Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1880

I I T f fan hen wpr ten vrlje sproken ÏWd persuuen werden u l oordeeld wegens overtreding Mx dti net op de iuu eu eu gewiohteu Dtus Kfsouea dieuiien by Z M den Kuniag ceurequi9t om gratie in ter rtrkrijging ran gtheele of gedeeltelijke kwijtschelding vitu de hun door hel Icautougerecht opj elcgtHï itraf p hunne reqiKsten werd u uiistig beschikt Poor de heeren jhr F de Casembroot A W Kjcler van Wissekerk mr J Heemskerk Az nir J L defiruyii Kops M D iittnf vtia Limburg Siirura N MacLeod en jhr mr W n Kappard is em circuhiire veraonden met het doel om aan den militai tu oiTiflgnmerueur vau Atjch Knrel van der Heyden een naliunnal bigk van erkentelijkheid en hulde le even Bg genoegzame iui temmiug stelten zij stoh voor eene vergadering te belegg n tot het kielen van een bestuur en het verder beramen van de uoodige maatregelen om de natie tot deelneming op te wekken Het denkbeeld heeft de goedkeuring van Z deii Koning weggedragen By de Dinsdagmorgen te Montfoort gebonden aanbesteding van een stoomgemaal voor het waterschap Heeswijk uaby die geineenie is het iniusl ingenohreven voor de machine van 9 p k doorCosijii eu Co alhier voor 5990 De iusohrijving is gegund Voordein ons blad meermalen besproken beweging over het oprichten van een ondersteuningsfonds door oiiderwyzers heeft den 29u December te Utrecht eene vergadering plaats gehad Niettegenstaunde het ongunstige weder was een ÖOtal onderwijzers opp pIcomeu Na bn edvoerige discussie werd met algemeeue stemmen besloten geen ptiitionuemeut uit te lokken en de volgende conclusion aangenomen 1 De vergadering acht bet noodzakelijk dat alle ouderwiJBers zich aansluiten bij de levensverzekcrnigsranatschappy van het Ned Oud Genootschap 8 De vergadering acht het noodzakelijk dat d oaderwyzers zich vereecigen tot het vormen van een oudersteuniugsfonds 3 De vergadering acht het wenschelyk dat het N O G zich belaste met de oprichting van bedoelde vereenigiog en besluit zich tot het Hoofdbestuur Tan het N O G te wenden met het verzoek daartoe op hare algemeene vergadering voorstellen te doen Ëene vroeger te Amsterdam gehouden conferentie W is oorzaak dat reeds staande de vergadering kon worden medegedeeld dat het Hoofdbestuur gnustig dacht over de opHchtiug van bedoelde vereeniging en de aauslultiug er van aan hare levens rerzekeringsmaatschappij By de ov rv egtng iu de afdeelii gen der Tweede Kamer van het wetaontwerp totiustelliug eeiier post paarbank kon de meerderheid der leden zich vereeniMu met het begiu el waarvan bij dit ontwerp wordt 3 gegaau Anderen daarentegen bestreden het terwyl er voorts waren ook ouder de voorstanders die in hat wetsontwerp self een bewys zagen dut auu etue be hoorlyke regeling dezer zaak moeici ykheden verknocht vareu eu zich dua hun oordeel daarover voorbehiehie Ten voordeele van het wetsontwerp werd aangevoerd dat bet sparen niet licht te zeer kan worden bevordenl en gemakkelijk gemaakt Het openen vau iU£er geUgenkeid om spaarpeuningen in te brengen werkt dadclyk op het toenemen vau de besparing zelve Aan dergelijke dgemetne en voortdurend opentUi tde gelegenbedeu heeft Nedorland behoefte AlImu het Kyk is iu staat daaraan te voldum Anderen daarentegen voerden aan dut de posterijen reeds zooveel te verrichten hadden dat uiet tot haar eigenlijk gebied behoort eo zouden daarom hun slem aau het ontwerp weigeren De spaarbtiukcn moesten volgeus hunne meeuiug aan foet pnrtieuliirf