Goudsche Courant, zondag 11 januari 1880

De beSjtiuirdera vim verscliilleude spoorwegdieusteu hebben zioii bereid verklaurJ de voorwerpen en leveusbchoeflcu die tot leniging van de rampen tot vervoer naar de plaatsen van onheil wordea aangeboden spoedig en kosteloos te vervoeren I Z M de Koning heeft vaten met ingemaakte witte koai ea aardappelen getonden aan de ove stroomden De bestaande Algemeene Commissie voor den watersnood heeft f 6U 0U0 beschikbaar gesteld voor goederen i natura Aan de Vtov M B Ci ziju de volgende bijzonderheden ontleend De spoorwegbrug over de Dieze is weder in orde gebr ht zoudat de treinen naar Ulreeht hun geregelde loop kunnen hebben Vlgmeu is gelukkig behouden een paar dagen verk erdr men daar echter iu groote spanning Do dqkeu te Rosmalen en Nijland bleven nog gelukkig bi houdtn eensdeels tengevolge van de etille weersgesteldheid anderdeels door de krachtige bttip der militairen Toen Woensdag de luiienaut Douglas met 50 manschappen aankwam was de bevolking als H ware moedeloos Krachtig geholpen door de kapt Diekhoff vaa de marechaussee werden de dijken zooveel mogelijk versterkt waarvan de boeren door t voorbeeld opgewekt trouw meehielpen Zoolang het water zoo hoog blijfi is echter t gevaar nog niet geweken want de dijken ziju op veel punten zeer zwak en geheel doorweekt Te Gefen is btjna geen plekje drooggebleven er heerscht veel ellende De ijverige burgemeester heeft zich met levensgevaar naar den Bosch moeteu begev4ïu om schuiten te vragen om levensmiddelen te kunnen aanvoeren De liui eu staan tot aan de daken onder Om aan te toonen met hoeveel kracht t water is komen opzetten deelen wij mee dat in den rijksweg onder meer andere eeu gat is geslagen meer dan 2S meter lang en 7 meter diep Te St MiohielS Geslel znn de noodkaden op de grittdwefceu gelegd 11 Woensdag doorgebroken waardoor onderscheidene wijken der gemeente ouder water liepen Vele inwoners zijn opgenomen in t liefdehuis en de school waar zij zoo goed mogelijk worden verzorgd Andere zyn naar Schijudel verhuisd De Mudakkefsche en PIgnische polder bleef gelukkig behouden Ondersteuning iu dekking en levensmiddelen is zeer uoodig Uit Dordrecht schrijft men van 8 Januari Door macht van kruit en stoom is men den ganschen dag bezig geweest om te trachten de versperringen die bet in onze waterwegen gevormd heeft op te ruimen Ib het Mallegat even voorbij het stoomgemaal Leudon is een detachement torpedisten uit Den Briel van den vroe eu ochtend af beiig jreweest oin de ijsbezetting door middel van kruidraijnen te doen springen Zij zyn daarmede over eene lengte van ongeveer 150 meter gevorderd doch overigens zit het ijs nog vast tot aan het stoomgemaal aan de Mijl terwijl ook op de Krab het van hier afkomeude drijfgs zich Beeft vo stgtzct Door verscheidene sloombooten nnar en van Rotterdam is het ijs iu de Noord losgewerkl zoodat daar thans blank water is Uit Brakel wotdl geschreven Toen iu de vorige week de dooi was ingevallen wekte de toestand der rivieren Waal en Maas al aanstonds eenige bezorgdheid die allengs vermeerderde en reeds Z iterdag in gegronde vrees overging toen het gs hier en daar in meerdere of mindere mate begen in beweging te geraken Des namiddags begon de Waal op zorgwekkende wijze te wassen s avond liepen al de uiterwaarden onder en des Zondags voorraiddags 10 ure stond het water op enkele duimen na even hoog als bij het doorbreken van den Nieuweudijk in Maart 1876 benedenden kruin de dijk Het ijs op de Waal begon nu in werking te komen kruMe daarop tegen en over den