Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1880

Woensdag 7 Januari N 2397 1880 GOUDSCHE iCOïïRANT f Nieaws en AdverlentJeblad i oor 6ooila en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot éön uur des namiddags van den dag der uitgave fleefd jterT Dulty maat De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN alhier maakt bekend dat de consulaire en andere Verslagen en Berichten haar van Ejjkswege toegezonden voor Belangstellenden op schriftelijke aanvrage bij den Secretaris ter lening verkrijgbaar zgn De Kamer voornoemd C J C PMNCE Vooriitter Dt Secretaris J FORTÜIJN DROOGLEEVEE Met MEI is op een dor beste standen te Gouda te HUUR een MODERN bevattende Vier Kamers Kenken Pomp en verdere Gemakken alsmede groote TUIN met SCHUUR ïe bevragen bij den Uitgever dezer Courant onder o 371 Blijkens akte op den SOsten December 1 79 voorden Notaris Mr ALPHONSECORNEILLE JACQUES DE KUYPER te iïoiteri am gepasseerd is de Vennootschap tusschen de ondergeteekenden AGNITA ELISABETH HENDRIKA TAN DER MEER VAN KUFFELEU Weduwe van Isaac Roest van Limbüuo Koopvrouw wonende te Gouda MATTHEUS PIETER VAN DER HOOP Koopman wonende te Itolterdam en JOSEPH US HENRICUS MINDEEOP Koopman wonende Ie Rotterdam bestaan hebbende onder de firma Roest van der Hoop Co met den 3l en December 1879 ONTBONDEN en GEËINDIGD Zullende de liquidatie der nog loopende zaken geschieden door de 2de en 3de ondergeteekenden die tevens de bevoegdheid zullen hebben om voor de door hen voorgenomen VOORTZETTING der zaken de gezegde firma te blyven voeren met het recht die bevoegdheid ook aan anderen over te dragen echter buiten alle aansprakelijkheid of verantwoordeIgkheid van de eerstondergeteekende A E II vaii der IHEEK van HIIFFEI ER Wede I RoBSï vau Limburg n P van der HOOP JUS H MLVHEUOP 0NTVAN EN BETAALKANTOOR L Droogfleever Forluijii jRotterdam Hente ü Deposito s Opvraagbaar na drie dagen S j o één maand 3 n Iwee 3Vj drie 3 j tea i 4 7o twaalf Vs 7o Van deposito s voor één maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortinpen kunnen ook plaats hebben door tüaschenkomst van den heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat teGoooA VERKOUDHEID HOEST BORST C R IIELS voorhanden bij W N RAAIJMAAKERS Haven 17 J H KIEBERT harkt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN VijfdeVooratélling in het Abonnement DOOR DE VbBÏENIBISO HET MDE RLAXDSCH TOOIEI Donderdag 8 Januari 1880 DE DEMI MOITDE Tooneelspel in 5 Bedrijven naar het Fransch van Alex Dumas door Boud Aanvang ten 7 ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 110 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 7 Januari 1880 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats aUr HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woenidags avonda nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen ziJn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonljjli verhinderd ziJn Bij akte op den SOsten December 1879 voor den Notaris Mr ALPHONSB CORNEILLE JACQUES DB KUYPER te Rotterdam gepasseerd is tusschen de oudergeteekenden MATTHEUS PIETER VAN DER HOOP Koopman wonende te Rotterdam J0SEPHU8 HENRICUS MINDEROP Koopman wonende mede te Rotterdam en JACOB AÜRIAAN HOEST van LIMBURG Particulier wonende te Gouda aangegaan eene VENHOOTSCHAP ten doel hebbende deVOOltTZETTING van den handel in IF nen en Gedistilleerd door de twee eerst oudergeteekenden gedreven met Vrouwe AGNITA ELISABETH HENDRIKA VAN DER MEEB TAN KUFFELER Weduwe van den Heer Isaaö Roest van Limsuro wonende te Gouda ouder de rma ROEST van der HOOP Sr Co De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en te Gouda en wordt aangegaan voor den tijd van