Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1880

De politie echter neemt in bewaring de personen die zóó beschonken ziju dat zij voor zichzclven of voor anderen gevaarlijk dreigen te worden Bedroeg dat getal in 1865 2065 het is allengs gestegen zoodat ia 1875 5128 en in 1878 6063 personen wegens openbare dronkenschap door de politie iu bewaring zijn genomen 0p schrikwekkende wijze breidt zich Ie Amsterdam het getal plaatseu uit waar sterke drank verkocht wordt Waren in 1858 aldaar 1535 slijterijen tapperijen kroegen en kofiiehulzeu dat is één op de 171 inwoners iu 1868 vond men er 1619 d tt is één op de 165 inwoners 2113 iu 1878 dat is één op de 146 inwoners Het aantal tapperijeu is iu 20 jaren te Amsterdam met 37 pet vermeerderd Het verbruik van gedistilleerd klimt jaarlijks in Amsterdam Werd in 1863 per hoofd der bevolking 10 37 litters veracc jnsd gedistilleerd a 50 pet verbruik geleidelijk nam het gebruik toe en in 1877 vindt men een verbruik vau 14 95 per hoofd opgegeven Het jenever verbruik i in 15 jaren met 44 pet toegenomen terwijl de bevolking in dat tijd verloop met 17 pet aanwies Bij nauwkeurig onderzoek is gebleken dat de bedrijven en neringen in Amsterdam talrijk ziju die verceuigd worden uitgeoefend met het beroep vau slijter tapper krocghouder en koffiehuishonder Een honderdtal kleine winkeliers bijv tappen sterke dranken Men vindt iu de hoofdstad aanspreker makelaars broodverkoopers boekdrujiker baardscheerders timnierlieden verhuurders vau ztevolk kaïuei behangers kruiersbazen schoenmakers rijtuigverhuurder tooneelsprlers vischkooper kantoorbedieuden debilaiilen van loterijbrieQe beeldbouwers siukadoiis tuiulieden kleermakers kurkensuijders v i v kooplieden in vodden koornmeters graveur in diT lHrg eeri7g g èves tigd op het voorkomen iu aau zü er oourantcnombreuger ja beateiler eu begrenzende gedeelte vau hel Koaingryk Pruissen steedsters van dienstboden die sterke dranken eciier ziekte in de rogge ee andere landbouwgcwuBsen Lippen i veroorzaakt door een microtcopisch iusect bekend Bovenstaande opmirkelgke feiten zgn ontleend onder den Uttoin van royye aW AuguiUula devastratrii aan een adres door de Ainsterdamsche afdeeling Volgens een biricht opgenomen iu de Landbouw 1 der Nedcrl Vcreeuigiiig tot afschafliug van sterken zeker Aa er geen oorlog zal gevoerd worden ols het Duitsche rijk met Oostenrijk verbonden vast besloten heeft deu vrede te bewaren De Pruisische landdag is weer bijeengekomen 0111 te vergaderen totdat tn de volgende maand de beurt wederom aau deu Uuitschen rijksdag is Niet minder dan 24 ontwerpen van de regeering liggen op het oordeel dezer vroede mannen te wachten voor zij zich au den sedert lang besproken arbeid der hervorining van de administratie des lands kunnen begeven Men meent dan ook dat de zitting van deu landdag verdaagd zal worden tatda de rijksdag dezer zomer zijner werkzaamhedci heeft geëindigd Be gewichtigste voordracht die in den rijksdag zal ter sprake komen is die van de tweejarige begrootiiig Het begint de regeeriug te vervelen om iedei jaar met eene onbescheiden kamer die naar alles durft vragen de ünauclën des lands te behandelen en lij stelt voor dit slechts om het andere jaar te doen De gansche liberale partij z l xich naar men verwacht daartegen verklaren tenzij wederom de her en derwaarts geslingerde nationaalliberalen zijn door eenig compromis lateu wini en De beslissing zal dan afhangen van het centrum dat wel eenigc voorwaarden zal stellen betreifende de verhouding met Rome Van den stand der ouder i handelingen van het Duitsche rijk met den paus hoort men niets nieuws In den Landdag is door de regeering de credietsnnrrage ingediend voor het noodlijdende Oppersilezlë de minister van Financiën Bitter g if daarbij