Goudsche Courant, zondag 4 januari 1880

d r Rijks L iDdbouwioUool zaX ïijn voleindigd en dat dm de lijd wellicht uiet meer verre is dat men van Uegeeriugswege zioh ineÉ het taiiibouw onderwija 2al gaau bezighouden Uit de diseussieu der najaarsvergadering van de Provinciale Staten vau NoordHolland blykt lat men eeue reorganisatie der Tuinbauwscl ool iLiuiiaeus betoogt Üoor den niiuistrr is een Bost vau löOJ op de begrooting gebracht aU aublidic voor die school voor het eerste halfjaar vun W iO iu afwacbtiug dat verdere plauoeu iu overmgiug zoudqn kunnen worden genomen In de ïweeile ükmer heeft d zaak een punt van arapelél discussie uitgeiuuukt Daar zoowel als elders ziju werichilleiide plaatseiuWenoemd als aaubeveleuswaardv voor de vesti inj lieeuer Ugksïuiobouwschool Ieooals behalve de bestreken van Amsterdam Waj eniugen Boskoop Aalsmeer Leiden ent By allen Aie zich over ditse zaak l èbben doen hooren stoud p nt n eu èuoiukweekpril bijzoiuler op den voorgrona Niemand schyut er iui ged hi te hebben dat n der uelaiKrijksle ouderdeeleu vau den tuinbouw hlflr te lainléf is de bloembollenteelt imuMrs men lUig tegenü pqrdig den j aarlijksoheu uitvoer van bloeiibolleu ichatteu op eeu ogfer van Iwee eu ee h millioeii gulden Wanneer en dos van IHegeeriugswebe iefè oor het tuitibouwoiiderwgs zal edaau wordtn scliijnt het billijk dat de belangen va i het bbembiilleilt k niet uit hiet oog warden É i üe aigemeene Vereenigiug voor tBIoelniltuur is het i itugewezeu lichaam om nor die Il op te komen Van daar dat het hoofdvoorstelt een i adres aan den Minister van iandsche Zaken te riifi eu waarin dc e aaugeIeg heid aan ziju bijzonderei andacht nordtaaubevolen ra den minister cruslia jwurdt verzocht dat wilniwer tot de reorganisatie vyin het tuiubonwonderwijs nier te laiiile wordi ovci egaan of tot de opluohling eener lijks Tuiuboti vé cliool wordt besloten door Zijne £ xelleutie moge worden gelet op eu rekeuing gehouden met de belailgeu van het vak der bloembollentielt bil voorstel van het hoofdbestjuur nerd door de vergadering met lorjuiohiug goedgekeurd en eeu adres van zoodanige strekkiug jian den minister vastgesteld Gisteren vertrl k n detachement van het batailjon mineurs en appears naar Dordrecht ten einde ga te laten springen in de rivier In België is onlangs door den minister een wetsmtwerp ingediend houdende strafbepalingen tegen de vervalsohing van balansen bij vennootschappen Daarbij wordt valschheid in zulke balansen gelijk gesteld met valschbeid in inveutaris en bepaald dat de balans voor de toepassing der strafwet als b staande wordt aangemerkt zoodra hg voor de aandeelhouders ter inzage is gelegd Mr N t van Nooten deo iuhoud van dat wetsontwerp in het H eekblad va het Recht No 4 146 mededeelende deed daarbij opmerken dat het ontwerpatrafwetboek hier te lande een zoodanige uochtans noodzakelijke voorziening nii t bevat De redactie van het t eelcblad heeft echter in baar volgend nummer doen uitkomeu dat ie door mr van Nooten aangewezen leemte niet bestaat Art 246 vau het ontwerp straf bedreigende tegen hem die eeu geschrift waaruit eeiiig recht eeuige irerbintenia of eeuige bevrijding van schuld kan entstaan of dat tot bewijs van eenig feit kan dienen geheel of ten deele valschelijk opmaakt of vervalscht met het oogmerk om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door nudcreu te doen gebruiken omvat h i onder dit woord geschrift zeer