Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1880

kennen terwijl met Kerstmis ala de winter eigenlyk uu beginnen de dooi zoo ernstig inviel Jut het ijs althans in deu omstreken na acht dagen was verdwenen De heropende scheepvaart ontmoet geen belemmering Het onheil na een zomer die te kort schoot aan warmte en groeizaamheid ten gevolge waarvan het jonge hoat te week bleef en niet bestand was vroegtijdige vorst te verduren heeft zich niet bepaald by het verlies van menige groenbl ij venden sierplant Blijkens onderzoek zijn ook de knoppen van vruchtboomen bevroren zooi t het vooruitzicht op den pluk van peren eu appelfn dit jaar ongunstig kon zijn Ook knoppen van steenvruchten zyn niet vrg van ie vorst gebleven Van Terschelling wordt gemeld dat aldaar is gesjjrand da Engelsche drieraastschoeuer Qmen af MiiUey kapt Biggs met roudhout van Laguua laatst vau Harwich naar Hamburg I e equipage is met eigen boot aau lar d gekomeu Ue bergers hebben bezit vau het schip genomen Later ging ora de op het gestrande schip aanwezige bergers f te halen de reddingsboot daarheen zij sloeg chter om en de personen die er zich in bevonden verdronken Vijf mannen verloren daarbij het leven nalatende 3 weduweu eu 15 weezen De eerste stoomboot van boven te Botterdam aangekomen js de Eftafette No 3 van Utrecht ondernemer I A Mont jn te Oudewater Na een kortstondige ziekte is gister te ilaasiricht overleden de heer jhr G E F X M Kerens de Wylré lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Maastricht De N Gor Ct oppert het denkbeeld het leger grootendeels de diensten van politie en i randweer te doen verrichten Zij wijst daarbij op het ongerijmde dat groote gemeenten die aanzienlyke guruizüeneii hebben nog legers voor bovengenoemde diensten moeten onderhouden en daarmede slechis ouvuldocnde in de behoeften kunnen voorzien voorul des nachts fcrwyl bonderden wier roeping het is voor s Lauds veiligheid te waken gerust in Morpheus armen liggen Zij meent dat werd dit denkbeeld aangenomen d weerzin der burgerjj tegen de oorlogsuilgaven zou gebroken wordeu omdat zij dan het uut van hel leger ook in vredestyd zou onderviuden vooral bij branden zou de strenge lucht waaraan de militair gewoon is de blussohmg bespoedigen e maatregel zou dus veel nut kunnen stichten eh tevens zou het anti militarisme uit de wereld gaan daar de burger d n soldaat als de beschermer van zijn veiligheid DV leereu waardeeren Zaterdag is door 32 Nederlandsche iudustrieelen een protest ingediend bij den Minister v u kolouicn tegen het besluit van genoemden Minister waarbij hg afwijzend beschikte op het verzoek vau sonmiige iudustrieelen om de aanbesteding van het buuncu van chten veertig bruggen ten dienste der Staatsspoorwegen op Java in iwee drie of vier perceelen te splitsen ten einde de geheele Ned gzerindustrie in de gelegenheid te stellen mede Ie dingen Het tiians gereed gekomen huwelijksgeschenk der hoofdstad aan den Koning en de Koningin is een tafeUmiddenstnk waarvan het voetstuk uit vier korven bestaat veisierd met voorstellingen onlleend aan de gebouwen en instellingen der hoofdstuü Üe rand bevrt Voorstellingen van den bloei en vooruitgang der 8t d onder de regeering van Willem III Vier heerlijk gemodelleerde statuetten voorstellende koophandel zeevaart ngverheid en kunst op zegewageui voortgetrokken door gonden zeepaarden die door jongelingen met den Neptunusstaf gemend worden zgn de symbolen der voornaamste stedelijke bronnen van welvaart en roem De vier aldus versierde corbeilles omgeven het middendeel van het kunstwerk vier Tritonen voorstellende uit de golven