Goudsche Courant, zondag 21 december 1879

Zondag 21 December 1879 berfchten zijn minder gunstig Men beschouwt het 1 als een zeer slecht leeken dat Roberts zich van den Bala Uissar die Kaboel bestrijkt heeft teruggetrokken in het omstreeks drie mijlen van Kaboel gelegenkamp dit kamp is zonder twijfel in goed verdedigbaren staat gebracht ei voor geruimen tijd van levensmiddelen voorzien Wanneer de Afghaneu echter zich aaneensluiten zoo ds waar8chgulijk is dan zouwel eens een nieuw legerkorps uit Indié noodigkunnen tijn om den ingesloten Roberts te ontzetten Het versterkte kamp waarin de Engelsehe troepen die Kaboel thans ontruimd hebben zich hebben teruggetrokken en wa ir ze door de Afghanen onder Mahomed Jan warden belegerd ligt een uur gaansten N van Kaboel ouder een heuvelrij welke ookdoor de Eugelechen bezet is De teiugtocht van deBala Hissar ten znideiV van de hoofdstad om diestad heen waarvan de bevolking in vollen opstand was tegen de Engelsch tn die door lO OOU Afghanen bestookt worden schijnt buitengewoon moeielgk tezijn geweest doch het kamp werd ten laatste tochin veiligheid bereikt De groote vraag is au of erin dit kamp voldoende leeftocht brandstof en ammunitie bijeen zijn um den Ëngelsohen een lange belegering te boen uithouden I Het kamp zelf werd eenige jaren geleden doorEmir SjirAli begonnen van waar de uaam Sjirpoer voor een sterke legerafdeeling waarmede hjjket oproerige Kaboel altijd in bedwang zon kannenhouden De versterkingen zijn nooit geheel gereedgekomen maar genoeg is gedaan om het door deËngelsohen als een vesting te doen gebruiken Hetis een vierkant tegen een heuvel aangelegen Hetgeheele front wordt gedekt door een onafgebrokenmuur van 2000 yards lang en IS voet hoog voorwelke een diepe gracht is gegraven Schietgatenzjjn in dien muur aangebracht die vau achterennog versterkt is Een rjj platdakige en met aardebedelUa kaïeroea lün himeu Uugs decen muurgel m met een hooftetrWMen wat am de bnimi zijde en een waranda laufyi de binnenzijde Indeze kazerne welke een kwartier lang is kunnenvijf duizend man troepen voortreffelgke winterkwartieren vinden Links en rechts van het kamp is eendergelijke muur gebouwd met afzonderlgk gelegentorten en het vierkant wordt gesloten door deBomaruhcuvels De dorpen op den top dier heuvelszijn bezet door Indische iulundsche troepen ondergeneraal Roberts die sinds October bezig ziju geweest zich daar voor den winter in te richten Natuurlijk zullen Ënropeesohe troepen dit garuizoen uuversterken Met een gedisciplineerd leger tol verdediging is dit zoo eenige zorg wordt gedragen een onneembve vesting doch ons zou het zeer bevreemden indien er in dat kamp voldoend voedselvoor de paarden en brandhout was bijeengebracht De Engelschen rekenden er lodh op lu Kaboel enniet in dat kamp te overwintere i Burgerlijke Stand Gouda GEBOBENi 17 Dic Chrmtiiia Qeetrnda ouaer H vin itxt Berg en S Bruikman Aiiloiiiui Augustus ooderB D Schotel en W Meininger 18 Gcrrit RuburtuB ouders Al Trerls en A Roo eboom OVERLEDEN 18 Dte M den Hertog wed A Sonabcek 82 E Agterhorit ii j A Riestbenvel buisvr van P van Vliet 60 j W Broaoer 4 m 19 H van der Lonw 2 m P Jonglfind 10 ai A C de Koning 12 j 9 m M T Kuis 8 m O NUEBTBOUWD 19 Beo H de Grnil 19j en A den Ouden te Reenngk 19 j Waddinxveen GEBOREN Dirkje ouders A Breed jk eo C Roitcnborg Laurens ouders j E kelestam en M Kasius OVERLEDEN B Hoogendoorn 2 m H J Raiensbergen Sm W DuUemeljer 4 m H van der Heiden 6 m M van der Heijden 8 w GEHUVfDi V Groeneveld en N Korver Adverlenlién J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IMTRÜMëNTEËLE