Goudsche Courant, zondag 11 januari 1880

Zondag 11 Januari N 2399 1880 SPAARBANK te GOUDA Voor het BIJSCHRIJVEN in de Spaarbank Boekjes van RENTEN over 1879 zal eene ZITTING worden gehouden op MAANDAG den 19n JANUARI 1880 s avonds van 7 tot 10 ure Namens Commissarissen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en OnistrelieD KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris D Tcemarkt mei goeden aanvoer de handel vlug t Telte varkens vau 23 a 26 ol8 varkens geschikt voor Londen van 18 a 22 ols per half kilo magere varkens en biggen ving schapen traag te verkoopen Kaas aangevoerd 27 partyen de handel vlug van ƒ 28 a ƒ 34 Boter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 4 n JottMaei oudtn P O den Broeder en M AlpheDUr 5 Johaaaa CoraelU oaden B vbq der Heg en J B Soel Johanues oadera N de Jong en W C Uyjkman 0 Adrian Thoiua oudera J T Kerper en J N Boot Maria ouders J ran der Horst en ij dan Hertog Nicolaos lieonardua ouders L Hogenelst eo A de Waal CfaatliariDa Klaxiua oudera L van Oudheusden en M Koerts Cornelia Gijabertus oudera C G Thoen en J Weeldenbnrg 8 Geertruida ouders A Kolen en ï Hulaeboa OVERLEDEN S Jan H C Sinili bljy E C de Nokhr wed van G J Feueu 79 j 6 K de Vries 3 m A C Bochove 17 j GEHUWD 7 Jan P de Jong eo Ë H Bruijnnix Bvigefiyke Stand vnn onderstaande gemeenten van 1 tot 8 Jan 1880 Haastreobt OVERLEDEN K Moniijn 2 w A den Houdgker 81j GEHUWD M F Scboaoderwoerd en J Sluija Vlist GEBOREN Cornelia Jubannea ondeia G Nobel en C Boere Waddinxveen GEBOREN Willem ondrrs P A Alpbenaar en O de Jong Adriana oudera G Verlijden en W Verkade Jotianua FetroDella C Alpbenaar en M van Ree Cornelia OtAsra J Rateluud en J J Hofman Adriana ouders X Pelt co H ZwBDenburg OVERLEDEN H M Loevo 50 j C Veerman 19 j Zevenhuizen GEBOREN Jan Coroelis ooders J d Starre en M Zcvenbuizen Elaje ooders J v d Meer eo E de Jong OVERLEDEN J Boa 60 j E de Jong 37 j H SoL 1 j ADVERTENTIËN Heden beviel ontgdig van een levenloos meisje A OLU SWABT Gouda 8 Jan 1880 Heden ontsliep zacht en kalm in den ooderdom van ruim 17 jaar A C van BOCHOVE na een langdurig en smartelijk lijden Wed C VAN BOCHOVE Gouda 7 Jan 1880 Algemeene kenniegeving Heden werd mjjn ouderhart diep getroffen door het overljjden van myne jongste Dochter ADRIANA MOUCHON in den ouderdom van 37 jaar na voorzien te zyn van de B Sacramenten der stervenden Uit aller naam de Wed MOUCHON Gouda 8 Jan 1880 en Kinderen ♦ A VAM DEB STEEN en Echtgenoote betuigen bunnen harteljjken dank voor de vele bewezen van belangstelling bg hun 30 JARI6 HÜWELUK ondervonden Gouda 7 Jan 1880 Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bij het overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder betuigen wg onzen hartelgken dank H A M MÜLLER VAS DEB WeTEBINg G A MULLER Gouda 5 Januari 1880 Voor de vele ontvangen bewgzen van belangstelling na het afgelegd examen en bjj de benoeming van onzen Zoon tot 2en Luitenant betuigen wg onzen faartelijken dank B G J VAK DEÜTEKOM M A C TAN DEUTEKOMGouda 8 Januari 1880 Mindkeaa Dankbetuiging Ljjden duizenden iq dezen ongustigen tgd gebrek door schaarschte van arbeid wjj mogen door den gver en zorg onzer geachte Directie ons in ruim werk verheugen Als bljjk hunner goedheid ontvingen wg even als verleden jaar een ruim NIEUWJAARS GESCHENK bestaande in twee mud Kolen en een dubbel Weekloon Oprecht zjj daarvoor aan HH Directeuren onze hulde en dank toegebracht De gezamenlgke Werklieden der Stearine KaarsenFabriek Goitda te Gouda De gezamentlijke MEISJES der STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda brengen den WelEdelen Heeren Directeuren door dezen bunnen dank voor de hun zoo ruimschoots geschonken NIEUWJAARSGIFT Daardoor op nieuvr aapgemoedigd maken zg onderling het voornemen de hun opgedragen werkzaamheden naauwkeurig te vervollen Wordlgevraagd tegen primo FEBRUARI s een IVet DAG MÈISJE beneden de 16 jaren Adres Peperstraat No 226 STEEIVKOÏEiV Wordt gevraagd opgaaf van prgs per MUD