Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1880

Sociëteit ONS GEXOEGEX Zaal KUNSTMIN ViJfdeVoDrstelHtig in het Abonnement DOGE DB VkKEENIOIXG HET IBERLANDSCH ÏOOilEL Donderdag 8 Januari 1880 DE DZMI MOUDE Tooneelspel in 5 Bedreven naar het Fransch van Alex Dümis door Boud Aanvang ten 7 ure PRUZEN DBB PLAATSEN Eerste Bang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 7 Januari 1880 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats g r UB Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woentdagt avondt nog DAMESKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAAIiDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zijn De EERSTE PRIJS en de verschenen afleveringen fKÜNSTKRONIEK 1879 ziju ter bezichtiging by A KOK COMP Boek en Kantoorhandel alhier üitselootImmT Nummer 120 P C Th MALINGRÉ Gouda 1 Januari 1880 Deken en Pastoor Vrijdag 9 Januari N 2398 1880 GOUDSCHE pOURAWT en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken IPV De ondervinding heeft geleerd dat vele lijders aan het zoo lastige als ouverdragelijke rhumatiek nog onbekend zjjn met het eenige radicale hulpmiddel dat reeds duizenden heeft verlost van hunne pijnen want er zijn nog ontelbare Ijjders die de proef nog niet hebben genomen met de onfeilbare AII8llAl imL 8 of AntiHIiimiatlsclieVVATTEiX daar diegenen welke die proef hebben genomen ook binnen weinige dagen verlost werdenvan alle lihumatiek Jicht Kramp Rhuinittische aandoeningen in den rug en in de zijden liooidknimp euz Diiar dit middel uiterst goedkoop en daarbrj zeer gemakkelijk en eenvoudig aim te wenden is üoo hebben de lyders welkede uitwerking dtver Watten nog niet beproefdhebben geen voorwendsel meer om de proefneming langer uit te stellen Lijders de afwisselende wiuterweersgesteldheid dreigt u meteen nieuwen aanval vuu Rhumatiek Flanel baai jicht neteldoek en allerlei in en uitwendige geneesmiddelen lieten u in den steek deABSHAUBBIN S WATTEN hebben nog niemand in hunne heilzame uitwerking teleurgesteld een aantal attesten van dankbare hersteldelijders zjjn in het bezit van den ondergeteekende Alleen zorge men de echte te bekomen doorzich te overtuigen of elk pakje is gerold inblauw papier houdende de namen van al deDépothouders en onderteekend door den lloolddépóthüuder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prijs van aü cent o a verkrijgbaar heeft geste d bg T A G fan DEÏH Bnudi Mej de Wed Jlgsmuu Gouda F W dcD Uil bchoooliorm A Hrifls ZeveohuizttD M J Goudkadf Uo koop O Hooj end jk Ciptlle S tan dtr Kraats JJlciswijk C B Verheul Oyde ater A Boi Herkcl J vau Dorp Zoetermter A Kaulinir Alphen J B E C6chlattuiau Bodegraven K Ou lcrlinj Haostiecht Wed G Wilhelmus Woerden Sociëteit OXS GENOEfiEX Zaal KONSTMIN ten Yoordeela van de armen op MAANDAG 12 JANUARI 1880 des avonds ten V j nre Zij die bjj het circuleereu der lijaten mochten zija overgeslagen kannen op den avond der Soiree nog ÏOEGANGSKAABTEN tegen intêekeningsprijs verkrijgen Voor HH LEDEN der Sociëteit a 0 60 voor NIET LEDEN 0 99 Namens de Commissie P NOUTIEK Secretaris Sociëteit om GENOEGEX Commissarissen der Sociëteit Om Genoegen brengen ter kennisse van UH Leden ingevolge Art 30 van het Beglement dat bij gelegenheidTan de 5de Abonuements Tooneel voorstellingop DONDERDAG den 8n JANUARI 1880 de SOCIËTEIT van af des avomlaZES UUR al GESLOTEN xijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President fl JAGER Secretary Gouda 6 Januari 1880 Openbare