Z11IVËRA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENï Kuipersteeg K 207 Als naaY ge oonte zal op de beide KERSTDAGEN tegen den verminderden entréepr s van 10 CetUn de persoon het STEDELIJK MUSEUM van OUDHEDEN alhier voor eenieder toegankelijk ijn D COMMISSIE OufluUL Openbaar Examen en PRIJSUITDEELING op Maandag den 22 December 1879 des avonds ten 6 ure in het Lokaal K rN8ïMiN der Sociëteit Ons Gsnoeoen Tymïïastiee OPENBARE LES op WOENSDAG den 24 DECEMBER a s des avonds te 7 ure in de zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen Beschikbare Kaartjes kunnen DINSDAG te voren te 12 ure worden afgehaald ten ingnpn huize H J STEENBERGEN Dienstmeisje GEVRAAGD in een klein gezin zonder kinderen Adres aan den Boekhandelaar J VF KNIPSCHEER Jr alhier s rnmi GOüBA 3SrOTEEK T beste RÜHRKAGCHELKOLEN 70 ets per H L SMEEKOLEN 75 HAARDKOLEN 90 Adres Karnemélkaloot 482 De Kunst Bütcrrabrick J W VERSTEGEN G te Maartensdijk bij Utrecht levert prima SOTEK in vaten van 20 10 en 5 kilo fro Spoor of Boot Ro terdam Adres bfl den Agent J A TAUW Oostmolenstraat 24 Rotterdam Tegen FEBRUARI a s DIENSTBODE gevraagd Adres vóór Kerstmis Mevr EOOGÈNDIJK Crabethstraat Savon recommandé Voor 40 Centen DRIE stukken FIJNE ZEEP zeer net verpakt in een doosje in het Parfumerie Magazijn van Louis P W eller 193 VVeslIiaveii 193 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten f t aar schuwing Deie URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a 37 3 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen GoDDA Deuk van A Bbinkman DE ORIGINEELE Naaimachines zijn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zy worden zonder prijsverhooging tegen wekelyksche afbetalingen van afgeleverd om zoodoende ook de meest onbe middelden in staat te stellen zich een der beste voor zijn onderhoud dienstige Machines aan te schaffen en zijn te Rotterdam uitsluitend verkrggbaar in het Hoofd Depót voor de Provincie Zuid Holland 346 Hoog straat Rotterdam Hoogstraat 346 alwaar ook Defecte Machines van alle systemen spoedig en goed gerepareerd worden Ag ent te Gouda de Heer J Goedewaagen m ÊOÊÊÊÊmÊÊmÊmÊÊÊÊmmmmm NATIOi ALE MILITIE den HAAO Verzelipriiijfs IIIaatschappij Eeiidrag l Bindt Heerenstraat n 15 Deze MAATSCHAPPIJ levert door het geheele Rijk enorm veel PLAAT8VERVATfGEUS en JTU MMER VEEWISSELAARS Tegen de b i 11 jj k s t e prgzen ZekersteWaarborg en betaling geheel naar verkiezing na 5 jaren of in termjjnen M De toenemende begunstiging meer dan 40 jaren genoten behoeft geen verdere aanbeveling De Hoofdüirectpur Inlichtingen en Reglementen gratis en franco a TX I Ï T HP En kan men deelnemen VV J J iJO te Gouda bij den heer G OVEUEIJNDEIlJr op de Markt n I4S SCHEUEKALEOTEES I ieuwejaars brief kaarten VISITEKAARTJES worden in korten tijd en net uitgevoerd geleverd De ondergeteekende beveelt zich aan voor A KOK COMP Boek Kantoor en KunstAANLEGGEN AFSLUITEN REVISIE enz handelaren hebben voorhanden eene ruime sorvan boeken alsook van het doorloopeud voeren teering van degeljjke immmimmMm Italiaausche Methode F J BOER Uit Zaandam Leeraar in het Boekhouden Lange Tiendeweg D 27 speciale werkiof van Dr VOPP S OPENBAKE AN4THEUI i 10 DVVATE tfgen hevige Tandpijn ja zelfs tegen wTHchillende Mond ongesteliihedeif rcaartegen andere middeltu te vergeefs waren aangewend Ven miEd heer Dr J G POFP K K huf tandarts te Weeuen Zaandam den 29 Jannnrij 1876 Ik verzork UEd mij len spoedigste w dtr Ie ntu deo 100 flt cheu ANATHKRIN MONDWATER ei 6 doosjes ÏANDPOEDEll Het dibiii vuur 1 yi n het Aua iertu Muiid vuttr neemt aliiier uor e heilzame