inilialitf worden overgelateu Door velen werd echter betreurd dat de Kegeering het wetsontwerp betreffende kosteloose overmakiug vau spaarpeuningen doordepostery en had ingetrokken Uit Krimpes a d Lek wordt gcmtld Iu de vonge weck werd door het geuzenkorps Pro Pairia alhier een ysftest gegeven Het bt stond in ringsteken hetwelk naar verkiezing op schaatsen of in een slede zittende kou geschieden Het korps begaf zich iu ooetuum ten 2 ure des namiddags met muziek aau het hoofd uaar de sierlyk met vlaggen versierde baan Ofschoon het weer met zeer guastij was uam de wedstrijd op dea bepudlden lijd een aauvang £ r waren 8 pryzen hoofd ikelijk utt kteediugstukken bestaande uitgeloofd Aau dt zen werd door 47 medediugers declgetlomen Ook de armen werden niet vergelen Kr werd ruim 50 iu de bus onivaug iK De uitreiking der prijken had iu pi Suotri ilfclokaal plaats met een loipt sselijk wüurd van den kapitein den heer A Bougaerdt B Uct hoofdbestuur vau bet Nederl mdsche Typo grnfeuboD l hteft iu tijn laatste jaarvergadering be sloten tot oprichting van een Ondersteuningsfonds vuor oude vtiu dagen of duur ongelukkige omstandi edeu buiteu eigen schuld voor arbeid ongeschikt gewardeu gezellin Tot bereiking van d t duel heeft bet Bestuur een circulaire verzonden waarin een beroep wordt gedaan op de medewerking viin nlleWelge iiiden fn deu lande door het verzoekeu vin eeu jaariyksehe dunalie of een gift iu ééns Zeven hoofdonderwijzers te Arnhem hebben zich berenl Verklaard op uitnoodigiug der afd Arnbein van Folltêondtrieijg eene proef te nemeu met de scboulspaarbauken Bi €A Haard bevat een nfbeelding van de kon Ned fabriek van gouden ei zilveren werken te Voorsuhuten en i portret van deu siicli l r wijlen den heer J M vau Kempen Wy vernemen dat tegen H A Theu Bergh gewezeu directeur der Rolterdam he Haudelsvereenigingdoor de rtotitbank te itolteniam rtchlsingang met bevel tut gevangennefniirg IR verleend wegens vnlsch beid iu geschrifte vtïtschr bulnnsen en dut bij opveizojk onzer Hegeenug Dinsdag te Dresden is gevangen genomen Zij uillevertng is bij de Saksische Hegeering aangevraagd eu zal zeer zeker binueiikurt wurdcu toegestaan Wurdl du bter TheuBtrgh uitgeleverd dun zal luj voor het gerechtshofte s Hage moeten terechtstaan fad In de Friesche Courant wyst dr Vitus Bruiusmaer op dat de kolom tfkcrkgLMOutschap op de Ujsteuter invulling vuur de 10 jarige volkstelling een absurditeit zou E n indien er in waarheid volkomen schcidiug van Kerk éu Staat ten onzent bestond j ihai sniet nu die scheiding slechts eeu praatje is kanhei voor den Staat nuttig zyn te weU ii aau welkgedeelte vhii de bevolking de gehleltjke uitgaven welke hij zich voor jeder kerkgeiiojisuhap ufzondtrlijk getruost ten goede komen Maar dau moet de kolom Kerkguuootschap ouk naar waarheid wor leu ingevuld dan inueten zij die zich 8 dert liiug vanelk kerkgenootschap hebben losgemaakt voor zichen hun uug jeugdige kinderen de kolom invullen fygeen dau zal blijken dat er zeer vtleu zijn diemeeueu dat mm goed kau ijn zonder kerkgenootschap en dat t heil van het meusohdoin niet van de Kerk te verwachten is m Beriohteu uit Ojira Q nu 6 D ic melden dat aldaar de tljdiug is ontvangen dat de Engelsche stoomboot Pico op reis vau Maracaibo derwiiarls een lek bekomen heeft Het vaartuig bevond zich op 30 uiyleu lan de kust eu het vvtder wus zoodanig dat er inüeieltjkbeid ett gevn u bestoud om de p issagiers en het scheepsvolk in de buuteit te kunnen redden Men stoomde