dijk en velde daarbij een aantal boomen die ter uedervielen alsof het pijpeateeli n waren Grooter schade werd cclUcr op de Briikelsche steenfabriek geleden waar een iirjg gestookt wordeiiile oven onderliep waardoor een verlies van l a 7000 wordt geleden Omstreeics den middag begon het water echter gelukkig te vallen zoodanig dat na verloop van e u etmaal de stand 2 meter Verminderde en daartdee ook het gevaar tijdelijk afnam Terwijl deze regelen geschreven worden heeft de rivier noohthans hetzelfde hoogte peil van Zondag voormiddag andermaal bereikt ofschoon volgens telegram het water te Kenlen 1 70 meter gevallen is De Maas was aanvankelijk losgeraakt en het ijs afgedreven zoodat men Ie Pouderoijen open water had waarvan de stand betrekkelijk laag was Maandag jl veranderde het echter op suhrilvb irende wijze hel water stond spoedig hoog legen den Vleogeldijk en vloeide er dea avonds over Toch trachtte meli nog door kistingen het water te keereu toen men plotseling den dijk zag wegzinken waardoor men genoodzaakt werd alle verdere pogingen om hem te behouden op te geven In den vroegen morgeu van Dinsdag ongeveer 6 ure werd door het luiden der noodklok als sein deze treurmare ter algemeene kennis gebracht Spoedig zag men door het stygen van het water de bevestiging daarvan de middags bereikte het de kom van het dorp en teeg dea avonds en in den gcpasseerdeu nacht tot eene hoogte welke die tydens de ramp van 1876 nog ongeveer 0 5 meter te boven gaat Alle woningen behalve dio buiten Waaldtjks t u dan ook onder geloopen De bewoners en het vee tgn allen aan den dijk of verblyveu op zolder of zyu opgestald Gelukkig heeft men geen verlies van menscheidevens of van vee te betreuren Er zijn omtrent 60 personen zonder huisvesting Zg zijn tijdelijk opgenomen in de pastorie het onbewoonde doktershuis en de Spijker Om het vloedwater te loozen heeft men den Nieuwendijk laten doorsteken maar het ü heeft die opening weer gevuld zoodat na 33 cM val er weer eeuige was te bespeuren is Volgens gerucht heeft de rivier zich naar beneden weer vastgezet Gisteren uamiildag bezocht de Commissaria des Koninga dit dorp Van het IJsnommtr van Migen Haard zal eeu afzonderlijke uitgaaf verschgnen ten voordeele der noodlijdenden door den watersnood in Noordbrabant en Gelderland Dit blad ongeveer 24 bladzgden groot quarto formaat zal rijk geïlluatreerd zijn met platen van Cb Bochussen P A Schipperus G H Breitner c a portretten van beroemde schaatseurgders afbeeldingen van sleden enz enz en voorts bevatten bijdragen van verscheidene onzer meest gevierde scbrgvers o a van Nicolaas Beets J J L ten Kate J J Creraer C Uonigh W P Woliers J de Vries D van der Kelleu Jr Waling Dgkslra en anderen Wederom werden Donderdag iu den vroegen ochtend ten half zes ure de inwoners van s Hage uit huiiue rust door de tonen der brandklok gewekt Aan de zuidzijde der stad was de lucht sterk rood gekleurd hetgien een feilen brand deed veronderstellen wat bij uader ouderzoek dan ook maar al te waar was De brand was ditmaal niet in den Haag zelf uitgebroken maar nabg de Gcestbrug ouder de gemeente Voorburg en wel iu de stoommeelfabriek van de firma Kóchlin k Co aldaar Aan de barrière der residentie gekomen kon men reeds den grooten omvang van het vuur waarnemen Vele spuiten waaronder die van het reg grenadiers en jagers van het hervormd weeshuis en de stoombraudspuit verlieten de stad Door de vreeselijk hoog stggeude vlammen werd de omtrek als ware het in daglicht geplaatst en bij aankomst op het terrein kou men eerst het onheil in