Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1880

nemendhcid haar zomervacaulie haar buileulandsohe reisjes eu haar Ixidkuiir opofferen Het is te hopenen alleen in dat geval zul ons het jaar 1S80 ernnieuw wetboek Tan strafrecht geven In elk geval ftan de oommissie van rapporteurs zal i t ict li n als het werk in dit titlingjaar onafgedaimjjl ftr J Gr Cl In de zitting der Rotlerdarascy Arr Rechtbank Van Dinsdagmorgen stonden o ly terecht W 1 d H bekl van moedw mishandeling te Bergambacht gepleegd Deze zaak werd acht dagen uitgesteld E L H landbouwer te Ouderkerk a d IJsel bekl van geweldpl jegens een bedienend beambte isch 2 maanden gev cell In deze zaak over 8 dagen uitspraak De Watersuoodcommissie te Arasterdam heeft bij den burgemeester te s Bosoh voorloopig ƒ 1000 beschikbaar gesteld voor Oas Men sal verder trauhteu brood spek eu dekens naar de overstroomde dorpen te zeudep s Hertogenbosch is Dinsdag nacht overstroomd in een ahntal hoofdstraten worden de ingezetenen per schuit van het noodige voorzien Alleen de markt het kanaal en eenige andere hooggelegen straten zyn nog vrij Van uit Berlicum is om hulp verzocht omdat zoo ben eerde men de BerlicuBsche dyk op het punt staat te bezwijken 60 mannen zjjn onmiddellijk daarheen gezondeu Mocht de dyk bezwykeu dan is de ellende te Uosmalen en Nuland niet te overüien In den loop van d n namiddag is van s Bosch een stoomboot afgezonden om brood en eenige andere levensmiddelen te verschalfen aau watersnoodlijders te Engelen Bokhoven en omstreken Te s Hertogenbosch is het water thans vallende gisterennacht ten één ure schijnt hef hoogste punt bereikt te zyn de stand was toen 6 41 M boven A P Gislercn ochtend ten 8 ure 6 il M alzoo sedert Dinsdagochtend nog gewassen II cM Volgens odicieele berichten is het laatste gedeelte van het js te Tiel opgeruimd Gisteren avdfid ten 10 uur kwam het s te Veen in beweging en is Idaar doorgedreven De Baardirijks ohe overlaat werkt met 73 cM Bijzonderheden zijn in den loop van den dag niet voorgekomen Ds omliggende dorpen die in nood verkeeren worden geregeld van brood voorzien De dijken onder B rlicurn en Rosmalen zijn tot Bog toe gelukkig behouden in weerwil van de weinige medewerking die de ambtenaren van den water staat iu die gemeenten van de zijde der ingezetenen ondervinden Aan de berichten van de Vno Noordbr Ct wordt nog het volgende ontleend De algemeene toestand der geheele Maasslrcek is ellendig l it Orihen komen menschen en vee te s Bosch eene schuilplaats zoeken Naar Engelen en Bokhoven zijn gislerenoclilend 4 roeibooten met levensmiddelen vertrokken Bgna alles is daar ouder water Menschen en vee zgu geborgen op t raadhuis school en kerkhof Te Bokhoven is een nagenoeg nieuw huisje weggedreven Toestand allerbedroevendst Naar Ëmpel en Aiem zijn op lust van den ComAissaris des Kouings voedingsmiddelen verzonden Hoewel te Nulaud en Rosmalen veel gevaar beslaat kunnen wg toch de geruchten als zouden de polderdijken reeds bezweken zyn gelukkig tegenspreken Ge9en is iugeloopen Ook de dijken der Vughlsche akkers zijn nog behouden De commissaris des konings is gister ochtend met den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat naar Rosmalen vertrokken De toestand de er stad s Bosch is treuriger dan iu 1876 Hel water dal gisti renniicht zijn hooRSte punt bereikt had stond toen 6 4 M boven A P eenige cM hooger dan in laatstgenoemd j lar Het gemeentebestuur heeft reeds de vurige dagen alle maatregelen genomen om de bevolking onzer achterbuurten zooveel mogelgk tegen overstrooming te beveiligen en alles in orde te brengen om vluchtelingen uit den omtrek te kunnen ontvangen Ook de liefdadighridsinslellingeu der stad de