Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1880

1880 r I Woensdag 14 Januari N 2400 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieliiad voor Gouda en Omstreken De oitgsre aezer Courant geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per dne maanden is 1 75 franco per po t 2 ADVERTENTIËN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden herekend naar plaatsmimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Nogmaals gewaarschuwd De laatste dagen waren voor vele ingezetenen dagen van bezorgdheid en angst Een dikke gslaag bedekte de rivieren een groote massa water was van boven te dachten wat zouden de gevolgen zyn Met de meeste belangstelling werden de waterbencbten nagegaan om te zien wat men te vreezen of te nopen had Ualukkig 19 bet gevaar tbans geweken het 8 IS verüweueo en het water reeds a nraerkeluk gevallen wel heeft men dykbreuken te betreuren wel staat een gedeelte van NoordUrabaut ouder water wel iS een gedeelte der Bommelerwaard overstroomd de liefdadigheid IS echtef in staat de daar geslagen wonden te heelen Men vreesde grootere rampen in Amsterdam werdeu reeds de goederen m de kelders geborgen tegen overstrooming verzekerd ea 3 it gevaar is gelukkig weder afgewend Lof komt de regeenng toe voor den gver door haar dezer dagen betoond alom was men gereed onzen geduchten vyaud te bestrijden mei slechts de ministers van waterstaat en binnenlandsche zaken ook de ministers van oorlog en marine deden wat in hun vermogen was om liet gevaar te helpen keeren Hoogere en lagere besturen de ingezetenen alleu hebben zich bei verd om rampen te voorkomen en met voldoening kan men op de afgeloopen dagen t rugzien ieder heeft zijn plicht gedaan het gevaar i afgewend en de liefdadigheid zal helpen aar hulp noodig is De Koning gaat voor de natie zal uiet achterbligveu eu binnen weinige weken kunnen wy hopen dat alles weder tot zyn normalen toestand is teruggekeerd Nogmaals gewaarschuwd Zal ook deze naarschuwing vruchteloos zyn zal ook nu wfeder nu het gevaar geweken is in een onhondbaren toestand berust worden Jaren achtereen heeft NoordKrabant van overstro immgen te lyden zelfs midden in den onier loopt men daar sonityds gevaar dat de oog it door het water wordt vermeld zulk een toestand kan en mag nietblyven De Noorder Lekdyk wordt door alle deskundigen onvoldoende geacht by de eerste berichten omtrent den gevaarlyken toestand van water en ys wareu aller gedachten gericht op den toestand van dat deel ou7er waterkeeringen het ergst Werd gev eesd wanneer de dooi met storm mocht vergezeld gaan Het IS gelukkig ofgeloopen moet nog langer een groot deel des lands aan die gevaren blootgesteld blyvenï Men moge nu eggen dat ons land een waterland is en dat wy ons de iiadeelen daaraan verbonden moeten getroosten dut het altyd zoo geweest is en wel altyd ioo zal blyven daarmede is de regeering in dezen tyd niet meer verantwoord De wetenschap is met reuzenschreden vooruitgegaan van haar lessen moet gebruik gemaakt worden om het verkeerde te herstellen en een betere toekomst te verzekeren Aan bekwaamheid en yver ont breekt het by onzen waterstaat met mannen van Enropeesche vermaardheid telt hg in zijn gelederen zoude het diep mannen met mogthjk zyn de zoo noodige verbetenngen aan te brengen indien men slechts ernstig wil Zon het met eenigen goeden wil mat mogelgk zyn de gevaren te voortomen Voor alles echter moet meer eenheid gebracht worden in de waterstaatszaken Goede noodzakelijke maatregelen moeten met kunnen of ituiten op de eigenzinnigheid of de eigenbaat van het een of ander collegie De bestryding vau onzen vyand moet aan een centrale macht worden opgedragen en niet langer worden overgelaten aan verschillende dykbestnren die dikwyls tegenstrydige belangen hebben en gewoonUjk geen hooger stelregel hebben dan