Verfcoopiiigf QP DINSDAG 13 JANÜARIJ a s a morgens 9 nrB in de Nienwsteeg te Gouda Wijk E n 17 van Meubilaire en andere Roerende GOEDEREN benevens een inventaris eeuer TABAKSWINKEL da gs vóór de verkooping te zien van 10 12 en 2 4 unr Breeder bij Billetten Openbare Vrijwillige VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 19 JANUARI 1880 des voormiddags ten 11 nre in het koflSehuis HE Hahmonie aan de Markt aldaar van gemerkt Q 88 met ERF TUIN en grond benevens een Perceel MOESGBOXÜ met ROKFEL te zamen staande of gelegen aan den Katlensingel binnen GOLD A Kadastraal bekend in Sectie A Nummers 1065 116 1113 en 1114 te zamen grootacht aren twaalf centiaren Eerst in percceleii daarna gecombineerd Aanvaarding bij de betaling op 15 MAART 1880 Breeder bij Billetten omschreven Oouda OosthaTen B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits eraaillés Nadere informatiën geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen GOED L00i Een vertrouwd flink oppassende KNECHI gevraagd Onnoodig zich aan te melden zonde die vereischten Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAI onder No 374 F J BOER Privaat Leeraar LANGE TIENDEWEG D 27 ONDERWIJST BOEKHOUDEN BANDELS REKENEN EE ter opleiding zoo voor de Examens als voor de Handelspractijk belast zich ook tgdelgk en doorioopend met ADMINISTRATIE COKRESPONDENTIE enz m m uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrijgbaar bjj C v d LINDEN G i Hooge Gouwe te Gouda Openbare Verlioopingf TE WADDINXVEEN om contant geld op WOENSDAG 14 JANUARI 1880 de8voormiddags ten 10 ure aan de Bouwamnswoning Schoonzicht bewoond door HuhoGbavestkijn in den Zuidplaspulder onder Waddinxveen van 180 OPGAASiDE VVIL FJ OOMEi zeer geschikt voor WERKHOÜT Eerst in perceelen daarna in masM Nadere informatiën geeft de Notaris MOLENAAR te WadJinxveen Zoker middel TlflKN AI I K Kliiiiiiatlsclie Aaiidüenlngen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kiea ijn Verstijving in deleden luidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiao Zn Bodegraven P Veesi oüt Botkoop J GoUDkADK P LoomaN aamgo£nin en ffarmelen W G Kürvkes Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfocrt J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater j Lieh and Schoonhoven Wed Wolïf Z Waarder BooTiioonN Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A du Wilde Zegwaard A Hekkeb iMT Men gelieve attent tete zjjn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zg n als zjjnde bereid v uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te UtreeM GODDA DjIÜK VAH A BllINKMAN BUITENLAND Ualtealaudscl Overziclit De Franache kamert komen aanitaandeo Uinidag kraehteu de Grondwet byeen De iniuisteia zulleu by de opruing een programma geveu van de w tteu welke lij willen indienen en an andere maatregelen welke lij van plan i n te nemen In de kweatie der ambtenaren ia het miuiaterie rnu financiën voorgegaan Ëca aantal anti republikeiuache ho fdambtenaren die grootendeela de bevordering der mindere ambtenaren in handen hadden ziju afgezet Over de wyie waarop de zuivering der rechlerlgke macht moet plaat hebben eohyat het kabinet het uog uiet geheel eens te zijn het zal moeielgk zqn om een rorm te vinden welke deo aenaat goed zal ziju Zuo de opinies diiar niet gewijzigd zijn zal men bezwaarlylc in die vergadering een votam verkrygeu vour de ichorsiug der onafzetbaarheid van de rechters Uet nieuwe ministerie telt zooals men weet 6 leden van de gewone