zeker ook de balansen van renuootschappeu vau koophandel die het Belgische hof van cassatie niet onder art 196 van het Belgische strafwetboek begreep terwgt het daarentegen bekend is dat de Nederlaudsche jurisprudeutie aan de woorden écrilures de commerce in art 147 C P steeds deu ruimsten zin heeft toegekend en daaronder niet alleen die geldswaardige geschriften waarvan kooplieden zich bedienen om deu handel gemakkelijk te maken en te bevorderen maar alle geschriften v in koophandel verstaat Het ffeekOlad ineciii tchler dat de vraag zou kunnen rijzen uf op grond t au het bijzonder strafwaardige van vervalscliiiig vau balansen van koophandel het feit niet eerder onder de zwaardere strafbedreiging van art S47 daa onder de minder zware van art 246 van het ontwerp behoort gebracht te worden N r men verneemt is de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht door het bestuur van den Lekdijk Boveudams gedagvaard voor de lUchtbank te Ulreebt ten einde de uitspraak van dezen rechter te verkrggeu in zake de aan het dijkbestuur opgelegde verplichting tot verhooging van den Noorder Lekdijk waarvan geuoeind bestuur de noodzakelijkkfid betwist £ r word in navolging van Parijs Amsterdam een feestavond voorbereid waarvan de opbrengst geheel ten goede sal komen vau de aigemeene srinen daor de kosten vau lokaalhuur enz geJieel door eeuige belnngsteltenden warden gedragen Dit wel dadigheidsfeeat zal worden gehouden iu het Park op een later te bepalen dag De toegangsprijs is bepaald op tien gulden voor een heer met of zonder dame elke dame meer ijf galden eu reeds lijn een uiet onaanzienlijk getal kaarten genomen I Het plan omvat epn muzikale uitvoering door i dubbel orkest eeu tombola van voorwerpen die Vvoor dat doel tèn geschenke zullen wo den gegeven een bal enz De nitvoeriug is toevertrouwd aan I eeuige heereii die geheel belangeloo zich bereid hebben verklaard hunne medewerking te verleeiien voor decoratief der üial fonteinen bloemen dra perieu alles wordt kotteloot voor deze gelegeuheid afgestaan en geplaatst J 1 Wij ikóndigeu met genoegen aan den pracbtigen rlijkie boekdeel op Vooi iMcntigen druk zorgilén oikema te Amsterdaiui v geillus eerden qatalodni van de Kon vruchtbooinkweek g Pon onu U Amsterdam In 108 bladzijden ceeftS de heer Icnileslaot een beaohrijving van de sch4ten Uio Poin ii bezit Driehonderd appelen 4Uli peepoorteu waiilen met de overige vruchtl booinen ine t de rozeu t h heesters bosch eu sieril buouien eif duidelijk fl M eu nauwkeurig in liehanqeld in de iilteidiug gefi jjg nog verschillewile opmertkingeJ ol r lalleilei dat men bg bet plaiit4i m ificlit nloell ueèén ei yvoiden eciiige vtuohtloOrten jeii den groum di n ztj behudVeu iu hit algemeen 4n fgegeveji Werschilleude Mbeeldiugeu yi staemtif en heMterjy luisteren hefc i een liet fitcrlijk in eek e uitieveH Scheltema ei Iu zekere Hongaarschd itad Wilden onlangs vier jongelieden behoorende vA die soort die men wel eeua Jeunet dorée noemtL schaak spelen Een zonderlinge iuval kreeg thanS een hunner het biljart van het koffiehuis waar l ze zich bevoudeu werd iu 84 ruitenl verdeeld en als schaakbord gebruikt De plaats van de stukken werd dooi volle wiju tlesschea die van elkaar door kenteekencn ouder scheideu waren ingenomen eu de bepaling gemaakte dat ieder van de spelers die eeu zet deed d3 strijders hadden zich iu twee piiriijeu verdeeld elkfi bestaande uit twee personeu de