armbesturen en oonferentiëu van Si Vinoeulius begveiiu xiob om waar uoodig voeding eu dekking rond te decleo Sedert het in werking treden op H December 1879 der nieuwe militaire wetgewihg Sün door den krggsraad in bet Ie mil arronfiissemeilt gedurende die maand de volgende vonnissen gewezeV P C O plaatsvervanger van deliohiin van 1879 by het Se regiment huzaren ter zake van eerste detentie in tijd van vrede gevolgd door arrestatie veroordeeld lot iwee maanden milit detentie Tegen dit misdrijf was bij de vorige strafwet behalve eene detentie nog beilreigd de straf van het ontnemen der kokarde niinsleus voor deii tyd van één half jaar welke slraf voor een milicien niet alleen ten gevolge had dat zoo zijne lichting in dien tyd met groot verlof werd gezonden hij onder de wapenen moest blijten lotdat hij de kokarde had terugbekomen maar ook dat zgue reeds volbrachte diensttijd verviel Had hjj nu met dezelfde voornemens het feit gepleegd in zijn 4e militiejaar b v terwijl hy gedurende eenige weken voor de najaarsoefeuingen onder de wapenen was eu dus na reeds bijna 4 jaren zijne verplichtingen gelrouw te hebben vervuld dan bad de kokardestraf de ongehoord zware gevolgen voor hem gehad dal hij vooreerst zes mnaiiden den tijd van het missen der kokarde iu activiteit had moeten blgven en hg ten andere op nieuw voor v jf jaren was ingelijfd A K plaalsv by het korps pontonniers ter zake van 2e desertie in lijd van vrede gevolgd door arrestatie door niet te voldoen aan eene oproeping in werkelijke dienst veroordeeld tot eenjaar militaire gevangenisstraf n hem het recht ontzegd om bij de gewapende niaeht of als militair gecmploieerde te dienen voor den tijd van drie jaren Ouder de oude wet was deze man wegens dit feil vervallen verklaard van den militairen stand en veroordeeld io drie jaren kruiwageiistraf C op den K loteling bij het 5e reg infanterie gedetacheerd bij het algemeen depot vau discipliue terzake van insubordinatie door Jiet slaan van zijnen meerderen in rang in tgd van vrede vervallen verklaard van den militairen slaud en veroordeeld tot Ivgf jaren militaire gevangenisstraf in stede der vroegere kruiwageustraf Uit MansIriolH wordt gemeld Naar meu in goed onderrichte kringen wil weten zal de candidatuur voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Maastricht worden aangeboden aan Dr Schaepniau De Stand verklaart hel als de plicht van de anlirevolutiouaire party om rechtstreeks het Kabinet te bestrijden Daarmee is niet bedoeld een azen op een parlemenialre combinatie die het Kabinet doet vallen Uiik zulk een combinatie zou plicht kunnen worden iiiaur in veel strenger zin klemt toch die andere plichl om rnstelooB eq iouder pozen den aanval te richten tegen de vaftche beginselen waarop dit Kabinet bouwen wil Niemand zegge langer rrin het oudirwgs vyaud maar buiten onderwijs vriendl Heel de poliiiik van dit kabinet moet ruaieloos tentoongesteld Tentoongesteld iu zgii vervalsching van het deiikbeilil Volksvertegenwoordiging doordien het zulk een Kamer nog competent durft verklaren lot hit afiioei aau nationale levenskweslicn Iii zyn vervalsching van het konstitutioneele beginsel duor ziju prijsgeven der principieele homogeniteit Ku voorts duor ia by het strafwetboek en bg de belasiinghervormmg èn bij elke verdere zaak die voorkomt klaar en kernachtig te doen uilkamen dat detelfde sirgd die bg het onderwys de geesten verdeelt ook by deze kardinale vraagslukktn uitkomt De Stand ontveinst zich niet dat hiermede een zware taak op de schouders der anti rcvolutioiiaire Kameiledcn gelegd wordt want er zal menig geschil in eigen boezem te beslechten zijn eer men met eenpnrigen zin ook op die punten van staatsbeleid