Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1880

Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstiger Vrienden en Bekenden A DAM Gouda 1 Jan 1880 Zondag 4 Janoari N 2396 1880 GOUDSCHE pOURAWT Nieuws en Ailverlentieiilad vóór Gouda en Omstreken Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen Jaar door P VAN MENSCH W F C VAN ESSEN Co wenichen hnnne Vrienden en Beganstigers gelok met het Nieuws van den dag Aan Familie Vrienden en Begunstigers wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door Dal het Nieuwe Jaar een gelukkig moge zjjn Toor allen inzonderheid voor hen daar ik achting oi eerbiad aan vers Auldigd ben W A VÜÜRENS Concierge van Arti Legi Gouda I Jan 1880 Heilgroet van den dag aan alle mgne geëerde Begunstigers Vrienden en Betrekkingen Onder aanbeveling ÜEd Dienaar en Vriend Gouda C VAK EEUWEN 1 Jan 1880 Architect enz Gouda 1 Janoari 1880 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bjj den aanvang van het Nienwe Jaar myne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gaiut aanbevelende ÜEd Dienaar B BEGEER Tailleur Bë de intreding des jaars brengt de ondergetaekende zgne heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hen dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar i C SIBBES Gouwe Poffertjesen Wafelbakker SPAAKBAIVK te GOUDA RFNtVn BIJSCHRI JVEN i de S aarbank Boekjes van MA4M A f l P r ZITTING worden gehouden op MAANDAG den 19n JANUARI 1880 s avonds van 7 tot 10 ure Namens Commissarissen KIST Voorzitter RÜIJTER Secretaris Heil en zegen toegewenscht aan alle mijneVrienden en Begunstigers en blp mg steedsop het minzaamst aanbevelen A H KULIK Nienwehaven N 160 Metselaar Het Compliment van den dag aan Familie Vrienden en Begunstigers P VLASVELD en Echtgenoot Gouda 1 Januari 1880 Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zyne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers N VAN WIJK Hontmansgracht Metselaar of rrmrurriHfopSïLr h rr f r z T z Falckstraat AmsUrdam I F IJ S öO C 6 II t 6 11 NB Er bestaan geen Depots onthoud dit s v p Q Z D nTTBIBSÏR Aan oate geaclite Cüènten Familie en Vrienden wordt bg deze de beilgroete van den dag gebracht A R SEIBERT en Echtgenoote Firma L J Flobiji Gouda l Jan 1880 V Het compliment ven den dag aan alK mijne Vrienden en Beganstigers H VA WIJNGAARDEN Bjj den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zijne heilwenschen aan allezgne Vrienden en Begnn stigers N Dï GROOT Kleiweg H W M STEEVENS en ECHTGENOOT Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekeude zijnen geëerden Begunstigers en Stadgenootea veel heil én zegen toe H TAMSE Nieuwe Haven Sthilder i P F Het Compliment van den dag aan allemgneVrienden en Begunstigers M VERMAAT Ja Mijne geachte Clientèle Familie en verdereBetrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETERS Jz Tabakshandel Wjidstraat Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zyne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad W BOER Tailleur Gouda l j BONNEUR Zeagatraat 1 Jan 1880 Hoogstraat A 110 De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zijne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bei veelt zich bij voortduring beleefd aan A BRINKMAN Gouda J Januari 1880 Bg de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren hartelgken wensch aan hare geachte Cliënten en hoopt steeds diezelfde gunst te mogen bijjven genieten I Wed P J MELKEBT Gouda 1 Jan 1880 Bjj den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zjjnen heilweuich aan Begunstigers Vrienden en Bekenden J G0EDEWAA6EN e ZriD Hoi LAND8CH KoFPIJHUIS Testimoniae Gaarne geef ik getuigenis aangaande het HAAR Kleurmiddel Theophilo dit preparaat eenige jaren door nijj aangewend zoo verklaar ik dat t aan het doel beantwoordt en onscha delijk is voor de fijnste huid Utrecht Get A F ke HAART 24 Maart 1879 Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudead en onschadelijk iMet een flacon a 2 van dit middel heeft men een men kleurt j jaar voldoende naar gelang wat Bij de intreding van het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zijnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hun dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaat zich op nieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBREGT Haagsche Brood en Besohuitbakker Het Compliment van den dag J SWITZER Az Lange Tiendeweg Bij de intreding van het ienwe Jaar brengtde ondergeteekende haren hartelgken wenschaan hare geachte Cliënten en hoopt steeds diezelfde gunst te mogen bijjven genieten Gouda l Jan 1880 Wïd A van GENT Zeugstraat Ververjj De ondergeteekende brengt bjj deze den Heilwensch van den dag aan alle zoowel binnen als buiten deze stad Dankzeggende voor de vele bljjken van belangstelling in zijne zaak ondervonden beveelt hjj zich bij voortduring aan A KOK Firma A KOK Comp Bo k Maziek Kantoor en Kunsthandel alhier 3Ó2 StaatsLotery De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 12 JANUARÏJ 1880 SLIJ yi ciiiMAA il LLK SCHREÜDER 8 PILLEN zjjn MAAG VERSTERKEN a zacht I LAXEREND bjjzonder goed tegen SLIJM eu bevorderen dë SPIJSVERTEEKING 32 Ct per doos verkrijgbaar te OOUDA alleen bjj L 8CHEKK J mijmijiS ri Krmt SlolKlji Wcil Z lerla IHttatincilK noturliniilZnniiufim A Prins Moordrecht G H Püsi eu de bekriide d p6 I Jllcn wRchte zich voor iiaiiiiiakgels fl Kik duotje irewikkelU m ifii billet inet de UlUUlteekenilIg lau den vervaardiger J J Sclireuder Afoiheker Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mmii imi of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk fe Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders ülrk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten BUITENLAND Builcnlauilscli Ovërziclit Op de Nieuwjaarsdag had te Piirijs de fsebrnlkelyke receptie op het Klyaée plaats Uuilsohliinds gezant prius Hohealohe gaf aan den minister prtsideüt de verzeki ring raii Üuitsohlaiids sympathie eveuols zijn voorj anger die by Duitschland gevonden had De minister president gaf in zija antwoord zijne Toldoruiug hierover te keuueu en roegde er bij dat Frankrijk iiiels ui nalaten om de goede betrekkingen die door zijn foorgauger gclukkiglijk zuo ued gevestigd waien te handhaven l e Fransche bladen hebben het natuurlijk nog druk over het uicawe ipiuisterie Men beweert dat dit over eeuigen tijd een nieuwe wijzig iig z d ondergaan Jules ferry eu Jauréguibrrry zouden namelijk hou portefeuilles afslaan a u HrisBon hel hoofd van de union republicaiue eu Puthuau aniOiSMidrnr te Londen De Tempt en het Immal iet Uélial de bladen die het liiikermidden vertegenwoordigen spreken geen kwaad van het nieuwe Ministerie maar zy zeggen er luch zoo weiiiig van dat zy den lezer dwingen tusaoheu de Kgels te gauu lezen het Journal iet Déhatt meent dat het l beste is nat in de bestaauile oiHstaudighedcu kon worden bereikt De uiterste liukereyde wil au het nieuwe Kabinet nog niets weten in de SIol d ordre leest men o a wauueer een goed schaakspeler als Cazot een qverig sigarrürookcr ais Lepere jeu mooi man met bakkebaarden als fatf een goed JCabiact kanara vormen dan is bet Uinisterie Fri ycinet eeii goed Kfnlslcrie Van de verwerping van uri 7 in deu Senaat zal naar men uit Parys bt ioht door Frrycluet geen kabiiieis qnaeatie gemaakt wurdeii meu zal met of zonder de verwerping van dat artikel met de meeste gestrengheid de beslaande weltrn toepassen ett iie Jezuïeten verdryven Het antieleriealisme van Gainbelta ia looals men weet zeer groot Sir iarnet Wolseley keert in de volgende maand naar Engeland terug Hy mag inderdaad zjjue taak in ZuidAfrika als afgeloopen beschouwen Koning Celawajj soliijiit zich in zijne gevangcn oliap vrij wel te schikken Bisschop Colenso meldde anii de ZlaiV Nem dat Z M zich deu tyd verdryft roet lerren lezen en schryven en dat hij zich met de borst op die kunsten toelegt Ann het hoofd v in ile gelieime drukkerij die met Kerstmis te Berlijn is in beslag genomen stond de berucht nnnroliislische volksineuuer letterzetter Kmit Werner bij is 33 jaar oud en kwam met Februari II te Berlyn De ul ni revutuiioiiaire krant waaraan hy bezig was keet De Slnjd Met hen werden tegelijk gearresteerd een Saksische en een Oostenrijksehe soniaaldeinocraat Zy stonden in betrekking raet geestverwanten in hel buitenland De beschuldiging luidt