Goudsche Courant, zondag 28 december 1879

N 2393 1879 Het hoofdstuk van onvoorziene uitgaven werd daarna zonder discussie aangenomen Bg de behandeling van de wet op de middelen vond de heer de Brugn nog tgd om over de belastingen der toekomst te spreken hg dankte den minister voor zgn verklaring dat ook de indirecte belastingen haar deel in de belastingverhooging zullen dragen De heer van Nispen verzocht zoo spoetlig mogelijk in kennis gesteld te worden met het belasting plan van den minister ook vraagt hij een overzicht van de opbrengst der successie belasting nadat ook nog de heer van Delden op het bestaand tekort gewe en had werden de algemeene beraadslagingen gesloten Door den heer van Eek werd aangedrongen op de afschaffing van het patent voor procureurs door den heer Elout op de afschaffing der staatsloterij waartoe de minister den tijd nog niet gekome i acht hoezeer hg met die afschaffing is ingenomen Met algemeene stemmen werd daarop de wet op de middelen aangenomen Vervolgens kwamen aan de orde een wijziging der Indische begrooting voor 1878 die zonder discussie werd aangenomen en een aanvrage tot bekrachtiging vau Indische credieteif boven de begrootingen der drie laatste jaren noodzakelijk geworden door den oorlog in Atjeh dus nog eens Atjeh in deze zittingperiode althans de heer Rutgers meende dat het geheele beleid van den oorlog weer ter sprake gebracht kon worden 1 Aan wien de schuld vroeg hij nu die niet bg den gouverneurgeneraal geiocbt h a worden De I voorzitter meende dat geene algemeene beraadslagingen meer te pas kwamen na eenige discussie met den heer Rutgers zag deze op I een voorstel om hem het woord te ontnemen van verdere di cussie af Nadat de minister beloofd had zulke voorstellen vroeger in te dienen en eene woordenwisseling had plaatsgehad over het openbaar ranken der stukken nu de oorlog volgens de ministerieele verklaring geëindigd was werden de credieten met algemeene stemmen goedgekeurd Nadat een motie tot uitstel van behandeling van verhoogingen op de begrootingen van koloniën met 30 tegen 21 stemmen was verworpen werden ook die ontwerpen met 49 tegen 2 stemmen aangenomen Daarop is de kamer op reces gescheiden om waarschgnlijk half Februari weder bijeen tekomen Reeds zijn door de eerste kamer verschillende kleine wetjes goedgekeurd Van de begrooting werden voor het nieuwe jaar alleenHoofdstuk I dat der nationale schuld en de wetop de middelen iii behandeling genomen engoedgekeurd Voor de andere hoofdstukkenontbreekt de tgd Moesten op de een of andere wijze geen maatregelen beraamd worden dat het inogeli k was om bij tijda met de behandelingvan de begrooting gereed te zjjn en zoo te voldoen aiin een gebiedend voorschrift der grondwet L Donderdag 1 Januari zal DE GOD DSCHE COURANT uithoofde van den Nieavjaarslag in plaats van des avonds in den middag worden uitgegeven Advertentiöa voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Woensdagavond 5 ure Men wordt attent gemaakt op de bij uitstek geschikte gelegenheid om in dat nr HEÜWJAARSWENSOSSK te publiceeren Uegroollniiisilisciissicii 1 De laatste dag v n het belangwekkende debat was niet di minst drukte Niet slechts werd de begroeting VM koloniën eu de wet op de middelen aangenomen er bleef nog tjjd over om verschillende kleine wetjes aan te nemen waannede de werkzaamheden voor dat deel der zitting geëindigd waren De Tweede Kamer is voor eenige weken op reces gescheiden om kracht te vergaderen voor het onderzoek van het strafwetboek dat na het reces aan de orde zal zijn Twee leden zullen met terugkeeren De hh van Tienhoven n Elout hebbeu bun mandaat uedergelegd de erste Omdat de werkzaamheden van 7 gn nieuwe betrektiing hem geen gelegenheid geven zjjn mandaat naar bebooreu te ver viiTlen de tw iêarglBïr t n vji Wt iu i g B St J mi ontmoedigd VVus hg met jeugdig vuur opgetreden zfln hoop vestigende op de mannen die door de keuze des kuiiings tot het bestuur geroepen waren een van Lijnden kon immers zyn verleden met verzaken van een Six mocht hy de beste verwachtingen koesteren en nu geen der grieven van het volk Gods is weggenomen het gemoedsbezwaar tegen 8chutterlnken Zondagsdienst uitgezonderd geen hoop bestaat om iets te verkruisen ter wegneniing van de