echter naur de kust met alle kracht en kon het vaffrtuig eii di lijk op strand zeilen waardoor het gelukt is een gedeelte der lading eu W tl veel luter is het leven van allen die zich aan boord bevuuden te redden Ileohtstreeksche beriohteu uit Zuid Afrika door het tiU luidegedeeld melden dut de verovering vnu S cocoeui s sterkte eeu gunstigen indruis op de iuboorlirtgeu het ft gemacikt Vulgeus geruchten zou de generaal WolseUy nu spoedig uaar Kurupa terugkeeren doch somniigtu besehouwen dit als louze geruchten om de bueren iu de TraLsvaal te versohalken nuu sprak zelfs van verstefkingeu uit Kiige land tnet htt oog op de Trauivaal Iii Natal verlangde men meer eu meer eeu zelfstandig bestuur De geiieranl Wulselfy heeft den Oranje Vrystaat alleen gevraagd hem zuo noodig hulp te verleeuen om onfier de inboorlingeu orde te houdeu vau eens confederatie is geeb sprake deze is blykbaar zeer op dl 11 achtergrond geraakt Op een der vijvers in de Dierganrde te Berlyn mengde zich voor eeuige dagen onder de schaat eurijders eeu jongmeiisch die zich gekleed had alsof het een sntkbeete dug in Juli was Hy droeg een witten broek een liunei jasje eu een stroohoed eu in dat luchtige kostuum ried hij tot niet gering i ermaak der overigen eeu halfuurtje rond Eindelijk verliet hy de ijsvlakte en wikkelde zich toeu iu eeu ptds waarmede een bediende hem stond op te wachten Het bleek later dat bet om een weddenschap te doen was geweest die het jougmeuich echter boogstwanrsehijulyk aau zijne gezondheid duur te staan zal komen Uit nifl wordt Vi iUr een geval van geweldadigc wegvoering van ilu aanzienlijk heer zekeren m irkies Mariucci iii C dabiie gcmtld de roovers eischen lOÜ OOO duk iLeu losgeld Iu Sicilië het eigenlijke vaderland dir ricalli werd voor kurteu tijd ook eeu groiideigt naar uit Cessalu Catalsamo genaamd opgelicht N i lang zoeken outdekte de politie zyn spoor iu een hul lu de Muute IMlegrimo by Palermo dadelijk na zyn gevangenneming was hij in een bark geworpen en 60 kilometer ver weggevoerd Toen had men 200 000 losgeld van zyn familie geeischt meu liet den roovers weten dat er niet meer dan 7000 lire bijeen te brengen was zy wilden zich met 8500 lire tevreden stellen Die som werd gezonden maar kwam den hoofdman niet in handen eu deze liet deu gevangene doeden Men vond Catalsaino s lyk met afgcsuedeu huls Te Arnhem heeft men eene nieuwe industrie begonnen te weten het stelen der stiids gaalantaarns waarvan de ruiteu woi den stukgeslagen en de deelen van cenige waarde verkocht Zekere C G Schenk is te Amsterdam in hechtenis genomen Hy is eeu oud veroordeel de die zoo ongeveer twintig jaren gevangenisstraf eu tuchthuisstraf achter deu rug heeft In de laatsteu tijd wus hy een g ztten burger levende vau de renten vnu een drietal huisjes die zijn eigendom zijl en zijn baar geld ter beschikking stellende vau een ieder die 5 ceuleu van eiken ƒ I per week d i 200 pot per jiar wilde betalen Maar justitie en politie zagen in Scheuk ifog meer zy hielden hem voor den vertrouwde voorden raadsman van inbrekers en dergelijk gespuis eu bevoegden gingen zelfs zoover te beweren dat Scheuk de plaunen beraamde die hij door anderen liet uitvoeren Hon t zy de inbraak in het ostkautoor wus oorzaak dat bij Vellhuyzeu eeu huiszoeking werd ingesteld dat niet alkcu aanleiding gaf tot diens aanhouding maar tevens aau het licht bracht dat V luet Scheuk iu geldelijke betrekking stond Daarvan was een bezoek in Schenk s Houiiig door deu officier