hoogverraad De Porte heeft een nota verzonden over de Achmed qnaestte daarin wordt de zaak uiteengezet de loslating van KoUer den medeplichtigen zendeling gcconstalicrd en gezegil dat over Achnied nog geen vonnis is geveld De vroeger medegedeelde moordaanslag op den koning en de koningin van Spanjehad plaats op een oogeublik dat ze terugkeerendevan het gewone namiddag rijloerije genaderd waren aan den ingang van het paleis ea de koning zelf de paarden mende Een der beide kogels men weet dat Francisco Otero Gonzales tweemaal geschoten had vloog dicht langs h t gezicht der koningin Als door een wonder zijn beiden aan het gevaar ontkomen want de paarden schreden langzaam vooruit om de paleispoort door te gaan De dader l9 jaar oud vlnohtie volgens de cóne lezing maar werd door een student en een ander persoon op straat gegrepen en aan de politie overgegeven volgens rene andere Icing werd hy onmiddellijk door de 8ohilih aohten en de politie gevat en het pistool in bewanug genomen Hy is een pasteibakkersbediende en was eerst sedert kort te Madrid gevestigd Hij beleed dadelyk schuld en moet verklaard hebben dat hy in geldelijken nood verkeereude zich van het leven had willen bcrooren maar dat hem een vriend deu raad had gegeven den koning te doodeo Hij zeide verder medeplichtigen te hebben een dezer ia reeds in hechtenis een ander wordt nog opgespoord s Avonds heeft de konlii zich naar de Op ra begeven en de koningin ofschoon diep geschokt wilde hem vergezellen zooals dan ook geschiedde De aanslag heeift eene algeBgene verontwaardiging gewekt Olero heeft een broeder 1 jaar oud die verklaard heeft van diens misdUig voornemen nitts geweten te heoben In een telegram van een dag later wordt bericht dat de in verzekerde bewariiq genomen personen weer op vrije voeten gesteld BINNENLAND GOVÜk 3 Jan ri 188U Donderdag 8 Januari e k lal door de Vereeniging Hel Nederlmdtek Tooneel hier ter stede worden opgevoerd De D mi monde van Alei Dumas touneelspel in 5 bedrijven De hoofdrollen worden vervuld door merrouw de Vries Horin mejuffrouir van Biene en de Jong Het Beslatir van hel ütken en Weduwenfonds Providentia alhier heeft ia hare vergadering van gisteren besloten het makes van een Winkelhuis met 2 womiigen enz niet aan den miksieu inschryver den heer J Smit r te gunnen maar aan den daarop volgenden dea heer N Koniiiga Hz foor de som van 7834 ♦ r 5 De oifioieele proefmaling vaa bet Berg A m lmek t ische stoomgemaal P J Smits is volkomen geslaagd Thans is het gemaal dag en nacht met de iruerloozing lu de weer De N ienwjaarseolltetr Ie Bergambaeht bracht ditmaal met inbegrip eeuer gifia ƒ 0 van deu ambaoblskeer mr U C J Baron van Hardenbroek 516 op Door den ambnchtsheer is aan de pachters van het rietgewas de hellt Ier pacht kwijtgescholden De beiangsletliug ia de spaarbank te Woerden is steeds toenemend In het atgeloopen jaar werd ingelegd ƒ 33 795 50 tegen eene teruggaaf van ƒ 18 20S 09 j uitgereikt werden 93 nieuwe boekjes Het kapitaal bij de Bank vertegenwoordigde eene waarde van 70 128 82 en het getal inleggers bedroeg 337 beide Inatsten aan het einde van het bot kjaar De inricliiiug eeuer scbool3paarb ink wordt voorbereid Naar men verneemt is hel geheele bataillon mineurs e i sappeurs ter beschikking gesteld om bij voorkomend gevaar terstond te kuiiiien optreden om dammen te doen springen by ijsgcvaar De Minister van Ojrlog heeft Donderdai lai gs telegraphisehen weg niiti alle burgemeesters gelast deu mililniren met verlof te dueu aauzefigcii datzy zich onverMJild na ir hun korpsen moeten beSjevcM mei hel oog op de dicniilen die van lietleger aau de rivierdykeu zouden kunnen gecischt wordeu fad De N R Ct verneemt dat weldra het kon besluit is te wachten waarby ter uitvoering der art 69 en 70 van de wet op het lager onderwijs het ambtsgebied der inspecleura bepaald wordt de districten en arrondissementen worden omschreven en de verdecling der werkzaamhe len tusschen de districts en arrondisscmentssohoülupzieners geregeld wordt Is zij goed ingelicht dan zullen er in plaats van vijf zooals aanvankelijk het plan was drie inspecteurs zijn en verder 26 districten eu omstreeks 100 