Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1880

tm w Vrijdag 10 Januari N 2401 1880 GOUDSCHE COURANT en Adverlenlielilad voor Gouda en Omslrelicn werd te o nI Hij woog 240 Vil Hei vleöoh werd Tukocht tegen 17 j nt pe kilo behalre de klau ea die als eene lekkeruy meer opbrachten De bevolking ran Opper Hongarije verheugt tioh uici oitcr het aantal beercu eu wilde twgaen Welke zich daar rertoouen oodat zy ter nanweruood hun hun lee durven buiten te brengen daar er binnen korten tyd 2S stuks hoorn ee sijn verscheurd Hoewel men daar eene geregelde jacht op die dieren heeft georganiseenl zijn de uitkomsten tot heden nog gering De vraag die heden ten dage zoo dikwerf en in zoo verschillenden zin besproken wordt of vrouwen openbare voordritchten houden moi en is reeds in het laatst der 15 eeuw iu Spanje ten gunste der vrouwen beslist Isabelle vrouw van Ferdinand koning van Spanje was niet alleen zelve met de grootste liefde voor de wetenschappen bezield maar zy wist door haar voorbeeld den gunsligsten invloed op hare tydgenooten uit te oefenen Zij leerde zelve op lateren leeftgd het Latyo om de taal der gMeerde wereld te verstaan Alleen wetenschappelijk gevormde mannen werden door haar begunstigd de zonen der hovelingen moesten zich dien ten gevolge ernstig op de studie toeleggen wilden tij ooit iuvloedryke ambten bekomen Ja de pogingen der koningin om geleerdheid te bevorderen werden met zoo schittereuden uitslag bekroond dat zelfs de tiofdames met een vurigen gver voor de studie verTuld werden Vele aanzienipe vrouwen onderscheidden zich dan ook door geleerdheid ja eenige harer zooals Oonne Lucia de Melodraiio bruchted het zonver dal zy aan de hoogeschool te Salamanca openbare voorlezingen over de Latijnsche klassieken hielden Dat de draken die onze schouwburg directic s geven om volk te trekken nOjt maar draakjes z n in vergelyking van de in Londen o gevoerde monsters kan blijken uit hetgeen de Eng corr van de H Ct scbrgft over een volksmelodrama Tie Queem Colenri aarin het toaneel iu drie verdiepingen verdeeld wordt op elke verdieping in iéa en hetzelfde bedrijf een moord wordt gepleegd terwijl de benedenbewoner nog wel vooraf gewaarschuwd wordt door het van de zoldering doorsgprlende bloed van den reeds vermoorden bovenbewoner Zoo fraai krggt men ze hier te lande toch niet te zien T OXjITIE Oevondenen aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eeu damas TAFELLAKEN en een Gouden KING INOEZOND e1 Mi nicer de RedacleurI De Commissie voor den wedstrijd op schaatsen gebonden op Zaterdag 27 December 1879 op de Kleikade alhier apUt zich verplicht te antwoorden op de door N N gerichte lasterlgke aantijging tegen A Broere schipper op Oudewaler als zouile hg Broere hoewel niet in behoefligen staat verkeerende aan dienVedstiijd hebben deelgenomen den eersten prgs gewonnen hebbeu bestaande in een ham en die voor zich zelve behouden hebben Dat genoemde Broere aan dien wedstrgd heeft deelgenomen is volkomen waar doch dat de eerste prgs iu een ham bestond eu dat die door hem ten nadeelc der armen voor zich zelven zou ztjn behouden is niets dan laster eu logen Fiimo bestond de eerste prijs iu eru ham van 7 kilo een halve hectoliter aardappelen 67 kilo rijst of gort een brood en 25 turreu Broere die dezen eersten prijs won heeft de rgst of gort het brood en de turven direct ten behoeve der armen afgestaan de ham en de aardappelen heeft hg behouden doch daarvoor aan de Commissie een som van tien gulden zegge ƒ 10 ter hand gesteld Dit alles n de Commissie iu staat zoo lij daartoe gtroepen mocht worden te bewqzen Zg meent echter het richt te hebben van hem die onder den schijn van Unkl aarheid heeft getracht den eersten prgswinuer direct en de commissie indirect in een kwaad daglicht te stellen zonder daarbg