Goudsche Courant, vrijdag 26 december 1879

jachtveld onder de gemeente Blelswyk zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende vnn dat jachtveld ü B rietdekker en G van R herbergier beide wonende te Nieuwerkerk ieder tot eene boete van f 1 of gev van 1 dag wegens te zamen en iu vereeniging een hond bij zich hebliende in den Prins Alexander Polder onder de gemeente Zevenhuizen niet beletten dat die hond een haas opspoort en drijft terwijl zq niet waren voorzien van een jaohtacte T K oud 15 jaar wonende te Bkishgk tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag met verbeurdverklaling van de opbrengst van het gevangen haasje zijnde ƒ 0 50 wegens niet beletten dat de hond dien hij bij zich had een haasje dreef en greep in den polder onder de gemeente Bleiswyk terwijl hy niet was voorzien van een jachtacte P van der S vissoher wonende te Keeuwijk tot eene boete van f 6 of gev van 3 dagen met verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen palingfuik wegens des nachts visschen zonder vischacte bij de Reenwgk che brug te Reeuwijk D S seinwachter bij de Ned Kijnspoor wegmaatschappij wonende te Hekendorp tot eene boete van ƒ 3 of gev vnn 1 dag wegens iu den polder Sièin onder de gemeente Reeuwijk visschen met palingtuiken in her vischwater van de Nederlandsche Hijnapoorwegmaatschiippij zond r schritlelijke vergunning van den pachter van dat vischwater C O visscher wonende te Reeuwijk tol eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens iu den polder Randenburg ouder de gemeente Reeuwijk visschen met schakels in eens anders vischwater zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van dat vischwater H H visscher wonende te Waddiniveeq tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens onder de gemeente Reeuwijk visschen met schakels in eens anders vischwater zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van dat Tischwater H van T slaciiier wonende te Reeuwijk tot eene boete van 3 of gev vaii 1 döffj wegona als geil ider van een met een hond bespannen kar zitten op die kar ouder het rijden op den openbaren weg onder de gemeente Reeuwijk H V pomper en i v J iï akdragcr bg de brandweer wonende te Re v gk ieder tot eene bocto van f 1 of gev v i dag wegens zpnder geldige redenen van veraeffoouing afwezig blijven bg de oefeuingen tli e brandspnit te Reeuwijk VRIJGESPROKEN J Tj L steenhouwer wonende te Utrecht van de aanklacht zonder geldig plaatsbewijs met den trein van Botterdam Ie Gouda Ie zijn aangekomen en geweigerd te hébben de vrachtprijs 3e klasse RotterdamGonda met ƒ 0 50 verliooging te voldoen 8 Een ToorJrflclit toor linlpcn3enrijzer aio it 2e barger 1 school txir jbti pn8 Dflnrop komen toor I J R C Rcesink te ZfiU Bommel 2 H Allan te s Gravenhnge 3 K Mautioga te a Graveiihaf e Ter Dsie en benoeming in de volgende viT adenng 9 Een adrc vnn topj Kromhont tprzoekende ontslag ala huliwndtrviijzerts nnn de openbare tuBschenschool Wordt eer oI verleend tegen 1 Mnart Ann de orde is het vooistel van dtn beer Snel betreffende de waterleiding I e heer Snel terklaait ingPïolge de enkco in de vorige vcrsradenng gegeven 7ijn loorattl te hebben uitgebreid en dtifiria ook het onderzwk nnar de mogelgkheid eener waterleiding fan