Goudsche Courant, zondag 11 januari 1880

6B00TB JAABUJESGHE OPRUIM tot ongekend Lage Prijzen D SAMSOM bek wj 3 e s m Li kunnen DADELIJK GEPLAATST WORDEN aan de Fabriek van P KOCH Co Gonvemestraat Rotterdam iliUi Ingevolge de bepaling van den Minister van Waterstaat dat de door middel van de HECTOGRAAP vermenigvuldigde stnkken voortaan tegen Tarief der gedrukte stukken met de post kunnen verzonden worden beveel ik mij opnieuw aan voor de LEVERING der gunstig bekende KOUDWATERHECTOGRAAP in vier verschillende formaten van f 1 75 J W KNIPSCHEER Jb Savon recommandé Voor 40 Centen DRIE stukken FIJNE ZEEP zeer net verpakt in een doosje in het Parfiimerie M azgn van Louis P Welter 193 Westhaven 193 J EKnifiERT iARKT 6oéA maakt bekend dat zgn Atelier VAN AP HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding RIJNLANDSCHE DBUIVEJN BORST HOISIG het beste middel tegen Hoesten Ilee i liheid enz PATERSWOLDE Prov Groningen De ondergeteekeude verklaart dat zijae W J Rutgers Landbouwer Mejuffrouw van deb LAAR Korte Tiendeweg verlangt tegen Februari e k EEIE DIENSTBODE HonigHArNZ Ter voorkoming van bedrogia elke flacon voorzien vaneen tinnen capsule met Fa briekstempel terwijl buitendien de naam van den Fabrikant W H ZICKENHEIMER te Mainz in de kurk gebrand is Verkrygbaar Te Gouda bö F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bij J D deu Ilnrfog Oadewater by F Jonker Ideuburg J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRIMËNTËËLE ZlIlVËR i lR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 CONCERT te geren door den Violist ISIDOR SCHNITZLER met medewerking van Mejufvrouw SELMA KEMPNER van de Hoogdaitsche Opera te Rotterdam en den Heer V HUTSCHENRUIJTER Pianist in de plaats ran den Heer JOH SIKEMEIER die door ongesteldheid verhinderd is op DINSDAG 13 JANUARI 1880 s avonds ten 7V uur in de Zaal Nut eu Vermaak TOEGANGKAARTEN a 1 zijn verkragbaar bg den kastelein der sociëteit Bbdnib tot DINSDAG AVOND 6 uur des avonds aan het Bureau a 1 49 mm mmi m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andei e W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda BiEonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAüXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kvart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt frank o t liuis geleverd 302 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 12 JANUARÏJ 1880 DE ÜRIGINEELE ï Naaimachines zgn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zy worden zonder pr sverhooging tegen wekeIgksche afbetalingen van afgeleverd om zoodoende ook de meest onbemiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zijn onderhoud dienstige Machines aan te schaffen en zyn te Rotterdam uitsluitend ▼ rkrggbaar in het Hoofd Dopót voor de Provincie Zuid Holland 346 Hoog straat Rotterdam Hoogstraat 346 alwaar ook Defecte Machines van alle systemen spoedig en goed gerepareerd worden Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen Sociëteit 0 S GRNOEfiEV Zaal KUNSTMIN § Q 11 è @ ten voordeele van de armen op MAANDAG 12 JANUARI 1880 des avonds ten 7 ore Zg die by het circnieeren der lysten mochtenzyn overgeslagen kunnen op den avond derSoiree nog T0ËGANG3KAARTËN tegen inteekeningsprys verkrggen HH LEDEN derSociëteit a 0 00 NIET LEDEN h f 0 09 Namens de Commissie P NORTIEK Secretaris Openbare Verkoopiii r te GOUDA op DINGSDAG 20 JANÜARIJ 1880 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal wgk E Nr 255 aan de Peperstraat aldaar van UEUBELENenEUISRAAS waaronder KABINETTEN CHIFFONNIÈRES LEDIKANTEN SPIEGELS KACHELS en FORNUIS MANGEL NAAlMACHINK BEDDEN en BEDDENGOED LINNENGOED MANSen VBOÜWEKLEEDEREN VLOERKLEEDEN en KARPETTEN 10 JALOÜSIEN enz Voorts een WINKELOPSTAND TOONBANK WIJNREKKËN enz en eene partjj Nieuwe LAARZEN SCHOBNEN BOTTINES PANTOFFELS enz Daags te voren van 9 lot 12 en van 2 toi 4 uren te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopingp TE WADDINXVEEN om contant geld op W OENÖDAG U JANUARI 1880 dee voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswoning Schoonzicht bewoond door Hugo Geavkstkhb in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen yuii 130 OPGAANDE WILtiEROOMEni zeer geschikt voor WERKHOUT Eerst in perceelen daarna in massa Nadere informatiën geeft de Notaris MOLBNAAR te Waddins ceen Gouda Druk van A Bbinkma Xondag 11 Januari 1879 87 A SchuliDg 1 6 m J Nobel 11 w J vta K ycn wid J N Willemu 78 j ONDERTROUWD 9 J n J Uorier 27 j en i N M 45 j U J Kabbouw 81 j en M da Br yn 28 j K isjouke Hj en J ile ilol U j TOOlTElEÏXi i P OLITIE Gevonden en aan het Bureao van Politiegedeponeerd 8 zak DUIVENBOON ëN 1 pak PAPIEK en ENVELOPPEN en 1 LENGTE MAAT I9 er in den laataten tijd op