zijn naam bekend te maken te vorderen dat hg voor zgue beschuldiging het wettig eu overtuigend bewgs levere eu hem bij gebreke vau dien te houden voor een lasteraar eu logenaar De commissie voor den wedstrijd op schaatsen Gebonden op Zaterdag 27 December 1879 op de Kleikade alhier J Dï BRUIN Pres H VOS Secr Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Jan johiniiea fierardui oiidiri O J Oudijk en 1 H Koot Casper Jobann ouden K H Reebeea en C W Kiraeboom 10 illtm Benjamin ouden W Verblaasw ca £ H Wout Fbibppn Johaiun ouden C L Iligiioiia ea F Haeteaur Allwrtui ouden A T Lafelier en A L vin D ni 11 Pieternella Gtrard ouden A Verboef en M C Goeti Klau ouden P Dubbel en A J vau der Heg 18 Sopbia Willemioa ouden F Bond en M S W Kok 13 Catbarina Johanna ouden A de BuSBchfre eu M Bgkmao OVEKLEDEN 9 Jan J de Morree 4 m M C van der Klei S j 7 m B Schnitenmaker huiavr an 6 Sehoilenmaker 8 j 10 M C van At 9 m C de Jonh 3 ra 11 P P Prang 2 m H 1 Bron 2 j A H t5u der Heijden buisvr van C F Raboon 43 j 11 A L A Neuta 1 j 6 m B B ADVERTCNTIÉN LEKVER DK Jong bedanken voor de blijken van belangstelling ontvangen bjj de geboorte van ban Zoon Ieder door wiens activiteit mgn geliefde Dochter met goed succes aan t gevaar waarmede t water haar bedreigde onttrokken werd zij den innigaten Dank gebracht door A KETBLLAPPER Gouda 12 Jan 80 In een gezin zonder Kinderen jwordt met 1 Februari GEVRAAGD eene R C n DilUlUUUU OF Brieven of Boodschappen ter Boekdrukkery van H GO9RISSEN Er wordt te Gouda op een der hoofdstraten een RUIM NET WIKHELIIUIS TE HUUR GEVRAAGD Franco aanbiedingen met opgaaf van Stand Huurprijs en Aanvaarding onder letter M aan het Advertentie Buréan van A KOK Cohf Boeken Kantoorhandel te Gouda Mevrouw TORRE Gouwe C 181 verlangt om DADELIJK in dienst te treden eene flinke UI ERI STRODE Openbare Verkoopinjf VAH AFBRAAK op MAANDAG 19 JANÜARIJ 1880 voórm ten negen ure in den Langen Groenendaal wtjk I N 114 te Gouda lüliohting geeft Notaris Mn KIST Goed Aangewend tegen schouder en aangezigtsp n kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken door gavatte koude ontstaan zgn de ABSIUUBBIX S of Aiitli UhuDiatisclie Watten het tot nog toe zekerste mitldel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het hoofddepot A BRBEÏVELT Az te Delft en b T G van DETH Gouda C B Verbeiil Oudcnutcr Mej de Wed Boiman Gouda V Bos Berkel K W den Uil bcbojnhoten J vau Dorp Z termeer A Prins Zevenhuizen A Kanlinjt Alphcu M J Oondkadr Hoskuop J B E C SchlBltiosli llode raven O Iloogeodijk Csprile K Oo terlr fi Ilsasirechl S van der Kraats Bleiswijk Wed G Wilhelmus Wourden GocDA Dittnc VAN A Brinkham Alhier woidt TE HUUR AANGEBODEN een op de allerbeste stand gelegen WIKKELHlilS Benevens OVERNAME eener QBHEELM lyVENTABia Adres met franco brieven onder N 376 aan het Bureau dezer Courant GOÏÏDSCHE VleeschhouweriJ Door de verhooging der Ve prijzen is het TARIEF van het VLEESCH sederii 1 JANUARI door het Bestuur vastgesteld BIEFSTUK 1 30 per Kilo HAAS 1 20 ROASTBEEF 1 00 ROLLENDE zonder been 1 00 LAPJES 0 90 RIBSTUK 0 85 D lil D HET BESTUUR 1 iiiH Gouda Oostbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen ran Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTB r ® ar ft 1 fTE St K i @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrggbaar bjj C v d LINDEN O i Hooge Gouwe te Gouda Trauben Brjjst Honir HAiNt Door duizende verbruikers aanbevolen en hetvolmaakste en aangenaamste middel tegen keelen borstpijn hoesten asthma en stikkende hoest der kinderen bevonden Zijn alle geneesmiddelen by deze kwalen te vergeefs door U beproefd welnu neemt dan den DR VIVMNBOItST HONIG van W II Ziekenheitner en öü zult direct verlichting en genezing in zeer korten tijd waarnemen Wordt verkocht in flacons van fl 2 fl 1 65 Cent Te