Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1880

880 De nitgave dez ir Couirant geuchledt ZONDAG WOËNSOAia en VRIJDAG In de Stadgeschiedt nitgare i i den rond van DIh dAG donderdag en ZATERDA De prgs per drie maanden ia 1 75 frinl pef post 2 InDè inzending van artvertei tiei kan getcbieden tot ééa uur des namiddags van den dag der nitgave T7 Ee iiem jede 1 jftat Ie n M b jaar li t voor ons zal het ver 9 ona heeft on boDden zal het uheiden jWenschen Terrnllen zal ht een ioc i jaar igli NiuniMd kan dïfe Tragen beèntwoorden jrg logen iRaen1 wy ntogen ait het verledene geolgen iifleideii tut Ziekerlieid kannen wjj niet omen Wjj mogen wenscben uiten de verulhng dier weniK hen te reraekeren ligt meeatal oiten ena bereik tal van omstaudigheden onnen de naawkeurigate berekeningen doen alen Wtj mogen wenschen dat het de atad onzer Inwoning en hare omgeving wel moge gaan inj mogen onze krucliten aan de bevordering Ier wcAvsazt van itMl en laad w ie boe iüifi U schieten die krachten te kort hoe dikwjjla Ivordt bet weUlageu der pigingeu verhinderd loor omataadighedeA geheel van ona onaftaukelyk Den Gemeenteraad weuichen wg kracht toe m de belangen der gemeente naar zgn beate iveten te behartigen en zoo moge bjj alagen ni die quaeatiën voor onze gemeente op te oaaen die aedert Inng op oploaaing wachten tt waarbij gezondheidstoestand in onze geleente ten nauWijte betrokken ia Moge in het geheele limd het geachokte verronwen heratelu worden en de nijverheid zich 1 epii hernieuwden bloei verheugen niet door unstmiddelen niet door maatregelen die op en duur achndelyk en onhoudbaar zyn maar oor het toenemen van de vraag naar de roclucten onzer m iverheid handel en nyerheid kunnen en nmeten elkander helpen ercenigd kunnen 74J de tegenwoordige maluise iien ophouden mojre dat door allen begrepen orden en gec n heil gezocht worden op wegen uar dit niet te vinden ia Waa de toestand van Europa in het afgelopen jaar niet bemoedigend getuigde allea n onderling wantrouwen van harte hopen ij dat het nieuwe jaar daarin vjrb teriiig znl reugen en dat dit waiilrojiwen door weiwiliidheid jegens elkander zul vervangsn worden oe kan echter die welwillendheid ontluiken l i oorlogsbegrootiugeD die geheel in atrijil I n met de wenschen der bevolkingen Geen lk wil strijd allen wenschen vrede zal door regeeringen iian die wenschen worden tegeT et gekomen in dit jaar een begin gemaakt i orden met de vervulUng der wenschen van fcn die aedert jaren vruchteloos op ontwapeing aandringen zal gebroken worden met de ersohappij J gfweld waardoor uog poit iets goeds is tot stand gebuiclit Aan vrede heeft Europa dringend behoefte oge het jaar 1880 een vredejaar zijii mogen de laestiën die vorsten en volken alsnog verdeelen p vreedzame wyze beslecht worden moge ecrpch heerschzucht het hoogste woord langer ceren maar by allen het ivu uaohtig volks r n I N 239Ö VrUdag 2 JliiBuari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oin rekeo ADVEBTKNTIÊN worden geplaatti Tan 1 5 regelg 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaateminte Afeonderiyke Nommen VUF CENTEN 1 80 deeren der hoofdstad zorgen kij onderscheidde licb toen bijzonder door ijver en vindingrijkheid I e geheele miuisterieele crisis was begonnen omdat de union rdpubliume Waddington en Léon Say it het kabinet wilden weren Waddington beeft geweigerd gezant te Londen te worden en hij ea Léon Say trekken zich beiden in het ambtelooie leven terug De republikeinachedagUaden cgoffgingenomen roet het BieuKc Ministerie Zelfs het fonrnat de DtlmU dat aan de zg de van het linker eeutram ataat is tevreden D nieuwe ministers zegt dat AJad zijn allen raanwu van verdienate ea bet paUiek zal hunne beooeming met vertroawen vernomen De overwinning door geneiaal Koberta op de Aighanen bevochten blijkt volkomen te sgn geweest Terwgl de rrrlieien der EngeMien wonderlfk gering waren moet hun vuur onder den vganil erne groote slachting heobea aangericht loodat de grond nmdoia de Shirpur bezaaid was aui lijken Wij weten thans ook dat Gough met zjjiie brigade te Kaboel is gearriveerd De oflicirele tel ramraen van Roberts en den Onderkoning meldden het volgende Reed op Maandag den 22n begonnen de Afgha nen ho el nog zonder zamenhang de Shirpur te bestaken en Roberts vernam dat er den volgenden dag een algeraeene aanval tegen hem ondernomen worden Inderdaad rnklt Dinsdagoehtead