werking steeds toe en k ii ik UEd mtlden dal ik van verscliillende zijden heb vernomen dat het gunstigste rcautnlen hiefl uitgewerkt legen versohilleiide mond ongesleldheden ja zelfs tegen hevigen tandpijn waarlegeu andere middelen te vergeefs waren aangewend Mijn voorraad bijna varkooht zijnde hoop ik dat UEd de afzending zooveel mogelijk zult bespoedigen Met hoogachting UEd Dv Dienaar H G VAN AKEl f Üepots fnn alleen erhle AnHlhrnn HrcparHten rijii jïtveBlipd en te vcrkrygen te Gonda bij L Schenk winkelier op de AAKBËSTËDIi ii BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op WOENSDAG den 24sten DECEMBER 1879 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar b Inschrijving AAN TE BESTEDEN a Het maken van den ONDERBOUWeener yasXQ brug bij den LangenTiendeweg b Het maken en stellen van den IJzeren BOVENBOÜiV dier brug c Het maken van 4600 strekkendeMeters BAZALTMÜÜR langs deRivier de Gouwe d Het maken van twee vaste HoutenBRUGGEN in het Goudsche Rijpadonder de gemeente Alphen De Bestekken en de Voorwaarden liggen op Werkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secret irie en a iu de Stads Timmerwerf ter inzage alwaar tevens gedrukte exemplaren van de Bestekken tegen betaling van 50 cents verkr gbaar zijn De Inschrijvings Biljetten op z e g e 1 geschreven door den Inschrgver en zijne Borgen geteekend lNrehoorlijk gesloten zullen den 23n December 879 uiterljjk des namiddags ten 5 ure op ae Gemeente Secretarie moeten ingeleveid zijn BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Na r te Parijs verzekerd wordt zijn de vertegenvroordiger der baitealandsche mogendheden er reeds van verwittigd dat de heer Freyoinet presidentminister worden zal maar de heer Waddinglon minister van buitenlandsohe zaken blijft en dat ook bijna alle andere ministers hanne portefeuilles zullen behouden Op den voorgrond ia gesteld dat de staatkunde der regeeriiig dezelfde blgven zal maar duidelijker zal worden uitgesproken Be Kamer besloot met 267 tegen 220 stemmen de vermindering van de bezoldiging der aartsbisschoppen en bisschoppen door den Senaat tot haar vroeger bedrag hersteld te handhaven De Kamer nam vervolgens een voorstel van Georges Periu san strekkende om een commissie van enquête te benoemen betreffende de behandeling der gevangenen in Nieuw Caledonie Het debat over de amnestie schgnt niet de belangstelling te hebben gewekt die men aanvankelijk verwachtte Men kan daarover nog niet met juistheid oordeelen omdat de Fransche dagbladen en brieven niet geregeld aankomen In den Pruisischen landdag was eergisteren san de orde de bekende Ëlbinger quaestie de gemeenteraad van die plaats had vroeger in overleg met den vorigen minister van eeredienst dr Falk de confeslioneele scholen veranderd in gemengde of volksscholen het aantal katholieken was zoo gering dat niemand redelijkerwijs daarin bezwaar kon hebben de minister Futtkamer dacht er anders over hij gaf last om de confesaioneele school te herstellen en wat de gemeenteraad van Elbing ook deed om deii minister tot een andere overtuiging te brengen hoe leer hy ook wees op de gnwte ookoaten die hg gemaakt had iïTlücIp niêC Futtkamer bleef op zijn stuk staau Nn bleef er voor den gemeenteraad niets anders over dan zich te adresseeren aan den Landdag Wij vermeldden vroeger het oordeel der commissie met meerderheid van éen stem werd besloten over te gaan tot de orde van den dag de minderheid echter stemde voor verzending van het adres naar den minister met verzoek om overweging Nadat dit rapport was meegedeeld en van weerszijden toegelicht verdedigde Futtkamer zijn