rgzende en omgeven van walerplanten Dese stellen het element voor waaraan de hoofdstad hare grondvesten en rijkdommen ontwoekerde De koniukigke wapensclulden omgeven van kloek gemodelleerde geniussen lauwertakken dragende zijn aen beide zijden aangebracht Het gevaar voor doorbraak te Alera is geweken te Crevecocur Bedraagt de sland van de Maas 6 95 aan de Maaszijde en 6 76 meter boven A P aan de Dieze zijde Te Veen is het ijs vast tot Andcl De Baardwgksche overlaat werkt met 55 centimeter Volgens het rapport van de ambtenaren van den Waterstaat is de toestand te s Bosch zorgelijk met het oog op den was die tengevolge van de doorbraak in den Maasdijk nog te wadhten is De lagere gedeelten der itad slaan reeds allen onder water gisteren avond of nacht zonden nog verschillende hoofdstraten overstroomd worden ieder neemt maatregelen tot berging van goederen Te s Boach is sedert het vorig bericht het water nog 22 centimeter gewassen en had gisteren avond ecne hoogte bereikt van 5 88 boven A P De Burgemeester van Oss heeft Zondag avond per telegram aan s Koiiings Commissaris in NoordBrabuut medegedeeld dut de nood daar houg gestegen is het wattfr was tot in de kom der gemeente doorgedrongen ook te Oijen en Teetteleu ia voor velen aan alles gebrek Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben amljtsbalve aangevuld de gemeentebegrooiingen van Ouderkerk n d IJssel met een som van ƒ 375 afgeschreven van de onvoorziene uitgaven ter Oeslrijdiug van de kosten voor een tweeden veldwachter b van Woerden ijiet een som van ƒ 985 met welken het subsidie aan het Armbestuur is verminderd eu van ƒ 1000 vau de onvoorziene uitgaven afgetrokken ter bekostiging van het maken en voortdurend onderhouden vau een gemeenschappelijk jaagpad langs den Kijn tusschen utrecht en Leiden Beide gemeeuteu hadden geweigerd de bedoelde uilg iven en inkomsten op de begrooling t brengen Het hoüfdbcsluur van Volksonderwijs heeft aan de leden eene circul iirs gezonden waarin zij worden aangespoord loer vrijwillige bijdragen de kosten van bet maandblad dat het orgaan der vereeuiging is en kosteloos wordt gezonden aan alle leden te helpen dckkeu De druk eu verzending van 9U0O exemplaren zijn zoo wordt er gezegd geen kleinigheid te minder bij de ongelukkige bepaling der postwet volgens welke een 14daagsch of maandblad niet met ecii hidven maar met een heelencent moet worden gefrankeerd De gewone middelen der Vereeuiging waren dan ook in de verte niet toereikend om overeenkomstig de bedoeling der algeraeene vergadering de kosten zelfs van eeu maandblad te b strijden want men bedenke wil dat de algemeene kas vun elk lid slcclils hoogstens 60 cent omvangt Aan den toen uitgesproken ncusch hebben wij dun ook alleen gevolg kunnen geven door een belungrijk gedeelte van het aanwezige kassnldo daarvoor Ie bestemmen Dut wij echter op dien voet niet kunnen voorlguan spreekt van zelf l a daar wij het nnderzg ls van overwegend belang achten het blad in stand te houden gddt het thans daarvoor nieuwe hulpbronnen te vinden ffVindeu wij daartoe bij velen een geopend oor en een offervaardige hanfVdaii zul bet voortbestaan van het maandblad verzekerd zijn ja dan zullen vtij wellicht zelfs in staat zijn ons aanvankelijk denkbeeld van eeu Udaa sch bliul maar dan gratis voor al de leden bestemd Ie verwezenlijken en wij behoeven er wel uauwelgks op te wyzen hoeveel beter wij duarmede dan met een maandblad de zuak onzer Vereeniging zouden kunnen dienen Welnn is het niet eenig geldelijk offer waard is men tot het brengen daarvan niet verplicht om een org ian te erlangen dat op die gezette lijden