ten 6 ure de vijand een 000 man sterk van drie kanten tegen het Britsehe kamp op Roberts deed mtl geschat en paardenvolk een ailval en dreef onweerstaanbaar den vgand voor aek heen Hg bezette eenige oostwaarts gelegen dorpen om Ooagh in de gelegenheid te stellen tot anverhiaderd avail ceeren Woensdagoohtcnd had de teieeidging Umaohen de beide generaals plaats Men vond toen dat de vgand die zich binnen Kaboel ttruggelrokken had slichta enkele nren daar h id vartoefd en gedn rende den nacht gevlucht waa Roberts dacht s namiddags van dienaelfden dag de stad tn de Bala Hissar te bezetten indien hij namelgk de sekerheM verkreeg d it zgn troepen geen gevaar liepen van het springen van mgnen Luiden eei telegnua den t9sten aan de Dnüj Nt bad Roberts de Bala Hisaar bezet Hrt vallen van aneeaw had het verder natettea van den vgand verhinderd De Kohistani s en Ixigari s waren geheel verstrooid en hnnue hoofden warea oneeuig over de verkiezing van Jakob Khan s ou tslen zoon tol Emir Aangaande het versohrikkelgk spoorwegougelnk tengevolge van het instorten van de brug over de Tay zgn nadere berichten ontvangen waaruit bigkt dat bet aantal slachtoffers 90 bedraagt Niemand is gered Ëen onderzoek van overheidswege ia gelast De Servische regeering heeft den uitvoer vaa granen verboden De Skupisokina heeft een millioen irank toegestaan om de noodigdeuden te helpen BINNENLAND belang het doel zyn waot ar door allen gel gtre M wordt D4i zal het jaar jiat vjj zyo ingetreden welke rampen ook mogen diMgen eagelukkig jaar zgn omdat dan de liecbife grdndalagen gelegd worden van da wrivaart aller volken M die Vrenach nog een ototHc ia de tegenwoordige maatachappg nog niet i p voor overtuiging kan het rawe geweld neg aietgemiat worden ieder moge dan zooveel a hem ia in eigen kring werken om het idea der vrienden van den algemeenen wereldrrecll te verwezenlgken niet alechta wy alle volke hebben bg die verwezenigking het hoogste belang het ia geea bijzonder belang voor bet e ne of andere volk het ia het belang der geheefe menachheid 1 Vrede op aanle mog het de leuze wordenvan voraten en volken m ge het ingetredenjaar bet igoa bydntgentati n ezenlykingvaBdien wensch dan zal het met recht een gelukkig jaar voor allen genoemd kannen worden Zoo zy het L BinTENLAND Itullenlaudscli Overzicht Zooalt wfl onder de iaatale berichten van on vang nr ttOf kouden vermelden heeft Fraukrg k een uieuir ministerie Orévy heeft er ten laatste in toegestemd de beeren Wiiddiugton en Léou Say te laten guiiu en met Gambcllislen het uiiniaterie te versterken Vun hel vroegere kabinet ayu gebleven d heeren de Frcy eiiiet Lepere Janré uibcrry Ferry Tirard en Cu chery Zy alleu behouden hun portefeuille liehalve de president iniuister die de portefeuille vuu builen Uiidsche taken overneemt en aan den nieuw be nuemden minister Vurroy de portefeuille van openbare vrerken afstaat D heer rroy behoort lot de ünioiê ripnUicanu hg is iid der linkerzyde in den Senaat en is ingenieur vaa beroep Tot 1870 raa hg deskundig directeur van deu Straataburger spoorweg Als minister van justitie trenlt in plaats v u den afiredcnden de Royer een ander lid van Oambiiu s Union refuiheaine op nninclglc de senator C iiat Ia tegenoverstelling tan iqn voorganger wil hg ua ir men gelooft de rechters en aiubteniireu die de rcpub iek beoorlogen afietten Citiot is een der mniineii die door den coup d élat getroffen werden Tg iens deu oorlog vergezelde hg de gedelegeerden Ier regeering als sicrcians vuu biunenlandsche zaken naar Tours en Bordeaux en nam tegelgk met Uam betta igu ontslag In de kamer behoorde hg tot I de uiterste liukengde Xiater werd hg met 3U5 stemmen verkozf n als een der 7 5 ouafJEetbare senatoren De minister van oorlog Farre is een der vertrouwde vrienden van Oambetia dooh ia veel ouder dan hg daar hg iii 1816 geboren is Hg was laHlstelgk genrrrfal van de 14de afdeeliug te liyon Ill den oorlog streed hg ids chef van deu staf onder nrtijnk i i lami geiieranl Bourbaki e de heer Thiers benoemde hem tHJU 1 Jaanan 1B8U tot direoti ur der polyleohnisolie school Bg het Kantongerecht te Gomia werden ia Ut IV iiituwe ministerva fiiiantieii Miignin is ook jaar 1879 415 straliaken behaideld Zmntig ftrptii Ier republikeiiisfihe seuntoreu Voor en tgdecs sonen stonden tereoht egeus overtreding vau de het bekg van Patgs moest hg voor het pprovi u et op de cht eu viascherij