een helder overzicht van den toestand waaruit bleek hoe flink het onderzoek is geweest en hoe praclisch de taak wordt aangevat De aanwezige hulpmiudeleii loopen tot het einde van deze maand dan moet door deu staat gedurende ongeveer i maanden voorzien worden in de behoefie van ruim 100 000 inensclieii daarvoor is noodig een som vin anderhalf mijliui ii Mark welke geheel weg zijn vtrder moet geld In Toorschot verstrekt worden voor het aaukoopen van zaaizaad pootaardappelen enz het misgewas worilt Te lal veroorzaakt doordat de ondergrond hard is eu geeu water doorlaat draineercn van den grond is dnarom noodzakelijk dit kan echtf r alleen geschieden op groote schaal en de versnippering van het landbpzit geeft hier veel bezwaren Verder moeten spoorwegea worden aangelegd het onderwijs Terbeterd maar vooral ook moeten miatregelen worden genomen tegen de woekeraars die als vampyrs de bevolking uitzuigen Een eu ander maakt de kosten hoog behalve Toor den aanleg van spoorwegen welke la j millioen M zullen kosteu is er in het geheel 6 miUioen M noodig De minister verzocht het wetsontwerp te verzenden naar de begrootings commissie met verzoek om spoedige indiening van het rapport Uit Kaboel wordt aan de Daüy News gemeld dat er eene amnestie is uitgevaardigd voor al de 1 stammen eu vertegenwoordigers van stammen die onverwijld hunne onderwerping aanbieden Slechts vijf aanvoerders zijn daarvan uitgesloten In de proclamatie wordt gezegd dat het Brltsche gouvernement geen vijandschap koestert tegen het volk Al die wederom opstaan znllen gestraft worden Doch wie thans het hoofd iu den schoot legden hadden niets te vreezen In het Spaansche congres heeft de minister Canovas del Castillo eene rede gehouden over de kouingsmoordenaars Hij zeide o a dat bij de aanslagen op het leven der vorsten en de aanvallen op hot beginsel van het gezag iu de monarchieën de weigezinden zich moeten aaneensluiten om deze pogingen met kracht te bestrijden De Correipondencitt de Espana verklaart dat het bestuur van de minderheid zoowel in den Spaaiischeu senaat als in het congres heeft te kennen gegeven lo dat de minilerheid eenparig den aanslag op het leven des konings afkeurt en de senatoren eu afgeTaardigden zich zullen aansluiten bij de commissie welke deu koning en Ie koningin zal gaan gelukweuschen 3o dat zij iiiit tegenwoordig zal zijn bij de bijeenkomst ter reic van ijlen den voorzitter Ayala wiens dood zij niettemin betreurt 3o dat ig bg den senaat geen protest zal indienen tegen de stemming over het wetsontwerp op de afschafliug der slavernij daar zij die stemming als van geene waarde beschouwt en een protest dus volkomen onuoodig is Het dagblad Lo Dthatei meldt dat de Cubaausche senatoren en afgevaardigden eene bgeenkomst hebbei gehouden waarin besloten is te volharden bij he Troeger genomen besluit betreffende de noodzakelijkheid om de staalhuishoudkuuilige hervormingen ei de afschaffing der slavernij op Cuba hand aan hand te doen gaan In de aanstaande week zal worden overgegaantot verkiezing van den voorzitter van het congresin de plaats van den overleden heer Ayala Met zekerheid wordt de benoeming als zoodanig te gemoetgezien van den graaf de Toreno thans minister van buiteulandsche zaken I Volgens de ministericale pers en de vrienden van het kabinet volhardt de regeering in hare houding tegenover de oppositie en zal de beraadslaging over emancipatie spoedig beginnen BINNENLAND G0ÜD ia Januari 188U Bij het DepSt Batnljon 4c Reg Infanterie alhier zgu geplaatst de ie lultenauts 11 Koordbergh en F A T Sommer oulangs tot dezen rang benoemd Z M heeft benoemd bij dd schutterij te Gouda tot Isten luit A J Lindeman vroeger 1ste luit bij de lid scbutlerg te Leiden De toirée gisteren avond door eenige jongelieden