Gouda b F H A Wolff üofkoop bjj 1 van Bergen flaaêtrecht bij J D den Hartog Oudewatet bjj F Jonker ldenburg Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mmil QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ta ftT Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartontaekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Konïten enz Kunstschilder Architect eu Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Centen BUITENLAND 1 lluitenlandscli Overzicht De ïittinf voor 18K0 is Diiwliig in beide takken der Frarische Weljscveode M icht ueopeud In den Senaat hielil de heer iaultliier de llumilly die als president van jaren den voorzittcrsloel bekleedde de gewone aampraak üistcren iwu tot de verkiezing van den vooriilter ea de onder voorzitters worden overgegaan Ie de Kamer der Afg vaardigd n hield de beer Pesseani president van jaren een korte toespraak waarin bij deed uitkomen dat bft Keizerrijk do r eene daad van geweld gegr imlvest en luor eeu vijandelijkeu inval omvergeworpen wna De leden der Bonnpartistische partij kwamen heflig tegen deze uitdrukking t p Na samenstelling der afdcelingen bij het lot ging de Kamer over tot de verkiezing van haar besiuur Aan de kenze van den voorzilter namen 308 afgevaardigden deel 40 biljetten werden van onwaarde verklaard De heer Jambetta bekwam 259 stemmen en werd dm tot voorzitter hcrkureu Bij de verkiezing in Ptbruuri vau het vorige jaar verkreg hij 3U stemmen dus nu 55 minder Vele afgevaardigden waren afw zig de partygenooVen van Clémenceau temden niet vour iauibelta Aan de k us der vioe presidenten naiheu slechts 291 iifgev iardigden deel Brision van de Union rcpublicaine verkreeg 232 Seuard lOfi Bclhraout 155 stemmen en deZe waren dus gekozen lie heer Durfort de Civrue bekwam slechts 125 temmen De keus der overige leden van het bureau dtl p aats hebljen Het uienwe ministerie verwelkomt de kamer met een vrij radicalen maar waarschijnlijk nuttigen maatregel liet gehet le ministerie van oorlog is met bezemen gekeerd en voor landen die Frankrijk s militaire inrichtingen en regelingen steeds op den voet volgen is het opmerkelijk d it dit nooitig is gebleken Tegelyk zijn de zes chefs de bureau of chefs de service ontslagen De vyf directeurs de l iufanterie de la cavalerie de l artillerie da génie du controle et de la complubilité zullen niet langer het leger regeeren eu met de generaals Davoust niouMiini de I iihaulle Graniliii Schneegans en Scré de lUvicrcs is ook de beer lleiiaudin het hoofd der burciiuoriitie Welke over het leger beschikt ontslagen Welk een schoonmaak roept de D iah uit weik bedaard en eriislig blad het Htiike besluit zeer toejuicht Alle goede wetten en besluiten waardoor hervoriningeii worden ingevoerd in het leger stuitten steeds uf op den sleur op de routine de vrees om zich aan koud wutir t e branden te veel moeite te dom en af te wijken van een eenmaal gestelden regel waardoor zoo menige bureaucratie zich onderscheidt Om de waarheid ir goed frausch ronduit te zeggen verklaart de Jk taU werden de besluiten der ministers verlamd door de hoofdanibtennreu die zich onufzetbaar w uaiiden Zij zagen ministers komen en gaan en dachten dat zij schoon niet vcranlwooidelijk voor het parlement toch eigenigk de hoofden van het leger naren zy weigerden iets in hun gewoonten te veranderen en ovirwonnen de kachtsinspanning van eeu minister ilie morgen vervangen kon worden door inertie door lusteloosheid door niets te doen fieen minister had het nog geuaagd met dien geliiepigen doifen tegenstand den strgd te beginnen doch de nieuwe minister van oorlog generaal Farre wil het leger en de landsverdediging in orde brengen en is dus begonnen niet het ministerie vau oorlog met bezemen te keereii Lord Derby de vroegere collega van Beaoonsfield een tory in