Goudsche Courant, zondag 18 januari 1880

STMT VAN BRIEVEN geadresseird aan onbekenden geduremle de Ie helft der raa ind December èük urzak het geiuc imineerdVpu nt 1879 uit Gouda verzonden en door tus chenkoinst e van het Postkantoor aldaar terug te bekomen J W Nijmfyer Brakel M van Vnght Rotterdam Poll Twello A Braham Utrecht Uil Bf f I ijk KI Verbij Keeuwijk Beiefka i r y Mej H Ingermau A raaterdam Gouda If Januari 1880 De Directeur v h Postkantoor te Gonda Vas KUUIJNE Loop der bevolking te Brrg Ambaoht over 1S79 Oebor D 56 j en 58 m totaal 114 oveileden 29 m eu 26 V totaal 55 ingekoraeu 38 ni eu 53 T totaal 91 vertrokken 60 m en 83 v tolaal U3 17 huwelijken sterfte 1 op de 46 Bevolking 1321 m en 1219 v tolaal 3540 Loop der bevolking te Ainmerstol over 1879 Geboren 26 j en 14 m totaal 40 overleden 10 m en 5 ï totaal 15 ingekomen 13 m eu 15 v totaal 28 vertrokken 20 m en 18 v totaal 38 9 huwelijken sterfte 1 op de 62 Bevolking 476 m eu 459 V totaal 935 Blijkens mededeeling aan de Kamer van Koophandel te s Hagezijn door B en W de voorrechten van vasten chipper toegekend aan P vau der Want en H van den End te Gomia aan M van Leeuwen te Vooijsohoten en aan G F Klijuis te Voorburg De door die schippers ingediende tarieven met voorschrift om te verkrijgbaar te stellen en ten kantore van den haveameeater ter le jng te leggen De Eerste Kamer behandelde giateren iniddag de de vraag of de heer Pickc de beuocmiitg tot burgemeester vau Middelburg aangenouieu hebbende ophoudt lid der kamer te r ijii De heer den ïix stelde voor den bei r l iokc op iga vraag om ten beslissing te antwoorden dal de Kamer geeu tcrineu gevonden heeft om iii deio een besliMiug te nemen Met een groole meerderheid werd dit voorstel verworpen terivijl daarop met 19 tegeu 8 stemmen de conclusie van hel rapport der oommisaie werd aangenomen houdende de verklaring dat de hepr Pickc niet heeft opgehouden lid der Eerste Kamer te zijn s Lands middelen hebbeu in het jaar 1879 opgebracht ƒ 98 36l 434 94Vj verdeeld als volgt dirrciebelastingen ƒ 24 222 529 00Vs waaronder grondbelasting 10 636 016 37 personeel ƒ 9 Ó3 480 82 patenten ƒ 4 049 702 ög j recht op den invoLr ƒ 4 490 176 71 9 aeoijnsen ƒ 38 732 499 02 w aronder wgn 2 046 198 44 2 binnen en buitcnlandsoh gedistilleerd ƒ 21 82ö 495 04Vj waarborgen bel der gouden en ïilveren nerken 312 682 231 2 indirecte belastingen ƒ 22 882 536 4 l s waaronderrecht van successie en van overgang bij overlijden ƒ 9 714 559 62 domeinen ƒ 1 492 031 72 posterijen ƒ 3 792 778 19 a rijks telegraphen ƒ 912 570 091 3 taatsloterg ƒ 433i356 acten voor de jacht envissoherg 160 730 50 loodsgelden ƒ 939 ï46 68l 2 De raming bedroeg ƒ 98 908 562 In 1878 was deopbrengst ƒ 95 909 767 g7 3 Het vervoer over den spoorweg Leiden Woerden heeft gedurende de inaaud Deo 1879 opgebraoht aan reizigers ƒ 5778 aau goederen ƒ 4209 tezamen ƒ 9987 Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 75 654 Het vervoer over den Nederl Khijnspoorweg keeft gedurende de n aand Deo 1879 opgebracht aan reizigers ƒ 123 951 aan goederen 91 112 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 213 900 te amen ƒ 428 963 Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van reizigers eu goederen ƒ 4 079 941 De ontwerper van hel groote eest Ie Amsterdam ten voordeele van de algeraeene armen aldaar hebben aan Z K H Alexander der Nederlanden prins van Oranje het voorzitterschap opgedragen Omtrent het advisecrcn over het herstel van gebouwen en monumenten verneemt hel Wrf nog heb volgende Na de opbefiing der Commissie van adviseurs bleef toch voor de Regeering de noodzakeIgkheid bestaan om voorgelicht te worden omtrent monnmentec enz voor welke gelden uit s Eijks kas worden gevraag eu verleend De minister van binnenlandsche zaken heeft daarom op 1 November jl eenige deskundigen nitgenoodigd zich te belatten met de taak om vóór dat de subsidiën worden uitbetaal l rapport uit te brengen over de