dames en heeren ten voordeele der armen iu Kunstmln gegeven uerd door een talrijk publiek dat herlHialde malen op de gewone on aesthetiscbe wijze zijn Vüldoeiiliig te kennen gaf bijgewooud Wij waren ook een gedeelte van den avoud met genoegen tegenwoordig £ r was voor veel afwisseling gezorgd en de uitvoering getuigde over t algemeen van ernstige voorbereiiting Woensdag 14 Jiinuarl e k zal eene vergadering plaats hebbeu der Vebating club waarin als spreker zal optreden de heer ¥ N Maas jr die nU zijn onderwerp aankondigde lets over mr S van Houten De heer A F Kamp predikant te Ondshuoru zal Miandag 19 Januari e k hier ter stede een voordracht houden in de Afdeeling Oouda e Omttreken van het Ned Protestantenbond Dezer dagen gaf de afdeeling uiterlijke welsprekeiiheid van Moordrecht s Mannenkoor een tooiicelvoorstelling ten voordeele der armen te Moordrecht en tiouderak Eene collecte te Nieuwerkerk a d IJsel deze week voor de algemeeue armen gehouden bracht ƒ 152 91 op De Cjinmissie voor oppertoezioht en beheer der Kweekschool voor zeevaart z d op Maandag 2tj dezer s morgens 10 uur eene keuring houden van jongeus tusschen 14 en 16 jaar die eene verbindteiiis in s rijks zeedienst wensefieu aan te gaan Jongens ouder dan 16 jaar worden voorloopig niet meer aangenomen De openbare behandeling der zaak l incoffs Kerdijk zal voor deu Hoogen Raad aunvuugeu op Woensdag 28 Januari te 11 ure Men meldt uit s Bosch Van alle zijden en uit alle oorden dss lands ondervindt de watersnood comntissie de meeste oi dersteuning De aanvoer van leveusiniddelen en kleedingeii liggingstukkeu blijft voortduren De Minister van waterstaat is Zondag te Hedel afgestapt en naar de doorbraak te Oijen vertrokken Door Z M zijn twee stoombarkiissen onder bevel van een zeeoflioler ter beschikking van deu Commissaris des Konings gesteld tot vervoer van personen eu levensmiddelen naur de overstroomde streken Ken ingezetene van Amsterdam heeft zich bereid verklaard om voor deu derden tocht van de Willem Barents te geven ƒ 1000 als nog 4 personen ieder dit geven 500 als nog 9 personen leder dit geven 250 al nog 19 personen ieder dit geven 100 aU nog 49 personen ieder dit geven Een Arasterdammer heeft onder het opschrift Honger Vuur Water aan den Burgemeester der hoofdstad een enveloppe gezonden inhoudende drie bankbiljetten elk van duizend gulden waarvan dui end bestemd voor de brhoeftlgen aldaar duizend voor de noodlijdenden door den brand en duizend voor de slachtoffers der oversirooming Te Amsterdam is opgericht eene Mantschappg voor telephouie Het doel der Maatschappij is aan hare uboniiés de gelegenheid te versohalTcn om zich niettegenstaande zij door een grooter of kleiner afstand gescheiden zijn met elkander Ie kunnen onderhouden zonder tusschenkoinst van anderen zoo dikwijls zij zulks verlangen zoowel de nachts als op den dag daar de dienst onafgebroken zal zijn De Maatschappg Zal in het vertrek of lokaal van lederen aboniié een teleplioon toestel plaatsen dat door middel van een draad met het centraalbureau is ferbonden alwaar de abonnés in directe gemeenschap met elkander worden gesteld Lijsten welke steeds zullen worden bijgehouden zullen de namen adressen en betrekkingen alphabetlsch en naar de beroepen gerangschikt van alle abonnés bevatten De toestellen waarvan de Maatschappij zich bedient zijn reed in de Vereenigde Staten gedurende geruimen tijd in gebruik Zij zal zich overigeus beijveren bm voortdurend alle mogelijke verbeterihgen in te voeren teu einde de abonnés in alle opzichten tevreden te stellen t Eenvoudig abonnement voor één jaar kost ƒ 150 véor 5 jaar eveneens f 150 per telephoon toestel en moet voor ieder halfjaar vooruit betaald worden Maar de aboniié s voor 5 jaar zijn gedurende hun abonnement aun