verplaatste wijnllesch moest uitdrinken De strijd op dit geimprovsieerde schaakbord op gewone borden ii den regel zonder bloedigen nasleep had het gevolg dat de vier spelers weldra iu den vorm vau lijkeu onder het schaakbord lagen Gelukkig echter behoeft aau het woord lijken hier geene andere beleekcuis te worden gehecht dan die waarin de studenten het gewoonlijk bezigen Het Fad komt terug op de zaak van steun der nationale nijverheid die tbaus eau de orde is het geldt geeu beschermiug vau de nijverheid maar waardeering der inlaudsche ngverheid van sLiatawige zóó dat niet wordt vastgehuuilen aan bet stiltel van gunning aan deu luagsteu inschrijver bg aanbestedingen want de etJiat zou zich stellig beuadeeleu wanueer hij om enkele guldens miuder aau den buiteulandschen aannemer te betalen den binneulaudsoheu aaneiner voorbggiug die uoa de schatkist door belustingeu voor zioh en zijne werklieden veel meer voordeel zou brengen dan die guldens bedroegen Wel moet meu voorzichtig zijn om de buitenlandache mededinging niet af te schrikken Er moet dus met beleid en voorzichtiglieid worden gehandeld maar zich zelf benadeclen door de binnenlandsche nijverheid voorbij te gaau m ig de Slaat niet ïen slotte zegt t Fad Hetgeen wg verlangen ia volstrekt geeu protektioiiisine Onder protektiouisme toeh verstaan ij de bevoorrechting vau de binneulaudscbe industrieelen tegenover de buitenlandsche of van ecu b paalde binneidanilsche industrie tegenover een andere ten nadcele deugdelg kheid bestaat deQ builenlandsohen verkoopier bovep den binnenlandsch n begunstigt don kan men hem hoogstens gebrek aan uationaleu zin u bekrompen inzicht ten aanzien der belangen van zijn nlliste maatschappelijke omgeving verwgten Maar lia de Begeeriug mag men anders verlangen Van haar mag men behactiging der volksbelangeh eu der nationale nijverheid eischen voor zoover hdt algemeen belang waartoe ook de lieluugen der veri bruikers i behooreu met die eischen niet iu strijd isl üke vreeselijk ren deel van Busland geteistera werd en wordt door de dipl tberitis blijkt uit eèq bericht iu het dagblad van K iew Over de epidemjie werd in he publiek eerst gesproken nadat reedsj het leheele zuiden eu i westen van Rusland door Ite ziekte was aatigetaat iu zij zich over 16 gouvernementen had verspreid en het opkomend geslacbtl I aldaar zoodanig had gelejsterd dat vele scholen zgu gesloten eu vele streken ni langen tgd geen recruteu Uull kunnen leveren wlu Bessarabie duurt i i nu j reedis S jaar De Ka asus bet gouvernement vau Pultawa enz zijn er weinig minder slecht aan toe Dit gouve ueraeut oiuternam bet eerst deu strijd tegen den leesel eq ilcp de hulp iu van het Uoode Dit heeft geiillig gjjhoor verleend aau het ek t 1 Kruis 1 rerzoek Een der Weinige ooggetuigen vau de spoorweglamp bij DjMdee verhaalt bet vuljiende I Ik zat iWindaj voud gezellig bg hel hoekje van len haard euluist nfe naar het loeien van den storm jaar buiteni Allerlei j geruchten doorkruisten oig n rein en angstig bj 6rde ik het balderen van den rkaan eu heti scliuiéien en spatten det golven onzer pkende rivieir die lliiiga miju huik loopt Ik dacht liwiUekeurig aan dd arme mairozijn op zee die het zulk weer hard teiverantwoordci moesten hebben lijn kinderen dr ngai zich om ind heen terw jl ik ouder gewoonte op Sn ZjudagaHuiid mijn lievelingeu met Bijbelsche verhalen onderhield Ik koos de schipbreuk van I aulus op het eiland Melita