zijn hart maar diiaroiii nog niet eeu Eiigelsoh conservatief van de kleur van hel tegenwoordig ministerie heeft tot de kamer van koophandel te HuddersScld eene toespraak gehouden over den stand van handel en industrie in KiigeUnd Met Rrooto helderheid heeft hij over de langdurige malaise gesproken waaruit hij verkliinrile niet de conclusie te trekken dat Engeland wijziging moet brengen in zijn economisch systeem en beschermende rechten moet invoeren De redenaar heeft daarentegen juist uiteengezet welke voordeelen ir ot Brilannic uit zijn vrijhandelssysteein heeft getrokken gedurende de langdurige crisis waaronder gansch Europa leed Engelands verkeer met het buitenland heeft dairouder naar uit otficieele cijfers blijkt nagenoeg niet geleden en het rijk is terwijl andere volken verarmden in welvaart vooruitgegaan zooals onweersprekelijk blykt uit de opbrengst der inkomstenbtl isiing de toename van den inleg io il spaarbanken en het vermeerderd verb uik van artikelsu van weelde De ongcluksperiode is Engeland dus hoogstens op winstderving komen te slaan En dat nog wel terwijl de oorlogen in de koloniiin en hel machtvertoou iu Europa iu de laatste driejaren een schat van geld hebben gekos Lord Derby vergeleek het overdreven militairisme van onze dagen bij den lijd van het eerste Frausche keizerrijk toen ook overmatige wapening der volken een zee van rampen heeft uroorzaakt en gansch j Europa heeft verarmd Waar du taalhuishoudkundige zich ook wendt om de oorzaken Ie zoeken van armoede en ellende altijd zal hij stuiten op die groote legers wa ir honderdduizeudeu krachtige mannen in ledigheid of niet veel beter gehouden en aan de productie onttrokken worden Er schijnt ajn die kwa il geen eiaile te zien Zio ooit dan staan op dit oogenbllk de kansen gunstig op vred maar aan geen enkelen slaat geeft dit aanleiding om ook naar écu soldaat terug te geven aan de bebouwing van deu grond of aan een nuttig handwerk In Afghanistan is het nog ver van rustig Mahomed Jan heeft de stad Ghiani b zet en noemt zich regent voor den kleinen zoon van Yakoep Khan dien hij in zijn hoede heeft D it gehcele deel van Centtnal Azië verkeert in de grootste opwiidiug eu to 4 het biricht bekend wenl dat Mahomed Jan Ghiftül bad bezet en in sliuit van verdediging br njbl geraakte in Afghanistan allci weder in rep en roer De regimenten in Ilerat CU Baikh ra ikeii zich gereed om naar jhuzni np te rukken ten einde Mahomed Jan te helpen Kaboel wordt door de Hindoes verlaten en hougersnoodprijzen orden in ilie stad voor rijst en meel gevraagd Men kan zich voorstellen hoe de urine bevolking daardoor lijdt en hel zal niemand verwonderen te hooren dat Engelsche soldaten geen dorp door ja geen huis voorbij kunnen trekken of er wordt op hen gevuurd In de zitting van eene der commissies van de Hongaarsche delegatie is tot den heer Hiymerle de vraag gericht hoc het staat met de onderhandelingen tusschen Oostenrijk en Duitschland over eeu handelstract iat De minister zeide dat de betrekkingen van de monarchie met Duitschland niet enkel konden beschouwd worden uit het oogpunt van stoffelijke belangen Bij de samenkomst van de kduseliers Bismarck en Andrassy was ciilel in het a gemecu gesproken van de ensohelijkheid dat op haudelsgebied tus chen beide rijken dezelfde vriendschappelijke verhouding heerscheu zou als op het gebied der zuivere politiek eu dat wal ook het gevolg mocht zijn van Ie speciale onderhandelingen over de tarieven b iide regeeringen zeker een l irieven norlng der beide rijken zouden vermijden leene speciale bezwaren slaan echter hel lot stand komen van een traclaat in den weg prins Bismarck heeft te Weenen verklaard dat hg ernstig daarnaar streven zou Baron Hnymeile was overtuigd dat de Hongaarsche uitvoerhundel aanmerkelijk bij het tractaat