Goudsche Courant, woensdag 24 december 1879

i spL l van Justus van Maurik den auUur van Jmu Tulp In de maand Februari komt bij dezelfde Vereeuiging eeu oorspronkelijke historisch drama in studie Een groote brandkast vau den heer Chttwood gevuld met snippers papier eenige beschreven en gedrukte stukken eeu paar pijpen lak enz is Zaterdag op eeu werf behoorende bij de fabriek van den heer van der Made Ie Amsterdam gedurende een uur bloodgesteld geweest aan een hevig vuur Daarna werd de kast aau een bok ze meter hoog geheschen plotseling werd de haak waaraan het gevaarte hing gelicht en viel het met ontzettend geweld op een vierkant van steenen Opnieuw ontstak men nu een vuur waarin de kast diie uren inoLSt ulijven Hedcu bhd de inbraakproef plaats l jerst daarna zal de deur wordeu geopend om te ziiU hoe t er van binncu uitziet Bericht aan ieder die zich goed wil kleeden Allen die hun aankoopeu voor den winter gedaan hebben in de groole klêeren raagazijnen vau de Belle Jardiniere te Parij hebben dat huis hunue iiigenoiuiuhcid betuigd over de soliditeit de éié anoe eu de goede snid hunner kleederen Wij ücvlIlu Ouzen lezers die hunne winterkleedtreu nog uiti bisleld mochten hebbeo daarom bijzonder aan zieh lol de Belle JardiniÓre ie wenden overtuigd als wij zijn dat zij ons erkentelijk zullen wtzen voor dien raad De prachtige geïllustreerde C ilalügus Wordt grati eu franco toegezonden aau ieder die daarvoor franco aanvrage doet Afloop vau Openbare Verlcoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 22 December 1879 Geveilde perceelen Opgehouden t Laatste Berichten Parijs 22 December De heer Freycinct heeft voor de opdrucht tut saraeusteUlng van een uituw Kabinet beüaukt De beer Grévy heeft deu heer WaddiagtoQ verzocht het presidetilBchfip bij het uieuwe Kabinet te behoudeu De heer Waddingtou heeft 24uren tijd ter bedenking gevraagd Parijs 22 December De heer Waddiiigton heeft den President der Repubüelt aaugeradeu de samenalclling van eeu kabinet op te dra ea aau den heer Say Burgerlijke Stand GKI10iil N 1 20 Dec Arie ouders A Dlout ca M Q de Jong Sttuiuel ouders M Oliauu eu S buuders UeriiiBiiua Itubirlus oudera J G Huudbtrji eu E A Slnjp SebdstmuDA ooiers S t luijtrr eu b J Haas hrUlmuua uudirs A linea eo W Zuijd eld Hendrikua Adrianna ouders M H Houdgck en A M C Kabel al Jubauues Leenden oudera J L Lafeber eu S de Hoog OVEHLEUEN 19 Dec W J niuuai 58 P deu Uijl 61 j J vau Meulein II m 20 II vanZmen 7 j ADVERTE NTIËMa Bevallen van een Zoon L FORTUUN DROOGLEEVER DE Jong Gouda 23 December 1879 1 Heden overleed te Gouda in den ouderdom van ruim 78 jaren onze Behuwdvader de Heer HENDRIK van ZANEN eerder Weduwenaar van EiiZABbTH Buakkl laatst van Johanna Chbistina Mullee J C MULLER Haastrecht M C MÜLLER 20 December 1879 Harhebombb Volstrekt eenige kennisgeving aan Familie Viioulen en Bekenden Tegen FEBKUARIJ wordt in den Haag bij eene bejaarde Dame eene HELDERE DIENSTBODE gevraagd die kan KOOKEN eu van goedegetuigen is voorzien Zich te vervoegen bg Mevrouw van SCHOUWENBURG Gouda Mevr COSIJN VAN Leent op de Markt VERLANGT met FEBRUARIJ eene Dienstbode deze en andere punten werd in de avondzittinj van Vrijdag de spoorvvegbegrooting tot een bedrag van ruim 13 raillioen niet algenieeue stemmen aangenomen evenals de begrouting van waterstaat tot een bedrag van bijna 20 millioen nadat de post van subsidiën nog verhoogd was met 17000 voor de wereldtentoousteilmg te Melbourne Verschillende kleine ontwerpen werden daarop in die avondzitting nog aangenomen Het ontwerp tot vaststelling van nadere wettelyke k puHugen betrefiende den ijk van in gebruik zijnde weegwerktuigen en gasnieters werd met algenieene stemmen aangenomen en de in werking treding bepaald op Januari a s Bij de behandeling der ontwerpen tot bekrachtiging der provinciale