Iu het iniddfu van mijn verhaal werd ik plotseling door een zwnren rukund gestoord die deuren en VMisters deed rinkinken De storiti woedde vuort maar de maan was doorgebroken zoadat ihen duidelglc de omgeving k jn waarnemeu Ik z ig op mijn horloge het was juist 7 uar en mijne vrouw maakte er mij opmerkzaam op dut ds trein van Kdiuburgh niet inter ver af kan zgu Zou zij bg dut noodweer oversteken vroeg ik mijzelf luid af Wij draaiden het gas bijna geheel af ten einde zooveel te beter naar den naderenden treiu te kunnen ziin Daar is hg waarschuwde mijtt zoontje en statig en brieschende zag men bet kronkelende gevaarte lungzuuin naderen hoog in de lucht over de brug welke als een kourd over de rivier is gespannen De spourtrelu donderde op de ijzeren brug terx ijl miju jongste nog de opmerking ntuakte Hoe aardig die lichtjes door het netwerk van de gzereu bogeii scheuen Eensklaps meende ik een bliksemstraal in deiigrond te zien slaan het was alsof een komeet naar beuedeii plompte uicts dan een lichtstreep achterlatende Ik zag ik tuurde ik merkte hoe die vullende sterreu cén voor een in de diepte verdwenen Wat is dit Maar de trein is nog op de brug riep ik ongeduldig den mijnen toe wg allen drukten het gelaat dichter aau het venster om ook getuige getuige te zijn hoe d trein stulig aan de andere zijde der brug in de duisternis verdwgneu zou Toen ik niets meer van den trein bespeurde lirp ik dadelijk naar buiten Daar standen reeds twee vrienden zich af te vragen waar de lange trein die wij allen op de brug gezien hadden eensklaps gebleven kon zijn Wij lieten het oog over de rifier weiden wij zagen niets Wij luisterden om eenig ander geluid dull het loeieu van den storm te vernemen maar geen kreet geen slag niets braclit ons op de gedachte diit de trein daar in dei diepte kon ver wolgen zijn Eerst toen wij het signaalwachtershuisje bereikten werd het ons duidelijk dat eeu otigeluk moest plaats gehad hebbeu De gemeenschap Wet de andere zijde van de brug was verbroken Wat gebeurd is heeft het publiek zeker veruomeu het overige blgft aan de verbeelding overgelaten De storm wus hedenmorgen bedaard Ik toog dadelijk op weg naar de rivier het water was kalm en vervolgde rustig zgn weg naar zee Niets deed denken aau een ramp niets meldde dat daar beneden zoo velen eensklaps een graf gevondeu hebben Was het dan eene vreeselijke nachtmerrie I Of was het werkelijkheid P Eene extra editie van de Evening Standard geeft nog de volgende laatste bijzonderheden nopens het spoorwegongeluk bg Dundee Eindelgk nadat vergeefsche pogingen in het werk gesteld waren en zelfs de reddingboot onjrerrichter zoke van de plaats des onheils terugkeerde zonder iets vau den trein zelf teruggevonden of opgemerkt te hebben is men er in geslaagd om de juiste plek in de rivier waar de trein begraven ligt met zekerheid aan te geven Eene stoomboot met duikers toog dadelijk op weg om zoo mogelijk eenige Igken boven te brengen eu ovMk de positie vau den trein ite rapportecren Voor hpt oogeublik echter moesten alle operalien uitgesteld worden tot weer en wind jzulks mogelijk maken Het aantal der bij deze om igekomenen wordt thans van lüO tot 136 geschat iTwee lijkeu ziju aangespoeld Naar men mij mededeelde zoo leest men in een reiisideutiebrief in hel Zeeuwêch Dagbl zijn de ontfilwcrpcH van nieuwe militie en schuttergwetten bijna gereed De sohutterijwet zul op den le t van Heeraskerk geschoeid