een principieelen Strijd zal kunnen aanbinden Toch wanhoopt de Stand niet dat die taak uitvoerbaar zal Lly en Hoof lz iak is maar schrijft het bhid dat men niet enkel in V Lyiiden en Six gevaar zie maar wel in het oog boude dat ook van üoltslein Vissering ui Modderman bij al hun eerlyken ziu niettemin de lidenivolle verdedigers zijn en blyven van wat wij uil bt ginsel te bestrijden hebben eu alzoo ook niet hen liet op geen akkoord werpen maar dien strijd düorslrijdm zonder kwartier Gelyk men zich herinneren zal Is op de slaatsbegrooiing voor 1880 een som gebracht tot het opmaken van plannen voor een rgksgcstichl voor kratikziuiiigen De minister van bii inenlandsche zaken bad geweuscht dat de ryksgebouwen te Medcmblik lot dal doel zouden worden aangewezen maar die bijvoeging werd weggelaten om meer vrybeid bij het onderzoek te laten Wij vernemen dat in den laatsten tyd bepaaldelgk te Medemblik een nader onderzoek is ingesielil en dat er sprake van is om een landbouwinrioiiliug aan het geslicht te verbinden eenigerinatein den trant van de wereldberoemde instelling teGheel in België HU V deelt uit Tiel mede dat de scinschoten die het losgaan van hel ijs aankondigen aldaar gerniinea tijd niet konden gelost worden omdat de sergeant en kanonniers die daartoe overgekomen waren in zulk een volslagen staat van dronkenschap uaren dat men er reeds twee ia verzekerde bewaring had moeten nemen Toen de Ingenieur last gaf tot schieten was de munitie nergens te vinden eu verliep ecu vol uur met het zoeken daarnaar terwijl vervolgeui gernimeu tyd vruchtelooze pogingen werden aange wend om de kanonnen af te vuren waarby hel slechts aan toeval te danken is dat het roekeloos omspringen met kruit en licht geen ongelukken veroorzaakte De heer Loffelt Blecker onderwijzer te Nonna by Steenwijk deelt in Folkimderiei i mede dat hg dezen zomer een zeer goed geslaagde proef beeft genomen om de kinderen vooral van ouders die ver af woonden nuttig eu aangenaam iu de uren tusscheu de schooltijden bezig te houden Met die kinderen toch had hij de speelplaats rondom de school in orde gebracht en daar hy gezien had dal spitten harken en schoffelen in hun smaak was gevallen kwam hy op het denkbeeld om gezamenl k een tuintje voor de school aau ie leggen toen dit ook was gelukt werden er racer tuintjes gemaakt waarvan de zorg aan lerschillende knapen werd opgedragen Zg mochten er iu planten wat ze wilden aardappelen buontjes bloemen uf wal maar in baa smaak viel Ds ouderwijzer deeli deze aangei ame bezigheid der kiudereii Ier naiolging mede Bg den uitijever H J Sternberg te s Mage zal van de hand van deu heer H IVille Ie J eiden onder den titel van Florali i hel Iichl zicu een handboekje voor de kennis en hel kweeken van lievelingsbloemen £ lk stukje zul een geheel vormen eu slechts 30 cents kosten bg inleekeniug op 10 deeltjes slechts 25 cents het Bluk De roos de lelie de geranium en de fnchsit zullen iu de eerste aflcteringen behandeld worden Omtrent de dgkbrcuk ie Oyen warden van daar de volgende nadere bgzouderheden gemeld Nadal de Maas iu den nacht van Zaterdag op Zondag een onrustbarende hoogte had bereikt loodat het water reeds hier m daar over den dijk begon te loopes terwijl men deu gehceleu voormiddag b zlg was geweest met kistingen aan te brengen ontdekte men legen 12 ure dat er op deu grens der gemeente een groudverachuiving aan de binneuzyde van den dgk had plaats gevonden Deze nam zoo snel toe t was of het Water overal tegelijk doordrong dat er aau geen redden meer te deuken viel Weldra vsrkondigde dan ook het somber klokgelui dat de dyk bezuekeu was en stroomde de rivier met doudereud geweld ouzell polder binnen In korten tyd u allts als