deugdelijkheid der uiigüvoerde herstellingswerken Met die taak zyn belast de heeren van den Bcrgh Cuyper Gossohalk en Gugel die all zitting hebben gehad u de voormalige commissie van advisenrs De berichten aaugilande de werkzaamheden der algemeene vereeuigde oómmissie voor den watersnood te Amsterdam gevestigd waren niet in allen deele juist Men is thans in staat gesteld dienaangaande bet volgende mede te deelen Toen het bericht van de doorbraak Ie Teeffelen op Zondag 4 ciezer des avonds te Amsterdam bekend werd ramen enkele leden van het collegie van administrateuren van het watersnoodfonds terstond de noodige maatregelen zoodat reeds Dinsdag 6 Januari eeue vrg aanzienlijke hoeveelheid levensmiddelen eu dekens de overstroomde dorpen aan de Maas bereikte Men bediende zich daartoe van de tusschenkoiust dtr Disli icis Watersnood commissie te Z ilt Buinmel die terstond ingevolge de bep ilingen van een reeds vroeger genomen besluit van gedeputeerde f HHn van jrlderland geconslitujerd 1 op dal oogenblik Ie bisteen kurlste middelen vanjgemeenscliap aanbood luasoheii Ainslerd iin en de olrerstroorade streken Onderwijl werd de al gemiece com uiasie volgeus le bepalingen van het reglenjent op het w itcrsnoodfunils door adiniiiislfaticven van het fonds bijeengeroepen en besloot zij voorloopig tot afschrijving van ƒ 00000 van het aanwezige kapitaal van ƒ 109 000 iiisehr 2 ii pCt W S Daaruit ïiju in den loop der vorige week behalve epne aanzienlijke hoeveelheid goederen in natura t s brood spek booneii erwten koffij dekens maiks vrouwen en kinderkleederen ook nog ƒ 5000 ter beschikking gesteld van de Bomraelsoheen ƒ S000 van de Noord Brabantache provinciale commissie Tevens overtuigden zich sommige leden Üer algemeilue vereenigde commissie door persoonlijk ondersoek dat de voormelde commissie bij de uitdeeling van den onderstand op zoodanige ervaring wenschelijk was De jongste hooge waterstand der Maas heeft l etwalerschapsbestuur van het Oudlaiid van Altena dofnzien dal de dijkeu van dat waterschap en van St iden lande van lleusden beide waietsohappeu hebb iiéén dijksberinging op aonimige punten n imelijklleVeen en te VVijk in verhouding tot de noodpeilèuveel te laag liggen en daarom reeds nu beslotenom in het aanstaande voorjaar omtrent eene verhooging vau die dijkvakkeu met het bestuur vanl iatatgemeld waterschap in overleg te treden Bij deii Baad van State is eene quaestie aanhangigiin en in de toekomst van veel belang voor velpgemeentebesturen 1 Bij het opmaken van den ligger voor toegang we jen naar de stations van den spoorweg Ix iden Woerden beweerde de Maat chappij van dien spoorwei dal het onderhoud en de verlichting dier toegangswegen aan de gemeente moest worden opgetlragen Bodegraven eu Zwammcrdani verzetten zich daarr tegen Geilepuleerde Staten van Zuid Holland waren var oordeel dat art 70 der wel van 9 April 187 SiattlMad No 67 hetwelk die quaestie beheeracht te onduidelijk was om dat zoo als het daar staat te kunnen toepassen Dat art luidt Wegen lydens het in werking treden dezer wet aangelegd tot toegang naar een station worden aan de gemeenten opgedragen daarna komt het onderhoud en de verlichting ten haren laste Gedeputeerde Staten vau oordeel dat jtyrlena het in werkinj treden dezer wet alleen kan slaan op het oogenblik waarop de wet in werking trad en het artikel toch niet geacht kan worden gemaakt te zijn met het oog op de wegen alleen op dat oogenblik aangelegd verklaarden die woorden te houdeu voor niet geschreven en wees Bodegraven en Zwammerdam aan als onderhoudsplichtigen Dat gevoelen werd ondersteund bij de openbare behandeling voor den Eaad van State door den advocint van de Maatschappij Leiden Woerden mr Vlielander Hein Mr D van Eek advocaat van de beide gemeenten wees er op dat men zijne cliënten alleen in hel ongelijk had kunnen stellen door in dezen alles afdoende woqrdfn uit de wet te lichten wat hij niet geoorloofd achtte Hg