belastingen deed de heer van Kek het voorstel om den staat bij die ontwerpen gevoegd en vermeldende waartoe die belastingen moesten dienen in de ontwerpen zelven op te nemen Hierover hadden nog eenige discussion plaats De heer van Eijsinga bestreed het amendement de minister eveneens op grond van hetgeen sedert de invoering der wet altijd heeftplaats geliad hoewel hij de beslissing geheelaan de kamer overlaat JÜe heer de Jonge daarentegen ondersteunt het amendement dat echterdoor de hh van ïienhoven en Patjjn bestredenwordt met 47 tegen 13 steramen werd hetverworpen waarna de verschillende ontwerpenalle met overgroote meerderheid werden aa iigenomen Negen stemmen verklaarden zichtegen die van Friesland wegens de altera tantavoor verhooging van onderwijzerstraktemeuten en 13 tegen die van Limburg wegens desu bsidiën voor don bouw en het herstellen vankerken en pastoriën L BU ITENLAND Uuitciilandsch Overzicht De Ptausche kamer eu senaat zijn het eens geworden over de begrooting en op reces gescheiden Thans waoht men in de volgende week de reconstructie van het Kabinet door deu heer Freyoinet Althans met zekerheid wordt thans bericht dat de ministers onder presidentschap van VVaddiogton Vergaderd hnn ooMeotief ontslag hebben ingezonden en d it de nieuwe premier olBoieel met de samenstelling van eeu nieuw kabinet is belast De Eugelsche Ministerraad is buitengewoon vergaderd geneest om te spreken over den toestand in Afghanistan Meer eu meer wordt die toestand als erns ig bescliouwd men veizekert wel d ii Roberts zich zal kunuen staande houden in het kamp totdat er ontzet komt maar vast is die overtuiging niet te meer daar men niet kan zeggen hoe lang een nieuw korps werk zal hebben om Roberts te bereiken Men verwgt de Regeering dat zij geen krautenberjchtgevers heeft toegelaten bij de expeditie en beweert dat men beter op de hoogte zou zijn geweest de ramp wellicht voorzien wanneer zulk een dwaze bepaling niet was iugevoerd Het ergste is dat het generaal Roberts gelijk racer eu meer blijkt uiet aan waarschuwingen heeft outbroken De aanval was lang voorbereid en generaal Roberls werd daarvan door getrouwe Afghanen voortdurend op de hoogte gehouden Maar hg hechtte geen gen icht aan hetgeen zij hem mededeelden ofschoon er in zgiie onmiddellijke nabijheid dingen genoeg voorvielen die de oogen moesten doen opengaan Die tau Kaboel stoudiu in geregeld verkeer met de opstandi lingeu en men gaf gener uil Roberts daarvan de bewijzen Hij schijnt echter te hebben geloofd door groole gestrengheid de beweging te kunnen onderdrukken De troepen oiuler Gouifh die Roberls ter hulpe lullen komen lu bbeu vóór liiin vertrek van Jugdallak een aanval van de iliilz iis moeten afslaan Bright zond versterkingen en uil een Itlogram van Vrijdag avond blijkt dal Uough de reis naar Kaboel heeft aaugenomen Van Baker was uit Kaboel bericht ontvangen dut de trot pen wel waren en dat lueu spoedig hoopte alles in het reine te brengen Te Herat hadden wanordelijkheden plaats gehad Abdullah Khau had zich van de citadel meester gemaakt en zich zelf tot gouverneur uitgeroepen Eindelijk is te VVeeuen de legerorganisatie vastgesteld volgens den weusch der regeering Na coüferentie der cummissiéu uit de beide hulzen is er besloten de kamer voor te stellen het ontwerp aan te nemen In de laatslgthouden zitiing der kamer is dan ook de vereisohie mterdeihiid van twee derden verkregen De Italiaansche Kamer beraadslaagde over het voorstel tot verlenging van het handelsverdrag met Duitschlaud het werd aangenomen onder verklaring dat de Kamer akte nam van het voorbehoud in het verslag der commissie vervat en vau het volkomen tijdelijk karakter der voorloodige overeenkomst met Duitschlaud De Spaansche senaat heeft in beginsel de afschaffing der slavernij op Cuba aangenomen