liukcrtijile en a vuu de DUuidn répnblioaine maar niemand geboft dat deze verhouding lang zoo zal blijven de gesUhiedeuit van dit kabinet de uic3 ve airoom maakt b V d opueming van Briasou deu hoofd man vuu de union républicaine tot cru quacstie vau tijd Daarmee zou echter een verdtri verschuiviug van de machtaverhoading naar links pUuis hebben eeu verschuiviug die de gematigde republikeinen uiet aaugeuaam is men speekt dau ook reeds vau eeu nieuwe rrpublikeinsche fractie welke deu naam zal dmgeu vau liberaal conservatief zy zou bratuau uit de leden ran het linkerinidden en eeu groot deel van de gewone Hnkerayde Inderdaad men kan zonder een zeer groote maie vuu opiiuiisme niet geheel geruat zijn over de tot koin t Volgens een gerucht zou de minister van ouderwys Jriryj zijn ontslag ingediend hrbbtn Met betrekking tot den gi zautschupspost te Berljju wordt verzekerd dat de heer Preyciuet den heer de 8t Vallier zou willen behouden doch dat Gambetta den heer Challemrl Woour aanbeveelt Murthe Camille iSaohasson graaf de Moutalivet lid van deo Senaat is overleden Hy werd geboren op 25 April 1801 en ontving zijne vorming aan de r olylechnische school In de Julidagen verklaarde y zich voor de tamilie OiUauscn trad ii de eerste jaren der Juti regeeriiig herhaaldelijk op als minister van binnenlandache zaken eenmaal ook als minister van onderwijs Sedert 1840 hield hy zich uitsluitend bezig met zijn post als intendant der civiele lyst en als pair Vüur het uitbarsten der Juli omwenteliiig gnf hij Lwlewijk Filips herhaaldelijk deu raad om Gulzut s staatkunde te laten vuren en iu de kieshervorming toe te stemmen Na 1848 trok Moutalivet zich uit hel openbaar leven terug doch liet zich later de keus tot senator welgevallen cu gaf in die be trekking steeds vun zijne vrijzinnige deiikwyze blyk Lodewijk Kilip had hem tot een der uitvoerders van zijn uitersten wil benoemd Ala intendant der civiele lijst stichtte hy ket museum van Versailles verrykte bet museum van het Louvre en maakte zich op andere wijze verdienatcUik jegens de kunat Omstreeka dezen tyd gaf hij eene reeks staalkundige geschriften uit welke voor de bcoordeeling der Juli regeering van blijvende waarde zijn In 184U werd hij lid Tan de academie der achoone kunsten en in 1843 tot grootkruis der orde van bet l egiocu van Eer benoemd Moutalivet behoorde tot de soherpziniiigslc liberale staatslieden uit een tydvak dat ryk aan politieke talenten waa doch hoewel aan het hof vnu liodewyk Filipa zeer gezien mocht het hem niet gelukken den invloed van Guizot s alantkniide bij den Koning te verzwakken Hij droeg de gevolgen van die ataatkunde met waariliglieid en li t zich door de rampen van het Keizerrijk niet in zijne vrijzinnige overtuiging schokken Zyu aandenken zal aan alle gematigde staatslieden onder zijn lnndj fnüolen dierbaar blijven Het handelaverdrng tusachen Duileolilnnd en Onstenrijk is naar men zich herinnert weder voor oen half jaar verlengd de oi deihiindeliiigcu over eeu icfinitief tractaat zyn echter met kracht anngevnngcii Vit Kaboel wordt nu bericht dat generaal Koberta gebrek aan ammunitie beeft Zao ganscb iu orde blijkt het dus in de ksntonmmenten van Sjirpoer niet te ziju geweest De onderkoning gaf op niebwjaarsdag een groot diner ea eene nog grooter rede De rrgeeriug zeide hy o a moet na in de eerAc plaats zich wijden aan de verzoening van Afgbanbtan De Afghanen moeten niet alleen Ëngelands geng erkeniieu maar ook zijne wijsheid