zijn volle uitgebreidheid gadeslaan De gehecle fabriek vertoonde één vuurzee Omstreeks half vijf werd in de dag en nacht doorwerkende fabriek het eerst de vlam waargenomen op de tweede verdieping in de zoogenaamde Sieeukamer naar men aanneemt door het warm loopen der assen Enkele beweren reed vroeger in den nacht een brandlucht te hebben bespeurd Ofschoon een aantal werklieden aanwezig waa en de fabriek vlak aan de trekvaart is gelegen was het bij gebrek aan blusohiniddelen aan de inriohtiiig zelf voor hen niet mogelijk het vuur in zgn geboorte te keeren Danrbg komt dat de vlammen in ongelooflgk korten tijd zich uitbreidden door het geheel gebouw en de kolossale korenzolders aantastende gevoed werden door den graanvoorraad ejj weldra aan alle zgden door het dak heeuslopen l it het op eeu half uur afstand gelegen Voorburg werd zoo spoedig mogelijk de brandweer afgezonden maar zij was natuurlijk tegen zulk een omvangrijken brand niet bestand Toch deden de autoriteiten met den burgemeester inr Bucaille aati het hoofd t mogelijke oin door gepaste maatregelen althans de aangrenzende ofschoon iloor een open plek van de inrichting verwijderde directeurswoning te behouden Dit mocht hun gelukken met behulp vnn de uit ile residentie aangerukte brandspuiten In onderling overleg met den burgemeester den Ilaagschen opperbrandmeester Bodeiiz en de directturcn erd echter besloten de hulp van de ILiagsohe stoombrandspuit niet te aanvaarden daar er geen gevaar meer bestond voor omringende woningen en er toen zg in aantocht was van de fabriek en haar voorraad niet veel meer viel te redden Zij werd du teruggezonden Nadat de geheele fabriek was uitgebrand en alleen een geraamte vau steeuen inure eu gzereu rameu zichtbaar bleef de zolders wafen namelijk achtereenvolgens ingerakt woedden de vlainiiicn voort onder de puinhoopen waarmede het omringende veld lag bezaaid eu in deu voormiddag werd het tooneel der verwoesting volkomen daar de hooge muren de een na den ander geheel of gedeeltelijk instortten De fabriek was vemekéid maar da ir do herbouw ve l lijd zat kosten is dit onheil vooral voor de 50 trerklieden dezer inrichting een ware ramp In zijn bekende Bgdragen tot schoolwet herziening deelde naar in het maandblad Volkaonderwiji herinnerd wordt eenige jaren geleden de heer Farneombe Sanders de volgende herinneriug mede uit zijn ambielgke loopbaan Ergens ten pl iltelande had zich een aantal ingezetenen vereeuigd tot het stichten eener bgzondere school Bg mijn bezoek vond ik daar het maatschappelijk ouderwgs in eeu zeer onvoldoenden toestand en nagenoeg geheel opgeofferd aan het godsdienstig onderwijs Kinderen van vgf jaren leerden er spellen uit een boekje in Duitsohe letter gedrukt met lesje over s mensohen ellende en verlossing Na aftóop van den sebooltqd zeide ik tot den onderwijzer Meester ik heb natuurlyk over de inrichting van uw school niet te zeggen maat waarom neem je niet liever het stel leetboekje van de Ulrechttche diakoniescholenP Mij dunkt die zijn geheel iu uw geeti ik lal er u eeu een stel van stnren kijk ze dan eens op uw gemak in De onderwgzer een gemoedelgk oud man antwoordde mij met tranen in de oogeu och mijnheer doe dat maar niet ik wou zoo graag maar ik kan niet zooals ik wil O ik zit er zoo onder Wil men iets dergelijks uit Interen tydf Een schoolopziener bezocht een byzondere katho liekc school eu vond daar geen audere teesboekjn dan eeu stel dat niet door verscheidenheid en opwekkendeu toon zich onderscheidt Hy vroeg den onderwgzer of hij in i geheel geen andere