De uitvoering van dit beginsel zal echter zeer langzaam gaan en bij de daartoe te nemen maatregelen zal de oppositie nog ruimschoots gelegenheid hebben zieh te laten gelden Het conflict tusschen de kamer of liever de minderheid der kamer en de regeering is nog niet bijgelegd Men herinnert zich dat de heer Cauovas del Castillo mei een soort van programma in de kamer is verschenen en daar door de minderheid eu de tribunes alleronhebbelijkst ontvangen werd Men inlerpellcerde hem daarna maar hij zeide geen lijd Ie hebben en naar den senaat te moeten Hij ging dan ook heen Dat pleit nu wel niet voor grooten eerbied voor de volksvertegenwoordiging maar deze was begonnen met onbeleefd te zijn De minisier houdt vol zijo collega van biuiienlandsohe zaken Romero Robledo heeft op vraag naar explicatie van het Redrag van den mini sterpresident ïolstrekt geen schuld voor hem erkend maar integendeel de minderheid der kamer scherp gelaakt wijl ze tengevolge der miskenning prh e had gemaakt en uit de zitting was weggebleven Dat zal kwaad bloed zetteu en eeu spoedig einde aan het conflict is nog uiet te voorzien BI NrNENLAI rD GOUDA 23 December 1879 Het Departement Gouda der Nedcrl l aatschappij ter bevordering van Nijverheid heeft besloten tot het houden van een 2n wedstrijd voor leerliligender Burgeravondschool Tot bestuurslid van het Departement is herkiezende heer D Lulius van Goor Dezer dagen werd alhier een reiziger in dien spoortrein gevonden die in het bezit was van een vervalscht kaartje Ten einde proces verbaal tjegen hem te kunnen opmaken werd hem zijn naam gevraagd dien hij echter weigerde op te geven In plaats dat hij door deu bij het geval tegenwoordigen polilie ageut nanr faMt pulitiu bureau werd gebracht liet men hem gaan op grond dai iein tnd beweerde hem te herkennen als deu sieeiihouiier L van Utrecht Deze werd gedagvaard en moest zich de moeite en kosten van eene rei naar Gouda getroosten om daar te vernemen dat geen der getuigen hem herkende en hij met de zaak niets te maken had Het opmerkelijkste is dat de getuigen trgoeding voor reis en verblijfkosten ontvingen eu de onschuldig beschuldigde niet Gisterenavond had in het lokaal jyKunst uin der sociëteit Ons Genoegen het openbaur examen plaats di r stedelijke Muziekschool Een zeer groot aantal belangstellenden was opgekomen om kennis te nemen van de resultaten van hel onderwijs aan genoemde school welke resultaten inderdaad zeer bevredigend mogen genoemd worden Het was een recht gezellige aardige avond Was het reeds een genoegen die net geklecde mei jes en jongens te zien met den blos der vreugde op het gelaat niet minder voldoening schonk hetgeen ten gehoore werd gebracht Bij afwisseling hoordeu wij zang piano en viool eu meermalen werd duidelijk blijk gegeven van goeden aanleg en flinke vorderingen Bij eene uilvoering als d ze wordt door ons natuurlijk niet iu eeue gedetailleerde beoordeeling getreden wij bi palen ons tot de verklaring dat het gislereu gehoorde de beste getuigenis aflegt voor het onderwijs op onze muziekschool waarvoor de hh van Milligen en Vreeswijk een woord van hulde toekomt terwijl het ons tevens recht geeft ïiet beste te verwachten voor de toekomstige muziekale ontwikkeling hier ter stede Aan de volgende leerlingen werden prijzen gegeven Piano kussb onderwijzer Vreeswijk W van Essen Ros Schollen Joh Klem Ma ia de Klerk Joh Biezenaar Framjois Privc JUaria Niel Schuren Onderwijzer van Milligen J Hoogenboom G Montaubau M A de Huiler Joh M Nortier J Spaanderman A It r üabry H Hemsing W Herasing A 1 van Vreun iiigen J K iebcrl D Hoogenboom Bouwer J Kortenoever W A Ki nap Smits M van Ameron Viool Klasse C Reulil J Spaanderman G A H Gabrij L Molijn Steijl VV Smits C Krom J Korteuoei Sr Ie Zancklassb O Koobs H A Molijn W Lampe A Emeis Alb Maas Maria