schoolwetgrieven Élout guat heen den strgd aan andereu overlatende Het debat over koloniën werd nog door diea afgevaardigde geopend om Nederland op ziJn tekortkomingen te wijzen in zake de uitbreiding van het christendom in liidië hg wenschte maatregelen om het opium verbruik I tegen te gaan en ook uitbieiding en aanmoediging van particulier landbezit ontwikkelii g van landbouw en daardoor meerdere werkzaamheid Door den heer Keuchenius werden twee punten ter sprake gebracht Borneo en de verhouding der Nederlandschc en Indische financiën Omtrent het eerste punt drong spreker aan op krachtige handhaving onzer souvereiniteitsrechten en op een nauwkeurig ondci zoek raar alle staten en staatjes in den Archipel die onze soavereiniteit nog niet eikend hebben om daarmede alsnog verbonden te sluiten ten einde volgende quaestiën zoo mogelijk te voorkomen Even uitvoerig besprak hy het verband der financiën hi erkende de noodzakelijkheid dat Iiidië bijdroeg in de kosten der Nederlandsche huishouding een vaste b jdrage kwam ook hem bilhik voor maar tevens wilde hij krachtig de pariiciiliiTe industrie in Indië bevorderen door de oprichtii g eener nieuwe raaatsohappi waarm de staat deel moest nemen om den landbouw te bevorderen Spreker drukte de hoop uit dat de koffie ons door meerdere opbrengst en hoogere prezen ongeveer 30 millioen in 1879 meer zon opbrengen dan geraamd was Om nu met geheel over hot onderwas te zwijgen hoopte hij dat een gedeelte Markt A 132 alhier heeft de eer te berichten dat hg H E D E N zijnen WINKEL GEOPEND heeft in TAEAE EN SI AEEN door goede kwaliteit tot billijke prijzen hoopt hg ieders gunst waardig te worden Gouda 24 December 1879 302 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 12 JANUARIJ 1880 il 95iR0TTERDAMSCBNIEllWSBLAD2 25 BUITENLAND x Uuilciilandsch Overzicht Men vcr acht heden de oplossing der ministerieele crisis in Frnuknjk a mnpele bespreking schijnt toch de heer Freyoiuct zich bereid verklaard te hebben nis voorzitter van den niiniaterrnad op Ie treden In dat geval heeft hij zich zeker gevoegd naar den weiisch vaiï den president Orévy en aan de groep der Vnion Rc pMicaine Gainbettislen een minder aandeel in de ministerieele portefeuilhs en oiulersfcretjrisschappen tocbtdeeUl Waarschijnlijk is het aqiihlgven yan Waddiiigton buiteul zaken Tirard Mi © 08 1 95 ROÏTERDAMSCH NIEUWSBLAD 2 251 ADVERTEWnfiN BELEEFD 7EBZ0EE Degene welke eeü paar SCHAA TSEN uit de Sociëteit Ons Genoegen heeft mede genomen en de zyne heeft laten hangen wordt beleefd Terzocht deze te laten ruilen GEVRAAGD EEN NET P G niet beneden 16 jaren welke bekwaata ia kamers te doen en een burgerpot kunnende koken en minstens één jaar in eene dienst geweest zgnde Loon ƒ 80 Brieven franco onder No 368 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw POST van der BURG vraagt tegen 1 Februari te Gouda eene Tweede Meid geschikt om met Kinderen om te gaan Adres in persoon of met franco brieven Peperstraat K 73 STABS MESSDHOOL INSCHRIJVING van LEERLINGEN voor de STADSMÜZIEKSCHOOL op Zaterdag den 27 December 1879 des namiddags van één tot drie nten in het gebouw Akti Llgi Vereischten voor de toelating zjjn a de leeftijd van negen jaren en b vatbaarheid voor bet ooderwgs waarvan ten genoegen van dén Onderwijzer moet blijken Het aanschaffen van instrumenten is voor lekening van den Leerling Bet SCHOOLGELD bedraagt Toor het Onderwys op de Piano 20 per jr in de Zang 5 op eenig strijk of blaasinstniment 10 in de beide laatste afd te zamen 12 Ouders of Voogden worden indachtig ge maakt dat na de inschrijving geen kinderen op de Stads Muziekschool meer zullen worden toegelaten voor de volgende inschrijving welke in de maand DECEMBER 1880 zal worden gehouden Tevens INSCHRIJVING van ELÈVES voor het MUZIEKKORPS der dd Schutterij alhier san wien een Instrument door het korps verstrekt wordt Namens de Commissie van Toezicht over de Stads Muziekschool F HARTING Secretarie üPëMarë VERPACHTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op MAANDAG den 29n DECEMBER 1879 des namiddags ten 1 are ten Raadhuize aldaar bij enkele inschrijving voor den tyd van drie of zes jaren ingaande den In JANUARI 1880 te VERPACHTEN Hen stuk LAJfD gelegen buitendijks aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk onder de gemeente Gouda bjj het kadaster bekend in Sctie F no 1016 en 1250 volgens hetzelve groot l Hectare en 51 Aren De voorwaarden liggen dagelgks de Zon en Feestdagen nitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie terwijl de Inschrijvingsbilletten op zegel geschreven geteekend en gesloten den 29 DECEMBER 1879 des middags vóór 12 ure op gelegde Secretarie moeten zyu ingeleverd I AT10i ALE M ILITIE PLAATSVERVANGING NDMIERVERWISSELING De ondergeteekenden P W CE JONG J de JONG Jr kantoor houdende te Breda en Ridderkerk brengen tej kennis van belanghebbenden dat zg even als vorige jaren hunne kantoren hebben geopend tot het sluiten van overeenkomsten voor de bezorging van PLAATSVKRVAi GEUS en NÜMME IVEIIWISSELAARS voor de lichting 1880 door het geheele Rijk Bg het sluiten der contracten verbinden zij zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervangers eu Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttgd in geen opzicht worden bemoeilijkt zoodat niet alleen de verantwoordelijkheid volgens art 61 der wet van 19 Aug 1861 Stbl n 72 voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zg ook tevens den opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrijstelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van drie Broeders door het sluiten v n één contract voor alles vrijgewaard zijn Wat de betaling der te sluiten overeenkomsten betreft ook te dien opzichte worden bjj zekerheid van de weivoldoening de meest gemakkelflke wijzen toegestaan zoodat die öf in gedeelten öf in eens öf dadehjk öf eerst nadat de loteling van zjjn verantwoording is ontheven öf na geheel volbrachten dienst en alzoo ua v f jaren worden geëischt Bg genoemde firma zgn voor belangstellenden ter inzage veertig gesloten overeenkomsten met Deelnemers voor de aanstaande lichting 1880 P W DE JONG J DE JONG Jr Breda Ridderkerk October 1 879 Inlichtingen zgn te bekomen bj de Agenten van genoemde firma THEUNIS van WIJNGAARDEN te Hendrik Ido Ambacht A de LOOIJ Koffiehuishouder te Oudshoorn en S BOOT te Gouda Een der leden der firma of een der agenten doorons aangewezen 2ullen tegenwoordig zijn Maandag te Gorinchem in het Koffiehuis de Beurs bij den Heer BRËSSER Dinsdag te Rotterdam in het Koffiehuis Café du Commerce bjj den HeerSCHUOORS Donderdag te Gouda in het Hotel de Zalm bg den Heer VOS Vrijdag te Dordrecht in het Nederlaudsch Koffiehuis by den Heer ZAHN De ondergeteekeude EWOUT van dek KLEUN fabriekant wonende te Gouda verklaart bij deze als dat hij voor de lichting 1878 een CONTRACT voor PLAATSVERVANGING heeft gesloten met de Heeren P W en I de JONG te Ridderkerk en dat door die firma nu reeds de derde plaatsvervanging zonder kosten of de minste aarzeling is gesteld zoodat hii genoemde firma in ieders gunst mag aanbevelen E VAN der KLEUN Katteiisiugel Q 111 t tr PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS kunnen dadelijk aan J genomen worden bfl S BOOT Spoorstraat te Goudxi nruivcii Uorsthüiiig mt Maim rerenomeerd en aangenaam huismiddel bn HOEST HEESHEID VERSUJMING BOSTen KEELPIJN BLOEDHOEST HOEST bg KINDEREN duizendvoudig sedert jaren als zoodanig erkend RIDDERKERK 3 Mei 1870 Mijnheer Het is mfl een waar genoegen ü te kunnen mededeelen dat myn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een slijmhosst en korte ademhaling na het gebruik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DRUIVENBORST HOMG volgens de daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing Zijne eetlust heeft hü daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN ROTTERDMraïlEDWSBLAD vei clMjiit dagelijks uilgezondfrd op Zon eu Feestdagen ABONNEMENT voor Rotterdam f 1 95 buiten de stad 2 25 Alleen echt verkrijgbaar io flesschen van twee Gniden een Gulden en 05 Cent voorzien van nevenataand fabriekstempel te 1 o ti B l l o s Cl Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bji J D den Hartof Oudewater hg F Jonker Ideiiburg lu het volgende kwarlniil wordt nan de Hbonnés van het UotterdaniSCh I ieuwbblad ula premie uungebodeu De Faiuilic MÜLLER BE LMONTE Roman van Dr JAN TEN BRINK Wie zich met 1 J inuari a s op het Kotterdamsch Mieuwsblad abonneert omvangt de tut tlien datum verschijueuiie