het oud HoUandsche wiett het water deert du het water keert zonder oog of oor te hebben oor de algemeene belangen Kegelt die centrale macht den waterafvoer zoi deze voor wegruimiiig vnu de hinderpalen die dien afvoer belemmeren heeft deze de macht om de dijkbesturen voorschriften te geven en op de uitvoering toe te zien stelt bet ryk eindelyk de gelden beschikbaar tot de uitvocnng der maatregelen iioodig dan zou reeds veel gewonnen zyn en men zou veel gevaar kunnen voorkomen Is het kanaal door Noord Brabaut volgeus het advies der deskundigen noodig dan moet het gegraven worden is verhooging en verzwanng vnn den Noorder Lekdykuoudzakelyk dan moet daarmede met gedraald worden wil het dykbestuur daartoe met overgaan de regeenng neme de 7 iak ter hand eu late aan de rechtbajiken de beslissing over wie zal moeten betalen Processen zyn langdurig op de laatste rechterlyke uitspraak kan en mag met gewacht worden Men is weder gewaaischuwd die w iarschuwing mag niet in den wind woid n geslagen Alleen een wittclyke regeling der waterstaats belangen kan a mdeii ongelukkigen toestand een einde m ilcca ils centIall atle dnarby op den voorgrond titcdt Hoofd aak moet 7i n het xoorkomen van gevaai dit is tot nog toe te vtel uit betoog veilüren Wel heeft men nu getracht by den iu allenden dooi het ijs op te breken door stoorabooten en ysmijneu rclfs zyn oorlogschepeu daartoe gebezigd maar die pogingen hebben o er het geheel met aan de verwachting beantwoord omdat de daarvoor gebezigde vaartuigen voor het doel minder geschikt waren in het buitenland heeft men vaai tuigen daartoe uitsluitend ingericht waarom ook hier die proef met genomen Waarom de monden der rivieren mtt opengehouden De weg van llotteidani naar zee is door de stoonibooten opengehouden is dat ook met mogelijk op andeie benedenriviertn Het ijsverniaak moge daardoor belehiiiierd worden het mindere rao voor het nieerdeie wyken de Nienwe Merwede byv kon openbhjven en daardoor zou in tyden van nood reeds veel gewonnen zyn Liet men geregeld lederen dag by vorst vaartuigen voor ysbreken ingencht langs de hoofdrivieren om ten minste een geul open te honden dan zou bg grooten afvoer van water van boven een geregelden afloop megelyk zgn en althans de vorming van de zoo gevaarlgke gsdammen voorkomen worden Nogmaals gewaarschuwd moge die waarschuwing thans weder met verloren gaan hetgsgevaar moet met bestreden worden als hetaanwezig is vóór dien tijd moeten reeds maatregelen genomen worden om het te voorkomen de middelen zijn er als men ze slechts wil gebruiken moest men vroeger berusten thans IS men d i irmede met iMer verantwoord Moge m den loop vau den zomer alles gedaan worden watnoodig is om ons den winter met gerustheid tegemoet te doen gaan Waar hulp het meestnoodig 13 IS nu gebleken die les mog metverloren g ian L BUITENLAND BuUculandscti üvcrzielit Heden worilt ile derde eu laatste zittiufi ran de Fransche kamers geopend het mandaat ioopl tot 14 Oct 1881 met dien verstande echter dat de Kamer vroeger kan worden ontbonden wanneer de Kegeering een btroep op bet volk weuschtlijk oordeelt Heden zal er waarschijnlijk nog nielg voorvallen dan eeuige formalueiteu het denkbeeld van eeu üuodsch ip vau den President schqut reeds lang opgegeven en men Eal het moeten stellen met een toespraak van den presirleijt mimster welke echter eerst knn worden verwachi wanneer de Kamer haar bureel heeft samengesteld By de groote schaarsehte van politiek nieuws in deze laatste dagen der wiiiterrast van de verschillende kaïneis is eeiie ruime gelegenheid aan de ilagulndeii gelaten om jlgemeen politieke besohoawiijgtn te geven w i irlue ook het inliedeu van een nieuw jaar gereede aanleiding geeft Vooral de kansen op oorlog of Gulden oorden i iet alleen voor Dmtsohland mair voor gausch liuropa Want het ia nageiW g