geeu verhooging van het tarief onderworpen terwyl zij duareutegen zullen proliteereu van elke verlaging die op t abonuement voor een jaar mocht worden toegepaat t Dubbel abonnement vóór twee plaatsen kost 250 Dit abonnement geeft recht op een twe de verbindingslijn b v van uit bet woonhuis de fabriek pakhuis enz van deu geabonneerde Omtrent de aanhouding van drie brievenbestellers te Amsterdam bevat het O P N nog het volgende De politie heeft een hoogst gewichtige ontdekking gedaan Zij heeft de hand gelegd op drie bricveubestellers die zich schuldig maakten uiiu lat ontvreemden van brieven met geldswaard ig papier Tot de ouldekking dier diei slallen heeft het volgende geleid Vele handelskantoren eu vooral buiteulandsche huizen hebben dikwerf de gewoonte om faun geld niet per aangeteekenden brief te verzenden maar het bankpapler in twee deelen te knippen en dan de beide atukkeu met verschillende brieven te verzenden zoodat mocht al eeu der brieven aan een verkeerd adres worden bezorgd of in verkeerde han den komeu de ontvanger aüu eei half bankbiljet toch niets heeft Ei uige weken geleden ontving een handelshuls te Amsterdam een brief uit Londen waarin de rtohterfaelfteu van twee Hollandsche muntbiljetten van W waren gevoegd maar de twee nevenhelften die met eeu anderen brief warea weggezonden bieren weg De bedoelde brievenbestellers hadden den brief waarin de andere helften waren verzonden gestolen Zg wilden voor die twee hilfleii de waarde ontvangen doch die werd hun natuurlijk geweigerd omdat zij de andere helften niet hadden Deze zaak kwam ter oore van de politie die eeu scherp onderzoek instelde en een aantal diefstallen van brieven met waarden aan bet licht bracht Alle drie zijn zg naar de cellulaire gevangenis gebracht De gemengde üommiuie uit de maaUohappy tot Nut van t Algemeen de Nederlaudsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid de Vcreenlgiiig ter bevordering van Fabriek en Handwerli nijverheid in Nederlaud en uit het algemeen Nederlaiidioh Werkliedenverbond bestaande uit de heeren mr N Pierson mr H B Oreven mr J H Schober P Siniiit van ielder B H Heldt A Post H J 0 de Cliarro en Heuri Boer op besluit der 27e algemeene vergadering der Vereeniging ter bevordering van fabriek eu handwerkiuijverhcid benoemd ten einde te trachten de oprichting van een pensioenfonds voor oude en gebrekkige werklieden te verkrijgen heeft haar rapport gepubliceerd Na het nut van zulk een pensloeufo ids te hebben aangetoond en de wetgeving op dit stuk iu Bilgié Frankrijk en Engeland te bebbcu vermeld gaut de Cammissie aldus voort Zoo zien wij dat bij drie onzer naburen pensioenfondsen bij de wet zijn geslicht en het Is bg onze commissie aan weinig twijfel onderhevig dat Staatszorg hier te verkiezen is bjven werkzaiiinheid van particulieren Ware het dan ook dat de commissie daarvan eenIg heil verwachtte dan zou zij verwijzen naar de arguiiieuten der voorstanders vnn hel St iatsBtelsen en haar rapport eindigen met de conclusie dat de regeering dit onilerhoud tet hand neme en tot de stichting van een peiisloenfond overga Intusschen zou dit de zaak weinig verder brengen Er is zooveel dat afdoening eischt dat vau de Uegeerlng nlthaiis Iu den eers eii lijd niet verwacht schijnt te mogen worden dat er Iets voor de hier behandelde zaak zal gedaan worden W ij zouden ora die reden onze laak dan ook niet naar buhooreu opvatte als wg met eene dergelijke conclusie vrede hadden Moge wg van den Slant geen hulp verwachten dan ligt het voor de hand dat weinig oombinatiën den werkman zoovele waarborgen van solidlteit kunnen aanbieden als eene zoodanige waarbij de Maatschappijen en Vereenigiiigen welke wij de eer hebben te vertegenwoordigen met elkander in overleg treden ten einde tot de stichting vuo