boekjes gebruikte of hg die van I eopold of van Bosman of van Oostveen niet kende O wel zeker wil mijnheer de schoolopziener ze eens zien En te voorschijn kwamen er onderscheidene uit des onderwijzers lesseuaar Vt mag ze niet gebruiken luidde verder de inlichting maar glimlachend werd toegevoegd Weet u wal ik doe Nu en d a schrijf ik daaruit een een leeslesje op het bord dan gaat het ongemerkt onder de droppel door Leve de vrije school gekscheerde de achooU opziener ë U zuuht wa het antwoord Onlang wendde zich een comité dat roor een weldadig doel eene loterij orgaiii eerile tot verschillende kunstenaars van naam om eene of audere bijilrage Paul Viurdot de violist teekende een bon voor drie solo voonlrachten uit te voeren waar de trekker begeerde Eu wien heeft het lot begunstigd f Een onderiiem ir van ooncerleu Ie Valparaiso Is er geen schikking te treffen dan moet Viarilot tegen wil eu dank e ii kutistreis naar Chili doen Naar men verneemt is te Arnhem eta qnacstie aanhangig waarvan men de oplo ing met tKlangstelling te gemoet ziet De beer Corty heeft namelijk van het gemeentebestuur de verguuiiiug verkregen om een circus te ouwru n daarin tot 15 Februari e k voorsiellingen Ie geven terwijl hetzelve op de leii M iart d n v moet opgeruimd wezen De directie van deu tram Arnhem Velp begint echter weldra met het leggen der rail terwijl juist de lijn door het midden van het paardeuapel moet loopen en men in de eertte dagen van Februari rekent tot dit punt genndenl Ie zullen zijn zoodat of de lijn omgelegd of de tent opgeruimd zal moeten worden De Haagsche correspondent van de Stiehtêcht Ci achrijft Voor de behandeling van het rechtcgediug tegen Piucolf en Kerdgk ia nog geen dag bepaald De in truatie is reeds vergevorderd maar nog niet afgeloopen en er zal thans nieuwe vertraitiug ontslaan doordien de jongste onthullingenen de Kotterdamsch zaken wat allhans Pincoffs betreft de punten van beschuldiging nog aanmerkelyk zullen vermeerderen en waarschyulgk door het optreden van medeplichtigen aan het rechtsgeding een grootere omvang zullen geven Daarbij komt dai aangezien de hoofdbeschuldigde Pincoffs voortvluchtig is eene oproeping zal moeten plaats hebben die eeu langen termgn eischt De openbare behaudeliug der taak is dus vooreerst uog niet te wachten De gezondheidstoestand van Kerdgk ia ongunstig Gedurende zyne ziekte had zyne vrouw üie zich sedert eenigen tijd te s Hage metterwoon heeft gevestigd om in zijne uabgheid Ie zyu verlof gekregen om hem geregeld in de gevangenis te bezoeke Volgens de mtt Cl was de suikerfabriek Beuker llulshoff verzekerd voor ƒ 1 247 000 nl het gedeelte Berlgn voor ƒ 480 000 gebouw en machi iiericn en ƒ 487 000 suiker eu het gedeelte Hani nover voor 140 000 gebouw en mnchineriën en 100 000 suiker alsmede J 50 000 in het raff conlre Erzgn Donderdag nabeurslgd 7 assuradeurs benoemd om de zaak met de firma Beuker is Hulshoff in orde te brengen De puinhoopen der afgebrande suikerfabriek te Amsterdam smeulden Donderdag avond nog altijd en worden nog bespoten Van Tersohelling wordt onder dagteekeuing van 6 Jan geschreven Plechtig rolden heden de tonen der doodsklok over strand en golven Niet minder dan vijf lijkstoeten begaven zich achtereenvolgen naar den stillen akker der dooden Geen oog kon droog blyven bij t zien van de ellende der 3 wednwen en 14 weesjes wier verzorger grafwaart werden gebracht Te grooter nog was hier die deelnemii omdat in byuaelke steeg elk straatje meer dan één weduwe woont omdat een groot aantal weezen met weemoedige aanblik die