang vreesden wy dat deze zijne vroegere hiuderlyke eigenaardigheden weer voor deiiylag had gehaald In het Ie bedryf toch waren de tooiieelslera eu looneelslap in den laatsten lijd gtlukkig door hem afgezworen weer duidelijk hooreii zicliibaar Al spelende veranderde hij dit zoodat hij ten laatste zelfs eeu proeve gaf van italuurlyk spel waarvoor wy hem dankbaar zijn De heer L Bouwmeester was Frans I Oeit was niet geheel van overdrijving vrij te pleiten Voor iemand die had getracht zich dood te hongeren die ons al erg zwak en ziek wa aangekondigd ontwikkelde bij in ziju gesprek met Karel eeu verwonderlijke kracht en een stem zoo sterk dat die wet wat getemperd had mogen worden Zijn actie was overigens zeer goed De heer van Schoonhoven voldeed ons zelden zoo goed als Donderdag Wanneer wij ons de andere rollen heriuneren door hem bier ter stede vertolkt o a Jhr Beaat iu Zege na Strijd dan gaat hij goed vooruit De heer Tourniaire was ook bij deze voorstelling op zijn post in de rol van Henri d Albret Al gewoonlijk kweet hij zich ook ditmaal loffelijk van zijn laak wal eveneens kan gezegd worden van den heer de Boer De dames C Poolman en van Biene braohtea niet weinig bij tot levering van een goed eniemblt Eerstgenoemde was o i wel wat al te eenvoudig al Ie naief doch beide deden lich opnieuw kennen als beschaafde verdienstelyke actrice De ingeiioraenheid van het publiek met wat Don derdagavoud geschonken werd bleek meermalen uit een daverend applaus ADVERTENTIÊN Heden overleed tot niQne diepe drpet heid in den oaderdom van rnim 61 jaren mijne I geliefde Echtgenoot PIETER den UIJL J P TAH GALEN Wed F DBN DiJU Gouda 19 December 1879 Ondergeteekenden betaigen hon baito I lijken dank voor de vele bewezen Tan b angstelling ondervonden bg de gebo te rati bannen Zoon L P HOOGENDIJK B C HOOGENDIJK ¥ A WUK Gouda 20 Pee 1879 De heer en mevrouw KRANENBURG BiisKES alsmede de heer en mevrouw SNEL BusKES betuigen bjj deze hnnnen dank voor de deelneming ondervonden bg gelegenheid van het overlijden hunner Moeder en Bebowdmoeder Mevrouw de Wed BUSKES te UtncM GouJa 20 Pee 79 De Heer en Mevrouw J A ROEST vak LIMBUBGEcK de Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN van GOOR Boest vak LimBiiEG Mejufvrouw S C ROEST van LIMBURG en J ROEST van LIMBURG betuigen hunnen dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van hnnue Zuster Mevrouw T J ROLDA N ÜS Boest van Limburg Gouda 20 December 1879 MsönöömüT Ji o TEBLETTEBS ƒ PPELBOLLEN ENZ ENZ W N Eaawmaakebs Haven