t ware in een zee herschapen Gelukkig dat de ramp over dag plaats had eu de noodige maatregelen genomen konden worden om de bewoners der laagste huizen met hun have en goed in veiligheid te brengen allbans zooveel mogelyk Veel moest iialuurlijk worden achtergelaten De dijk was weldra vol van huisraad eu vee De ineesie huisgezinnen vonden al dadelijk een onderkomen By den predikant onder anderen zyn twaalf pi rsonen ingekwartierd met acht stuks vee varkens i nz Inlusschen hoewel er gelul k g geen nieiischenlevens te betrearen ign is de toestand treurig eu dadelgke hulp een eerste vereifchic l Is nu reeds het vierde jaar dat deze slieek door hel wajer geteisterd wordt Telkens moet de provincie i oi ril Br ibttul door de werking van de Ileerewaardsche en Kossumsehe overlaten die groote massa s water uit de Wa il in de Maas werpen als t ware Gdderland oiitzetlen Óp de plaats waar de dijk bezweek had ook negentig jaar geletleu eeue doorbraak plaats De Ëiigelsche landboUH bladen ziju naar de Milci Z meldt van meening dat Cnnails ook wel spoedig tot die landen zal behooreu wilke hun vee slechts onder voorwaarde in Engeland mogen invoeren dat het op b paalde landingsplaatsen dadelgk geslacht wordt Op 13 December II is namelgk een stoomboot met lerende varkens uil Canada aangekomen welke aan de varkensziekte bleken te Igden Van 205 dieren waren er 150 gestorven Ijindb Cl De in den laalsten tgd weder herhaaldelijk voorkomende klachten over het wegraken van met geld be zwaarde niet aaiigeleekende brieven te Amsterdam deed de politie aldaar een zeer nauwkeurig en waakzaam oog houden op de handelingen van enkele personen die zy verdacht er wel wul vau te weten Twee inspecteurs rechercheurs hebben nu Dinsdag twee bestellers en twee personen buiten deu postdienst slaande als hunne helpers als vermoedelgke bedrgvers van enkele der diefslallen iu hechtenis genomen Vooraf had bg eenige der verdoohteu een huiszoeking plaats gehad De geschorste wisselwaohler J Both te Breda die verdacht werd opwttelyk den witselstand veranderd te hebben tengevolge waarvan hi t spoorwegonj eluk van 11 Vrijdag aldaar heeft plaats gehad beeft syn misdaad reeds bekend Volgens belichten van Vrijdagavond had het slechte weder voortdurend belet om in de Taij te zoeken naar overblijfselen van den neergestorten trein en de omgekomen reizigers De hoop om behalve de reeds aangespoelde overb ijfselen der meeste rijtuigen tvat terug te vinden is gering omdat eerst de kolossale dwarsbalken van 200 ton moeten worden upgehaald Bij het bonwen van de brug vielen twee zulke ijzeren balken in de rivier eu de stukken liggen er ten deele nog Ook van de waggons zal met veel terecht komen wellicht brokstukken als een lamp die Donderdag gevonden is Drie ddikerschepen zijn aau het werk Een dameshoed is bij het brugstation aangespoeld elders een groot stuk van den kondukteurswaggon en de banken van waggons 2e klasse De spoorwegmaatschappij heeft vergoeding vau kosten en vyf pond toegezegd voor elk lijk en de walvischvaarders die nu thuis zijn zullen zoodra het weder het toelaat aan hel Wi rk gaan Hel is meer gebeurd dat op de Tay de lijken met eb en vloed op en neer woiden gedreven eu na een storm boven komen De laatste storm z l wellicht hetzelfde uitwerken voor zoover de lijkeu niet naar zee zyn gespoeld De ingeiiieurj berekeuen dal de herbouw van hel gebroken gedeelte met enkel spoor 100 000 p st zal kosten bij aanleg met dubbel spoor en grooter sterkte is de raming 300 000 p st De geheele bruif bcefl gekast 480 000 p si bet station aan de brug en een lunnel ter aansluiung aan de noorderlyn 28l 000 p St een zglyn Uaur Muutrose en Arbroath 160 000 p St veroiudiiigen met