zee beschoawen die in haar onpeilbaren schoot het stof huguer vader en broeder hunner dierbaarste betrekkiugcn houdt verborgen Bij meoschengeheugen heeft hier zulk een aangrypende plechtigheid niet plaats gehad het jaar 1880 tal in dit opzicht eeu noodlottige bladzijde vullen in bet boek der geschiedenis van dit eiland In de jongste aflevering van de Vragn iet Tijd heeft met rouw C Vrolik een bijzonder lezenswaardig artikel geschreven over de opvoeding van meisjes iu Zwitserland en in Holland Versoheiden behartigenswaardige wenken konen daarin voor Onder anderen hetgeen de schrgfster zegt betreffende de keuze der vrouw van een beroep waarl ij te veel de aandacht op het ouderwgs is gevestigd zonder dat altijd gevraafcd wordt of de noodige aanleg en geschiktheid voor dezen werkkring bestaan ook hetgeen zy opmerkt ten aanzien van het huisouderwijs van goaveriuuite in vergel yking van bet onderwijs op scholen Pleit de schrgfster vuor goed onderwys roor meisjes zy stelt de lorgen voor de vorming van lichaam eu karakter niet minder hoog Hoe zij over die karaktervorming deukt blykt bet beat uit bet slot van haar geschriflt De vreemdeling die uil een land komt waar men drukker levendiger is wurdt getroffen door uie uitdrSkking vau bewheiden ingetogenheid die op de meeste jonge gezichten te lezen staat door die geheimzinnige uitdrukking die het veld laat voor allerlei gissingen Van lijd lot tgd gunnen een schitterende opslag van het oog eeu beteekenisvoUe glimlach een blik iu de wereld daarbinneu en al de sluiers der Turksohe vrouwen die haar zoo bekoorlijk slaan eu alles willende verbergen alles laten girseii zoo omhult die stille ingetogenheid oiute Hollaudsche meisjes met een waas van poëzie vol geheimzinnige beloften Xoeh vergnnne men mg den weuaoh uit te spreken dat een fritsche levenwekkende ademtocht verhinderen moge dat die goede zij t ook eenigtzins negatieve eigenschappen in koude onvenchUligheid ontaarden eu als de mist allen die haar naderen al lucl een Igkwl omgeven t De jeugd is de tgd van dolle vroolykheid en van gloeiende geestdrift April moet bloesem geven wil September ons vruchleu brengen Bij wat meer leveu en entrain wat minder teruggetrokkenheidi Het jonge meisje is een Ixloftr zy moet een krachtige werkelykheid worden Vergelen wy niet dat de jouge meisjes van faetlen de moeders zullen zyu van de geslachten die na on komen Haar wacht op bare beurt de groote taak van de opvoeding in het huisgezin Men schryft van Texel Een voor on eilaud ceer belangryk plan is thans iu ernstige bespreking en wel het het graven van een kanaal van af de haven Oodeschild naar het dorp de Waal een lengte van ongeveer 3000 M met schutsluis Het voordeel dut zulk eeu kanaal zoude opleveren is voor on eiland zeer belangryk en bestaat in Ie Afvoer van water uit de vallige en meentgronden provinciaal eigendom waardoor de waarde dier uitgestrekte grondeu belangryk zoude vermeerderen en die gronden geschikt zouden wordeu gemaakt tot bebouwing beweidiiig en het bezetten met boomgewas Se De haven van Texel thans onderhouden door Texel voor 1 3 en Ugk en Provincie voor 2 3 welke erkend is te klein Ie zgn en toch anders spoedig dient vergroot te warden zou dat niet behoeven want een groot der vaartuigen zou een ligplaats in het kanaal bekomen Se Het dorp de Waal hit centrum van het eilaud om voor los eu ladiugplaats bgzonder zijn aan te bevelen waardoor de afstand voor alle infvoners belangryk zou worden verkort vooral van belang voor de polder Ëgerland het Noorden enz terwgl men niet meer de