Goudsche Courant, zondag 21 december 1879

1879 Woensdag 24 December N 2391 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Adverleritielïlad voor Gouda en Omslreken reeren tegen te groote buitenlandsche fabrieken wordt weggenomen daartoe wenscht hij splitsing der perceelen die daarvoor vatbaar zijn bijv van de 48 spooi wegbrnggen die in Januari moeten aanbesteed worden verlenging der termijnen van aflevering en regehng der boeten Protectionistische denkbeelden werpt hjj verre van zich Ten slotte vroeg spreker of geen maatregelen konden genomen worden om brugen sluiswachters geen pat nt als tappers uit te reiken De volgende spreker de heer van der Hoeven was met gerustgesteld door de verklarin van de vorigen spreker Hij verdedigde met vuur het vrijhandelsstelsel en wees op de groote voordeelen die het ons gfegeven heeft terwijl de bescherming onze indnslHe en handel steeds heeft benadeeld Door den heer Roëll éordt besproken de noodzakelijkheid van een aigemeene wet op den waterstaat en van een veddooging van de traktementen der waterstaatsbehmbten het nnt vande scheiding van rgka en provincialen waterstaa de regeling der ifcrbouding tusschenwaterschapsbesturen en di gemeenten en deregeling van alles wat betfckking heeft op depublieke wegen 1 Als afgevaardigde van 4 Hertogenbosch besprak de heer de Bruijn djn ongelukkigen toestand in Noord Brabant m trad verder als tegenstander op der begingen van den vrijen tandel niet met deB HWf tan der Hoeven was hg het eens maar met den heer Heidenrijck De heer Patgn acht het noodig niet alleen op de lessen der staathuishoudkunde maar ook op die der ervaring te letten Wat de heer van der Hoeven gezegd had bestreed minder het gesprokene door de heeren Borgesius en üodefroi dan wel wat aohter het gesprokene kon verborgen leggen Verder drong hg aan op een wet tot regeling der fabriekmerken een zaak van het hoogste belang voor onze industrie tegenover het buitenland Meer gedecideerd trad de heer van Kerkwijkals verdediger der vige handelsbegiuselen op hg deed uitkomen dat alleen in het belang dergzerfabrieken gepleit was maar dat wanneermen wilde beschermen alle takken van bedrgfdaarop evenveel recht hebben Dat dit moeieIgk zou gaan is gemakkelijk te begrijpen Intusschen gaf hg gaarne toe dat met alleen metde lessen der wetenschap maar ook met de ervaring moet gerekend worden Nader licht de heer Uodelroi de bedoeling van hem en zijn medestander toe en verklaart zich in strgd met en heer Heidenrijck at keerig van alle repre saillemaatregelen die de nijverheid eer zullen benadeelen dan bevoordeelen Uitvoerig beantwoordde de minister van waterstaat de sprekers Zuinigheid zou hij betrachten de splitsing der posten op de begrootiiig zooveel mogelijk bevorderen omtrent de oplichting van waterschappen door het rijk kan luj geen bepaalde toezegging doen meer geruststellend s zijn verzekering omtrent de verbetering van den ouden IJsel en andere waterschapswerken De waterweg van Arabterdani naar den Rijn is in onderzoek van een bepaald plan kan nog geen sprake zijn iuhet voorjaar zal de hand geslagen worden aan de Wegens het Kerstfeest zal het volgend Nummer Donderdagmorgen wordea uitgegeven Adverteatien worden ten spoedigste Inge wacht Begrootingsdiscusslêii Het debat over de begrootiag van waterstaat handel enjujjverheid werd geopend door den heer Sickesz die bij dezen tak van dienst in de tegenwoordige omstandigheden op zuinigheid aandringende toch verbetering voor de zoogenaamde kleine riviertjes vraagt een kanaal door de Geldersche vallei en ecu vluchthaven tusachen Arnhem en Vreeswijk noodig acht omdat alleen door meerderen bloei van handel en ngverheid de natie den druk der belastingen zal kunnen verdriwen Door den heer Schimmelpenninck van der Oije werden eenige vragen tot deu minister gericht omtrent den waterstand in den IJsel en de waterverdeeling De heer Vening Meinesz mede op zuinigheid aandringende waarschuwt tejjen het verleenen van de aangevraagde concessie voor een kanaal om Amsterdam met Uuitschland te verbinden De heer üodefroi volgt het voetspoor van den heer 13orgesiu8 en vraagt steun voor de inlaudsche nijverheid ten minste geen bevoorrechting van den vreemdeling Hg wgst op versihillende zaken die hier evengoed ja beter dan in het buitenland kunnen geoiaakt worden terwjjl het toezicht en de controle bjj die werken iirH hr irndel nenlandsche fabrieken gemakkelijker en goedkooper zal zjjn dan in den vreemde Ken zaak van dadelijk belang werd door deu heer van Osenbruggen ter sprake gebracht en wel de noodzakelijkheid om door het openhouden der rivieren de gevareu hij ijsgaug te verminderen Verder besprak hjj deu yk der maten eu de namen der maten en gewichten Een ander urgent belang werd door den heer Kutgers besproken de toestand van den Noorder Lekdijk waarvan de doorbraak grooter rampen zou veroorzaken dan waardoor Murcia en Hongarije geteisterd zijn spreker drong