een pensioenfonds voor oude eu gebrekkige lieden over te gaan Daartoe adviseeren wij dan ook bij deze Het ontwerp der statuten voor het Algemeen Nederlandsoh Peusioeufouds voor Werklieden dat wij be volop itl t geld zitten weten soms geen raad ea komen in aÜcriei moeilijkheden En toch is dat alleen de schuld vau de ongelukkige gewoonte van op rekening te koopea eu uiet koutant te betalen t Is zoo gemakkelijk wat men noodig heeft te halen eu te lateu opschrijveu en de betaling over eene groote tijdruimte te verdcelen intusschen moeten nieuwe chuldeu gemaakt worden en elijgt de aohter und I dit noodlottig voor de geziuneu voor menig leverancier is dit nog erger Beschikt hij slecht over beperkte middelen hg moet dun om betaling vragen en verliest nog dikwijls de klandiaie eu t zyu wel eens de meest gegoeden die rekeuiugeu jaren lang lateu oploopen Men zegt dat men buitensUuds sohis vuordeeliger kan koopen zou dat ook uiet ten deele het gevolg zijn van het overdreven credietstellen hier te lande Een Icveruucier moet voor de coucurreutie deu prijs nauw bepalen moet hij nu nog een twee of meer jaren op zijn geld wachten hij verlies zyu wiust Eeu kwaad van onzen tgd is het dat zoovele kleiue zaken btgounen worden zonder dat men kapitaal heeft eu zonder noodige kennis Men huurt een huls koopt iu groote magazgiieii op krediet kau met deze met koukurreeren moet ook nog krediet geven en gaat failliet Maar een hoofilbezwaar vau de winkeliers ia het als ineu buitenslands voor zijne koutaute penuiugeu koopt en biuneuUuds op krediet De winkelier die op krediet geven ziju prijzen heeft berekend moe t bij konlaiil betalen percenten korting geven eu in t algemeen mot t het koopeu a küiii iul of op korten termijn gewoonte worden Daardoor zou inenig gezin voor ondergaug behoed worden eu menig winkelier tot groeier bloei geraken Voor ecnigeu tgd werd door het Bestuur van de üelder che Maat chappij vau Landbouw de aaudacht voorrecht hebbeu hierbij over te leggen beoogt i hoofdzakelijk de algemeene aandacht op deze zoo gewichtige aangelegenheid te vestigen en daardoor de stichting te bevorderen Op de vraag welke wellicht bij de lectuur dier statuten zal gesteld worden waarom niet liever aansluiting bg een leveriugsverzekering maalsohappij beproefd dan een afzonderlijk fond op te richten is ons antwoord lo eene leveringsverzekering maatschappij geeft hare Winsten verkregen door de vrij hooge tarieven geheel of althans voor eeu groot deel aau hare aandeelhouders terwijl eeu eigeu fond de wiust geheel aan de verzekerden kan afstaan 2o de agenten vau levensverzekering maatschappijen zijn niet de personen gewoon om onder deu ambachtssland verzekirlugen te sluiten 3o stortingen gaan door tijdelgke financieele ongelegenheid van de deelnemers bij ons ontwerp nimmer verloren Wij uilen den weiisch dat het aau de vier hoofdbesturen moge behagen ieder eeu persoon aan te wgzen als coinmi s iri8 tlie gczaineutlijk zullen optreden oin de nooclige stappen te doen lol het bijeenbrengen van het waarborgfond het doen bewerkeu der tarieven het verkrijgen der kouiuklijke goedkeuring eu voort tot alle at voor de oprichting en het iu werkiug treden van het fond noodig i Igeiis een bi richt opgenomen Courant van 11 Dec jl zou de rogge aal ook hier te lande zijn ontdekt Naar aanleiding vau eerstbedoelde metledeeling is vun R geeriiigswcge etn onderzoek ingesteld naar de inidüclen welke in Duitschlaud werden aangewend om de verspreiding vau dit insect tegen te guuu Daaruit is gebleken dat in Uijn Pruisseu alwaar in verschi leude regeeringsdistricteii de ziekte iu den loatsten tijd eeu uiet OMbelaugrgke uitbreidiug had verkregen op raad van de bevoegde autoriteiten op het gebied van den landbouw de volgende middelen zyu aangegeven