van justitie deu rtchter oomuits aris en den hoofdcommissaris Duesbnrgh het gevolg K ort daarna Herd Scheuk in hechtenis genomen eu het vermdcdcu bestaat dat by by de poging tot inbraak in de brandkast van hel poslkanioitr zelf de h md beeft gehad omdat daar zoo wat f Zyu wgze vau werken bemerkt is Deu landbouwer J S B te Siien werd dezen zomer door een deurwuanler der dir belasiini en eeu dwangbevel wegens ach ersttdiige gnMnibelasUug bezorgd waarover hij zuu boos werd d i hij ua de deur gegnndtld ic hebben d u dt urwaurder be dreigde dat dezu niet levend van da ir zou komeu als hij het dunugbevel uii t teruguam Na door de nchtbsuk te LcLUWardtn veroordeeld te zijn kwam by iu houger beroep duoh werd ook dour het Hof eu wtl bij verstek veroordedd Toeu kwam de mnn daartegen in verzet en werd de zaak opnieuw voor het Huf te Leeuwarden behaudeld Zijn verdediger mr l v Het iMga Tromp bestreed het bewys op grond dal eeu d urwanrder der belastingen geen proci s verbaul kon opmaken H e zens bcleedigiug ondervonden bij de uiloefeiiiug zijner functie Bij an 24 vau het arrtf van Ui Th rinidor An Xiil was hun uitdrukk lijk voorgeschreven uuar den inaire of diens adjunct Ie gaan opdat deze procesverbaal opmaakte Het arret is by de wet van 18 5 afgeschaft maar het slelsel is niet veranderd Het Openb Miiiisiene betoogde dat bij die wet het an éttf u iei alleen ufgeschaf is maar deu deurwaanhr by de betastingen meer bevoegilheid is tut gekend eu deze zoodanige feiten kau verbaliseeren Zaterdag wees het Hof in deze arrest nam als bewezen aau het aau bi kl ten laste gelegde en veroordeelde hem tot 100 boete subsidiair 14 dagen gevangenisstraf Een geheele spraakkunst in eene enkele advertentie Iu de Kólniacht Ztg utn Maandag noodigt de heer Ludwig uit Leipzig zgne landgenooten uit om wat meer deu regel te hulJigeu Schryft zooals gij spreekt eu brengt hij de eiudelouze taalregels met hunne ontelb tre uitzonderingen terug tot een zestal die aan eenvoud nittste wenschen overlaten Of de poging van deu heer Ludwig wel veel vrucht zal dragen betwijfelen wij tchler eu evenzeer of de toepassiug van buvengeuoemden regel iu Duilschlaad wel tot meer eeuheid zal leiden dan bij ons waar nagenoeg elke schrijver zich de weelde veroorlooft er eene eigen spelling op ua te houden Onlangs vonden eeuige vaderlandslievende Daitsobers te Moskou zekeren antiquair in het bezit vau een zeventiËndeeuwscheu Duiisohen drinkbeker van groote afmelisgen eu uit zilver vervaardigd Het voorwerp woog niet minder dan ll7g pond en prykte aan deu buitenkant met ruim een dertigtul keurig gerangschikte Duitsche Thalers gangbaar in verschilItnde rijken en rykjes waarin destyds het groote Gerinaatische vaderland was verdeeld Te midden iQu die muntstukkeu is en relief h i borstbeeld van deu grooten Kvurvorst aangebracht Deze is voorgesteld met Duitschlaud s ICelzerskroou lu de hand Kukelen zien iu dit laatste ecu piofeiischeu blik VHft deu kunstenaar Het voorwerp is den Duitschen Keizer ten geschenke aangeboden Onlangs werd volgens de PaÜ Mali Gazette te New York een nieuw uitgevonden instrument beproefd waardoor de dooveu volmaakt zouden kunnen booreii De uitvinder te Chicago woonachtig was sedert vele jaren volslagen doof geweest eu kwam door eeu toeval tot d uitvi udiug van genoemd instrument Op zekeren nacht nadat hij vergtefsche pogingen bad aangerend om zijn horloge te hooreu tikkeu radkte bij in gedachten de kast van bet horloge met zyne tanden aan waarop bij