wezeu loodat de rustende l huttergcn uit hun rust zullen moeten o i waken Iet is te wensohtn dat de Eerste Kamer thans een spaak in het wiel zal tekeo eu de wet Beutherniet verwerpen zul gelijk zij de wet IJcenwkerk deed De minister verzekerde geen grooter offers Vun de schutters te zullen vorderen da i enkeleuren oefcuing iu de week eu dun wel alleen des zomers 1 Verder wordt daarin gezegd Als men vnnenergieke iniiiiaters spreekt dan moet ook voorul de ininiSler kodderman genoemd worden Dien lerkkMcht ivennurt die van zijn voorl iatslen voorglinger miliater van Lyiiden De heer Moddcrinuu werkt emakkeiyk lu daardoor veel Alles gim door zijn liiliiden en wat meer zegt hij beziet alles nauwkeurig H j is eeu nian roet wieu niet valt te spotten I hg is een idealist in den goeden den ernst igen zin des woordi Ook bet zedelgkheidsiileaal heeft bg innig lief en daarom is bij de doodvgulid van olie informeile praktgkeu ook op het terrein der finniicieile ouderneiniugeu Spoedig cal raen duur de bewij aiu vau ontvangen COREESPONPENTIE Wy ontTingen vao eeu geacht ingcietena era atak Kisrio er met leedwezen o geweien wordt dit eeu amital meuKheD die op In eu 2u kervtJag lu het Giutbuia alfaier kwamen om den ductcr te rttud lrgeu te vergeé t kwatneo Oogihotpeo aioettcD zg weder huiswaarts ktereo Ue inz odcr drukt d boop uil dat er uur gezorgd worde dat tela dergelijks ia bet cr olg n ct meer loorkumel lloeHet de plaa iiiig van bet tok lu zijn geheel ona nietwruschelyk voorkomt ineeneii wy de strekkiog daarvau aiet tfl loogea Terzwtjgvi oua vcreeuigeudu met den daarin uitgcaprokcD eoKb DE Hkdactik fiurserlijice Stand Gouda GEBOREN I 31 Dec Jobanues oaderaJ vm d r Talken J P Huflaiid 2 Jao Coriuha oudiri G Houdgk eb W Nederhuf OVi ULEDEX 31 Dec J Mnrka 11 n 1 Jan A SiDit biiia r vin B Buulogue 07 J Burj erlgkc Stand vaa oudurstimude gemeeuteu van 25 tot 31 Dec 187 Stol wijk GEBOREN Aultje oud ra J Slouf en A van Eek Dirk aiidera A Ankir en A I kkeiiktner Adnaantji ouders D Buoia eu K de JJruto l irk ouders A Kapteija eu M Slüppeletiburg Margje oudera T Burger ea M Timraer OVERLEDEN P M ds Joog m GEHUWD A Treuren eo i Vouk Haastrooht OVERLEDEN 1 i vao DuDren 5 w Reeuwijk GEBOREN CorDehi ouders C taa Ea en M Terdgk Grietje ooden P van Dijk en O Slappcrdel Pelrupella Curaelia ouden H C Mofberg eu li vau der Starre GEUUWD H Verweg en J de Joug Waddinxveen OEDOREN Johanna Maria oadera A vau Hegniugeu en J C F bunkmaiin Johanuea uudery 1 Verheul ea W Wensveen Adnunus ouders D GrueoeMeg eu L vau V lat GEHUWD A oere cd W Asscbêman ADVERTENTIEN Heden overleed na eeiio hevige ongesteldheid te onzen huize in deu ouderdom van 13 jaren onze broeder PIETEll LODEWIJK HEKKEMA van Groningen H D UBBES H ÜBBES HfeKKEMA Moordrecht 31 Dec 1879 ♦ Heden middag ontsliep za ht en kalm in den ouderdom van 67 jaren mijne innig geliefde Echtgenoote ALIDA SMIT tot diepe droefheid van mij mgne Kinderen u Behuwd dochter B BELONJE Gouda 1 Jan J880 j De ondergeteekende betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele blgken van belangstelling bij het verlies van hun kindje ondervonden M J KAMPHüIZEX J W C KAMPHÜIZENGouda 2 Jan 1880 DE GttHEi Heil en zegen toegewenscht aan al mijae Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel binnen als buiten deze stad W VERHOEFP Lange Tiendeweg D 31 Horlogiemakcr Ze en en welvaren toegewenscht aan mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden bij den aanvang des jaars 1880 J J ANDREOLI Spieringstraat Ue ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zynen harfelyken dauk aan allen dia hem bij den aanvang van het jaar blgken van belangstelling Ijebben gegeven Van BEKGE X LJZENDOOUN Gouda den 2n Januari 1880 De ondergeteekende betuigt zijnen dauk voor de ontvangen blijken van vriendschappelijke belangstelling bij de plaats gehad hebbende jaarsverwisseling en wenscht wederkeerig aan allen veelzjidigen zegen en voorspoed toe REMIJ De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heiUvensch z jn beleefden dank voor de vele bewyzen van betan gstelliug bij deu aanvang van het jaar ontvangen G PRINCE Gouda 3 Jan 1880 Met wederkeeiige heilwenschen zegt de ondergeteekende dauk aan allen die hem bewijzen van belungstellmg gegeven hebben ter gelegeuheid van het nieuw begonnen jaar Dr LÜIJTEN Voor de ontvangen beleefdheden met den nieuwen jaarkring wordt door deze harteljjk dank gezegd en aim allen wederkeerig alles goeds toegeivenseht door G A MULLER Goudu 3 Januari 1880 Met wederkeerige Heilwenschen dunkt de ondergeteekende allen die hem b j gelegenheid van het Nieuwe Jaar eenig bewijs van belangstelling hebben gegeven D C SAMSOM Gouda 3 Januari 1880 De Heer en Mevrouw MONTIJN betuigen hiermede ouder wederkeerige heilbede hunnen dank aan allen die hun bjj den aanvang dezes jaars van hunne belangstelling bhjk gaven Üs VORSTMAN en Echtgenoote betuigen huunen hartelijken dank aan allen die hun blijken gaven van belangstelling in hun lot en leven bij den aanvang van dit jaar en wenschen aan elk hunner in het bjjzondcr en iu het algemeen aan de Siad hunner inwoning voorspoed en zegen De Heer en Mevrouw SWAAN Bastebt betuigen hunnen hartelijken dank voor de Vele blijken van belangstelling bij den aanvang dezes jaars ontvangen Gouda 2 Januari 1880 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij h t Nieuwjaar betuigt de ondergeteekende zijnen hartelijken dank M SPRÜUT De ondergeteekende brengt met zijne hartelijke Nieuwjaarsgroet den dank aan allen die hem op den 1 dezer hunne belangsteUing betoonden M H KLUITMAN Dank aan hen die mij blijken van belangstelling gaven Wederkeerig wensch ik allen een gelukkig jaar H W KRAMERS Gouda 3 Jan 1880 Alle degenen die iets te vorderen hebben of versvhuldUjd zijn of papieren onder zich hebben behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer HENDRIK van ZANEN te Gouda gelieven hiervan opgave of betaling te doen vóór of op 1 FEBRUARI 1880 met franco brieven ten huize van den ondergeteekende J C MOLLEB Ilaaslrechf 3 Januari 1880 Mc r COSIJN VAïf Leent op de Markt verlangt met 1 FEBRÜARIJ Ml mmmi Juffiouw BREEBAART vraagt met FEBRUARI eene DIEi¥STBODE Mejufh ouw vAjf KLUIJVE verlangt een e r k V r 0 11 w GEVRAAGD een zindelijke Werkster voor TWEE DAGEN in de Week zich te vervoegen onder No 372 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Er biedt zich aan tegen FEBRUARI eene llliikc DIEXSTBOÜE goed kunnende Strijken met de Wasch omgaan en eene burgerpot Koken Adres met franco brieven onder No 373 aan het Bureau dezer Courant De KtiiisMtotcrraltrlck J W VERSTEGEN C te Maartensdijk bij Utrecht levert priéiM HOTJSJi in vaten van 20 10 en 5 kilo fro Spoor of Boot lio terdamt Adres bij den Agent J A TA UW Oostmolenstraat 24 RülUrdam Mr TIMMERMAN IMTRIMËPËËLË ZVIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 207