nummers r A t i s Proe nummers Jranco en i ralti Alle lichte rhumatische aandoeningen worden na een kortstondig gebruik van de Abshaubbin s of Anli Hhuniatlsche Watten herstt ld alsof zjj nooit bestaan hadden Prijs 30 et per pakje met gebruiksaanwijzing Hoofddepot bö A BREETVELT A te Delft en verder by f B Verheul Oudewntcr A o Hüfkfl J vnn lorp Zuitermetr A KauliDK Alpticil J B Ë C L hluttiliaii BodegraTen K Ooiterlinjf HflRatrecht T A inn DETH Roiid Mej Ie eil ItoBiiiuii Ouutln r W den Lil Sclioonbaven A Fniis ZoTeiihuizen M J Uuudkudx Hoikuop O Hougcndijk Cupille S v n dtr Kruals Bleij ijk IWi d O Wilhelinii Woerden Q JtJDA DttUK VAN A ÜHINKJIAN Zoiidag 28 December GOUDSCHE COURANT en Adverlentieliiad voor Oonda en Omstreken dier gelden eer zon gebraikt worden om de 1 plaitloonen in Indië te verhoogen dan om hier de meerders kosten voor het onderwijs te dekken Eindelijk klaagde hij nog over de tegenwerking die de zendelingen van de zijde der ambI tenaren gedurig ondervinden Daar het gesprokene ov r het geheel oude quaestiën betrof beantwoord de minister slechts I enkele punten Hg wees ei op dat de toestand in Indië over het geheel bevredigend kan genoemd worden dat de lan ouw zich uitbreidt en dat Nederlandsche kapi Ien meer eu meer hun weg naar Indië vinden De schatting van de meerdere voordeelen der koffie achtte de minister zeer overdreven Gaarne wil hij het misbruik van opium bestrijden als hem slech s afdoende middelen ter overvleging gegeven worden worden de zendelingen èoms tegen gewerkt zij zijn daarvan dikwjjls zelfen de schuld omdat zy niet zelden de tolkèi zijn der misnoegden en ontevredenen die hetÉemeentelijk bestuur bemoeilijken Den zendingsvcenden gat de minister den raad iemand naar Ini ë af te vaardigen als hoofd der zending m wien men volkonieu vertrouwen zal kunnen stellen De verontwaardiging door den heer de Jonge bij een vorige discussie betoond wegens de redevoerfeg van den geiier ial van der Heijden bij de inwfiding der moskee te Kotta Kadjah acht de minister met gemntiveeid Ook anderen hebben recht Op eerbiediging hunner godsdienstige begrippef Ten slotte de zaken in Atjeh besprekendêj bracht de minister I hulde aao deu Goo et ilM Seneraal van Indië die onder vier afirlMeleml miBisters de zaken van Atjeh bestuurd heeft op een wijze dat hij nu de voldoening mag smaken d it naar alle aanzien de oorlog geëindigd is De heer Fransen van de Putte verklaart dut Nederland best de vergelijking met Engeland kan doorstaan wat bevordering van evangelisatie en bestrijding van het opmin verbruik be treft Omtrent Borneo randt hg de uiteiste 1 voorzichtigheid aan voor Atjeh acht hij het militair gezag nog te verkiezen boven een burgerlijk bestuur Ten slotte verzocht hg ophe fing der geheimhouding van stukken vroeger betreffende den oorlog door de regeeriug aan de kamer overgelegd Nadat de minister nog kort beantwoord had dat aan de Indische regeering bevolen was niet met overbaasting de verandering in Atjeh te bewerkstelligen en op voorstel van den heer Lenting de discussion gesloten waren werden eerst de West Indische begrootingen en vervolgeus de begrooting van loloniën met 59 tegen 1 stem nangenouieii De h er van Houten stond weder alleen Twee verzoekschriften lokten nog discussie uit Een van de ingezetenen van de gemeente Ubbergcn omtnnt ouderwaterzettingen werd in weerwil van het protest van den heei van Kerkwijk ter griffie gedeponeerd een ander van ingezetenen van Nieuw Amsterdam omtrent wederrechterlijke handelingen vnn den officier van justitie te Assen in het geschil ontstaan over het gebruik en het bezit van de kerk der afgescheidenen aldaar werd op voorstel van den heer I Lieftinck naar den minister gezonden ter verkrijging van inlichtingen in de avondzitting werden zonder discussie aangenomen de begrooting van het domeinlonds en het ontwerp tot onteigening ten behoeve van een spoorweg van Groningen naar Delfzijl De conclusie om den minister dank te zeggen voor het verslag over het armbestuur over 187Ü werd goedgekeurd met 29 tegen 28 stemmen vercenigde de kamer zich daarna met een voorstel van den heer van de Putte om de discussie over een verzoekschrilt van den kapitein van de Spiegel uit te stellen tot na het reces M