UkwBter en Maaswater te hebbeo opgenomen Oaariip vraagt de heer Samsom het woord en leesi vervolgenf een nitgLbretd ktnk voor waarin het not van goed water voor de gezondheid wordt betoogd en de oprichting fan een waterleiding fin Lekw ter vaa gemeentewege wordt Toorgesteld De heer Kist vrangt inlichting naar aanleiding van de wij K ig in het voorstel Snel die beto door den heft Snel wordt verstrikt Verrolgens had eene nitvoer ge discussie plants waaratin door de meeste leden wordt deelgenomen Ürie amendementen worden ingediend lo door den beer Kranenborg die alleen de mogelgkheid e ner Lfkwaterleiding nil doen ondrr70fken door eene commissie die dan binnen 3 maanden rapport 700 moeten uitbrengen 2o door den heer Noothoven van fioor om pont 4 van het oorstel van den heer Snel te doen fervallen waardoor de aarvrage om roocaaie mtt renlegnraiitie der hb de Vries Robbé eu Kaptijn niet 7ou orden aangebonden 3o door den heer Kist om ill het voorstel op te nemen dat de mogelijkheid van een waterleiding iiit de Uk zou nordea onderzocht om haar óf alletn of ib verbinding met een andere gemeente b Jschoonhofen op te richten Het eerste amendement werd niLt ouderstennd en kon derhalve met io behandeling komen Het tweede erd dopr den beer Snel overgenomeB en het derde ingetrokken Ten slotte wordt het voorstel fan des heer Snel in stemming gebracït en aangenomen mtt 12 tegen 3 stemmen die der heeren Kranenbnrjt Loijten en Samsom terwijl de heer Fortnyi Drooglcever buiten stemming blyft Alzoo moeat eene commissie benoemd worden datrtoe werden verkozen de hb Mr P J Snel met 11 O A Muller met 11 en G A Ondijk met U et lAiarup wordt een voorstet tot wgziging der verordeningtot het beffen van Leges op de eeretarie met algemeenestemmen aangenomen De nierige aan de orde zijnde raken worden daarop to later langehoaden es de vergadering door den voorz gesloten INOEZONDBN Ëi ui e Jongelieden hier ter stede de heeren W J vnn der Ben J L van Kyk J r Kranenbur c Jzn K W du Chatienuier M Muider H N t Schaïk E L E T Dantïig hebben met het oog op den strengen winter het voornemen opgeiat na daartoe toestemming ran Burgemeester en Wethouders te hebb u ontvangen by slerlc Ö en goed weder a s Dinsdag 30 Deoember eea vredairyd op schaatsen Ie doen plaats hvbben TOor jongens en meisjes oit den lïehoeftigen stand van 13 tol 16 jaren en daaraan te verbinden een aantal prijeeii hoofdiakelijii bestaande in leveusmiddelsn Zich overtuigd hondfnde Tan de welwillendheid der Burgerij hopen zij óok ditmaal haar gewaar deerden steun niet te snllen missen en durven zg dsn ook de vrgheid nemen U a s Zaterdag een lijst aau te bieden waarop zij vertrouwen dal voor zulke milde bijdragen zul worden geleekenij dat dit aantal prijïcn aanïienlyk raoge genoemd worden en öonda daardoor er trotsch op zal moge ïijn het foorbeeld te hebben gevolgd vaa Zwolle en zoovele andere plaatsen waar de roeergegofden in deze benarde tijdeB gaarne iels hebben afgezonderd voor hen die minder met tarilsche goedereu zgu bedeeld Namens de Commissie W J TAS DEK BEN Pres J VAN KRANENBURG JzN Penningro E L E TAN DANTZIG Secr MARKTBERICHTEN Gouda 24 Deo 1SJ9 I oor de stremming der v iart was de omzet van geen bcteekeuis De vecm irkt met weinig aanvoer