Kruisheer M H Diepevcen T Vlasveld P J Jager C Groencüdaal Grietje Koek Eng Heegei o E van der Linden J P H Herman J Oroeneudnal J M Rijken Joh C v Vreumingen Julius 2e Zawiklasse Mina Niel Schuren Anna van der Sloot Maria Niel Schuren Aagje Kruyt Anna van Schouwenburg Alida Dorre K M van Zutphen Klaziua Sparnaaij Geertr Kraneveld 3e Zangklasse O E G Groencüdaal M Steyl S C Jonker L Lafeber J de Leeuw M Lafeb er Anion D vau Vreumingen H Rul Neeltje Herman W Hemsing Saucrbier Stikker L Jouker Kieberl 4e Zanöklasse G A v d Kindt J Klem M A do Ruijter J O Borst A E Temminck Alida V Gaaien J P Kortenoever J M Nortier Steijl L Biezenaar v d Kleijn Sleijl 6e Zangklasse J M Luderus P W Bouwer M Schuling G A H Gabrij A H G Gabrij G Montaubau R Crefeld Zaterdag zijn op de grens van Hazorswoude onder Alphen door den van Utrecht komenden middagtrein 16 schapen overreden van welke 10 onmiddelijk gedood en 6 vreeselijk verminkt zijn Men zegt dat tegeu deu eigenaar proces verbaal is opgemaakt wegens onvoldoende bewaking De heer vau Tienhoven benoemd burgemeester van Amsterdam en jhr mr Elout van Soeterwoudu hebbeu voor het lidmaatschap der Tweede Kamer bedankt Te Amsterdam en te Leiden mosten dus nieuBc verkiezingen plaats hebben Staten Generaal Tweede Kameu Zitliugeu van 19 en 20 Deo 18 9 In de zitting vau Vrijdag avond zijn d ber indslagiiigen voortgezet over de hegrooling tot aanleg van slaatsspoorwegtn Deze begrooting werd met algemeene stemmen aangeuomen Daarna werden de disoiissiën herval over het hoofdstuk VValerstaal Art 101 werd dooi de regeering met ƒ 17000 verhoogd als subsidie voor de werehllentoousteUing te Melbourne Hoofdstuk IX werd vervolgens mede met algemeene stemmen aangenomen Daarna werden behandeld en met algemeene stemmen aangenomen het welsonlwerp tol voorziening in de verevening eencr door de algemeene rekenkamer afgewezen vordering en dat lot vaststelliag vau nailrr e wettelijke bepaliugeu betreffende deu ijk van in gebruik zij ide weegwerktuigen en gasmeters Ten slotte werden nog behandeld de wetsontwerpen lol bekrachtiging vau provinciale belastingen Eeu amendement vau den heer van Eek om iu de wet zelf op te nemen den inhoud van deu staat achter elk wets ontwerp vermeld bevallende de opgaven van de bshoefteu lot welker dekking de heffing moet dienen werd ua eenige discussie verworpen met 47 tegen 13 stemmen De bedoelde outiverpeu werden achtereenvolgens aangenomen In de zitting van Zaterdag had bij hoofdstuk Koloniën een uitvoerig debat plaats tusschen de hh Elout Keucheiiiu on den Minister Laalstgenoeinde betoogde dat de zendelingen niet worden tegengewerkt en dat het matrieel bi lang van Indié el wordt bevorderd Hij verdedigde den gouverneurgeneraal en diens leiding in den Aijeh oorlog Door iliens toedoen mag de oorlog als geëindigd worden beschouwd Aan den heer Kransen van de Putte verzekerde hij dat de ludisohe regeering volmacht had om zonder overhaastiug te werk te gaau in de vervanging vau bet miliinir door het civiel bestuur in Aljeh Hel hoofdstuk werd aangenomen met 59 slemmen tegen even als do begrooliiigen voor Suriname en Curatjao Als eene bijzondeiheid iu dit jaargetyde kan worden vermeld dal iu de gemeente Leiderdorp bij een houder van pluiingedierle J G S uietlegenstaaiide de sedert lang ingetreden vorst onderscheidene broedsche kippen zije die den nacht in een b jna open hok doorbiengen en des daags desverkie ende door de sneeuw loopen Eieren zijn natuurlek sedert lang gegaard Het rozen plebisciet uitgeschreven door het Hoofdbestuur der Nederlandsohe Maatschoppij voor tuinbouw eu planlkuiide kan men vrij wel als mislukt beschouwen Van 1500 steinbiljelten zijn slechts 15 ingevuld terug ontvangen zoudat de uilslag volstrekt geen richtsnoer bij de keus van rozen kan ivezen gelijk de sectetarisvcrslaggever