Goudsche Courant, vrijdag 26 december 1879

1879 Vrijdag 26 December N 2392 ® @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrijgbaar bij C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda GOUDSCHE COURANT mm en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken 302 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 12 JANUARIJ 1880 POFFERTJES en WAFELBAKKEKte Gouda maakt bij deze aan zyne geachte st dgenooten bekend dat bij hem volgens oud gebruik weder tuet Kerstmis en Oudejaarsavond mm WAFELEN te bekomen zullen zjjn aan zyn woonplaats op de Gouwe Bestellingen worden TEN SPOEDIGSTE ingewacht I AT10I iALE M ILITIE PLAATSYEBYANGIN G NDMH ERYERWISSELING De ondergeteeke nden F W de JONG J db JONG Jr kantoor houdende te Breda en Ridderkerk brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij even al vorige jaren hunne kantoren hebben geopend tot het sluiten van overeenkomsten voor de bezorging van PLAATSVK lVA GERS en NUMMEIIVEIIVVISSELAARS voor de lichting 1880 door het geheele Rjjk Bjj het sluiten der contracten verbinden zij zich tot het volgende 1 Dat do Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttjjd in geen opzicht worden bemoeilijkt zoodat niet alleen e verantwoordelijkheid volgens art 61 der wet van 19 Aug 1861 Stbl n 72J voor ekei ng van de ondergeteckenden komt maar zij ook tevens den opvolgenden Broeder van dien toteling vrjjwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrijstelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van drie Broeders door het sluiten van één contract voor alles vrijgewaard zijn Wat de betaling der te sluiten overeenkomsten betreft ook te dien opzichte worden bg zekerheid ran de weivoldoening de meest gemakkelijke wijzen toegestaan zoodat die df in gedeelten èf in eens of dadelijk öf eerst nadat de loteling van zjjn verantwoording is ontleven èf na geheel volbrachten dienst en alzoo ua vijf jaren worden geëischt Bij genoemde firma zjjn voor belangstellenden ter inzage veertig gesloten overeenkomsten met Deelnemers voor de aanstaande lichting 1880 P W DE JONG J BE JONG Jr Breda Ridderkerk October 1879 Inlichtingen zjjn te bekomen bji de Agenten van genoemde firma THEUNIS van WIJNGAARDEN te Hendrik Ido Ambacht A DB LOOIJ Koffiehuishouder te Oudshoorn en S BOOT te Gouda Een der leden der firma of een der agenten door ons aangewezen zullen tegenwoordig zjjn Maaiidag te Gorinchem in het Koffiehuis de Beurs bij den Heer BRESSER Jiiasdao te Rotterdam in het Koffiehuis Café du Commerce bij den Heer SCHROORS Donderdag te Gouda in het Hotel de Zalm bij den Heer VOSj Vrijdag te Dordrecht in het Nederlandsch Koffiehuis bij den Heer ZAHN De ondergeteekende EWOUT van dbb KLEUN fabriekant wonende te Goudn verklaart bij deze als dat hij voor de lichting 1878 een CONTRACT voor PLAATSVERVANGING heeft gesloten met de Heeren P W en I db JONG te Ridderkerk en dat door die firma nu reeds de derde plaatsvervanging zonder kosten oi de minste aarzeling is gesteld zoodat hij genoemde firma in ieders gunst raag aanbevelen E VAN DEE KLEUN Kattensingel Q UI W s PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS kunnen dadeljjk aau genomen worden bij S BOOT Spoorstraat te Gouda mUdK ÏMIMPPlJ W Dl Mlili ilUl n IDE gevesliffd te A R i H Ë lU BESTUUR gelegenheid beiEN te Schoon A i MOLLMANN Hoofd Directeur te Arnhem Ve J ÏHUSSEN Directeur te Tul Th HENRI POLMAN Directeur te Nijmegen C A li BANTZINGER Directeur te Gouda W STüIJVER Directeur te Roermond De DIRECTIE heeft de eer te berichten er dagelijks ten hunne kantore staat tot deelname zoomede bij deu Hoofd Agent don Heer C B van BAAf hoven alwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage te bekomen zijn De DlllKCTIE NAIIEXS DEZELVE air A J MOLLMANN Arnhem October 1879 Hoofd Directeur Tot het geven van nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard j Ê BS d WelEd Heeren A F C