zou winnen en dat de Duitsche regeering bereid zon gevonden worden alle billijke wenschen van Oostenrijk in te willigen voor zoover die vereenigbaar zouden zijn met Duitsohlands belangen De voorloopige besprekingen die hebben plaats geh id waren echter nog niet voor openbaarmaking geschikt hoezeer zij reeds positieve resullateu hadden opgeleverd Het tot stand komen van dit handelsverdrag schijnt dus zeer waarschijnlijk en behalve dit is nog zeer opmerkelijk in de rede van den Oostenrijkschen premier dat voor het eerst officieel gesproken is van de goede verstandhouding tusschen beide rijken op het zuiver politiek gebied BINNENLAND iOUDk 15 Januari 1880 Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staieu Generaal in het hoofdkiesdistrict Amsterdam zijn uitgebracht 1518 geldige stemmen waarvan op mr J 1 R Tak van Poortvliet 952 den heer Aug Hendrichs 420 en majoor van Marie 125 Iu het hoofdkiesdistrict Leiden zijn uitgebracht 1600 geldige steiumeu waarvan op deu heer Donuer 1021 den heer Rooseboom 462 en van den Berch van Heemstede 142 zoodat de heer Donner ge kozen j Door den Minister vao Binnonl Zaken is den Gedep Staten der provinciën verzocht hem vcSor 15 Februari e k te doen toekpmen een alphabet isca gemeentesgewijze overeenkomstig bijgevoegd model ingerichte opgave der kosten van het lager onderwijs zooals die zijn gf raamd in de geraeentebegrootingen voor 188 Deze opgave behoort alleen te bevatten de uitgaven gelijk ze zijn omschreven in art 44 der wet van 17 Augs H78 SlaalM no 127 Ook blijven d iarvan uitgisloten de rente en aflossingen van kapitalen opgenomen voor stichting vergrootiag herstel enz vau schoolbanken en ouderwijzers J oningen I Gedurende het jaar 1879 werden in de gemeente Moordrecht 43 jongens eu 47 meisjes geboren ta zamen 90 kinderen hel getal overledenen bedroeg 1 namelijk 39 vrouwelijk 25 te Zameu 64 personen I Getal huwelijken19 Ëen 3 j irig kind van den arbeider van E aan 1 den Kana atdijk ondw de gemeente Moordrecht viel Maandag t in een pot met kokend water en is 1 den volgenden dag ann de bekomen brandwouden overleden In de gemeente Gouderak werden iu 1879 geboren 23 ni 32 vr overhden 24 m 17 vr Ingekomen 81 m 90 vr Vertrokken 81 m 85 vr Ver meerJermg der bevolking 19 p Huwelijken 18 Iu de gemeente Berkenwoude werden in 1879 geboren 10 m 12 vr overleden 9 m 3 vr Ingekomen 23 in 35 tr vertrokken 31 m 27 vr Vermeerdering der bevolking 10 p Huwelijkeu 6 De inschrijving voor de armen in de gemeente Reenwijk mei inbegrip der armenbus op het ij l edraagl ƒ 426 Tol gemeente vroedvrouw te Reeuwijk is benoemd I mej M L Rietbergen te Ommen De dezer dagen te Waddinxveen gehouden tweede coUiote door de commissie tot buitengewone bedceliog heeft opgebraolit ongeveer ƒ 450 Bij vonnis dtr Arr Rechtbank te Sotterdira dd 13 Januari 1880 is o a veroordeeld E L II wonende te Haastrecht vervolgd ter zake van het mishandelen van een rijksveldwachter lot een celstraf van een maand Door den Geraeenterand van Kapelle is aan de Xederl Hijnspoorweg Maatschappij een adres gericht waarbij hij verzoekt om den trein van Uirecht vertrekkende om 3 u 28 m en van Rotterdam om 9 u 5 m aldaar te doen stoppen tot het in en uitlaten van reizigers Tevens heeft hij verzocht om evenals te Nieuwerkerk het geval is het station ook voor goederenvervoer in te richten Door den minister van biiinenlandsche zaken ia afwijzend beschikt op het verzoek van burgemeester en wethouders van Amsterdam om subsidie ten behoeve van het gymnasium aldaar Dat de minister aldus beschikt heeft is vrij natuurlijk raadselachtiger is het echter hoe het gemeentebestuur van Amsterdam er toe kwam het subsidie aan te vragen Amsterdam dat op eigen kosten een universiteit kan onderhouden behoeft waarlijk geen subsidie voor een gymnasium