de handel vlug vette varkens van 23 ü 26 cents varkens voor Londen van 18 a 22 cents per kalf kilo schapen traag te verkoopen Kaas aangevoerd 9 parlgen 28 it ƒ 33 Bote r ƒ 1 30 a ƒ l BO Burgerlijke Stand Gouda QEBORF X 23 Dee Anthonias Beraardni Leonardns ouders A van MeuTs en J van Vliet Hendriks Maria onder T den B et en 4 M Koot Pieternella Cornelia ooders G e Maree en A C vau der Steen 23 Latharina ouders L Heerkeos en J Bonter Willem ouders G C Fort tjn DroogUever en L de Jong OVhRI KUEN 21 Dec M Lubbers 5 m 22 F KEverlinK 7 28 J H vaa Breokelen 4 j ll m 24 P Schoenmakers 11 m Het Bureau van den Burgerlüken SUnd zaV op a s Vrjjdag 2e Kerstdag dea Toormiddnga van 10 12 ure geopend zijn tot het doen Tan aangiften Tan Geboorte en Overladen Burgerlijke Stand vnn onderstaande gniir iitei Tiut 18 tot 24 Dec 18Ï Moordrecht GEBOREÜi Cornells onders i de Bruin n T Zaal Cornelia onders G Rouk en Ë Goudriauo Gouderak GEBOREN Grietje ouders A Nowdegraaf en N Vcrloom OVERl EUEN A Stuiver 3 j C de Bruijn hnis r van ij de Jong 59 j ONDEKTROÜWÜ G van VeoTea 3Q j en M van Leen en 22 j Haastrecht GEI OREN Elisabeth oudera a van ïyll en A Tcrbnrg OVERLEDEN M van der Vlist 6 j ONntRrROUWD A de l nn e 26j en W Snelleman 50 j M K ISchoonderiïoerd 21 j en J Slnia S j W Verbg 31 i eu G vaa der VI rn 23 j Vlist GEBOREN Difjt ood ra J Spinhi en rn 11 0 i I n rd n Aaltje ouders H den Toom C Vsrwoerd hrn oj4ariA de Jong ea 0 Hak Kantongerecht te Gouda Tcreciftzitting vaa Woensdag 24 December 1879 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD K H boutschieter wonende te Nieuwerkerk tot twee boeten van ƒ 20 of gevangenisstraf van 4 dagen voor iedere boete wegens op twee verschillende lijdstippen des naehts jngen op eenilen in de rivier de Rotte onder de gemeente Zevenhuizen J van R en B V oud 13 jaar beide arbeiders wonende Ie Reeungk de Ie tot eene boete van f 10 of gev van 3 dagen de 2e tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag met verbeurdverklaring van de onwettig gevangen 12 kievitten met bevel tot uitlevering of bi taliog van ƒ 2 40 e vervangen door gev van 1 dag wegens te zamen en in vereeniging met een slagnet vangen van 12 kievitten in den polder Nietlwenbroek onder de gemei nte Reeuwijk A V arbeider wonende te Zegwaard tot eene boete van ƒ 1 50 of gev van 1 dag met verbeurdvcrklaHng van de onwettig gevangen haas met bevel lol uillevering of betaling van ƒ 1 50 te vervangen door gev van 1 dag wegens jagen op eens anders Kantonrechter Trijgesproken De ware schuldige is intusschen cijn siraf ontgaan Bij Kon besluit is benoemd bij het wapen der infanterie tot 2 luit de sergeant H C B Tan Deulekonp van het 4 reg Naar wij Ternenien bestaat by de Vereeniging ffIJsolub Gouda bet roorneaieD eerstdaags een wed9tr jd te houden op schaatsen In de gisteren gehouden vergadering Tan genoemde Tereeoigiiig is tot lid van het Bestuur gekozen in de plaats Tan den heer Mr F J Snel die aan de beurt Tan aftreding was en Terzocht had niet meer in aanmerking te komen de heer G H O de liange Gisterenavond had in tegenwoordigheid Tan een talryk publiek eeoe openbare gymuastiek les plaats in de zaal Kunstmin der sociëteit ffOns Genoegen Uit de Tmchillcnde oefeningen bleek duidelijk