vijf jaren ingegaan den Isten Januari 1880 en mitsdien zullende eindigen den Sisten December 1884 Bijaldien een der vennooten mocht genegen zijn de vennoot ichap alsdan te doen ophouden zal hij verplicht a de anderen daarvan zes maanden te voren schriftelijk te waarschuwen biJ gebreke waarvan de vennootschap zul worden geacht weder voor een jaar te zijn voortgezet en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot aan de opzegging als voren toe De firma waarop de zaken der vennootschap zullen worden gedreven zal bü voortduring blflven ROEST VAN DER HOOP k t welke door ieder der vennooten zal worden geteekend in en omtrent alle zaken de vennootschap direct betreffende zonder die immer te mogen bezigen tot hel aangaan en teekenen van beleeningen borgtochten en van particuliere engagementen in het algemeen waartoe om voor de vennootschap verbindende te ziJn de privé handteekening van al de vennooten zal worden vereischt N P van det HOOP JOS II III l EKOP JACO A ROEST vuil LIIHBDItG De van ouds gerenontmeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtem bergschen THEÉHANDEL van P W TIIOUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bu J J v d SANDEN Botermarkt Gouda Druk van A Brinkman Maatschappij tot NUT van t ALGEMEEN DEP AHTEMENT GO UDA OPENBARE VEaGADERIXG op Dinsdag den 6 Januari 1880 des avonds te 7 uur in het Locaal NUT EN VERMAAK op de Haven Spreker de Heer P M KELLER VAN HOORN uit Dordrecht ENTREE voor Vreemdelingen Leden derMaatschappij zjjnde 0 25 Voor Vreemdelingen Niet Leden der Maatschappij 0 50 Voor Stadgenooten Heeren Niet Leden en Dames van Niet Leden 1 De Secretaris D N BROUWER S LAFEBEB OUSA 3SrOTE E I T beste RUHRKAGCHELKOLEN 70 ets per H L SMEEKOLEN 75 HAARDKOLEN 90 Adres Kametnelksloot 482 Geneieskutuliy attest Den DruivenBorst Honig van W H ZICKËNHEIMËU te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwijls voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddel tegen chronische hoest hoest heeschheid enz is Ook heb ik den Druiven Horst Honi gedurende eene kinkboest epidemie lalen aanwenden Terwijl hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een half jaar aanhield was dezelve door aanwending van den DruivenBorst Honig binnen eenige weken genezen Ik kan alzoo den DruivenBorst Honig als een zeer voortreffelijk middel tegen hoest borsten halskwalen aanbevelen 6 r a b o w In Meckleub Schwerin den 24 Mei 1875 Dr C BOST Gezondheidsraad Verkrijgbaar in flacons a fl 2 fl 1 en 65 Cents Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oude oater bjj E Jonker Idenburg 302 Staats Loterij De TREKKING der EersteKIa s se begint MAANDAG 12 J ANUARIJ 1880 Savon recommandé Voor 40 Centen DRIE stukken FIJNE ZEEP zeer uet verpakt in een doosje in het Parfumerie Magazijn van Louis P W elter 193 Westhaven i93 Depot van Tlll Ë UIT HET Magazijn viji M Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een hal en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 KE ISGEVI G INBICHTIXOBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HIXDEB KUNNEX VEUOOllZAKEN BUHGEMEESÏERen WETHOUDERS van Goa 1a Gekt op urt 8 der Wet van den 2a Jttoi 1S75 SlaiUfblad No 95 Doen te weten Ddt zij vergooniiig hebben verleend Ie aan den beer K van Eijk en zyne rechtverkrijgeuüen tot het plaataen van een atoomwerktuig in het perceel gelcKen in deii Wiuterdgk geteekend Q No 119 kadimer Seolie Y So 2183 2e aan deu heer F Oravntegii en iijue reehtverkrijgenden tot het oprichten eener Koper eu Bliktlagerij ia het perceel gelegen in deu langen Groeneifdaal geleckeud 1 No 2U kadaster Sectie B No lli7B eu ie Ma d4Mi beer 11 Slangen en cijiie reditverkrijgendeu tM het opriohleu