H C Zwart terecht opmerkt Uit Bergen op Zoom schryfl men aan het li NH De winter die dit jaar zoo vroeg is ingevallen en op velj f belangen een schadelijken invloed uitoefent w kt ook niet voordeelig op deu Zeeuwscheu oes erhandel Hij is den oesterhaudelaar overvallen zoodat men slechts kleine hoeveelheden oesters in de putten heefi kunnen verzamelen niettegcnslaaude eeu tamelyke voorraad op de banken aanwezig was Door de groote hoeveelheid ijs dat zich in korten tijd op de Oosterschelde vertoonde wa de vaart in een paar dagen gestremd en konden de vaar tuigen uiet meer bij de banken komen Ook al ware dit het geval niet eii door verplaatsing van het ijs de gelegenheid lot uilzeilen geopend dan nog 30U de strenge vorst het visscben vruchteloos maken daar de oesters reeds vóór zij den wal bereikten zouden doodgevroren zijn en ongeschikt tol verzeudiug De Amerikaausche oesterhandel is thans des te blociender niet slechts in Amerika zelf maar ook met Europa De oesterhandelaars te New York en Long Island verschepen tegenwoordig belangrijke hoeveelheden zelfs is er een handelaar die circa duizend vaten per week verzendt De grootste afnemer is Engeland De zoozeer geliefde f native oyster is zoo schaarsch dat die alleen door de rijkste standen gekocht kan worden De daarop volgende Zeeuwsche oester die reeds zeer gewild is iu Engeland begint te ontbreken zoodat de in qualiteii veel mindere Amerikaausche üfcsler thans gereeden aftrek vindt De heer H J Schimmel heeft een tooneelatuk geschreven getrokken uit zijn roman Lady Carlyle Welk stuk nog dit seizoen door Het Nederlnndsch Tooneel zal worden opgevoerd Voor den Hoogen Raad werden Zaterdag de pleidooien gevoerd in het proces tusschen het klooster der kruisheeren van St Agalha als eischer en den Slant der Nederlanden als verweerder waai bij het de vraag betrof of het oude klooster dt r kruisheereu van St Agatha als nog rechtpersooulijkheid bt ih Aanleiding tot dit proces g tf eene van Slailswige aangekondigde veiling van bnomen die zich in bosschen op het terrein van het kloosier bevouden Het klooster bewurde dat het sinds overoude tijden als recht8p rsoon bestaat als zoodanig bevoegd is lot het aangaan van burgerlijke handelingen het hebben van vermogen eu het verkrijgen van eigendom en bezit en ouder meer heeft het civiel bezit pro lüiniiia van eenige vaste goederen iu de gemeente Cuyk gelegen Het verzocht aan de rechtbank te s Hertugeiibosch deu Slaat te veroordeeleu om de stoornis in zyu bezit te doeu ophouden en het daarin Ie handhaven De S aat betoogde tegen dien eisch lal het kloostir der kruisheeren van St Agalha uiet als beslaand rechtspersoon kou erkcud worden en dus Ie bevoegdheid miste om in rechten up te treden en het niet bewezen had noch bewijzen kon dat het de bij dagvaarding bedoelde perceelen bezit en lat wel bezit pro domiuo Bij vonnis der rechtbank te s Hertogenbo8ch van 30 Mei ji werd beslist dat het oude klooster zyn TechlsperBuouUjkheid verloren heeft daar het iu 1812 werd opgeheven en hoofdzakelijk op dien grond werd de eischer iu zijne vordering uiet ontvankelijk ïerkl iard De voorziening in cassatie tegen die vrijspraak wird door den advokaal mr B M Vlielauder Hein uitvoerig toegelicht die na de geschiedenis vau het ontstaan eu den bloei vau hel klooster te hebben ontwikkeld eeu kassatiemiddel adstrueerde luidende schending en verkeerde toepassing van de art 1 y van hel lekreet van 3 Januari 1812 art I in verband Y u art 2 7 18 22 en 24 van het dekreet van 14 November 1811 en van het dekreet van 23 Januari 1813 art 190 192 en 196 der grondwet van 1816 188 190 en 194 der grondwet van 1840 ait 1690 B W en hel Kou besluit van 28 November 1840 No 18 omdat de rcohlbank heeft uiigemaakt dat door het dekreet van 1812 ook al zij het eischend klooster