van HASSELT Notaris te Amiiem G 3Sl r W ROES Notaris te Arnhem Mr D NIJMAN Notaris te Zutphen en F P DB POORTER Notaris Schoolopziener en Lid ven de Provinciale Staten van Overijssel te Oldemaal STADS MEESCSOOL INSCHRIJVING van LEERLINGEN voor de STADSMUZIEKSCHOOL en ELEVEN voor het MUZIEKKORPS der dd Schutterjj alhier op Zaterdag den 27 December 1879 des namiddags van één tot drie uren in het gebouw Akti Llgi Vereischten voor de toelating zjn a de leeftjjd van negen jaren en vatbaarheid voor het onderwjjs waarvan ten genoegen van den Onderwjjzer moet blijken Het aanschaffen van instrumenteu is voor lekening van den Leerling Het SCHOOLGELD bedraagt voor het Onderwjjs op de Piano 20 per jr in de Zang 5 op eeuig strjjk of blaasinstrument 10 in de beide laatete ftfd te zamen 12 Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geen kinderen op de Stads Muziekschool meer zullen worden toegelaten voor de volgende inschrijving welke in de maand DECEMBER 1880 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezicht over de Stads Muziekschool F HARTING Secretarie Eene JUFVROUW vraagt tegen Half JANUARI 11 Büilll ül met SLAAP en STOOKPLAATS en BEDIENING bjj de Maand te Gouda Brieven franco met opgave van prjjs onder No 468 bjj den Boekhandelaar H B BREIJER te Arnhem TKirni D F ia j RTi3src3 Gouda Oosthaven B 14 I Geen beter middel tegen Hoest en Verkoudheid dan Ide Borst Caramels verkrijgbaar bjj W IV Itaaijiiiaakers Haven GooDA Deuk van A Brinkman Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuta et de Portt aits emailléa INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie TWEEDE KENNISOEVINO BURGEMEESTKR en WETHOüDEES der gemeeate Gouda Oeiien de Wet van den 19den Aofjaatn 1861 Staatiblad vfi 72 betrekkeiy k de NationaU UUUie Heriuneren bq dete alle belaoghebbeiiden aan buuoe verpli ting tot het doeu van aangifte ter iuachrqviiig voor de NaiimaU Militie in de maand Januar 1880 en brengen ter bnnuer kennit de volgende bepalingen der genoemde Wet Art 15 Jaarlyki worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den laten Januorij ran bet jaar bnn 19e jaar aren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden 1 Hü wien vader of ia dete overleden wien moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den ZSsteu Juig 1850 StaatMad iio ii 2a Hy die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederlaud verblgf hield 3o Hg van wiens ouders de langstlevende ingezeten wa al is zijn voogd geen ingezeten mits bg binnen het rijk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gebonden de vreemdeling behooreude tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dicnstpligtigheid het beginsel van wederkeerigbeid is aangenomen Art 16 DelnsohrUving gespbiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of gn btiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont So Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dece is achtergelaten of wiens voogd buiten s lauda gevestigd is in de Gemeente waar hg woont 4o Van den bniten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar cgn vader of voogd het laatst in NiierlaHd gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingesohreTen lo De ia een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Ne lerlander is 2o De ia een vreemd Rgk verbigfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is ign voogd ingezetenen 3o De zoon van den Nederlander die ter zake vau s lands dienst in s Rgka oveneesohe beiiltingen of koloniën woont Art 18 Eik die volgens art 16 behoort te worden ingescbreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders aan te geven tnsaoheu den Islen en Sisten Januarg Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vader of is deze overleden zijne moeder of zgn beiden overleden zgn voogd lot het doen van die aangifte verpligt De wgze waarop van het doen van die aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hg die eerst na het Intreden van zijn 19e jaar doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezelen wordt is verpligt zich oodra dit plaats heeft Ier inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inwhrgviug volgens art 16 moet geschieden üaarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zijne insohrgjing geschiedt in bet regisier van het jaar waartoe bg volgens zynen lecfujd behoort Surgemee ter en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die hun 18cle jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1861 zijn geboren en overecnkomslig het vorenstaande in deze gemeente tot aangifte verpligt zgn op om zich op de volgende diigen ter Secretarie aan te melden van des voormiddo 9 10 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten die hun geslachtsnaam begint met de Jjetter A B C D E F G H I J K L en M Insschen den 2 en 15 Jannarij 1880 en die hun gejlachtsnaam begint met de Letter N O F Q R 3 T U V W X Y en Ztussoben den 16 en 31 Jannarij 1880 Voorts strekt tot in£tÉmatie van de Belanghebbenden dat het register van iuschrgving op deu Sisten Jannarij des namiddags ten 4 are voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van ƒ 28 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorteregister hetwelk bij de aangifte moet worden medegebragt Dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente zijn gebaren op hunne aanvrage op het Bnreao van den Burgerlijken Stand ffraiis zal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter GemeenteSecretarie J unnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebeatnti hunner geboortepbials te doen aanvragen en dat een ieder gebonden ia U zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Kommer zgner woning juist kan opgeven OoKda 23 December 1879 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER r = BUITENLAND Uuitenlandsch Overzicht Uit de laatste berichten van on vorig nummer is onzen lezers reeds gebleken dat de minister verandering in Frankrijk niet plaats grüpt volgens de vooraf aangekondigde rol verdeeling het ministerie heeft wel zjju ontslag gevraagd maar Freyoinet heeft de opdracht nog niet aanvaard voorloopig heeft Grévy daarom het ontslag van het ministerie nog niet aangenomen Eeu nader bericht uit Parijs meldt omtrent de crisis nog het volgende Grévy beeft geoordeeld dat het programma van Freyciuet en de door dezen voorgestelde keus van collega s niet juist beantwoorden aan den parlementairen toestand iu Kamer en Senaat Daar Freyoinet hierop de opdracht afwees heeft de president daarmede Waddington belast Leroyer en Gresley hebben hun ontslag ingediend Waddington heeft Ohallemel Laoour ontboden om hem de portefeuille van binnenlnndsche zaken ann te bieden De communard Humbert is te Orange gevallen als candidaat voor de kamer hij verkreeg 1119 stemmen tegenover 6169 op Gent uitgebr icht Het is echter merkwaardig dat ruim vierduizend personen aan een commune man den voorrang gaven iunstige berichten uit Zuid Afrika troosten de Engelschen eenigszins over deu luop van zaken in Afghanistan waaromtrent men nog steeds bezorgdheid koestert Te Sheffield hebben de liberalen de overwinning behaald in den verkiezingsstrijd het verschil bedroeg ongeveer duizend stemmen De Belgische Senaat is ook weder in reces gescheiden na met den gewonen spoed in werkelijkheid elk ernstig onderzoek elke grondige discussie uitsluitende in ettelgke dagen tijds de Uiige reeks van weUuiitwerpeii te hebben gesteiuil ann dut liobuara door de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegizonden Als naar gewoonte beeft de Btlgisohe Eerste Kamer met haren arbeid luchtig omgesprongen Bohier zonder eenige beraadslaging met algemeene stemmen de begrooting van justitie en die van fiimnoicn aannemende Bg de behandeling van laatstgemeld budget maakte een lid gegronde aanmerking ovrr