in 9000 gezinnen van Nederland de denkbeelden verkondigt welker prediking me le het iloel onzer vereeuiging is Een ieder beantwoorde die vraag voor zich en hij wiens antwoord met het onze bevestigend luidt mete zijn bijdrage naar den dubbelen maatstaf van zijne belangstelling en van hetgeen hij geve kan Bij den gemeenteraad te Groningen is ingekunu n eene aanvraag om concessie voor een falgemeenen ouderlingen correspoudentiedienst door middel van telephous Donderdag brak een oproer uit in de algemeene gevangenis te Turin De raudraaiera braken hunne cellen open trachtten de anderen e bevrijden eu wondden drie bewakers met hunne heimelijk vervaardigde wapens De militaire wacht schoot toe en moest vuur geven Een gevangene die vgf jaar straf had werd doodelijk gewond Karakteristiek is voor Buslund de wijze waarop er gebedeld wordt Op de jaurnnirkten zijn er steeds bedelaars te vinden Hebben er kerkelijke processifs plnuls men kan zeker zijn dat ze niet ver zijn Ie zoeken Bij alle gelegen lieden op lederen dag van het jaar kan men ze vinden Het bedelen is in Itusland bijna een erkend bedrijf Het klooster van de heilige Drievuldigheid nabij Moskou ontving iu céu jaar vun 230ü00 zoodanige guslcn een bezoek Het zoogenaamde holenklooster dat in tien omtrek van Kieuw wortlt gevonden ontving in een jaar 130000 bedelaars Woronaoh 20000 het Solowetzki klooster op eeu eiland in de Witte iJee gelegen IIOÜO dier lieden ten bezoeke Zij specnleeren niei alleen op de milddadigheid maar ook op do gastvrijheid van anderen en rekenen op een onderkomen van ecuige dagen Gewoonlijk doen ze zich als vrome pelgrims voor Zij die in het bedelen nog nieuweling zijn begeven zich dikwerf iu het gevolg der veteranen van het vak en arbeiden dan voor hunne beschermers In een Peteraburgschen juwelierswinkel bevond zioh onlangs een dame die bezig met het uitzoeken van diamanten eerst nu lang dralen een keuze had gedaan maar vervolgens den bediendp mededeelde dat ze niet zonder vergunning van huur man tot den koop durfde overgaan e verzocht diensvolgeua den bediende met h iar in het rijtuig te slappen ten einde naar huis te rgden en het oordeel van den echtgenoot te vernemen Zoo gezegd zoo gedaan en de bediende gevoelde zich zeer vereerd Voor eeu groot gebouw gekomen stapte de dame uit het voertuig met het kistje edelgesteenten in de hand De bediende volgt haar en wordt in een soort wachtkamer gelaten naar hij meende de wachtkamer voor de patiënten van den eohigenoot der dame die volgens hetgipu deze had verhaald geneesheer was Iu waarheid bevond hij zich echter in ren krankzinnigengesticht Intnsscheu had de dame zich onder heete tranen tot deji directeur der inrichting gewend Haar man hg wachtte in de kamer daarnaast was sedert lang lijdende aan krankzinnigheid Steeds sprak hij van diamanten Wanneer de directeur iu de genezing niet slaagde dan was de laatste houp verloren De directeur beloufile zijn beat te zullea doen en de diepbedroefde veilrok Men stelle zich de tooneelen voor dje weinige oogenbtikkeu later door den directeur en den be diende in de wachtkamer werden afgespeeld Toen eindelijk allea was opgehelderd bleek het tevens dat de dame een behendige opliehlster wa geweest eu den juwelier een schade van ongeveer 10 000 roebels had berokkend Eeu Duitscher die wel verdient een Amerikaan Ie zrjn heeft iu Engeland eeu nieuwe leermethode il gevoerd die de aaiidiicht der ininisiers van openbaar onderwijs verdient Zn hier wimriu die methode beslaat tij wilt bijv Duitsch leeren welnu gg gaat naar Herr Schinek die u magucliseert wanneer gij ingeslapen zijl begint hg