dat gedurende het afgeloopen jaar goed geprofiteerd was Tan het onderwys van den heer Steenbergen welk ondèrwfjs too zeer strekt in het belang van de jeugd £ r wordt in den tegenwoordigen tijd veel geestesinspanuing gevorderd van het aankomend geslacht het is met het oog daarop leer iveuschel k dat ook Toor de goede ootwikkelijig van het lichaam de noodige zorg wordt gedragen en rfaèrom mag een avond als gisteren met waardeering worden vermeld De toirée werd opgeluisterd en vervroolijkt door eenige muziekstukjes ten gehoore gebracht door eenige leerlingen der stedelyke Muziekschool In de zitting der arr rcchtbank te Rotterdam van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld L de B schippersknecht wonende te Gouda bekl mn bedelarij tot 16 dagen gev Gisteren werd ten Raadhuize alhier aanbesteed I Het maken rwi den onderbouw eener vastebrug Langen Tiendeweg Ingeschreven werd doorC P W Dessiug ƒ 3478 G Luyendijk ƒ 2640 W Bookhoven ƒ 2339 H J Nederhorst ƒ 2140 2 Het maken van den boven aw dier brug Ingeschreven werd door Coegn Co 9450 Koninkl grofsraederij Leiden ƒ 8747 D A Schretleu Leiden ƒ 8592 J J Verdries ƒ 7660 L J Euthoven fc Co s Hage ƒ 6944 Maatsoh I Jiergielerg Prins van Oranje ƒ 5778 Het maken van 46 00 strekkende meters bazaltmuur langs de Gouwe Ingeschreven werd doorJ Dubbelraan Dordt ƒ 3380 G Luyendijk ƒ 2830 C J C Hoogendijk ƒ 2400 H J Nederhorst ƒ 23 0 G Toornvliet ƒ 2300 Het maken van twee bruggen in het Gondsche rijpad onder Alphen Ingeschreven werd door J J van Deth Zwammerdam ƒ 2790 C P W Dessing ƒ 2700 W Bockhoven ƒ 2464 G Lnycndgk ƒ 2450 VV van Lokhorst Alphen ƒ 2395 H J Nederhorst ƒ 2140 H J Masselink ƒ 2069 J H GuUlemood Boskoop ƒ 1940 C van Leeuwen WnddinIveen ƒ 1749 Hontwaren W Hoogendijk Wz eu A deJong Zn 12 pCl beneden tarief Ijzerwerk G Langeraar 40 pOt boven tariefen J J Verdiies 3 pCt beneden tarief Spykers G Langeraar 3 pCt en J J Verdries 9 pCt beneden tarief Lood H van Berkel 26 of per kilo zink 36 et per kiloen J J Verdries 16 pCt ben tarief Verfwaren J C Zeldenrgk tarief W van Soest i pCt en C van Dillen Zn 10 pCt belleden tarief iO Teer L Visser 23 pCt beneden Urief II Kalk A Jonker Zn S pCt eu J Mulder 9 pCt beneden tarief Grind L Broere 7 pCt beneden tarief Zand L Broere volgens tarief Fgu pnin P van Staveren Wz Haarlem ƒ 2679 W Slolwijk ƒ 2650 A Slootweg Leiden ƒ 2090 15 Plantsoen J G v d Bom Oudenbosch ƒ 129 29 H van Pol Zn Boskoop ƒ 120 C de Vo Hazerswoude 110 C Grootendorst ƒ 99 97 H Sohorel Ci Boskoop ƒ 99 D Moraal Boskoop ƒ 95 A Oowerkerk Boskoop ƒ 90 16 Straten L Brouwer ƒ 13643 G ToornTüet ƒ 12970 H J Nederhorst ƒ 12925 C J C Hoogendijk ƒ 12918 T W Bonte Amersfoort ƒ 12730 i Beroepen bg de Hervormde Gemeente te Gonderak Ds A H de Boer predikant te Maiden I e heer J A F van der Meer van Kuffeler pred te Assendelft heeft de toezegging van beroep naar Moordrecht aangenonaen üit Boskoop wordt aan Semper Virens gemeldBracht de vroeg ingevallen wi iter voor deze gemeente reeds een groot nadeel te weeg nan de verzending van boomen en planten die nog in vollen gang was en g staakt moest worden thans blijkt dat de felle vorst aan verschillende plantsoorten groote schade heeft toegebracht Waarschijnlijk zullen de nadeelige gevolgen