gedrag hij Meld stokstijf slaande al bewezen de feilen ook het tegendeel dat hij niet reactionair was maar dat hij alleen uit Christelijkheid de minderheden wilde beschermen het Christelijk karakter der volksschool moest zooveel mogelijk worden bewaard als de grondslag vau den st at Een uitvoerige discussie volgde nieuwe argumenten kouden echter niet worden bijgebracht het as slechts een herhaling van hetgeen reeds honderdmaal is gezegd Er viel nog zooveel over te praten dat de beraadslaging moest worden verdaagd tot gisteren l e voornaamste kampioen voor den Ëlbinger gemeenteraad was dr Gneist de Minister beweerde echter dat Gnrist in tegenspraak kwam met zijn bekend werk I er Rechtsstaat Verder trachtte Puitkamer bet bewijs te leveren dat zijn voorganger in zekere gevallen op dezelfde wijze had gehandeld De stemming over het rapport der commissie was niet Iwgfelaehtig de conservatieven uUramontanen en Polen sloten zich aaneen en de minister is met 245 tegen 147 stemmen in t gelijk gesteld Door de Elbinger qnaestie is intussohen niets beslist de Minister Futtkamer beweerde niet dat al de gemengde scholen moesten verdwijnen en S laats maken voor oonfessioneele scholen maar dat e verandering van oonfessioneele scholen in gemengde in elke gemeente een punt van onderzoek moest uitmaken waarover in laatste instantie de Minister beslist Het ondersoheid tusschen Futtkamer en Falk is dat de eerste de verandering in gemengd evenveel tegenwerkt als de laatste die bevorderde De tegenwoordige Minister kan daardoor moeilijk het verwijt ontgaan dat zgn streven reactionair is immers het streven nnnr geraenf de scholen ligt in dcu geest drs tijds ook in Pniisui De Engelsohe troepen In Arghaiiisliin raken in liet nauw de gemeenschap met de Indische rii eering is afgebroken en het is derhalve onzeker wanneer er weer bericht zal komen De uit Londen ontvangen Bg Burgerlieden wordt EOST ENINWOm GEVRAAGD voor een fatsoenlijk man van ruim 70 jaren die BED en TOEBEHOOREN heeft Conditiën worden ingewacht onder n 868 Bureau dezer Courant J H KIEBERT markt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 UUT tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droo flee ver Forluiju Rotterdam Eente h Deposito s vraagbaar na drie dagen f één maand o twee drie 3 zes o twaalf Van deposito s voor één maand en lange wordt de rente vooraitbetsald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Ma J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat teGooDA Openbare AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 24en DECEMBER 1879 des namiddags ten l ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN De LEVERANTIE van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1880 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwarep 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en ligte IJzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas e Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 Fijne puin 1500 M 11 Plantsoen en Boomgewas alsmede het Onderhoud der Straten gedurende 1880 met vervoer en bijlevering van MaterialenDe Monsters van No 8 9 en 10 en dievan de Materialen voor het onderhoud dër Straten zgn aan de Stads Timmerwerf te be zichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddagsvan 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarieder gemeente en aan de Stads Timmerwerf terinzage De Inschrijvings B Ijetten op zegelgeschreven geteekeiul en gesloten moeten den23en December 1879 u i t e r 1 u k des nomddags ten 5 ure op gezegde Secretarie inf eleverd z gn GocDA Druk vas A Bkihkman