en delmfédighetd Die taak achtte hij uiet onmogelijk mair zeker zeer moeilijk Mrt dit laatste zal men het wet eens zyu Intusschen heeft de £ Qgels ie regeering dichter bij buis weder eene zeer bezwaarUjke taak gekregen Iu Ierland ziju ernstige ongeregeldhedeu uiigeoruken Men behoeft er geen oogeuUik aan te twijfelen of het gezag zal daar spoedig weder zich doen gelden maar deze Toorrallel zijn eeu leerzame commentaai op de rede van 4en ouderkoidug over de moeilijkheid om niet al n het gezag maar ook zijiie wijsheid en edelmoedigheid te doen erkennen De heer Paruell de lersche ome ruler en socialia tische bestrijder van den grofideigcndom is overgestoken naar Amerika om de zaak zijner landgenooten daar te bepleiten by de tallooze Ieren die in de Vereeuigde Staten verspreid lijn Zyne reis schijnt echter niet tsu volle aan haar doel te zullen beantwoorden Paruell wil vooral polilieke agitatie wekken en voor dit streven geld Vïnamelec dat by de Ameriknauache Ier n minder stfhaarsch is dan in Ierland zelf Nu werd hem door een comité van ontvangst reeds aanalonda by bet aan wal slappen toegevoegd dat men hem miuder welkom heette als politiek man dan als vrrtegensroordiger eeuer iioodlydeude bevolking terwyl m try algemeen bij het geld fat men geeft de voorWmnls steil dat het zal gebruikt worden om den nood der bevolking te leuigen en niet om verkiezingen van home rulers te bevorderen De Ieren die iu Amerika tul welvaart zijn gekomen en by wie l aruell zich moet vervoegen zyn uiet zoo erg ingenomen met de sociale llieoneu elke deu eigendom beatrijden en zonden die liever niet iu Ameriknansche uieetinga verkondigd ien op de wijze als l trnell en zyne volgers dal iu Ierland hebben gedaan De re a uuur Amerika scliyut dus niet zoo glanarijk af te zullen loopeo als men zich wel voorspeld had Nieuwe moeilijkheden wachlee het Spaauschc kabinet Canovaa del Castillo by de hervatting der Corleszittingen op 10 dezer In den laats eu miuisierraad deelde de minister vau koloniën aan zijne ambtgeuooten mede dat het tekort iu de koloniale schatkist van B op 9 millioen dolUrs was vermeerderd ten gevolge vau de uitgaven voor oorlog Hij erkende ook dat de vooruaamate hinderpaal voor eene vermindering van het tarief van rechten hierin bestond dat het syndicaat der laatste leeningeu hypotheek had op do inkomsten der in en uitgaande rechten voor veertien jaren De Cubaansclie ufgiv iardigden willen nu het voorbeeld hunner ambtgeiiouteu in den Senaat volgen eu zich tegen het elaontwerp tot afschaffing der slavernij op Cuba verzetten zonder gelijktijdige invoering der andere hervormiugen welke ty vol trekt onontbeerlijk achten om de kolonie in slaat e stellen de criaia welke in den arbeid zal onlatann te boven te komen Na een onderhoud met den minister van koloniën hebben de koloniale afgevaardigden verklaard dat de plannen des Ministera om de openbare meeniug iu de kolonie tevreden te stellen onvoldoende zijn en zy zich van de stemming zullen outhouden fit de voordracht betrtffendo de vrijverklaring der slaven zullen verwerpen Velen hunner eu ook verscheidene senatoren zijn voornemens nog deze maand naar de kolonie terug e keertii Iu brieven zoowel als in dagbladen welke Dinsdag met de mail zijn ontvangen wordt verkUard dut het mislukken der plannen van den maarschalk Mar inez ampos een zeer slichten iudruk heelt gemaakt en onder allo klassen der bevolking een onrustige stemming heerscht Hu nieuwe Kabinet is in onderh