altgd gevuarlgke dgkwegiii zou behoeven te rijden 4e De aanvoer van duinwaler van het grootste belang voor e n groot getal veehouder die tham in hunne slooten niets dan brak water bezitten dat tot dreoking van hun vee ongeschikt is terwijl dat water tevens de alhier bgua veruieligde zee graszaak zou doen herleven daar alleen zoel water de veerkracht aan dat artikel geeft 6e Daar de landeryen welke het kanaal dooiw snijden zou een bijzonder goede klei pecie zeer geschikt voor steenbakkerij bezitten gelgk de proeven onlangs genomen hebben bewezen zou langs het kauual zoodanige iudustrie begonnen kunnen worden wat thans wegens het moeielijk en kostbaar traject ondoenlijk is Uit Sloten Noord üolland wordi on gemeld De bloedhonden die een zóó giuwelyke dachting onder de schapen hebben aangericht zijn eindelijk naar het schynl on chadelgk gemaakt Een is reeds door een onzer boeren gedood en ook de anderen zullen wel niet langer hun bloeddor il kunnen botvieren want men beeft toevallig den eigenaar ontdekt Terwijl onze boeren zich voor het kantongerecht bevonden verscheen daar iemand voor een andere zaak en deze werd door eeu der aanwezigen als de eigenaar aangeduid Door den kantonrechter ondervraagd tracblte hij wel hel bezit van die honden te onlkeuuen door het te doen voorkomen als war n zy het eigendom ijner knechts doch vermoedelijk zal hul weinig baten In ieder geval zullen de beesten wel ten algemeenen nutte worden afgemaakt eu de uit te keereu schadevergoeding zal niet gering zijn Het Ned Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen beeft by adres aan deu Minister van Justitie zyu instemming betuigd met de vele en gewichtige verbeteringen die in het ontworpen Wetboek van Strafrecht wordea aangebracht Eeuige bedenkingen over het stelsel van gevangenisstraf worileu echter gemaakt liet bestuur keurt af Ie het behoud der levenslange gevangeuisstraf die verlenging van straf wegens nieuwe vergnjpen uitsluit deu gevangene alle hoop ontneemt en aan de zedelijke verbetering den slerksten prikkel ontneemt Ook wordt ten onrechte aan den rechter de keuze gelaten tusschen tijdelyke en levenslange straf 2e de beperking van de eellul iire straf tot drie jaren het Genootacbad dringt op oen laugcreu duur der afzouderlyke opsluiting aan 3e hel verbod van afzonderlijke opsluiting by personen beueden de 16 jaar 4e hel voorschrift dat niemand tot bjjwoning der go ls lieiistoefeiiing kan worden genood iakt dat tot moeilijkheden kan roereu als de gevangenen zich tegenover het bestuur stdien 5e de voorwaardelijke i ivryheidstclliug die het Genootschap allhans eerst iiailal de gevangene drie j iren in de gevangenis heeft doorgebracht wg toegepast zien en 6e de bepaling dat de hechtenis voor 3 dagen of minder in afzondering wordt ondergaan maar ook bij langeren duur als de veroordeelde het verlangt en de omstandigheden het toelaten Dit moet niet farultatief gesteld worden is bet noodig dau moeten de plaatsen er maar zyu De helhteuis tol één maand moet volgens het Geuoolaohap steeds in afzondering worden ondergaan Het Genootschap juicht het echter zeer toe dat er naast de gevangenisslruf een lichtere straf de hechtenis in hel ontwerp is opgenomen Zal echter bet volksbewustzyn het spoor niet bgster worden dan moet voor de hechtenis een ander gebouw worden bestemd dan voor de gevangeniasirnf I n q1e z o nd e n Aan den scbrgver van de brochure Eene oiiberekeubam weldaad voor Gouda Met belangstelling hebben wij uwe Gedachten bg het dertigjarig bestaan der werkinrigtiiig tol wering der Bedelarij