er van niet minder gevoelig zgn dan de zoo schadelgke vorst vnii December 1871 geweest is Ook van elders en uil de omstreken van Amsterdam worden verschillende zeer onguiistige berichten van dien aard gemeld Men schrijft uit Boskoop Ofschoon iu deze gemeente geen armoede of gebrek geleden wordt doordat de patroons voortgaan hunnen arbeiders w rk te versohafföu meenden toch de verschillende armbesturen eene collecte aan de huilen der ingezetenen te moeten houden om in dtzen strengen winter aan hen die na onderzoek bigken daaraan behoefte te hebben eenige ondersteuning te verleenen De opbrengst der collecte was ruim ƒ 281 daarenboven gaf een ingezetene 110 kilogr brood en een ander 60 kilogr rgst In verband tot de geopperde plannen tot het aanbieden van een nationaal huldeblijk aan generaalvan der Heyden den onderwerper van Aijch verdient het de aindaoht dat naar wij vernemen de heer J Ph Menger eerste sJeinpelsugder aan s rijks munt te Utrecht op het oogeublik bezig is aan zijn eerepenuiug gewijd aau generaal van der Heyileu j M C De St a bevat het kon besluit van 1 Deo 11 houdende reglement op het toekennen van pensioen en onderstand aan de Europeesche en aan de daarmede gelgkgestelde officieren van de landmacht in Nederl Indie Staten Oeneraal Eerste Kameb Zitting van 23 Deceeraber 1879 In deze zitting zijn al de aan de orde gestelde wets oiitwerpen waaronder de bekrachtiging van provinciale belastingen betreffende den ijk op de gasmeters en weegwerkluigen de onteigening voor den spoorweg Delfzgl Groningen zonder discussie aangenomen insgelijks de wet op de miildelen hoewel men in de afdeelingen verklaard had zich voor te behouden bg de behandeling der staatsbegruoting voor 1880 iu beschouwingen omtrent s lands fluancién te treden De kamer is gescheiden tot 12 Januari tot onderzoek en daarna behandeling der staatsbegrooting Volgens de Standaard komt de heer J H Donner lid van den l eidtohen gemeenteraad bij de anti revolutionairen in aanmerking om den heer Ëlout van Soeterwoude als lid der tweede kamer te vervangen Op den 2n Kerstdag zal het Kottcrdamsche bestuurdersbond een openbare vergadering houden en daarin behandelen de vraag Moet bg het algemeene gibrek aan werk van Regeeringswege de werken worden uitgevoerd in den vreemde of iu Nederland De Haagsche politie heeft op het Ledigerf op een zolderkamertje het lijk gevonden van een 80 jarige vrouw die blijkbaar van ellende was omgekoinen De ongelukkige lag op een bos stroo zonder eenige dekking lerwgl zich geen enkel sluk huisraad op de onbewoonbare kamer bevond De buren verklaarden dat zg haar in de laatste dagen eenig voedsel hadden moeten brengen Vroeger moet haar het aanbod zgn gedaan om in een weldadigheidsgesticht te worden opgenomen doch zij zou dit geweigerd hebben De Vereeniging van en voor industrieelen heeft reeds in Juni 1878 concessie gevraagd voor der aanleg en de exploitatie van een zeekanaal van Velsen naar de Maas Dat ontwerp is door den ingeneur Linse uitgewerkt doch werd nog niet in zijn geheel bekend gemaakt Alleen werd na de concessieaanvraag voor het zeehavenplan voor den Haag van de hh Crans Waldorp c s aan de Regeering kennis gegeven dat nadere inlichtingen ter beschikking stonden Thans heeft