tooueelf ebied veel veranderd heeft daarop veel verbetsriug pUal ehnd Ie laalBle ehrede op dien gefden weg 19 nog niet gedaan Nog veel eitcht voorzieDing aan de samenstelling vao de répertoires der vertchilleude geju lscliappcn o a moet nog meer Korg worden besteed met liog meer ijver inoet n e goede stukken outer Frausclie en Duitsche naburen hierlieeu overgebracbt en de Hollaiidsohe auteurs aangemoedigd worden Adverlenliên GOÏÏDSCHE Vleeschhou werij Door de verhooging der Veeprijzen is het TARIEF van het VLEESCH edert 1 JANUARI door het Bestuur vastgesteld BIEFSTUK 1 30 per Kilo HAAS 1 20 ROASTBEEF 0 00 ROLLENDE zonder been 1 00 LAPJES 0 90 RIBSTÜK 0 85 HET BESTUUR Jten klaagt dit jaar meer dan vorige over de weinige goede stukken door de Hollaudsche gezelschappen opgeroerd en wanneer dan sooaU men weel het voornaamste stuk dit jaar door liet Nederlandich Tomietl opgevoerd hier ter stede irrgeiis oiioverkonielgke bezwaren niet kan worden gegeven dan ia hel te begrijpen dut men ook hier in dat opzicht niet zeer tevrideu ia Doudcrdagnvoud was bij gtbreke aan iets nieuvis wederom een oud betsljc van sla geha ild De JJemi MoiuU van Altx Uuroaa Dit stuk draagt bet kenmerk van door een raeeslerhand geschreven te zijn Het bevat ecu aardige dialoog een goed gestelde intrige een btrhendige ontknoopiiig kortom al wat ecu ttak iioodig heeft om vcK U te bchagei En de trekking h hooren wij deieu en genen meesmuileiid vragen de strekking Was die aog al zedelijk i en daarby deuken ty den titel ea den naam des schrijvers alsof die ree ls voldoende een ontkennend antwoord wettigden van middelbaren leeftgd BIEDT ZICH AAN tegen primo Februari a s de beste gi vagea staan ten dienste Adres onder No 375 aan het Buiean dezer Conrant Wij getooren en daartoe bepalen wg ons dat het stuk beo die wellicht op den naaiii af t huis bleven nog al zou medegevallen cyu Het spel was wederom leer good Wij vooi CDS kannen ons voor de hoofdpersoiMn geen betere acteurs vaorstclleu dao iie elke Ooaderdagavond optraden Kan men iiA een betere baronneêu iAngt voorstellen als mevr de Vries Kennen onze lezers eeue actrice die beter dao deie de veraohillende tooneelen tot haar recht zou doen komen un eens de vleiende ouweürstaaubaie scboone dan weder de lurtelooie ongevoelige vrouw voor tellende P BUEGEEMEISJE Men VERLANGT in eene WINKEL een Fatsoenlijk BURGERMEISJE Brieven franco onder letter Z aan het Ad vertentieBureau van A KOK COMP Boeken Kantoorhaiidel alhier Kent g een acteur die beter zon voldoen dan Morin in de rol van Olivier de Jati f Weet gij er een te noemen wiens replieken snydeuder wiens iKmuott geestiger gezegd zouden z jn f Opejibarc Vrijwillige VEUKOOPL G te GOUDA op MAANDAG 10 JANUARI 1880 des voormiddag ten 11 ure in het koffiehuis de Habhonie aan de Markt aldaar van gemerkt Q 88 met ERF TUIN en grond benevens een Perceel MOESGKOX D met KOEPEL te zamen staande of gelegen aan den Kattensingel binnen Ci O U I A Kadastraal bekend in Sectie A Nummers 1065 116 1113 en 1114 te zamen grootacht aren twaalf centiaren Eerst in perceelen daarna gecombineerd Aanvaarding biJ de betaling op 15 MAART 1880 Breeder bjj Billetten omschreven Nadere informatiën geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen In geval de heer Morin ditmaal niel goed had voldaan zouden w j met het oog op zyne ougestrldbeid waarom h j verschooning deed vragen voor zijn wellicht minder gelukkig spel hem natuurlijk dit niet hebben verweten doch nu liy wel degelyk Mcj van Biene s spel was gevoelvol en het tooneel b v waarin zj aan Olivier deed zien wie zy eigenlijk was welk edel hart zij bezat werd uitstekend weergegeven Mej Chr Poolman voldeed ala Mevr de Santii zeer goed terwijl ook Mevr van Sluijters de rol der Btirpgramn niet onverdienstelijk weergaf De hli de Jong en Schoonhoven traden ia dit stuk op als litymmd de Naiyiu en Bippolj te Richond Hoe duidelyk bleek het ook ditmaal vooral hen vergelijkend met den geroutineerdeu toooeelspeler Morin dat zij nog veel te leeren hebbenl lulussohen juist t voorbeeld van laatstgenoemden bewijst voldoende boeveel een ernstige wil vermag Ontbreekt bet hen daaraan niet dan raag in de toekomst vid an hen worden verwacht Kn zoo is de vyfde nboniinncnts vooralelling jiohler den mg nog enkele weken cu de laatile is weder daar Moge deze een model voorstelling zijn waaraan de beste krachten der vereeniging medewerken I Burgen Ij ke Stand GEBOREN 7 Jan Johanna Theodora ouaeri J F Jaipcn au K fan Benukom 8 Ballhaiar Jan onders H J blom enH van Koon Willam onderiJ d Wyjen J Nieoiiveld Johannna Baatiaoua ondari J B van Gastel en J C van der KIgn 10 Naeltje andera J Bulk en N Blom OVBBLEDEN 7 Jan ï Hg kaart 8 d 8 A Moochon