feitelijk blijven bestaan en in weerwil dus dat hel dekreet daarop zijne tenuitvoerlegging erlangd heeft toch het eischend klooster is opgeheven niet all eu maar bovendien derwijze voor goed van zijne rechispersoonlijkheid oitherruepelijk btroofd dal bet ook onder de na 1812 hitr te lande ingevoerde wetgeving schoon feitelijk in sland gebleven iu geen geval meer als rechtspersoon zou kunnen optreden op grond van welke beschouwing de rechtbank zelve heeft gemeend te kunnen voorbijgaan de eischers beroep op het koninklijk besluit van 28 Nov 1840 waarb j aan het eischend klooster vrijgelaten werd oin nieuwe kden in zijne saineuleving op ie nemen overcenkomslig de voor die instelling Instaande sialuten Door den landsadvoliaai mr G M van l r Linden werd namens den Staat op vtrschillenili gro idcii dit middel wedirlegd eu lol bcvesligitA au hel vonnis der rechtbank geconcludeerd J De conclusie van het Openbaar Ministerie zullen wij later mededeelen Mevwuiv Kleine Gartman is van hare ernstige zitkle in zooverre hersteld dal rij waarschijnlijk den eeraten Januari a s als Hadeluch iu Oijslinclit van Jemstd kan optreden Deu 2en Juuuaii speelt mevrouw de Vries deze rul lil de maand Janiiiiri 1880 terstond na ili opvoering van den Gijshrt cht van Jeni tel wordl door do verecnijjing fhl KtdeihiiilKh Tootteel ii Btiidie gonomdi het niimvo oui siirunkclijke toonril DERDE AANKOVDIGlNPf Bij vonnis van de Arrondissements rechtbank te Rotterdam den 20 October 1879 bij verstek ewezen is ten verzoeke van MARINA ADRIAN A GILJAAMSE wonende te Rotterdam het tusschen haar en haren echtgenoot CORNELI8 LAUUENS SCHOORL mede gedomicilieerd te Rotterdam bestaande huwelijk verklaard door Echtscheiding ontbonden op grond van door hem gepleegd overspel met de wettelijke gevolgen van dien en veroordeeling van laatstgenoemde in de proceskosten De Pkocheeiib van de Verzoekster Ma VORSTMAN Juffiouw BREEBAART vraagt FEBRUARI EENE PIËiXSTBODE OPENBARE VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op MAANDAG den 29n DECEMBER 1879 des namiddags ten 1 ure ten Raadhuize aldaar bij enkele inschrijving voor den tjjd van drie of zes jaren ingaande den In Januarij 1880 te VERPACHTEN Het ophalen van het PUIN en de VUILNIS in de gemeente vallende alsmede het UITBAGGEREN van alle Kanalen Zijlen Riolen en Kokers benevens het Reinigen van alle daarmede in verband staande Putten Waarvan de voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie ter inzage zullen liggen terwijl de Inschrijvings biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten des namiddags vóór 12 nre van den 29n December 1879 op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd Openbare f erkooping op MAANDAG 29 DECEMBER 1879 voorm ten elf ure in dk Paauw te Gouda van üs 1 en 2 Twee Kapitale PAKHUIZEI waarvan een gebruikt als Bergplaats van onveraccijnsd Gedestilleerd eu het andere volgens de wet ingerigt tot particulier Entrepot van Wijnen beide naast elkander aan de Peperstraat K nos 265 en 266 te Gouda in de onmiddehjke nabijheid van de rivier de IJssel Veiling eerst afzonderlijk daarna gecombineerd N 3 een WOONKUIS metSCHUUR en groot stak MOESGROIfD a de Vierde Kade R no 432 uiiiist het Rijnspoor te Gourfa Inlichtingen geeft Noturig Mr KIST te Gottda 1S R0TTE11DAMSCI1 IEIWSBL4D 2 25 o 1 5 rotterdam cuIeuwsblad verschijnt Uajcelijks uilgezoüderd op Zon en Veatdagea O ABONNEMENT voor Rotterdam ƒ 1 93 buiten de stad 2 25 t l e o o s a o c In het volgende kwartaal wordt nan de iibaiinéa van het RotterdaiUSCb ÏVieuWSblad als fuemie aangeboden De Familie MULLER BE LMONTE Roman van Dr JAN TEN BRINK Wie zich met 1 Januari a 8 op het Rotterdamsch Nieuwsblad nbuni eert ontvangt de tot dien datum verschijnende nurainers gratis Protfnummera franco en ijralia l f 5 R0TTERD MS inilEllWSI L D 2 251