Duitsch met tt te spreken en beveelt u zijne taal Ie verstaan Na tien zulke lessen is men naar het schijnt in staat Kant eu Hegel zonder woordenboek te begrijpen Men moet bekennen dat de nieuwe methode zeer vernuftig is door middel vau het magnetisme worden u ttUe wetenschappen oin zoo te zeggen in den geest gegoten en na eeuige passé p sse van den onderwijzer kent gij Gfieksch Latijn llebreeuwsch Jepansch muziek en zelfs het paard en schaatsenrgdeu Het zonderlinge van de zaak is dut Herr Schinek iu Engeland lierliugen gevonden heeft De commissie die zich in 1877 te Amersfoort vormde met hel duel om iu de omstreken opgravingen te doen nuur oudheden heeft veel voldoening van baren a rbeid Zij heeft iu eene menigte tumuli doen graven uit sommige vnn welke hoogst belangrijke urnen Ie vouruchijn kwamen terwijl andere bleken kleine opgeworpen hoogten te zgn op welke een of meer lijken verbrand waren waarna over da Igkeiiasch weder aarde was geworpen Genoemde oommissie heeft zich thons g voimd tot eene commissie voor het bijeenbrengen van oudheden uit Amersfoort en oraslreken met het doel om eenmaal de gemeente Amersfoort iu het bezit te stellen van eeu museum De leiding is meer in t bijzonder toevertrouwd aan drie leden de heeren A M Kollewijn Nz W E N vnn Bootselaar en A A J van Kossuin In sommige gevangenissen van het Koninkrijk Saksen werden reeds sedert lang vrouwen belust met het toezicht op de gevangenen van hare sekse De gunstige invloed dien deze bewaarsiers op de veroordeelden uitoefenden heeft de liegerring genoopt haar aantal uit te breiden Voordal zij worden aangesteld moeten zg een proeftgd doorslaan en verder is eene eerste voorwaarde dat zij vrouwen zijn laa eeiiige beschaving eu ontwikkeling De juarlgksche bezoldiging bedraagt 900 M Zg die met het oppertoezicht belast zijn ontvangen 1000 a 1800 mark en somtijds bovendien vrije woning Na 16 jaren dienst hebbeu zy recht op pensioen Onder degenen bg wie in dezen winter het gebrek het meest uijpl behoort de klasse der polderwerkers in en om Amsterdam en in de IJpolders zoo sterk veilegenwoordigd Voor ben is in den volsten zin dl 8 woords niets Ie doen en van overhouden van de zumervcrdiensten is bij deze klasse helaas geen sprake Een sliiulijc van volslagen gebrek aan werk deelt Ue Tijd in het volgende bericht mede Etii paar dagen geleden moest iemand een slop gemankt hebben en berekende dat hij daarvoor 25 man noodig bnd aan welke hij 6 a gulden per hoofd ducht te geven Zoodra hij tohier op de plaats kwam waar hij ze kon vinden werd hij door zulk een massa bestormd en ingtsloieu dui htm Itlltrlijk do kleeren van het lijf werden gescheurd Toen hij op die wijze in groote verlegenheid geraakte schreeuwden de voorsten hem toe dat hij dan maar 5 0 man voor een halven gulden moest aannemen Echter waren alle pogingen om oide in de wilde hoop te brengen vruchteloos en was de man genoodzaakt iu eene tapperij de vlucht te nemen en ten slotte zijn gonsche werfpbin voorloopig op te geven In hel pas verschenen nummer van het Album der Natuur deelt prof Hnriing mede dat onlangs in Kentucky bij Glasgow Junction een hol is ontdekt dat in omvang het in dezelfde streek gelegen bekende Mararaoelhol nog overtreft Men is er in doorgedrongen tot een afstand van niet minder dun 233 mijlen 37 kilometer ongeveer de afstand van Utrecht naar Amsterdam in de eene en 16 mijlen ruim 25 kilometer in de andere richting Vele der gangen zijn zeer breed zoorlat eeu wagen met een paar paarden ruimte zouden hebben om er i l te rijden over eenen afstand van 11 mijl Het bevat verscheidene zeer diepe rivieren eene