het bewind der Vereeniging haar plan openbaar gemaakt Het plan omvat een kanaal ter verbinding van het Noordzeekanaal met de Maas met een eigen havenmond ter hoogte van Ter Heide op de kust tussohen Scheveuiiigen en den Hoek van Holland en een spoorweg langs dit kanaal van Scheveningen tot Maassluis Door het kannnl krijgen Ie fioKerd im een waterweg met steeds gelyke en voldoende diepte voor de groote vaart 2e Den Haag en Scheveningen een directe verbinding met de zee en de Maas en gelegenheid tot waterverversehing 3e Amsterdam eu Rotterdam een goede waterverbinding 4e Rijnland eu ten deele Delfland eei aanzienIgke boezemverbetering en Se Nederland een zekeren steun voor zgn verdediging De kooplieden Frenk en Hamburger uit Utrecht hebben in de maand Norember in het Hotel Drouot te Parijs hun eerste jaarlijksche winlcrverkoupinggehouden van uit Holland aangevoerde oudheden Deze auctie heeft opgebrapht frs 150000 De jfeede heeft gewoonlijk in Februari plaats Gaat B na dat deze operatièn ainds ongeveer 20 jaren fflK hebben dan is er alle reden om zich te verheugen ovejden voordeeligen handel dien ons tegenwoordig ge slacht met de artistieke glorie onzer voorouders we te drijven Kuntthtde Iemand waarschuwt in het N e d D tegen de in de meeste galanteriewinkels verkocht wordende broches oorknoppen armbanden portemonnaies penhouders kammen enz van nagemaakt bloedkoraal De stof waaruit die voorwerpen vervaardigd zijn is scliielkaloen een weinig bereid en geraakt dan ook zeer ligt in vlam een vonk van sigaar of lucifer b V is void jende om in eeu oogenblik het gehetle voorwerp iu vlam te zetten De schrijver deelt o a medf dat onlangs een armband eensklaps geheel in brand stond doordien er een gloeiend luciferskopje tegenaan was gesprongen Van Z K H prins Alexander is og de firma P Engels en Zoon te Leiden thans Een vermoedelijk slotwoord verschenen Mijn rechtsgeding zegt de prins is nog niet afgeloopen Van daar dan ook de openbaarmaking mgner Nadere toelichting van mijnen brief van 17 September 1879 Ook dit nieuwe geschrift is daarvan het noodzakelgke gevolg De prins zet th iis nailer uiteen wat hg bedoeld heeft toen hij de hoop uitspraak dat de beginselen der grondwet van 1848 nimmer zullen verloren gaan Indien men daaruit wilde afleiden dat hij een bepaald tegenstander lau grondwetsheiziening zou zijn dan waren er voor zoodanig beweren geen genoegzame giondeu aanwezig Door hem toch wordt groot onderscheid gemaakt tussohen beginselen t n bepalingen Hij acht het b v een beginsel wanneer de grondwet zegt dat de Slaten Genernal het Nederlandsche volk ve tegenwoordigen ma n r de daarmede zamenhangende grondwettige voorschriften worden door b m beschouwd als bepalingen waarin het beginsel nader i uitgewerkt Zoowel door hetgien hg omtrent de grondwet heeft gezezd als donr zijne vrij kleurloo e verklaring omtrent hel hoofdstuk Onderwijs meent hij zich niet in het gewoel der staatkundige partijen te hebben begeven maar zich op een zuiver grondwettig standpunt te hebben geplaatst Daarin moet men alleen en uitsluitend e n vernieuwd ben ijs zien zgner belangstelling in s lands zaken De prins treedt bij vernieuwing op ter verdediging vad zgn recht van antwoord en wederlegt de daartegen