tot zijne groote verbaz og het tikken duidelijk kon hooren Daardoor kwam hij tot de uitvinding der audipbonc Dit iiistrumeut heeft deu vorm en de grootte van een gewonen siijven waaier De stof waarvan het gemaakt is moet de eigenschap U zitten oi i het geluid door middel der tanden op de gehoorzennwen over te brengen zonder dat bet daar eeuigzius by iu het spel komt en gelijkt uitwendig ved op gutta percha Dunne suaren aau dunue uiteiudeu en aan bet banilsvatsel vastgemaakt dienen om htt blad vau bet werktuig den vereischte vorm te g ivn om onder verschillende umstaudighedea te kunnen hooreu Bij bet gebruik wordt de boveurand met een paar der boventauden ia aanraking gebracht Men zegd dat de uitvinding volkomen geslaagd is en bizonder goed voldoet Keu jong man van zyn kindsheid af aan doof geweest zynde hoorde door middel er vaij zeer duidelijk alles wat op den gewonen spreektoon gezegd werd en een klein doofgeboren meisje gaf door hare verheugde eu verwonderde blikken eu gebaren te kenuen dat zij het geluid der stemmen hoorde doch zy verstond natuurlijk de woorden niet daar zij geen spreken had geleerd Men speelde op muziekinstrumenten en ten dame zong niet begeleiding van harmonium eu de aanwezige doove persoueu geraakten iu verrukking toen zy de eerste tonen der muziek hoorden en sloegen de maat met de hand De uitvinder beweert dal Ie doofgtboren penoueu door middel der audiphue volmaakt goed kunuen In ren sprekeu Vergadering van den Qemeenteraaa DlNbUAG au Deeembrr Trf i ti oord C tgu de beeren Mr vta Bergen Uzcndoorg voorxitiii k1 t Loijlcn Prince Kraneubarfc Noutboten vso tuor Uutlgk SiK t de Huitc titrater btiuiMiu Fuct Urott vau biiMAtin Furiniju Urooftlecver en tmy Üv Dotukii dt r vori ce vert ideriag oritca voorgiltxea eo outirnndcrd goed gele curd Ite Vcwriitlcr deelt mtdc dat de herr MuHer heeft kenoU gr efrD duur een lUrfttcval lo giie famtlie lerbiudtrd taigii dez rerKaderiiig bg te uiiefl Vcidfr wordt uedefndrrld dal de bul Kindtr gier aau de Ie rmeoachool C Ikgcer overlcdeo ia üoitt DgvkonMU M Kru adres vau dea beer 8 W tan Bnaren Nza aitgtvrr AtrNteuve Goudieke Ct ver oekend foortaan KeaniageTiugeD rti Advcrtfuiieu vau bet Ofineeirtebrktoar bcneveoa ook bel coiivuc ilubil et der Ra daTergadtriug B uor zgn blad ti mogen outvHUgiii ondir de xtrlfde Tountwirden ala de üoudsche Ct sgn lut gekeild fa hniiden van B ca W om brncht en raad Aau Ie orde ia hit nxirati tan K eu W tot gxiKiog der Gciueeute begiuoling dieaat 1879 ZuiiütT hoofdclgke ilemmtiig gotdgekenrd Hit ttHirste vnu den hefT Kurtugn Droogleever e a be Infftiide h t tlantwu van Keruiiakraiiien 0 deo KntlrnsiDgel It eu W hebben geen bez Ur om bg wgu laii iroef voor eti jaar de Kramen o i din Kattenaiugc Ie plaateen rutgl sg den Baad in oicrwegiiig get £ hen uiltenoodigen om aau de bia tarrn van der Kerkeraud der Cbr der geineenle WO moyeltjk Ie grnioet te komen Ut titir au birHAliu irktnart mch legen het vooratel Hg Mit het ougititf vau e plaaUmg dir kramt n op di Uattn ni t in Ue beuouera gi meten dia a uiida au die krainii ziMin oor de riinni bniiuer Honing en op Je Siuep daarnaiir t kgken en van ungvrii f is uieu to lieiutrktn opr overtiugde 7iclj iluiirTan op de iHulatt ktrmia tu4ii bg opeui Mara oudti Je Ila t nbtzocK De tuoistilhrt ugzuiup givaar tojr biniiü en op t tHzwtiMr eIhI er lu den Ke uiiglgd op de Haven niet geredtn kao Horden legt spr maar het itrttte healnal iwk tg plaMlaing up dtn hingel tvrwgl spr duuiI huurde