om de ziekte tegen Ie gaan en uit Ie roeten Ie het uittrekken en verbranden van de planten op de besmette akkers het verbranden van hel stroo eu van de daaruit vervaardigde mest 2e verbod om den oogst welke vau een besmetten akker gewonnen wordl op een ander land over te brengen of f verkoopen 3e verbod om de gereeelschappeu welke op een besmetten akker gebruikt zgii op een ander lut d te gebruiken 4e verbod om op de besmette akkers zonder totstemming vau de plaatselijke poliilc rorjije hacer boekweit klater weverdutel of tfiurrie te verbooweii Deze laasie voorzorg die door al de diskundigeu wordt aaubevolen schijnt het meeet doeltreffend te zijn om het inst ct uil te ro ieii Door gedurende eenige jaren niet allecu op du besmette akkers muarook op de aangrenzende landi rijer geen pluutou te verbouwen die liet voedsel van de ro jgea il ulimakeu z il men het insect v m lieverleite kunnen doen verdwijnen Deze handelwijze wordt ook voor deu landbouw niet unvoordeelig geaelil d i ir de zoogenaamde w uselbouw als htilzaaiii voor du landerijen wordt beschouwd Reeds ziju in de regeerings districteu Dussildorf onder datum van 5 October 16Ï8 iii Munster onder datum van 3 September 1879 puliiie verordeiiiiigeii uitgevaardigd waarby de bovenbedoelde voorzorgsmaatregelen en verbodbepaliugeii worden voorgeschreven George Wilhelm Karel M i juist op den dagzijner arrestatie 6 Januari 11 17 jaren oud Hijis van gegoede burger familie beeft goed onderwijsaan de hoogere burgerschool genoten en is alsvrijwilliger in dienst getreden bij de huzaren Hijwil in gar iizoen te Haarlem en i van daar metnog een paar andere knapen van zgn lecfiijd gede crleerd eu heeft de wijk genomen naar landen Toen hun gill op wa veinsde hij berouw kwambij zijn vader bracht daar twee uren door enwerd onder belofte van naar zyu korps terug tekeeren door iemand naar het spoor gebracht Nietlang 118 het vertrek van zijn zoon ontdekte de vaderdat him door zijn liefhebbenden zoon ruim ƒ 4000 zegge vierduizend gulden aan bankpapler en elTeoteu warm ontstolen In plaats van naar zijn korp te keeren spoorde deze door tot Rotterdam gingover Antwerpen naar Londen en verteerde aldaarin een kort tgdabestek natuurlijk in losbandigheidhet gestolen geld Opgewonden en naar ziel rulichaam ziik kwam hy weder Daar Amsterdam alwaar hij intrek nam in ren logement in de Nieuwebrugeteeg In den nacht van 6 op 7 Januari wilde hij naar het logement keeren doch om zijne pluagzueht bot tu vieren riep bij eeu man die crnpet ophad en met eene trouw stond Ie pratentoe zoo pet waarop deze man hem toeriep zoo hoed Hierdoor waa de kitiue avonturier gekreukt Hij haalt uit den zak vun zijn ja een revolver welke geladen wa voor deu dag eu met uitgeatrekteu arm treedt hij op den man toe en haaltde haan over zoodui het schot afging Had deman met de pet niet schielijk gebukt hij warejui t in het hoofd en het aangeziclit gctroffin Nukwam de kogel in eeu kelili r terecht verbrijzeldeeen ruit eu het daarachter tnande horretje Depolitie uelde dadclgk toe en de jonge avonturierwerd ter take van poging tot moord aciiter slot gebracht O i Jv Sedert ceiiige maanden hebben werkUeden aan de llollandsohe suikcrafSnoderij te Amsterdam zich schuldig gemaakt aan diefst il vau suiker Zij verborgen de gestolen suiker in een hoek der fabriek rn wanneer zij nachtwerk hadden gehad eu des ochtends vroeg hunne werkzaamheden verlieten namen zij een deel vnn de gestolen suiker mede en verkochten deze bij een balletjcsiiuiaksti r Deze laatste wist nainurlijk wel waarom zij de gestolen suiker kocht Het leverde haar een niet onaardig winstje op De politie heeft soms een fijne lucht als zij maar op het spoor wordt gebracht en ook van deze diefstallen kreeg zg kennis Eeu onderzoek werd ingesteld