Dundee enz 74 000 te samen ongeveer 1 millioen p st Men heeft bevonden dat de laatste trein die veilig over de bru kwam door den storm zoo tegen de rails werd gedrongen dat de vonken uit de wiilbandeii spatten Iu de Timtt komt een brief voor waarvan de schrgver mededeelt dat voor een ja ir bij een storm de reizigers werden uitgenooiligd bg het passeeren der brug de raampjes open Ie laieu eu dal zij op den grond giugsu zitten om tegeu diu wind beschut u zyn De konmisoie nu ondenoek is oen bet werk getogen De Directie der Nedertandsche Rhijiispnorwrgtnaulsehappg is bereid de goederen tol een weldadig doel besleiiid voor de uuudlydenden der dof r deu aleranood geleiitterde disiriclen vr ichlvrij te verroereu van station tot slaliun Van het doet en de bestemming dier goedereu ui op hei adres moeten blijken door de handteekening van ecu lid eener Commissie vau onderstand of van een gevestigde auloriteil terwijl men rich lot het verkrygeu van nadere iulicfalingrti vraehlrrij aan den nigemeenen goederenagent der Maalsehappy te Utrecht z il b hooren te wenden Een geweldige brand is gisteren avond omstreeks 9 ure te Amsterdam uitgebroken in de groote stoom aikerfabriek van de firma Beuker en Hulshof op de Lauriergracht Reeds kort dbarna verhieven de vlammen tich huizenboog eu viel aan blussohcn niet nfeer te denken De gloed was zoo hevig dat het aau de overzgde der gracht niet was uit te houden en de lucht was zelfs op verreu afstand als bezaaid met vunr hetwelk deu geheelen omtrek r óóilanig verlichtte dat men gemakkelijk het uur op de wgzerplaal van den Wes erloreu kon zien Aan de fabriek werken ongeveer 400 man Naar men legl z jii geen persoonlijke ongelukken te betreuren doch werden velen mei leven gevaar gered Duizenden menschen slrooindeu in alle richtingen zelfs naar de buitenwyken om het indrukwekkend schouwspel te zien ielukkig was er bgna geen wind Bij het afzenden van het laiilst ontvangen bericht 1 uur iu den iiovht woedden le vlainineu nog sleeds voort en was nog geen mimleriug Ie zien zoodat hel niet ia te bepalen hoevir hel woedend element zich zul uilbreiden Nagenoeg alle brandspuiicn zijn in werking gebracht en ei wordt krachtig gewerkt om drn ontzettenden brand meester Ie worden N H Ct Een zonderling rechlsgediiig dut noodlottige gevolgen kon gehad hebben had voor eenigen tijd in Frankrgk plaats In het dorp Le Vésinet tusscheu Parijs en 8t Germnin oonde een boerenfamilie die weinig geacht was bij hare buren hoewel men haar niets len laste kon leggen Man en vrouw waren stille ordelijke lieden die lahoorlijk hun werk verrichlten en zich weinig met anderen ophielden Misschien was dit laatste wel de voornaamste reden dat de overige boeren hen vijandig gezind waren Herhaaldelijk had het bedoelde ichlpanr te klagen over kleinere ol gr ioteie verlriele lijkbedea die men hun in den weg legde en eenmaal zelfs werden zij door hunne wangunslige buren beschuldigd dat zg hunne kindereu mishandelden Een onderzoek bracht echter aan het licht dat die beschuldiging valsch wss Nu ongeveer een half jaar geleden kwam een vreemde arbeider in het dorp zocht overal werk en verhuurde zich eindelijk bij de bedoelde familie De man was stil en in zich zelf gekeerd sprak zelden met de andere arbeiders of boeren en was op een goeden dag plotseling verdwenen Alras liep het gerucht dat hij door zgn baas vermoord was bewijzen waren er niet maar het gerucht nam zulk een omvang aan dat de justitie er zich mede bemoeide Vooral een boer deed alle pogingen om bewijzen te vinden en eindelijk meldde hij den rechter dal het zoontje van den beschuldigde een knaap vau zeven jaren hem verteld had dal hij gezien had dat ziju vader den knecht vermoord