ook in detail voor de Commissie tot ondersteuning van behoefitigen Adres den Heer H G HOBFHAMER BOCHBIER BOCEBIEB Zoo even ontvangen van de KON NED BEIJERSCH BIERBROU WERIJ en te bekomen h 15 centen PER GLAS aan de Buffetten van het STATION der NED RHIJNSPOOR alhier Mevrouw DORRE vraagt tegen HOOG LOON eene TWËKDË Mm ook genegen met KINDEREN om te gaan BÏÏÊGÉm£ÉÏSJEr Men VERLANGT in eene WINKEL een Fatsoenlijk BURGERMEISJE Brieven franco onder letter Z aan het Advertentie Bnreau van A KOK SCOMP Boeken Kantoorhandel alhier 302 StaatsLoteri 7 De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 12 JANUARÏJ 1880 J l l en Yxerhoudende S QUIJVA LA ROCHE van KRAEPELIËX cn IIOLM Apoth te ZeM Opwekkend Versterkend Kooitsverdryvend verkrgffbaar in flesschen vaq l en 1 00 te Gouda bg den Heer O Ihïm Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch ia met de haudteekening KRAEPBLIEN HOLM voorzien QocDA Druk van A Brinkuam BU dece C urMit behoort een BUvoefSeL BUITENLAND Uultenlandsch Overzicht Volgen deu Hot iOrdre i het Fraosohe kabinet het een geworden over zyn progranira De heer de Freyoinet i teruggekomen vau lyn plan eener Igemeeue kwgtaohelding van straf omdat de regeering gevaarlijke beroeringen vau den kant der verbannen dagbladKhryver vreest Ue Stf Fr geeft deu raad om geen lijd te ver iezen aan ds vervaardiging van een langwylig programm maar krachtig n Uei te haudeleu eu alle dcparteraeiitcn van algemeen betluir voornamelyk die van taalkundigen card te luiveren Naar men vi rue mt heeft de graaf de 8l Vallier wel i waar tijii ontslag niet teruggenomen maar is by in overleg mei de regeering bereid om voorloopig de Uiidiug vuu het geiaulscfaap te Berlyu nog eeniKcu tgd voort te telten Ue Berlgusebe Pott bevat het volgend artikel aanwu eeu officieus karakter wordt toegeschreven VVy raeeuen te weten dat de wyiiging van het Fnnaeke kabinet hier wordt hcscliouwd als een ata akundige noodukelykheid vau biuuenlandschen aard uiet als de voorbereiding lol eene wyïigiug di r aUatkuude legeuover hel buiteulaud Ten onrechte is gemeld dat prins üohculufae Ie Berliju iustructiëu heeft moeten vragen of vooraf te Parys lelf iulich tiugen inwinnen om hij de Nicuwjaarsreoepue namen de Duitsehe regeering het vertrouwen te kennen te geven dat het uieuwe minislirie de staatkunde van het forii kabiuel tegenover de vreemde mogeudteJen to vooraellen By de l ditaehe rgksregeeriug bestond dienaaug iaude uiel de innate twyfol eu die twijfel tal ook uiet oiitstuaii zoolang sy daurvoor geen gehiige redenen beeft De Baia Hissar de eiUdel vau Kaboel is thans weder beict door de geheele brigade van generaal harle iongh 20Ü0 man met 8 stukkeu Met ulk eeiie beietliiig dreigt geen gevaar OOljxa nieuwen opstaud H kamp vuu Sjirpotr blyft bezet door de divisie vau geiicra d RuberU en is geheel hemohnpeo in gercUaiusheerde Itautonnementen Al Ue dorpcu diu de verdciiiging belemmerden zyn verwyderd dit wil dus cggem dat op de afsland vun een gewoJu kanoiiscliol alle inet den grond gelijk is gemaakt I e Afghaiien lulleu dus au eten dat ly iii eeu viroverd land zijn Voor bet overige is er geen iiituws dun dal uu alles rustig is eu van Kng lsehe zijle weder de oude klachten worden aiiugeheveu our hel gebrek aan ervoerlniddelel in het algcmeeu over het slechte beheer der iulendance Meer dan 0000 lastdieren zgu in deu afgeloopen winter gestorven en de nieuwe die aangevoerd worden voldoen niet Men klaagt r in Engeland over dat ulke verba end hoeveelhrden dieren noodk igii en voor de inteuuanee Ue nieuwe uitvindlngeu die het bezorgen vau lyftooht vereenvoudigen niet arhijiieu te bestaan Uit de Transvaal wordt gemeld dat uu ook de heer Pretorius gevangen giiiuiiieii i op de aanklacht van hoogverraad Ook voor heni is vrglaliiig onder borgtocht gevraagd maar dit werd geweigerd De heer Prelorins wos president voordat de heer Burgers werd gekozen en men verdenkt hem dus wnarschyiilijk van zijn invloed gebruik genmokt te hebbeu om tegen