ingebrachte bedenkingen Dat lieden van zijn rang en stanii zich weerioos moeten voordoen ilie zienswijze deelt hij niet Ook beantwoordt hij de zijns inzien krasse beschuldigingen in een Geldersch nieuwsblad voofkomende dat hg het grondwettig koningschap zou hebben vermoord Voorts geeft hg meer in bijzonderheden op wat de wan dorzaak van ziju eerste geschrift aan zijne landgeijooten is gewent uamelijk eenige inlichtingen te geien omirent zijne handelingen der laatste tgden tegenover onjuisie gevolgtrekkingen Eene nadere kennismaking tiisschen hem en zijn landgenooten was iioodig Zij kan in de toekomst goede vruchten afwerpen De prins komt ook terug op wijlen zijnen broeder om het beeld van dzen in enkele trekken te schetsen en aan te toonen dat zgn dood een onherstelbaar verlies voor Nederland is geweest De prins hoopt dal al mocht deze nabetniohti ig wellicht nog eenige beoordeelingen nitlokkeir de penuestrijd die door eenige zgner landgenooten en hem is gevoerd zal eindigen en opgilost worden in eenen dunrzamen vrede De ongunstige oordeels vellingen waaraan dit geschrift wellicht zal zijn blpotgtslcld zullen door hem beschouwd worden als het gonzen van eenige lastige muggen Naar dit gegons zal hg aandachtig luisteren maar indien die muggen tot steken willen overgaan zil hij dit trachten te beletten door een trgengcgons te doen hooren in een nieuw verweerschrift Hij hoopt dat dit niet noodig zal zijn Hg eindigt met de betuiging dat zgne belangstelling in s lands zaken niet is verflaanwd en dat hij zich aan de belangen van hel vaderland wil wgden Als een aardigheid ora oiilte speelkaarten te gebruiken wordt aangeraden die te illnstreeren zoodat de gedrukte figuren in de teekening ziiu opgenomen Als voorbeeld geeft men een oude vronw gemaakt van schoppenvgf Zij zat aan een tafel en de middeNte schoppen was de trekpot De schoppen aan de rechterhand wos haar zwart mutsje waar het gezicht iu geteektnd werd de tegenoverstaande waa een vnursoherm op den schoorsteen de twee onderste een aschschop en een garneersel op hoar japon Harten zijn het mOeilgkst bg dergelgke teekeniugen Hmttromi Oiidcrsloande brief in verschillende bladen voor komende is de moeite der kennisneming voorzeker wel waard ïk ben apotheker en in de qualiteit komt het jrabliek dat maar niet begrijpen wil dat en apotheker geen geneesheer is met tal van kwalen bij ons waarvan ik als oubevoegd gewooulgk geen nota neem Onder die oraslandightid echter heb ik mij met een opmerking verrijkt die ik gaarne onder de ftandacht van het schoone geslacht zuu willen brengen In den laatsten tijd is mij dikwgis door dames Tan betrekkelijk jeugiligen leeftijil gevraagd wal 7e toch konden doen tegen het uitvallen van het haar Daar die aanvragen zoo herliaaldelijk voorkwamen begreep ik dat er een algemeene oorzaak voor moest zijn en toevallig viel mijn aandacht op het vogeltje dat tegenwoordig op geen ukele dameshoed meer ontbreekt Ik vermoedde dat ter conservatie van dat beestje wellicht arsenigsuur kon gebezigd zgn en inderdaad bracht het scheikundig onderzoek waaraan ik zoo n Togel onderwierp aan heV licht dat er een massa rattenkruid in voorkwam Daar de vogel echter nog door den hoed van het haar gescheiden is durfde ik niet