bjj de regeering aan om zich met langer te verschuilen achter de twisten der verschillende besturen maar zelf de zaak ter hand te nemen Door den heer van Dedem werd aangedrongen op meerdere belangstelling bij de regeering in landbouwzaken en op df verbetering der kleine rivieren De heer Verhejjeu besprak den onhoudbaren toestand in Moord Brabant waarna de heer Heijdeurijck zgn blijdschap te kennen gaf over de protectionistische beginselen door de heeren Godefroi en Borge ius gehuldigd Hierin werd hiJ gevolgd door een anderen protectionist den heer Insinger jeen wonder dat de free trader pur sang do heer de Bruijn Kops het woord nam om tegen die economische ketterijen te velde te trekken Hij wees op den tegenwoordigeu toestand derindustrie in vergelijking van vroeger geen bevoor rechting van de inlaudsche industrie was zijn conclusie wij moeten voortgaan wat ook anderen doen mogen om onze tarieven te verlagen alles verwijderen wal belemmert en zoo komen tot een porto franco zeker geen nieuwigheid als men zich herinnert dat reeds meer dan 100 jaren geleden hetzellde werd voorgesteld De heer Borgesius door den minister van binnenlandsche zaken naar zijn collega van waterstaat verwezen verduidelijkte in de zitting van Donderdag zijn bedoehngen omtrent de bescherming der inlai dscho nijverhoid Hij wil geen bescherming ten nadeele van da verbruikers maar gelijkstelling Ilij wil niet dat voor onze nijverheid de mogelijkheid om te concur Noorder Lekdijk en drong op staatshulp aan Bg de behandeling der artikelen kwam de Rotterdarasohe waterweg ter sprake Door den heer Blussé werd voorgesteld om de daarvoor uitgetrokken post met ongeveer 3 millioen te verminderen het volledige rapport der staatscommissie af te wachten en overeenkomstig dat rapport later met kennis van zaken het noodige toe te staan Door den heer Teding van Berkhout wordt dit ondersteund door den heer Mees op grond der voorloopige rapporten bestreden Ook de heer Patijn is voor het toestaan der aangevraagde som om het hooge belang van het werk De heeren Proger en Insinger kunnen zich met het amendement vereenigen de laatste vooral op grond dat hy het meer als motie van orde beschouwt om de zaak nader te beslissen als alle stukken ter kennis van de leden gebracht zjjn op grond der cijfers door den heer Patijn medegedeeld achtte hg eenig uitstel volstrekt niet zoo gevaarlijk voor fiotterdam Uitvoerig besprak de heer Fransen van de Putte de lijdensgeschiedenis van dat kanaal hg betoogde de noodzakelijkheid der aangevraagde gelden en achtte uitstel der beslissing niet slechts mjtteloos maar ook hoogst verderfelijk Na het reces zalmen toch evenmin met zaakkennis kunnen beslissen als nu Ook de minister verdedigde met overtuiging de gevraagde gelden zonder die gelden toch kan doorgewerkt worden en de verruiming dovawad ia tteedzakelijk Wilde de heer Siikeaz de helft minder korten de heeren van Wassenaer en Vening Meinesz bleken overtuigd te zjjn van de noodzakelijkheid om da geheele aangevraagde som toe te staan om later grootere uitgaven te voorkomen De heer MiiandoUe als voorzitter der enquête commissie over den toestand der scheepvaart in het debat geroepen verklaart veel belang te stellen in de tot stand koming van dien waterweg doch juist daarom is hij voor het amendement of liever voor de motie onl omtrent deze zaak na grondig onderzoek en kennis van alle stukken een definitief besluit te nemen Nadat de heer Blussé nog gerepliceerd had en de heeren Wijbenga van de Putte en de minister van waterstaat de motie ernstig bestreden hadden vooral op grond dat alle deskundigen en ingeuieurs voor het voorgestelde waren werd zij met 39 tegen 3ü stemmen aangenomen zoodat wg m het voorjaar een herhaling van dit debat te wachten hebben Met 41 tegen 29 stemmen verwierp de kahier daarop een am iid ment van den heer de Vos van Steenwijk om een meerdere som uit te trekken voor liet bouwen van brugwachterswoiiingen aan de Drentsche hoofdvaart Door den heer Heijdenrijck werd de wenschehjkheid betoogd van staatsexploitatie van alle spoorwegen om de tarieven te kunnen beheerscheu volgens den minister is daaraan in de eerste 20 jaren niet te deuken Bg de spoorwegbegrooting werden verschillende wenschen kenbaar gemaakt fle heer Brouwers wil een sjioorwegverbinding tusschen Sittard en de Duitsche grenzen de heer Dijckmeester zou gaarne den aanleg vap den spoorweg Ngmegen Dordrecht bespoedigd zien de heer tSickesz klaagt over de te hooge sommen bij onteigening betaald de heer v in Eek wil een spoedige beslissing omtrent de naasting van den Holl spoorwegmaat schappij die van Juni 1880 tot 31 Mei 1881 is uitgesteld door den heer van KeiUwijk weid op meerderen spoed aangedrongen bij den aanleg der vastgestelde wegen terwijl de heer Idserda den minister bedankte voor zijn ijver er den sjioed waarmede hjj de spoorwegwet van 1875 uitvoert Na geruststellende verzekeringen van den minister op j