de nieuwe orde van znkA samen te spannen Volgen berichlen uit Petersburg is er volstrekt geen sprake van het veWeeuen vau een ooustilutie noch van hit afdanken van deu Ozaar maar wel van nog irengere mnatrpgeleii iiiüonderheid tegen de studenlen naii de verschillende nnivcrsiteiten De pons heifi Maaiidiig in et iie aiiiispruak aan een honderdtal oversltn vnn geislelijku orden de ebbe en vloed geschtestvnu den stroom des tijdi en de kerkelgke congregaties Hij zeide d it dttc vereeuigingen de fondamenten der kerk vorineii dai ïg overal hulp bieden en troost versprridm en dnt g eene groole krnolit vormen in de hedendniigsohe niantsohiippg Vgl de revolulie dil wisi htoft tij zioh van de figendommfn der klooator metsler gemaakt en de monniken verdreven De üorm was verschrikkelyk geweest maar toen er weaf kalmte was gekomen hadden de monniken liok Iweer verzameld hunne krachten gtteld hunnen n beid hervat en hanne kloosters teruggekocht 2e moesten maar volharden De moderne maatschappij tan zich dat voor gezegd honden en er hare rekening mede honden Zonder twijfel i deze uiting van den heiligen vader zeer oprecht en voortgesproten it een oogenblik van zyne iatermitterrende onfeilbavheid Want deze kwaal schynt den kerkvorst ook het oog der nltramontaansche wereld niet by vdtrtduring aan te kleven De gewezen aartsbisschop van Keulen dr Melchers heeft den paus bg gelegenheid van het Kerstfeest een felicitatiebrief geschreven waarop hij een antwoord beeft ontvangen hetwelk thans i openbaar gemaakt De pau geeft dauin den weosch te kennen naar een duurzame vrede met Duitsehland onder handhaving van de rechten der Kerk Hij wenscht d it de bisschoppen en de geestelijkheid zich onderwerpen aan de wetten van den Staat voor zoover zy uiet in strgd ign met bet geloof en de plichten der Katholieken Hg rinditt met eene aansporing tot den gebede dat Qod drn roemrijken en maohtigen Keizer van DnitschUad zoowel als de hem ter zijde staande invloedryke mannen tot meer zachtheid in hunne maatregelen bewege liet sohynt byzouder aandacht te trekken dat Leo XIII lieh zoo geheel en nl in deu geest van Piu IX uitlaat terwgl de onderhaudelingea tuasehen Berign en het Vatieaau worden voorlgriet BINNENLAND GOUDA 10 Jmvui 1880 Btj den Uinister van bi unealandaehe zaken is bericht ontvangen dat te Amsterdam de algemeene eoramissie voor de noodlydeudea door de jongfte oversiroomingen handelend is opgclre len Van deze commissie is de Imrgemeeater van Amsterdam rar G van Tienboven voorzitter eu mr E van Ree secretaris Die commissie belast zich met de ontvangst cn het behet der liefdegaven die het Nederlandsehe volk tot dit einde zal willen bestemmen In hel tijdperk van 30 November tot 87 December 1879 zijn blykens bg het dep van biuuenlandsche zaken ingekomen arabtsberiehten door longziekte aangetast in Noordbrabant 5 rundereu in Zuidholland 4 in het geheel 9 runderen In het vorige tgdvakvau vier weken wus u rund door de ziekte aangetast De kiesvereeniging Htt Jlfetun Bela g te Leiilen heeft candidnat gesteld voor de Tweede Kamer den heer W Rooseboom kapitein hg deu Geueraleii Staf Door een groot aantal kiezers in verschillende onderdeelen van het kiesdistrict wordt aanbevolen jhr mr E van den Berch van Heemstede HH MM de koning en de koningin hebben zich aan het h ofd gesteld eener verlotiug ten voordeele der ncodlijdendeu door den watersnood te houden in de Gothische zaul te i Graveuhage Aan het nieerendeel der officieren van de vestingartillerie zgn commissién opgedragen om bij watcrauood zich naar de verschillende forten te begeven teneindealdaar vluchtelingen die tengevolge van den hoogen waterstand naar elders bun toevlucht moeten nemen te verzorgen Ook bg de Mnalsohsppg tot exploitatie van Staatsspoorwegen worden alle goederen bestemd voor of ofkouistig van een der comité voor leniging van watersnood of van of naar gemeentebeaturen voor watersnood bestemd kosteloos met alle personentreinen en met den meeslen spoed vervoerd