klagen OJtir dm Jual aan rgtuigeii teruoi Htikl duur de kramen up dlHflten Mocht ir ui juiat l die ilngHi brand ontslaniij dan 7gD die kramen elke n t znanr gu geinakkdgk lu de Haven te wtrpeu Bovendien ml irplaataing dur kramtn eeu tliip zgn op den ucg tot afficlcfiiny der Kermi en dat zou ipr zeer bilreuriQ De vuorblilleis ztggeu wel dat h t tooratel met g daan wonlt met htt uog daaiop maar tuih ui t 200 zgn unnl versclieidene tig i Hars van kramen dut n nauvraag op vootwaatde met hun kiautn op de Ha t n te inogrn ataaii i pr urit dal daar hg verscheidene biieiLU heeft gelezen Haanu die conditie stond opgegevru bpr hoorde nooit klageii over tbezMaar an met op de Halm te kuuoeu rgden zilfi toen de brug up t eind der Haven er Küg niet nas lerwgl ook op den Siii lI 2 rgtaigen elkander niet zullen kunuili pbseeertn iat zin gitaarhjlc ia De heer Noothoven vj n fioor veïdidigi het voorstel Wannter de beer vAn btraiiti U ni l alleui des avoiids in nar ook drs morgens de Haven tgdciiH de kennis had bczuiM tnw hg hebben kiiunen ziin dat het voor de rgtuigtuHcl lastupKtert üuvendieii 18 het gevaar van brand nitt ovtrdienri igt spr uo il i de heer van btraaten meiiidr Het door diKi hpr aungtgeien middel om nigeval vau hiaiid de kiiimen et ntoudig iii dt Haven te guoien is uel cuidait eu ufdoeiid moiir tuoi h i ii8 mKlning zgn de koatin dHiir n V our dt i nmnti munt spr ttiwyl i g zeer goed kunnen voorkomen woiJ ii duur verplimUing det kramen naar den Katlnisiiigel Het is vi mr ook Ai kt is aiet alle gebaar voor brand opgehi en inHnr dt Kalteitaiiige u veel breeder dan de Haf en en thoo het gevaar van brand mindt r Mitndii dv tieer van btidstei dat dan geen 2 rijtmgen elkander zullen kimmn passerren thjns kan da ir op kermtstgd zelfa meteen rgtuig voorbg igd u daar zuuals ieder Keet een kumedietent dm toegang daar voor rgtuigtn vir pirt Alzuo zal die toestand duur aanneming van dit voorstel verbeteid Horden De heer biiet geeft daarop de voorstellen in overvieging bg hun vooratel de bepaling op te nemen dat ouk 1 of 2 poffertjeskramen op den Kattensiitgel zulten worden geplaatst De beer t urlugn Droogleever oa in dat geval ouk een Wafel eo kuekkraam daar willen plaatseii De tourzitter il de bepaling vaa dergelgke bgzaken aau Ü eo VV oierlateu tirvtgl de heer J ugfccu tegen alle veranderiog is van het voorstel ntrd het gewgzigd hg zou niet daartoe kunnen UicdeHerken w it de heer Sitel doet hennnefen dat bg getn vuursttl deed maar alLcbls de opmerkiug in overweging af aan de voui stellers Het voorstel met de door H en W voorgestelde gziging wordt iD rondvraag gcbracbl en aanytnoaien met 14 tegcu I stem die vuo dm heer van Straaten Aan de orde ia het voorati tut verhbur van girioleerdiu grond aan de Hecreu C Knaap en H Ovtregitder Zonder bbofdelgke sleiumiu uangenomen Aap de orde is hit adres vau eeuige bewoners der S oorwegstruat om de omroepers tok daar hunne fuucticu ie doen vervullen B en W str llen voor daarop afmjzend te bi schikken De beer Ki t wil 0HderM heidrn Omtrent bit umroepen vour ia tiLuli itn valt diM r den raad mets tt bet liMen Uat mueteii ZIJ z lf WLleu in huevirre zg het vt rliuugde tunef vuji de buih uMgki 1 nillen betalen Htaar wat laip gi luteiilevtrge wofdt omgeroepen behtioren uuk de iKWoners drr S M urdtrut te kuunen bouiin g tRtulen evengoed brjastiug b i Ae andere luwoncra uok zg worden beboet bg nie uakoming van de bevelen dii tannege hel bealour gedaau tuurden in dtrbaUc vordift de liilfgkhcid