waarvan is kunnen gevolgd worden tot eeu afstand vfin U mijl de verdere doordringing werd verhinderd doordien het hol daar te nauw werd om een boot door te laten In uitgebreidheid schijnt dit hol alle andere bekende hüleu te overtreffen Of daarin ook dieren gevonden zijn als in het Mammoethol wordt niet vermeld maar wel dat men er menachelijke ovrrblyfselen op Egyptische mummies gelijkende iu heeft aangetroffen Deze waren bevat iu steeneu sarcophageu van een ruw maaksel In de fferaut teekent de heer Huber verzet aan tegen de vindingrgkheid van eeu koekbakker die St Nikolaa gebak verkrijgbaar stelt in den vorm van een leeuw nut het onderschrift Leeuw van Juda Niet alleen echter tegen dien bakker is de opmerking gericht maar ook tegen eenige vereenigingen die vau dezen christelijkeii koek gebruik maakten bij nitdeelingen op het Kerstfeest Waar men roept de heer Huber verontwaardigd uit idoor zalk eeu handeling het heilige ontheiligt eu er een iu t minst niet passende voorstelling van maakt beklaag ik het meuschelijk vernuft dat hier zgn vindingrijkheid wilde tentoonspreiden bi klaag ik de kiiidereu wien het onzichtbare niet alleen zicht maar zelfs eetl r wordt gemaakt btklaag ik de vereenigingen die meewerken om zulke ongepaste dingen te verspreiden Vervalscbing van ka na met kunstboler In den laatsten tgd is in Amerika eene nieuwe vervalsehiugiiidustrie bekend geworden om namelgk de kaas in plaats van uit room of melk van kunstboler te fabrioeeren of ze voor een groot deel er bij te voegen Daarop is echter een zHurc siraf gesteld wanneer zulke vervalschte waar voor echt en niet oiidrukkelijk als Oleomargarin kaas verkocht wordt Dat heeft nu ten gevolge dat het buitenland met dit product van Ainerikaansche vinding overvoerd wordt Men ig daarom op tgu hoede De te Essen gevestigde vereeuiging tot bewaring vau sigarenpunijes heeft onlangs 161 arme kinderen geheel in nieuwe kleeding gestoken uitsluitend uit de opbrengst van sigarenpunijes die door de belangstellrnden bewaard en baar uit versohillende deelen der wereld werden toegezonden Uit het door het Dep van lïnnnoiën ailgegeven verslag over de opbrengst der belustingeu 187 3 1878 ontleenen wg over den accijns op het gedistilleerd het volgende Iu Noord Brabant het meeste verbruik in Heusden met 21 36 liters per hoofd In OeMerland ZnitBommel met 21 10 liters In Zuid Holland Veur met 20 07 liters in 1875 23 76 Holtenlam met 19 12 Leiderdorp met 18 41 Jouda met 17 60 Gorinchem met 17 t2 Den Haag met 16 49 Leiden roet 16 46 Dordrecht met 16 08 Ou lcwaier met 14 21 NIcuwveen met 13 66 Briclle met 13 31 Maassluis met 13 14 Vlaardiiigen met 13 11 Schoonhoven met 12 23 Alblasserdam met 12 01 Woerden met 11 87 Vianen roet 11 44 Zwijndreoht met 10 93 Hellevoet met 10 67 iu 1876 12 21 Voorburg met 10 52 I eerdain met 10 10 Voorschoten met 10 01 liters Voor Schiedam is nalunriijk geen opgave te mukeii door het groote gebruik in de branderyen In Noord Holland Velzen met 19 57 liters Amsterdam met 14 96 In Zeeland Vlissingen met 13 56 Utrecht Jonenen met 21 79 ïriesland Leeuwarden met 21 6 t Overijsil Stad Almelo met 23 09 Groningen Tirmunten niet 25 08 Groningen met 24 19 Drente Mqipel met 18 20 Limburg Valkenburg met 12 98 Over het geheel is het gebruik 9 85 liters per hoofd Tc Manswiil het minst 0 82 lileis en Ie ïerinuulen in Groningen hit hoogst en wel zoouU boven blijkt rnim 25 liters Na deze statistiek hoort een bericht uit Utrecht dat echter evenzeer voor vele andere gemeeuteu geldt dat de 80e verjaardag van de 19e eeuw op gebruikelijke wyze is herdacht door het verzwelgen van plassen