Een der medewerkers von het HU die naar het tooiieri van den watersnood ia vertrokken meldt nil aBixoh van Woensdag het volgende Hoewel voor hen die s Busch willen bereiken de weg over Hotierdam Breda Boxtel wel wat lang maar zeker de gemukkclyksle ia dient de reiziger die zich een weinig op de hoogte wil stellen van hetg en een overstrooiuing leggeu wil di n W te nemen over Utrecht De trein brengt n van daar tot Hedel en van Hedel naar hier is een wudeling langs den spoorbaan obcboon wat vermoeiend hoogst belangwekkend De baan is bereidbaar maar de veiligheid noopt uit vreeie voor afsehaiviag of dooraijpeliug haar ongebruikt te laten Aan beide kanten staat bet water gelijk met de baanraadeo en met donderend geraas stroomt bet water door de openingen van een drietal kleine gzeren brnggea die men behalve de groote bruggen bij Hedel en s Boscb op zijn weg ontmoet De rtikaweg ereowijdig loopende met de spoorbaan is hoewel niet geheel overstroomd toch moeielük begaanbaar Bg de bruggen in den weg worden de wegen opgehoogd De dorpen Engelen en Orthen waar ik lang kwam ttin geheel overstroomd zonder dat ehter in de kommen dezer gemeenten bet water in de huizen is doorgedrongen De verschrikkelijke stroomingen die ik op mgu weg ontmoet komen II van den op acht uur afstands plaats gehad hebbende doorbraak te Lithogeu Op een brug zag ik een huisdenr liggen naast den weg een stoel heele bergen weggespoeld hooi boomstammen enz Eu hier is uo lang niet het eigeulyke brandpunt Misschien dat ik Oas van d z plaats uit kan bereiken Maar dat zal niet gemakt kelyk gaan want het verkeer in s Bosch zelf i haaat onmogelgk De hooge gedeelten zooab d groote markt en eenige aaugrenzeude ttraten i n droog maar om daarheen te komen van het tation en uit dit middenpunt naar het telegraaf kantoor moe t ik van wageus gebruik maken waarvw d paarden tot de knieën door bet wa er waadden In plaati van met wandelBtokken of janpltlie wandelen de Bossohenaars met stelten die tg aoadra het water te hoog staat gebruiken en dat is helaa in loovele stadsgedeelten het geval De benedenverdieping van het telegraaf kautoor staat zoodaaig onder water dat men een bruggetje heeft moeten maken om bet publiek uaar de trap een veitigen weg te geven Op vele andere plaateen zyn dergelgke aom door het loa liggen der planken nog al gevaarlgke hulpmiddelen aangebracht Wat moet dat worden al het ir u K t hetgeen het geval schgnti De SlmattcouraHt gaf bet volgend overiiebt nn den toestaud vau gs eu water De toestand op onze hoofdrivieren mag algemeen gunstig geacht worden De val op drn Boven Rhyn en de Waal i lot St Alldrie doorgedrongen Mru kan aannemen dat reed nn weinig water meer van de Waal op de Maas wordt gebracht zelfs was er 7 Januari een oogenblik waarop de waterstand op de Maas hooger w dan op d Waul volgens de waarnemingen aan de peilsobalen Hen sterke val mag uu op loaistgeuoemde rivier worden verwacht waardoor biunen korten tgd daoverlaten zullm ophouden te weiken Het ijs te Heesselt is volgens nader bericht geheel opgeruimd In Noordbrabant blijft het water algemeen doch langzaam vallen men kun nu echter eeu neller wegvallen van hut w ilrr tegemoet ieu Het gs dat zich uog bevindt op de BenedenMerwede vau S iedrecht óovenveer aan de gaafabriek tot aan de Noord heeft op den algcmeeceu toestand onzer hoofdrivieren weinig invloed en levert altoo geen biïwnnr op De opruiming daarvan werd iutusscheii wensohelgk geacht men is daarmede bezig met behulp der stoomboot MaauUu die reeds de Noord h id opengemaakt Men waa üouderduginorgcn 9 nur daarmtde gevorderd lot tegenover den Papendreohtaohru veerdam Ook iu de Dorische Kil boviiult zich nog eene g be letiing waaraan evenwel op deze tyrivier med geen groot gewicht kau worden toegekeud Dour Z M dei Koning en door bgsondere vereeuigingen gn en worden inaatrcgeleu genomen om zooveel mogclgk h lp Ie verleeucn iu deu nood in Noordbrubttiit en üt Iderlaud door de ovcrstioomiiig van de Ma HS yeroortaukt