had De knaap bevestigde die verklaring voor de rechtbank en weinig had het gescheeld of de beschuldigde was Ier dood veroordeeld als de gewaande vermoorde niet plotseling ten tooneele verscheueu was Hij had bericht ontvangen dat een zijner bloedverwanten overleden was en hem een legaal vermaakt had Zouder iemand iets te zeegen was hij dat geld gaan haleu en nu kwam hij terug om weer in dienst te treden bij zijn meester over wiens behandeling hij zich volstrekt niet te beklagen had De vnische beschuldiger werd lol een boete veroordeeli maar men stond nu voor een raailsel hoe het zoontje van den boer op den leugen kon gekomen ziju die zgn vader bijna het leven gikcst had Alle verklaringen en uitvluchten van deu knaap zijn ongeschikt om dat riuidsel op te lossen en men weet nog niet wat deu knaap kan bewegen hi obeu tenzij liij door den hoofdaanklager was omiiekocht of overgehaald wat beiden eehter leu stelligste ontktnneu Met l langstelling vernamen wij onlangs dat tenige bloemisien le Overveen liy Haarlem het plan heb ben opnev it daar ter plaatse een soort van proefveld vo r bolgewassen aan te leggen Diensvolgens richtten zij tot verschillende vakgenooien iu den omtrek het ver7oek op dat terrein eenige exemplaren van hunne fyue bloembollen en con iuesleu le willen planten Sommige hebben daaraan reeds gehoor gegeven opdai liefhebbt rs en vreemdtlingen in de gelegenheid zullen zgn op een kleine uitgestrektheid groudi de schoou soorten in le grootst mogelijke verscheiden held te knuneu bezichtigen Wy achten du een hoogst doelmatige handelwijze een breken met de oude en in den legenwoordigen tyd geheel verouderde Irudilieu Om in deu wedstrijd met au lere volkeren niet achter le blyven of ten achteren te geraken moeten alle slagbooiuen der kleingeestigheid omver geworpen worden zoowel op tuinbouwgi bied als op elk ander Mochten mellertyd alle bloemisten eu kweikers van Haarlem en omstreken hiervan Oferluigd worden en zóó eendrachtig samenwerken dat audermaal gelyk weleer de bloemminnaars van aUe beschaafde iiatién tot een reis uaar Haarlems dreven uitgelokt wordeu Op die wijze alleen knn hel buiteulandsch geblafden pond gestopt worden eu een twyfelachliire nederlaiW in een zegenpraal verkeeren wanneer tairyke vreemdelingen gedurende den bloeitijd der bloem bollen Haarlems omstreken bezoekende in twrestryd geraken wat meer te bewoudereu de bgna onafzienbare bloemvelden uitgedoscht met een onbeschiijfelgke kleurenpracht of de energie en volharding van kweekers die iu dit artikel sedertruim twee eeuwen bun meesterschap wisten te handhaven Semper firent Dezer dagen werd bij adverlentie de aanhouding gevraagd van een Amerikaan die te Bfussel icmancl voor ruim 80 000 fr had opgiliclit l eze ersuon heeft voor eenige maanden gerui neu tijd te Amsterdam doorgebracht en velen slelden zich mei hem in aanraking naar aanleiding eener ndvcrienlie waarin hy geld vroeg tot toepassing eener uitvinding die gouden bergen beloofde Daar lukte de zaak echt r niet De handelaren en kapitHlisten die van den sinwen De Harpener Bergbouw maatschappy te Oortinund is opgelicht geworden door een jeugdig kantoorbediende Fiitz Kooh Hij werd naar hel postkantoor gezonden om een brief te laten aantcekeneii bi sleind naar Bochum met eene waarde vau 15 400 mark in bnnkpapier Hg behield den brief vulde een anderen met schrijfpapier plaatste hetzelfde adres er op doch met bestemming naar Beckum en liet dien annteekencn liet daarvoor ontvangen bewgs wist bg gemakkelijk te veraiidereu in Bochum oodat men op het bureau niets daarvan merkte Een paar dagen later kwam bericht uit Btcknm dal hit adres daar niei bekend was Hierdoor kwam hel bedrag uit Inmiddels was