sterkeu drank beuevens het zwieren eu schreeuwen langs s Heeren straten door boeren soldaten en burgerlni I De Arnhemiche Ct bespreekt den aandrang van den heer Verheijen op den Minister van Justitie uitgeoefend om de nuttige diersoorten te beschermen het blad brengt hulde aan de waarheid en oprechtheid van zgn advies geen sentimeuteele wereldbeschouwing van een zoogenaamd dierenbeschermer maar bescherming van het dier tot bescherming v in den menscb van onze boomen van onze groenten vruchten planten enz wij hebben onze vijanden in de dierenwereld en om ons tegen hen Ie verdedigen zoeken wij in de dierenwereld de natuurlijke vijanden van ouz vijanden om er onze vrienden en b jndgenooten van te maken om door hen onze vijanden te verdelgen en te vernietigen In dezen zin alleen ia de onderscheiding en tegenstelling van schadelijke dieren en nuttige dieren redelgk Alleen met betrekking tot ons meuschen tot hun schadelijkheid en hun nut voor ons eu voor hetgeen wg noodig hebben of begeeren is de uitdrukking te verdedigen eu te recbtvaardigeu Alleen iu dien zin kunnen wy van onkruid vau ongedierte van onweer enz spreken Iu elke andere beteekenis zijn die woorden onzin De Amk Cl a t met het doel van den heer Verheyen volkoraeu eens maar de vraag is uu slechts wie zijn onder de dieren onze vrienden wie onze vijanden welke zijn oattig welke schadelijk Op de moeilijkheid dezer vraag is een wetsvoorstel van den heer van Lijnden afgestuit De tegenwoordige Minister van Justitie wil de indiening bij Kon besluit regelen de moeilijkheid blijft nieitemln bestaan de deskundigen zullen het d i iromtreiit nimmer eens worden De willekeurige onderscheiding tusschen het nut der vugela en hun schadelgkheid is niet enkel d rom een ungerymdheid omdat z j iets dat niet bestaat als bëslaiinde aanmerkt maar omdat het is een plomp ingrijpen iu de harmonie der natuur welke men niet kent maar wat dan üe Amk Ct zon t billijk eu redelijk vinden de vogels in het algemeen eu zonder ullzunderiug te beschermen en bg de wet het vangen en verknopen er van het stooren en vernielen der nesten het eieren zoeken en uithalen strafbaar te stillen W g zonden door zulk eeu wet misschien eenige lekkernijen voor de tafel moeten missen maar de landbouw enz zou er bij profiteeren zelfs al wisselen de vogels hun insicteiidiêet af door graanen fraitvoeding Een Californisch blad meldt dat op den bodem van het meer Tulare iu het verre westen hetwelk door de geweldige hitte van den vorige zomer bijna uitgedroogd was de overbigfseleu vau eeu verzonken stad heeft ontdekt De vereeuiging der vrienden van gevogelte Cypria te Berlijn zal van 30 dezer tot 3 Éebruari eene tentoonstelling van vogels eu van alles wat daarop betrekking heeft houden in de inrichting Buggeubagen Er zijn verscheidene medailles uitgeloofd en er is eene verloting aau verbonden Voor belaugslellenden voegen wg hierbg dat de heer VVagenfuhr Siuoonstr 3 Berlgn S W secretaris van Cypria is In lluslund is thans eene commissie van enquête in zake de spoorwegen werkzaam die zeker wel de oinslachtlgsle is waarvan nren ooit gehoord heeft De spoorwegen zgu in groepen verdeeld en het onderzoek van elke groep is aan eene sub commissie opgedragen waarin ook de teclmiek en de statistiek door een of meer leden vertegenwourdigd zgn Oin eenheid in het onderzoek te brengen is zooveel voorden arbeid der hoofdcommissie als voor de sub commissien een programma vastgesteld hetwilk niet meer of minder dan 700 te stelleu vragen bevat Blijkens een mededceling in hei Journal o tie Telegraph bedroeg op hel einde van 1877 delengte van ui de