eener Smederg in het ierceel gelegen in deu Uootendaal geteekend M Nu 5 kadaster Sectie C Nos 617 eu 618 üouda den 31 December 1S79 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER ££ NMISOKVINO BUBGBMEESÏEB en WETHOUDERS der ge meente Gouda brengen ter kennis van alle Fateatfliglige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppleloire registers voor het dienstjaar 1879 80 dat de PAÏËNTBLADEN in gereedheid en op de Secreiarie dezer Gemeente verkrijgbafir zgn wanneer zij zich daartoe persouiilgk aaumeldeii van den 5eu Jauuarij 188U lot en met den üeventienden daarnauvulgeude d B voorniiildngs van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 Ooiober 1820 de binnen dien tgd door de bi laugheljbeiidi n niet afgehaalde PATENTEN door deu Dturwaardir der Directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling vau tien centen worden uitgereikt terwijl de uulaligen vervollen iu eene boete van vij lie gulden bijaldien zij aangevraagd wordende bun PATENT uf een a schrift van hetzelve niet kunnen vertooueu Gouda deu 2u Juuuari 1880 Burgiuneester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Bultenlaiiilscli Overzirlit Het nieuwe Fransche ministerie bigft nog aan de orde Niet zoo zeer te Pargs want daar heeft men bet op het oogenblik druk met deu hoogen wnttr tand l u echt Parijzenaar loopt tegenwoordig Jings de Seine om te kgkeu uaar dm ingestorlen iv lt Pont des ItmUides ea redektv lt met zijne eren pienwsgierige buren over da meerdere of mindere waarschijnlijkheid van het bezwijken der oicng bedreigde bruggen waar de passage verboden is De ruines van weggespoelde Vacht en waschhuizen van zweroscholen en rivierschnlten boezemen het volk te Parijs meer belangstelling in dan het wrak van bet ingezakte ministerie of ds pas opgetuigde bark van het nieuwe De beurt is thans aan de Doitsehers De beleefdbeden tusschen den vertegenwoordiger van het Bche rijk en den president van het Fransche ministerie op Nieuwjaardjig gewisseld hebben ualuurlgk in Duitachlaud een zeer bevredigcnden indruk gemaakt Te meer orada men zich niet ofllveiuzen kon dat met den beer Freyoinet uu eindelijk de vrienden tan den heer Gambetta aan het roer zijn gekomen derhalve de parlij die uaar het algemeen gevoelen uo altgd op wcerwraak zint i i indruk begint men nu iu Duitschland te bcstrgden en uaar b t ons voorkomt geheel terecht Het is volkomen waar dat de hf er Gambetta en zijne vrienden sedert l871 berbaaldetgk spiakeu van herovtriug der verluriu gewesten £ ven waar is dat voorul de heer Gambetta het verzet in den Elzus levendig heeft gehouden omdat hg de hoop op hulp van Frankrgk telkens voedsel gaf Maar men heeft hierbij altgd wel te onderscheiden en het is zeer de vraag hoeicei daarvan op rekening komt vau pogingen onV zijne populariteit niet u verliezen hoeveel bet gevolg is van de uitspraken zijner eigene wezenlijke overtuiging Men zou zich zelfs best kunnen vourstcllèn dal dit den heer Gambetta zelven niet geheel helder is en hg ongemerkt ook voor zichzelf gaandeweg tot andere gedüchten is gekomen liet bIgft steeds ogzeker of 8aiut Y Uier zich zal laten bewegen om te Berlijn te bigien in de Duitsche hoofdstad waar Saint Vallier zeer gi zien is wil men hem gaarne houden ook omdat hij Duilsch kan spreken Blijft hij bij zijn Heigeriits dan wordt nog iiltijit Chullemel Lacour Uumbetta s vriend genoemd Te Borlgn ontvangt men voortdUieiid ongunstige berichten uit Petersburg vooreen deil we licht omdat men die gaarne hoort De Cz iar muet ua zg n terugkeer te Petersburg zeer wuulronwend zijn en zgu gezondheidstoestand minder gunstig Tuch gelooft men voor t oogenidik u g niet aan een spoedig afdanken