arrondissementen De gemeenteraad van s Hsge was Woensdag bijeengekomen o a ter beslissing eener zaak van hoogst pijnlijken en teederen aard Voor de eerste manl sinds zijne zamenstelling werd hij geroepen een niet gevraagd ontslag te verleenen en wel aan een leeraar aan liet gymuasiuin niet wegens wangedrag of achteloosheid doch op grond dat hij s dert zijne aan stelling in 1375 gedurende eiken cursus door ongesteldheid verhinderd is geworden de hem opgedragen lessen acht per week geregeld te geven In het belang van den geregelden gang van het onderwijl aiu het gymnasium gevoelden en curatoren dezer instelling èii de inspecteur der gymnasia èn Burg en Welh zich zeer tot hun leeilwezen verplicht den gemeenteraad in ernstige overweging te geren om den heir P A S eervol te ontslaan als leeraar in de Hoogd taal met 1 Maart 1880 Verschillende leden vau den raad konden zich met dit voorstel niet vereenigen Zij wensehten nog gehoor te geven aan hel verzoek van den heer S om met hem nog eens de proef te nemen tot de groote zomervacantie in verlMud met de treurige omstandigheden waarin hij verkeert en hechten veel gewicht aan de mededeeling van curatiireu dat zij daarin des noods konden berusten Hoe pijnlijk het voor den Burgemeester eu den hier Nelscher was om aan een overigens niet oiverdienslelyken leeraar ontslag te geven zij meenden dat de belangen der school en die der jongelieden die aan het gymnasium hunne opleiding moeten mtSvangen het minder wenschelyk dcdea zjjn in deze wrder te gaan met het nemen van proeven De meerderheid van den raad deelde dat gevoelen niet Met 31 tegen 8 stemmen besloot hij op voorstel van den heer Basch de voordracht tot ontslag aan te houden tot 1 Juli in afwachting van eene eindbeslissing tenzy herhaalde afwezigheid vau den leeiaar den raad onverhoopt in de verplichting mo stellen reeds vroeger op de zaaktemg te komen Naar men verneemt is de trein der StaatMpoorjregen welke gisteravond ten 10 uur 8 te it ttndai moest aankomen te Breda da T veffceerdaa stand van een wissel met andere wagens in botsing gekomen waardoor fcroote schade aan het materieel is toegübraoht De irein kwam dientengevolge eerst ten half 12 ure ongeveer Ie Rotterdam aan Persoonlyke ongelukken zonden niet te betreuren zijn doch vaa aiufere zijde verneemt men dat o a een posteondanenr aan het hoofd en een been gewond zon weien Het blad Eigen ÜHlp is in een nieuw formaat verschenen en zal in 8000 exemplaren worden verspreid Het zal gewijd zijn aan de belangen der Vereeniging van dien naam en haar doel trachten te bevorderen ook door acht te slaan op hetgeen in het buitenland op het gebied van Eigen Hulp en onderlinge hulp goed en uavulgeiiswaardig geschiedt Op het eiland Marken is tea gevolge vau dea dooi het huis van den lichtwachter C Janaz door ijsschttiviug geheel verbrijiield De lichttoren is gespaard gebleven De mcnschen in het woonhuisaanwezig zijn met levensgevaar gered terwyl het huisraad euz verloren is Door den gemeenteraad van Amsterdan is na langdurige dtseussit met 28 tegen 16 stemmen besloten dal hel Lieruur stelsel in de nieuwe wijken der stad z il ingevoerd worden In de 48ste algeineene vergadering van de Algemeene Vereeniging voor Bloeinbulleiicultuur te Haarlem gehouden onder hel presidium van den heer J H Krelage werd door de eii o a gewezen op het adres door de Nederlandsohe Maiilschappü voor Tuinbouw en Plantkunde in 1878 ten gevolge van ecu besluit der algemeene vergadering te Leiden gehouden gezonden aan den minister van Binnenlandsohe Zaken om aan te dringen op betere regeling van hel tuiu bouwonder tijs hier te lande en op de instelling eener Rijks Tuiubouwschool Het antwoord van den minister op dat adres gedagteekend 15 November 1878 werd medegedeeld Daarin wordt aan de adressunte te kennen gegeven dat tot eeue reorganisatie van tuiubouw jnderwys hier te lande eerst dan kan worden overgegaan wanneer de iurichliug der KyksLaudbouweohool waarvoor in Hoofdstuk V der slunlsbegrooting voor 1879 een betrekk lyk aanzienlijk bedrag is voorgedragen hnar beslag zal hebben gekregen Du voorzitter wees er op dal het oogenblik schynt Ie naderen waarop de inriebtiu