indeling met Spaauschc en bni enlandsche huizen tot het sluiten vau ten leeuiiig voor Cuba BINNENLAND GOaD 8 Januari 1880 Naar wij veruemen heeft de heer H van Zaneo onlangs alhier overleden eene som van f 1000 vrij van successierecht vermaakt aan de Armen door Diakenen der Hervormde Gemeente alhier bedeeld wordende Dinsdagavond trad de beer P M Keiler van Hoorn uit Dordrecht als spreker op in het hier gevestigde Departement der Maatschappij at van tAlgemeen Hij deelde ons eeu en under mede van zijne reiservaringen iu een vreemd laud waar hem o a toegang werd verleend in eene inrichting waar verschillende lijders werden behandeld en verschillende ziekten werden genezen niet zoozeer lishaamsziekten als wel anderen als babbelzucht verwaandheid partijzucht lichtgeraaktheid enz Iu onderhoudendeu vorm wist spr menige verkcerdheid te hekelen eu ket dwaze van algemeen heerschcnde gebrekeu iu het licht te stellen De maatregel door het Bestuur genomen om slechts de halve zaal te gebruiken droeg tot bevordering der gezelligheid bij en ondervond algemeen goedkeuring De op der bevolking over 1879 in de gemeente VVaddinxieen Geboren 213 Overleden 132 HaWclijkeu 31 Ingekomen 297 Vertrokken 347 personen Bevolking op deo 31 December 1879 428Ï zielen Volgens een slaat voorkomende in de Slaëttcmrant bedroeg de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen iu de provincie Zuid Holland op 20 Oet 1879 ƒ 7 128 773 74 i en is het bedrag der te heffen belasting over 18S0 ƒ 921 868 4 Maan ilag had het vergelykend examen plaats naae de betrekking van hoofdonderwijzer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs te Bodegraven Van de vijf sollicitanten waren er vier opgekomen die naar de behaalde punten in de volgende orde op de voordracht kwamen Zonnerille vau Nieuwendain van der Weij van Zuid broek Vreuman van Texel Muntinga van s Gravenbage Mevrouw Kleine is weder ongesteld zij zal gedurende eeuigeu tijd niet kuuneu optreden De heer J O B predikant te Vreeswijk is door de arr rech bank te Utrecht veroordeeld tot betaling van 2 geldboeten elk van ƒ 25 of subsidiaire gevangenisstraf van 2 dagen met bevel vau aanplakking vau het vonnis aan het gemeentehuis te Vreeswijk eu zulks wegens laster in publiek geschrift HH MM de koning eu de koningin hebben verschillende kisten met leveuamiddelen gezonden voor de noodlydi uden in Noord Brabant Op last vau Z M den koning ziju een aantal tenten kookkelels eu gerecdschappcu van het Loo verzouden ora bij een mogelyke doorbraak onmiddellijk t kuunen dienen Dat er op politiek of liever op wetgevend tcrreiu wel vlug gewerkt kan worden dat zal ons vermotdelyk de commissie vau rapporteurs over het wetboek van strafrecht bewijzen Deze is reedr eenige malen ten huize van den heer Godefroi dea voorzitter vergaderd geweest en t schema voor den leiddraad bij t onderzoek voor de wetsvoordracht te volgen is bereids vastgesteld In Januari zal die leiddraad nog in druk verschijnen en wanneer de Kamer in Fibruari bijeenkomt waarschynlyk den 16 ilier maand zullen de leden reeds voorloopig I veeluinvattend dossier kunnen hebben bestudeerd V ordt dan gelijk thans in t plan ligt onmiddeflijk tot het sectie onderzoek overgegaan dan zal dit io Maart wel iju afgeloopeu De schriftelijke gedachtenwisseling zal dan zeker maanden tyds vorderen eu de zomer zal ons ongelwyfeld reeds ver kwikken voordat de publieke behandeling kan plaalS hebbeii Zal de kamer aan t nationale werk bü uit