van den Czaar daar hg over twee maanden zijn zilveren rcgeeringsfLest vitri olgens de Oolos zijn er inaniregclen op til tegen het toeuemea van de Nihilistische denkbeelden ouder de oIBcieren De grüolvont Paul is naar Cannes vertrokken wat in verband ivordt gebracht met de ongunstige berichten over de Keizerin Uit Afghanistan wordt bericht dat alles rustig bIgft en het verkeer weder is geopend De bevolking keert terug naar Kabo l eu de landbouwers brengen weder voorra id Ook Ie Kaapsche berichten zijn zeer geruststellend Sir Garnet Wolstby liet sir Bartle Frere weten toch vooral geen geloof te hechten aan de verontrustende berichten uit Traiifvanl te Pretoria was alles volkotueu rustig eu de vergadering der Boeren ging bedaard uiteen zuodat geen ongeregeldheden waren ie vreezen De horren sohgnen dan ook onder Engelsch bewind het al evenmin eens te kunnen worden als onilcr president Burgers Wat zijn bewind heeft doen vallen zal dat der Eiigelscben iu stand houden ADVEBTENTIÊN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte i AfModeriflke Nommerg VUF CENTEN De oude Nederlandsche spreuk dat eendracht maoht maakt is daar vergeten Op Ie vergadering werd geen afdoend besluit genomen De meesien verklaarden dat zij bereid waren hun leven te geven voor de onafhankelgkheid maar wanneer de commissie een ander middel wist om tot het doel te geraken zou men het gaarne vernemen Op 12 April zulleo de Boeren weder bijeeiikomen ouder voorzitting van Paul Krudie naar men weet tegen gewelddadige maatregelen is Het land van Sekokoeni is behoorlijk bezet en ui nu door de ËngeUchen worden behee De Kuineniers hebben een verschil met de monniken van den berg Alhos In den loop der tijden namelijk kreeg het klooster aanzienlijk grondbezit in Rumenrë Meerendeels werden deze goederen aan de stichting vermaakt met zekere welomschreven bedoelingen De monniken ephter dedeu roet de inkomsten naar welgevallen en op dezen grond werden de goederen in 1864 door prins Couza in beslag genomen Sedert werd door de Rumeensche regeering eu deu Grieksebeu patriarch te Konstaniinopel braaf onderhandeld maar vauzelf spreekt bijna dat men niet tot eene schikfcaiK kwam Thans heeft de Grieksche patriarch de gulc igenheid gevonden om de Turksche regeering er voor te spannen die de zaak bij de mogendheden aanbrengen zal Het geschil loopt over 20 millioeu franken inkomsten en men begrijpt dat daarop nog al kaplaken kan overschieten De Porte althans schijnt bet uitmuntend te hebben gevat BINNENLAND GOUDA 6 Januari 188Ü Door den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente alhier is Zondagavond uit het vroeger medegedeelde drietal tot predikant beroepen dr C H v n fibyn predikant te lieusdeii De 2e luit J O Kros van het 4e reg infanterie te Leiden is overgeplaatst bij het depot te Gouda Zaterdag avond is op de Vest uit het water geha ild het lijk van eene vrouw genaamd J K De boot ffStad Gouda is heden morgen weder naar Roitrrdam vertrokken Morgen zal de stoomboot vd IJssel eveneens haar dienst hervatten Bedankt voor de beroeping naar Gouderak door ds A II den Boer pred te Muiden lit de Krimpenerwaard meldt men dd 5 Jan Langs de geheele waard is thans de Lek los en gaat dl ze vol drijlijs bij niet zeer hoogeu waterstand Enkele 8too nboothoofden zijn dooi het drgfijs geheel vernield sommige zeer beschadigd De overtocht geschiedt met roei bouten Morgen is eene spoedeischende vergadering van hoofdingelanden van Rgnlaud belegd waarin over den toestand van den Lekdijk zal worden beraadslaagd Men schrijft aan de Z Ct Het merkwaardigste van dezen winter is niet dat hg zoo vrorg begon maar zich zoo vroeg door strenge koude heeft doen