en de drie dieven wenlen juist op het oogenblik dat zg weder suiker aau de upkoopster verkocht hadden in arrest genomen Ook de opkoopster werd als medeplichtig luin deze diefstallen in hechtenis genomen Uit de vcriintwoordiug van den directeur der weduwen en weezenkas voor de officieren van de landmacht over 1878 blijkt dat op 1 Januari 1879 in de kas voorh inden bleef aan iiischrijviiigen op het grootboek der nationale schuld rentende 2 j pCt eene kapitale soin van ƒ a 950 000 liet aantal weduwen die op gemeldeii datum pei iueii genoten bedroeg 681 De bevolking der hoofdstad in In 1879 van 309 000 tot 318 000 zielen j estegen Kontaut en krediet zijn de woorden wOai mede het Rolt Nieumblad een hoofdartikel begint wiinriii het nogmaals wijst op de massa rekeningen nota s en kwitautiëii waarmede mea iu de eerste wekeu van nieuwjaar als bestormd wordt Zy die niet 1 A Bvoudige meatstaf Hoewel het een oud en wellicht bekend middi I is ichtten u g het nietoverbodig nog eens in lieiiuiiiriug te brengen dal een Ier besie en goedkoopste ineststotlen voor polgewassen en kamerplanten is bij hel water waarmede men ze begiet cënige droppels getst van s ilanimoiiiak te voegen De goede uitwerking daarvan is spoedig bemerkbaar Senpertirem Het getal dronkaards in Ainstirdara neemt onlustbarind toe Vldaur hcsUiat geene verordening die straf bedreij t tegen peiib ire dronkenschap drank aan de Tweede Kamer gericht ter aaubeveltcg van het weldra i i te dienen wetsontwerp tol beteageling van hel drankmisbruik Bij den goudsmid V d B aan de Lagetijde te Alpheo a R vervoegde zich Zondag namiddag eeu knap gekleede jongen die zilveren horloge kettingen verlangde te zien Een der uit de kast gehaalde kettingen scheen hepi bijzonder te bevallen allhans hy wilde dien Aja vader wel een laten tien die zooals bij zilde buiten met iemand stond lepraten Hij riep een p iar malen met liet hoofd door de deur nau vadei Maar vader scheen wal l ingzaam te zijn want de jongen die inmiddels den ketting nog eens bekeek riip weer door de geopende deur aan rader en zette het op een loopen zonder eerste deu kctling neder Ie leggen V d B die natuurlijk onmiddellijk buiten kwam zag daar het zoohijcs uau ging scheiueien echter vader zoon liog ketting meer Yxw landbouwer in de nabijheid van Yenlo heeft het biljet voor de volkstelling ingevuld in de kolom geslacht één varken Van officieele zyde wordt aan het Vtr Dagbl medegedeeld De toestand van de spoorwegbaan tnsichen Hedel en Boitcl blijft geruststellend iOodra de nateihoogle en de stroomsnelheid dit toeliileii is bg de bruggen gepeild om na te gaan of onlgroiidingen hadden plaats gehad Du is hel geval geweest bg de draaibrng over de Dieze en bij eene doorlaatbrug tuisohen de Maa en s Bosch Mei duikers worden de fuudeeringeu heden nader onderzocht Zoolang dit onderzoek niet is afgeloopcn kan het spoorwegverkeer niet geopend worden Door stortingen vau bazaltsteeif en zandiokken i i voortzetting der uitschuivingen tegengegaSn I In de bergslreken vau Oostenrijk heeft de vele sneeuw de wolven uil hunne schuilhoeken verjaagd Men verh ialt vaneen tielFende jacht op twee dezer di reu gehouden te ióttscbée in Zuidelijk Tyrol Eeu der wolven van middelmatige grootte werd nl zeer spoedig door de daarop jagende boereu gevondeu en gedood maar de andere een prachlig beest moest drie dagen worden vervolgd eu daar het niet geoorloofd was de grenzen met vuurwapcuen Ie overschrijden hadden de boeren zicii met bijlen hooivorken en stokken gewapend Een der jagers struikelde en werd onmiddelijk door den wolf aangegrepen die hem in de borst en de tijde wondde met zijn geweldige klauwen Gelukkig kon men den aangeiallene spoedig Ie hulp komfii en den wolf dooden die in triomf naar bet nabijzijnd dorp