telegraafleidiugcii in Europa 769 768Engelsche mylen in Amerika 114 157 in Azic 24 521 in Australië 23 528 in Afrika SI4I Op genoemd lydstip was het aantal telegraaf kanlureu iu Europa 32 335 met inbegrip vun 12 708 spoor eglelegraafkanloren in Amerika 8766 in A ie 489 in Australit 689 in Afrika 196 Het gan che wereldtelegraafnet besloeg alzoo in 1877 een oppervlakte van 940 176 Engelsche mijlen = 1 613 6tt3 kilometer met 42 466 kantoren Verleden week liepen de paarden met arren op de Kerkbuurt op Marki u Dit had nooit eci Marki r gezien Er waren vroeger wel eens arren iu de haven geweest niiiur op het plein bij do kerk had er lob nog nooit een verluoiid En nu eene week daarna is het ijs uit de zee weggedreven en heeft in zijn loop het huis bij een vuurtoren verpletterd Het ijs is tot over het dak geschoven eu daarop is de woning ingestort De bewoners i rden nog gelukkig gered Met eeu bootje begaf men zich in zee en heeft zoo de bejaarde raensohen er uit gehaald De oude liohiwacbter die met de koorts op het bed lag wilde zijn post niet verlaten Met geweld heeft men hem er moeten uithalen Alles wat zij bezaten is onder het gs geschoven De roggebrooden dreven op het ijs aan den wal De poes is op een schots de zee ingedreven Beeds eenige malen was het te Utrecht voorgekomen dut in de kerken zakkerollerijen waren gepleegd zonder dat het gelukte de daders te ontdekken Zondag ochtend werd in de Augustinuskerk aan eene dame weder eene porlemouuaie met geld ontfutseld hetwelk zij opmerkte toen zg in het zakje haar penningske wou storten Toevallig herinnerde zij zich wie achter haar gestaan had een naaistertje dat zij van aanzien kende en daar deze zich verwijderd had viel terstond het vermoeden op haar De politie in kennis gesteld vond heden ochtend de porten oniiaie met het grootste gedeelte van het geld iu de woning der diefeg e ilie haar gerechte straf niet zal ontgaan De gerolde dame droeg naar de mode haar geld op eeue plaats waar een verstandige huismoeder alleen zou dragen wat zij gaarne kwyt wou zijn Burgerlijke Stand REBOREN 2 Jan Comelis ouden C Flus en I Sjile riofjshiKk 3 Bürthuioineav oeders W N vid tvierst er G van Maren 4 Bumioelt ouiIerB J Slot eo A ten Have fiijsbtri eu TcuHU oudeTj f C Rijkaart ca J Verbree 6 irfdMiK ouders W M vaa Wlcrst ca J kooien OVEBI KDE i 2 Jan J de Vroom 50 j M van Rijn 4j 9iB 3 i But Il au J Kool 70 i 4 L Loe deraluot 4 m ADVSRTENTIËN Ontijdig bevallen van twee welgeschapea Zoon J RIJKAART geb YiiBBBU Gouda 4 Jannari 1880 De ondergeteekende betuigt hieinnede haren oprechten dank voor de gunst en het veiirouwen dat haar overleden echtgenoot de Heer G VAN DER LAAR Sb kamerbehanger meet dan veertig jaren heeft genoten en brengt ter kennis van het pnbliek zoowel binnen als buiten deze stad dat zy voornemens is de zaak met behulp yan haren Zoon op denzelfden toet voort te zetten Zich hiervoor minzaam aanbevelende heeft zy de eer met hoogachting te zyn UEd Dw Dienaresse Wed G TAN DEB LAAR Sb Gouda Januari 1880 geb van deb Hoek Dankbetuiging De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aau die hh die de Commis siehebben uitgemaakt en zich vele moeite hebbengetroost voor deu WKDSTRtJD OP SCHAATSEN den 30 December 11 gehouden alsmedeaan de milde gevers voor het gulle onthaal enen de daarop gevolgde bedeeling zij weten nietanders te doen dan openlijk hiervan melding temaken De gezameklijkk RIJDERS EN RIJDERESSEN Mevrouw van deb GARDEN üosthaveu B 84 vraagt eene zindelijke Werkster voor TWEE DAGEN in de Week 302 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Kla s Hc begint MAANDAG 12 JANUARIJ 188 J