dat ook daar de otnroepirs huniic fiineii n vcrvutleu 3pr virlangt dat in bet antKuord aan adrtsMutm uitdrukkelgk wordt termetd dat belgeen van at4dt weg nnrdt omgerutrpeii ouk voortaan in de poorHLgst aak zal worden orageruepeo De Danroji ttordt met atgciueene atcmuien laatgeateld een verurd iiin houdeude sirAfbepuhugLU tegen Int miakaudtleu van dieren D heer L igten verlaat de vergadering Daarop wurilen beuoeiod tut Hulpvudervtg cr aau de Tweede Burgerschool loor JtMigvDs de heer J K C Keesiuk te Zdlr Bumuiel met U Meiuiueu llulpouderwgzirta anu de BurgTStboul vuor Musjes Hiej K H C van Metrten te Guuda niet 14 ah mmni Lid van de ge uudhiids Luitimiaaie viiorgedragi ii gn bet aftredend ltd M dprugl en lir F H ü vuu Iterson de beir M ï prugt mit 14 aleminrii l iU Villi de K uudheidk cuinnitHte furgi diagen 7gn het afindeud lid ï J Kooba au b A Oudgk ac bur T J kuubf mei 14 ktemmtn Lid van de gizundheids commisaie ui dr vacature vtrourzaakt door hel u rrtijd n van dr P du W ldc luorgtdragin zgn j dr J U Kruou eu J W Kipp de h er dr J V Khkib oset iÜffIviuiutH li rwgl d bear t i¥ lvtpp t stemmen op xicb Vernehlgde Lid VNU dc cammissic oVer bet bttdilgk Museum van Oudheden voorgidrageu zgn het aftredtud lid D W J Vtldborat lu f L van dir Waul dc beer D W C Vcldfaurst wet 14 alemniefi Lid van de cummitaie van toezicht over de btadswutirkscbool in de plaats vau hit aflrrdind lid F X Lafeber die verzocht beeft met Hcder lu aanmerking te kuuieu vourgedragen zgn I Corn b B mlU en mr V J Sik I de heer Corn b H Smelt met IS atcmmen tirwgl de beer bnet 1 atem op zicb vareenigde Curator der Latgnscbe School voorgedragen zgn de aftredende J Haverkamp Begcmaoii eu D K vau Mceiteuj de heer J W Haverkamp Ucgemann met 14 steinuieii Lid van de commissie van toezicht op het Middelbaar Cnderwgs toorgedragen zgn het aftredend lid Ur F il t van Iterson eu J F Klinkhamer dr F U d tan Iler un met IS stemmen terwgl de lurer KJinkbaibcr 1 item op zich vereen igde J id an de eomralssie vin toezicht op het MiJdilbaar Onderwga in de vacature vtroor aakt door het bedduken v u den heer J N ÏN heltema luorgeura n zgoi J A Itueat vau Limburg lu J T Kuubaj de li ei J A Ui est vau l iuiüurg met stemmen terugl de bier Koobti 2 aleiBiuen up ktcfa vereenigde Lid van de Plaatselgkc Schoofcommisaie wiurgedragtn zgn het aftredend lid C L Knaap en mr W lUinsing de heer C C Knaap met 14 stt inmLn Lid vau hel lluigerlgk AimUstuur voorgedragen zgn bet aftredend lid W Post D uai in K Junker de hiir W Pust Drost met 13 stimmen ttmgl 1 blaacu biljet weid uitgebiaiht Kcgeut dir belde gaithuiztii tu jrg dragen rgn de fir J M NlHilhuven van boor en i C Forlugfi Droughever de beer J M Nuothu cu van buor niet 13 steuimen terwgl de boer Fortugn Diuugltever 1 blem op ziih vtreenigde Regentea dir beide gasthuizen voorgedragen xgn du aftredende Mevr bteeiis Zgne geb tan dir Dui 8 tn Mtvr bihonevcld van dir Cloet geb Schouten jkleir Steens Zgnen irtet 14 stemmen tiegcnt van htt Wees en lemoesmiershuis ooigcdingin zgn de afhtdiude P van Ëciwu u P van lleedt Di lland de heer P vau Laseu met 14 stemuicn Kegentca van het Ucia tii ji lcmoesiiiierBhuis voorgediagm zgn de aftredende Mevr de Wed ügiboorn geb van Jj ntnm en Mevr an Esht geb Kollcvtgn Mevr de Wed Dgihooru geb van Diutum met 14 stemmen HegeUt van liet Btatedeliiighuis toorgedragen zgn de afir A van Dorst eu J Daalmaiia de heur A van Uurst met 1 stemmen terwgl dc hetr I IJiialmans 1 stem op zuh vcfeeuigde