al het onregelmatige voortvloeiende uit de late indiening der vcrsohilleude hoofdstukken van s Uinils begrooliiig een toestond sidert bijna vgftig jaren voortdurende en zeer nadeelig voor een goed beheer Hg meende dat men wel zou doen voortaan voor de algenleene administratie een anderen datum dan 1 Januari als aanvang van het financieel jaar te bepalen Wel eeu bevrgs dat de spreker zelf verlegen was met de tegenwoordige wijze van handelen in deu Senaat De miuister van financiën ontkende de nadeelen van den bestaanden toestand meer of min maar toonde zich desniettemin niet ongenegen de qnaestie ernstig te ondtrzotkcn De onderhandelingen tnsschen Duitsohland eu Oostenrijk over voorloopige schikkingen betreffende bet handelsverdrag staan nu zoo gunstig dat men Tiinnen weinige dagen de tijding van de overeenkomst verwjobt Wat omtrent den verderen loop van zaken en de eigenlijke bedoelingen van de onderhandelaars in sommige Duitscbe Dagbladen wordt medegedeeld schijnt toe niet meer te wezen dan gissing De Ituliaausche kamer is tot 19 Januari uiteengegaau na de regeering een crediet van 12 millioen lire te hebben toegestaan voor den aanleg van openbare werken men hoopt op deze wijze in den nood die ook iu Ilalié iiijpl voor een deel tegemoet te komen De verwarring duurt te Madrid steeds voort de berichten zijn echter zoo vaag dat het moeilijk il er zich een idoidclijke voorstelling van te vormen De minderheid veraohijnt nog altijd niet noch ia de Cortes doch iu den Senaat BINNENLAND GOUD V 25 Deeember 1879 Dinadng 6 Januari k iu L de heer P M Keiler van Hoorn nit Dordrecht een voordrachl houdeo in het Departement Gonda van de Haatschappi tot Nut van t Algemeen Omtrent de in ons blad van II Woensdag korlelijk vermelde vergissing in den persoon van een reiziger aan het station alhier wordt ons nog het volgende gemeld Aan het station te Gouda kwam 21 November met deu trein van 10 uur 49 min des voormiddags een reiziger nit Rotterdam aan en vertoonde aan den uitgang van het station aan den portier Tenders een tweed wgwh retourbiljet Rotterdam Utrecht waarop de datum van afgifie iu het stempel was nitgekrabt en onzichtbaar gemaakt De stationschef Muller dit vernomen hebbende telegrafeerde dadelijk aan zijn culicga te Utrecht om te vernemen op welken dag dat retourbiljet aldaar was afgegeven en kreeg tot antwoord dat dit geschied wa op 22 NoveTut er zoodat het vertoonde retonrbiljet niet meer geldig was De reiziger werd nu verzocht de verschuldigde vracht te betalen hg weigerde dit en wilde ook zgn naam niet opgeven niettegenstaande ook de agent van politie Rondberg die met de zaak iu kennis was gesteld daarop aandrong Eindelijk verscheen de machinist Goeltsch uit s Hage die verscheidene jaren in ütieoht gewoond hebbende verklaarde dat de reiziger was de steenhouwer Laniie uit Utrecht De opzichter bij den Rijnspoor Wientjcs nit Gouda die eenige oogenblikken daarna versoheen en ook te Utrecht had gewoond vereenigde zioh hiermede De reiziger Werd toen door deu Stations ohef vrijgelaten en vervolgde ua eenige uren te Gouda te hebben doorgebracht zijne reis naar Utrecht Tegen den steenhouwer Lnmie werd nu door den portier Tenders procesverbaal opgemaakt en deze voor het Kantongerecht te Gouda gedagvaard Op 17 December versoheen hg voor het Kantongerecht en toen bleek het dat de machinist eu Ae opzichter die evenals de portier Tenders de onderstatioiischef Boon welke ook geruimen tgd met den reiziger bezig was geweest eu de agent van politie Rondberg als getuigen ware opgeroepen zich in den persoon vergist hadden en dat de gedagvaarde door lengte en gelaatstrekken wel zeer veel op den reiziger geleelc maar deze toch niet was en op 24 November Utrecht niet hid verluten De ambtenaar van het Openbaar Minillerie roquireerde daarop nntuurlgk vrijspraak en gisleri n Uotusdag 24 December wejd de steenhouwer Lamie door den A