gelezen eu wij zeggen U dank voor uwe waardeering dier inrigting Toch speel het ons dat de uitgaof dier brochure geheel buiten onze voorkennis was geschied wijl indien bij ons inlichtingen genomen waren sommige opgavep meer juist zouden zijn geschiefl De volgorde der benoeming van brsluuiders op de vergadering van 80 Augustus 1849 wordt door U opgegeven te zgn de heeren L de Groot D C Samsoni P de Graaf J F Herman de Groot G van Hofwegen A Winkel D van Wijk P Korvcr en W J Purlugn Droogleever teiwgl die volgens de notulen dier vergadering was L de Groot befloemd met 168 J F Hermande Groot met 146 P de Graaf met 135 G van Hofwegen met 121 W J Forlugn Droogleever met 117 A Winkel met 117 D van Wgk met 116 D C Sainsom met 106 en V Korver met 93 steramen Onze voorzitter de heer W J Forluijn Droogleever is alzoo niet zooals in uwe brochure gemeld wordt aan het besluui toegevoegd maar even als de andere heeren benoemd en ons medelid de heer Samsom was dus niet de tweede m iar de achtste der benoemden Van bet drietal mannen die op de sociëteit zaten en besprakcu of er niets aan te doen was om het bedelen tegen te gaan ontwierpen volgens U twee er van eene circulaire tot het vragen van bjjdragen De notulen kunnen hier natuurlijk geen licht geven maar volgens eene brochure van den heer de Kidder toen predikant alhier en thans te s Gravenhage in 1850 onder deu titel de Inrigting tot het weren der Bedelarij te Gouda uitgegeven ging die circulaire uit van en welgezind burger dat eerttm e etntge onl cerper en daar werd alleen de hett L de Groot mede bedoeld Wij kunnen niet beoordeelen aan wiens zgde de waarheid is maar verzoejcen U wanneer een tweede druk uwer brochure vetechijuen mocht dit vooraf te willen ouderzoekeu eu dan ook te herstellen de onjuistheden hierboven gemeld daar wij ons overtuigd houden dat het U om waarheid te doen is eu gij alleen door verkeerde inlichlingen de onjuistheden hebt opgeuomen Wanneer uw naam op het titelblad der brochure te lezen stond zouden wij U dit verzoek persoonlyk of bij bijzouderen brief hebben gedaan maar uu wisten wy geene andere gelegenheid dan de welwillendheid der redactie van de Goudteke Cbura l tot het plaatsen van dit bericht in te roepen ia de hoop dat dit dan door U moge gelezen worden Onzen bijzondereu dank betuigen wij U ook dat de brochure ten voordeele der inrigting is uitgegeven en verzoeken U beleefdelijk ons het bedrag der opbrengst in Maart aanstaande te wüUn opgeven ten einde dit iu onze rekening die I ril gesloten wordt te kunnen in ontvaug brea n welke opbrengst wij ook in ds Ooniteke ünrant hopen te vermelden Geuda 9 Januari 1880 Bcstuurderen der Werkinrigting tot wering der Bedelarg te Gouda W J FORTÜIJN DEOOGLEEVEE FoottiUer t P HOOGENDUK Seeretarit ADVERTBNTIÊM Voorspoedig berallea van een Zoon G JONKHEID geliefde Echtgenoote van D VAN DBB BÜBGH Rotterdam 9 Jan 1880 Heden overleed onze jongste lieveling MARIA CORIfELIA in den ouderdom Tan 3 jaar en T i maand Nog treiu nde over het geleden verlies berasten wy evenwel ia Gods wiL S P VAN DBR KLEIH i J VAK DEE KLEIN Gouda 10 Jan 1880 van DtA Bon 1 i hi i i II i iiii i wéi GEBRUIKT tegen Hoest of Verkoudheid i Borstcaramels Dezelve zijn verkr baar bij I W N RaaiJmaJeers Banzktbaum Hivu 17 tf Openbare Verkoopingr op DINSDAG 13 JANÜARIJ a s s morgens 9 ure in de Nieuwsteeg te Gouda Wjjk E n 17 van MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN benevens een INVENTARIS eeuer TABAKSV INKEL daags vóór de verkooping te zien van 10 12 en 2 4 uuï Breeder b j Billetten