Koch met de noorderzon verdwenen Den 1 dezer heeft men de justitie hiervan kennis gegeven eu de Maalsehappy heeft thans 800 mark als premie uitgeloofd aan deugene die deu voortvluchtige kan aanwijzen De raderstoom booten Oude Maai I en Uiddelharnit Spuittroom en Voorne en Putten welke alle den dienst op Rotterdam wilden hervatten hebben in het gs geheel of gedeeltelijk hunne raderen vernield eu zullen deze week wel niet meer in de vaart komen Een jonggehuwd man te Gelderen wilde jija vrouw op Kerstmis met eennieuw horloge verrnasen Hij deed het in een doosje met drie andere doosjes er om heen elk verzegeld en liet het tehuis bezorgen In zijne tegenwoordigheid opent de vronir het lakkei Op hel eerste doosje volgt een tweede Het derde openende en nog niets vindende wordt zij verdrietig en werpt den geheelen boel op straat Toen zij eindelijk vernam hoe het er mede sloud liep zij naar beneden en zocht op de straat maar hel horloge was verdwenen Ten slotte wederzijdscbe belofie van elkander nooit weder eenige verrassing le bereiden Men schrijft het volgende De spoorwegamblenareii beambten eu werklieden beleven vooral bij de Sla ilsapoorwegen drukke dagen Eerst was door Ie stremming der vaart het vervoer zoo verbazend dal dag en nacht gewerkt moesl worden Gaat men het kolossale vervoer na eu bedenkt men daarl g dat men slechts over enkel spoor heeft te beschikken dan zal iider man van het vak moeten erkennen dat alléén door doeltreffende maatregelen ijver eu opofferiiiE van het personeel verrioht i knanea worileu heigveu gedaan is Nog is de drnkie niet over of het hoog watereischt aller inspanniug De dienst tusscheu Bommel eu s Bosch w is Dinsdag geslaakt De directeur generaal en de chef van de uitvoerende diensten begavenlis i Di sdiig morgen met den eersten trein naar Bjminel um ter plaalse de noodige bevelen te knnuen geven Ia Amerika is zulk een overvloed van petrolenm dat men er geen r iad meer mee eet Uil Bradford in Pensjlvanie wordt bericht dat alleen iu de districten van Mac Kean County dagelijks 150 000 gallons verloren gaan De bewaarplaatsen die raillioenen vulen petroleum kunne i vatlea zijn boordcv d de mirkt is overladeUj Hh giut meu met de productie voort die S P Wr 0O0 vaten leven terwgl slechts 20 000 per dag door de daartoe bestemde pijpen kunnen worden afgevoerd Vooral de kleine producenten lyilen hierdoor schade oind it zg geen bassins kuunen bouwen De rivieren iu die streek mogen wel olieririeren genoemd warden hier en daar damt men ze af verzamelt de olie op oubcbouwde plaatsen en steekt die daar in brand om de petroleum toch maar kwijt le rakeu Soms worden de olirriviercn door toevallig daarin vallende vonken of door kwaad illigen in brand gestoken waardoor dau een aantal huizen eu schuren vernield worden Alle pogingen ora de voortbrenging le beperken ziju vruchteloos gebleven meu gaat uog sleeds overal luet boren voort ösTË £ ijrEiasr STAAT v N BRIEVEN geadresseerd san onbekenden geilurrnde de 2e hilft der maand November 1879 uit Gouda verzonden en door tusschenkoiust van het l os kHiiloor alita ir terug te bekomen Directie van het Minnenhuis Delft W C Dekker z liL kkerkerk van Beeni Rotterdam Uu iouDSBAK A W Koog llBIEFKAiBTEN P J vau Maanèn en Medelenbereg Ams erdam K Znudvoort Gorinchein A Benschop iouda 8 Januari 10SO De Directeur V h Postkantoor te Goud VAN KRUIJNE For+ÏTiE Gevonden en aan het Bureau van Pollliegedepoueerdeen goud SCHUIPJE eu een MUILKOIIF MAK K T E RICHTEN Gouda 8 Jan 1880 Polderlarwe puike ƒ 11 75 ƒ 12 80 Mindere ƒ 10 50 è 11 50 Rogge puike f 7 25 ü 8 Mindere ƒ 6 26 4 7 Voer ƒ 6 a ƒ 8 50 Gerst puike ƒ 7 25 è f 8 Mindere ƒ 6 26 ƒ 7 Haver zware 4 25 i f 5 Ligfe ƒ 3 50 ü ƒ 4