veronderstellen dat deze zoo nadeelig op het haar kon inwerken Ik besloot daarom een proef te nemen Voor dat doel nikkelde ik zoo n vogel in een tuk van een kastoren hoed en bond dat pakje op deu rug van een kat Op den rug van een andere kat bond ik een stuk kastor zander vogel Ik belemmerde m gne patiënten zoodanig in hare bewegingen dat ze haar bagage niet konden afleggen Twintig dagen heb ik het lalen ritten en toen ik de pakjes weg nam was de plaat waar alleen het stuk kastor gezeten had geheel normial De kal echter die het stuk kastor met den vogel gegedragen had zal tot haar doo l liet lidteeken van mijne proefneming moeten dragen In minder dan dan geen tijd had ik met eeu schuier de plek waar het pakje gezeten had gihcel kaal De haren die 1ie ik wegsohoii rde bleken onder het inicroMioop sezien alleen een sterk venlikteu wortel te hebben hetgeen ik niet zoo waarnam aau haren die op een andere plaats nilgetrokken waren Ik geloof dat het ouBoodig a hieraan nog iets toe te voegen om onze dames te doen besluiten den vogd d e daartoe oorspronkelgk toch niet bestemd zal geweest ziju an den hoed te nemen FbsT EiE icr E3N STAAT VIN BRIKVEN gfadresseera aan oübekeiidm nedurfiide de Ie htlft di r mnsiKl November 1879 uit rmifU verxoiiden en loor tussclieukorast VHu h t Pofitkantoor aldaar teraj te bekomen De Vo A Kotter T Tan Niel Amaterdam vau Ipr Voorn Bleiswijk D de Bijrsen Boslcoop J Vuik Kraliiitcen A Kaltr Rotterdam Mej JSiflhoret Botterdam J Fcuze Scheteoingen M an Zulphea Utrecht Uu KEKl VVUK L HcoDe Utrecht WAÜDINOSVEEN Mej C an der Ëmle s Uravenhage Gouda 19 Dfrcember 79 De Directeqr T h Postkantoor te Gouda VAN K RÜIJNE Vergadering van den Gemeenteraad D1NSUAG ii December Trgenwoordi lyn de Vooriiittir Mr o BerjïD Dieodoorn II 1 de rsadiieden heliiilve den h cr de Kottf De notulec der ürijtc vrrgAdering wordeo TDorgelecen n üe Voorjiilfr ttlt mede dit aoor GfievotMrJe St tsn c n ftoedpcltMBrd bet m kobier der pi directe belaBling diin l 187 eu bet rudibealalt tot wyiiging der gemrmtebrgroutiag voor 1879 Notificatie liigikomen rijn En brsluit T n 5edrpntefrie Staten betreffende den onderhond D den weg genumd de Karnemclksloot Notif Dene niMi e vin den beer H J Steenbergen kennis gevende dat Woeuadag 24 Uec do opvnbare gyranaaliekUa plnata heeft met oltnoodiljing aan de rnadaladen daarbij tegenwoordig te ïijn Notif Een Tooratel Ttn B en W IM Viijiiging der gemeenteWgrooting dienul 1879 Ter visie Een voordrncbt voor liut wnderwijxfreB aan de Ie burgerschool voor miiBjea D4arop komt voor mej £ II C C Meerten alhier Ter viaie eo benoeming ift een voljzende vergadering 6 Ben adrea van den K rkeraad der Chr Oer Gemeente verroekende het voontel tol verplaatsing er kramen naar den Katteneiflgel met aan te nemen en ooj daaman niet kan worden voldaan die althans niet te piaulseii vuur de kerk van genoemde gemeente 6 Een adres van den heer A i de Rnitrr verrnekende hetheratellen der kade van hel do r hem van de gemeente gibunrde land nit te wogen stellen tot het vuorjnnr Op voorstel van den vooraittcr wordt dit dadelgk behandeld en voorla toiaUmmcml daar op beschikt 7 Een adrea van den heer i Hannik veiriïekende ontgingals bnlponderwijrer Wordt eervol verleenil tegen 1 Pebrnari