Rtgentea au het Dishdihnghuis vourgedngen zgn de nflr Mevr van Ziglui geb txhenk en Mevr vin reoiniiigfn geb van dei V iul M vr vnn Zigien geb Schenk met 14 st Ut hter but 1 rieiil daatup itne interpellfllie tot B eu W na daartue veigiiuumg dt r vtrgudtring verkregen Ie hebfaeu en nugt ttke plniintn B iii W hebbeu betrtfTeiide de reslnitrulie van deu gcvil van hit Raadhuis nu alle huop op een rgkasulisidie vervlogin is Ue Vouri ilter zich liereid verklnard hebbende den interpeltaut te beanlMooldeu zegt diens gLvueUu niet te dtelen dit alle hoop op f n rijksanbsidie veivlt n is il is de post door den Miojster up de Begrooting uitgilnikk n four restauratie van oude gthonwen annzienlgk venniuderd m jar toch IS het met onmugcigk als nog snbsidie tevirkrggen H en W 7gn althans voornempos in het begin van het volgend jaar de restauratie krachtig aan te vangen De heer Snel incende olt het feil dat de post van hfiOOO door den minister up de beicrouting gebracht tot op 1 KIOO Mas verminderd Ie moeten aftiiden dHt er an een eeuigszms voldoende subsidie voorloopig althans geen sprake meer as waarna de voorzitter zegt met de reeds untvingeu ƒ 12090 de restauratie te zullen aanvangen Niets meer aan dc orde zgnde wordt de vergadering geatotea POLITIE Gei ouden en aan hel Bureau vau Politie gf drponeerd Een hl ianw koralen Ketlinj met gouden sluiting en duo Midjilloi Oük kunnen inlichtingen gtgeveu Würd in orutrinl ee u gielachtige Smoushunil Liaat $te Berichten Madrid Wu nsd ig 31 ikc Eeu ziker persoon Otero GaxaAn genaamd heeftmet eeu re olver Iweeuiaat op deu Koning eu deKoningin geseboten Niemand wi rd gt troffen De dad r is ge at Men gelooft dal Otero medeplichtigen heeft Drie personen zijii gearresteerd De Koning vrraclieeu safonds in ile opera Het iipluinaiieke kurp lieefl iku koning geluk genenschl De kuiiiug werd met geestdrift begroet bij 7 iJB komst iu de opera en bg bet verlaten vau bet gebouw MARK tTÈ I C H T B nT Gouda 24 Dec 1879 Door de stremming der vaart wu de ointet nu geen lx teekenis De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlag schapen tfu ig in igire varkens eu biggeu vlug te verkuopen v irken9 vuor Londen vau 18 a 21 ceuts vette varkens van 23 a 26 nits per kalf kilo Ka i $ aangevoerd 16 parnii de faaudel vlag tot vorige pryzen Boler ƒ 1 50 a 1 7q i k e Stand il aiia Ctharfiiii outleri P Puit ea Imliia uiijers L D de Grtfut SB ilidM ondfri J Wriltesbnrir ea j bertii Qv iin ¥ G NuawUiül ea C it HeiÉiii AdrLifia lulidiiiiii ouders M i M viD d D hiMili til M A bulBcD 31 JdIhdbca Jacobas ouders J M de lijng iiiG 0 van Munaler OKHiL VtD M Dec f H de Grnd en A dca Oodea B u r ff O r El ORE 29 Dec A de JoitfT AiiloniJi a W k r BIn M Hreitkiiua 80 ADVSRTENTIEN 30 JAHIGB ktv ft tixiïq in WK A YA BïR STEEN BK J M VAN DES WITTENBOER Gouda 2 Januuri 1880 Hunne daiiibnrf Kinderen Behmeden KteiiiliiiUeren Heden overleed na eene hevige ongesteldheid te onzen Inn e in den ooderdom vaa 13 jaren onze broscter PIETEH LOÜEWUK HEKKKMA van Groningen H D UBBB8 H LBBES HBKKiofi Moordrecht 31 Dec 1879 Bjj den aaaraiig vnu het jaar bidd ik mijnen ytttdgeuooteu eu Bewoners der omstreken ie heilweuscbeu van den dag aan J H SNtlT Gouda 1 Jan 1880 Godsdienstonderwijzer Heilwensch aan hiijne Begunstigers Vriendeu en Bekenden Gouda As GRENDEL 1 Januari 1880 Metselaar Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigeis Vrienden en Bekenden b j deu aanvang des jaars 1880 J F HERMAN kn ZOON Lange Tieudeweg