erkende dat art 70 onduidelijk was doch blijkbaar sloeg het artikel op voorafgaande handelingen wegen aangelegd en andere uitdrukkingen toonden genoegzaam aan dat het artikel alleen het oog had op wegen aangelegd vóór dat de wet in werking trad Ook op de geschiedenis beriep hg zich en tevens dat in deze zaak was gebleken dat de afgetreden Minister van Waterstaat zich ook in dien zin had verklaard Volgens pleiter blijven dus alle toegangswegen aangelegd of aan te leggen door het Kgk of spoorwegondernemingen na het in werking treden der wet van 7 April 1876 altoos ten laste van hem die die wegen had aangelegd en niet ten laste van de gemeenten Bij Koninklijk besluit zal nu spoedig over deze belangrgke vraag een beslissing worden genomen Onder de merkwaardige nieuwtjes gisteren per mail aangebracht behoort dat een iniliteir apotheker te Salaliga acht dagen arrest heeft gekregen omdat hij aan het bevel van zijn chef oir teerzpcp Ie fabriceeren voor diens hondje niet had gehoorzaamd Zekere K N onlangs ontslagen veldwachter Ie Dronrijp gemeente Menaldnmadecl is in hechtenis genomen als verdacht een dozgn malen de handteekening van den burgemeester den heer mr W A Bergsma te hebben nagemaakt ten einde zoo vaij den stationschef kosteloos vervoer met den spoortrein voor de reis naar Zwolle en terug te kantten bekomen Van bevoegde zij Ie wordt omlr t den sland der Lekdijkquaeslie het volgende aan het tlandehblad medegedeeld Het is bekend dat Gedeputeerde Slaten van Utriohl op 31 luli jl tegenover het college van den LekdijkBovendams het bevel hebben uitgevaardigd tot het aanbrengen van de in dat bevel omschreven dijksverhooging en dat op het beroep van laatatgenoeind college bewerende dal de bevolen werken niet noodzakelijk waren het bevel bij kon besluit van 3 Dec jl ia gehandhaafd Het is tevens bekend dat het dijkscollege na die hoogste beslissing omtrent de noudZiikelijkheid van hel werk van de hevoeadheid welke art 9 iler wet van 12 Juli 1865 itU 102 het geeft gebruik heeft gemaakt door tegen het bevel bij den rechter in verzet te komen opdat deze uitapraak j doe omtrent de vraag of het college verplicht is dal noodzakelijk werk tot stand te brengen Wij vernemen thans dat zoowel Ged Stalen van Zuid Holland als de Commissaris des Koniugs iu Utrecht ter afwending van anders uit dit verzet voortvloeiende vertraging van het werk zich bij adres tot den Koning hebben g iwend met dringend verzoek dal deze van de bevoegdheid gebruik make welke art 11 dierzelfde wet hem geeft om hangi mio het rechtsgeding dit werk als geen uitstel kunnende lijden van rijkawcge Ie doen verrichten behoudens later verhaal op do dijkpliehtigen indien het rechtsgeding ten nailcele van het College vau den LckdijkBovcndanis mocht worden uitgewezen Wanneer aldus het door Ged Staten van Utrecht bevolen werk ten spoedigste tol slandkorat zoo zal daardoor evenwel nog niet voldoende in den gebrekkigen toestand des dijks zijn voorzien AUeeu zid die verhooging zijn aangebracht welke de drie provinciale hoofdingenieurs in hun brief van 26 Juni jl noemden minimum dat in afwachting van hetgeen door hen bij eindrappoil nog meer zou worden voorgesteld intik geval uitvoering vordert Bij hun ein rapporl van 18 Oct jl hebben dan ook de genoemde hoofd ingenieurs veel meer verhooging en verzwaiieg des dijk zooal zij zich uitdrukten tot wegncrning of althans merkelijke vermindering van het gevaar voorgesteld Veel omvatlender was ook het plan inn voorziening dan door het college van den Lekdgk Bovendains zelf Rijnland en Anislellnnd te zamen ongeveer 3 4 der belanghebbende streek vertegenwoordigende 2 jaar geleden aan ile overige belanghebbende waterschappen vruchteloos werd voorgesteld om namelijk voor kosten der gezamenlijke belanghebbenden veel uitgebreider voorzieningen dan de thans bevoleue te doen uilvoeren Wegens het onvoldoende der thans bevolen voor ziening hebben den ook naar wg vernemen Ged Staten van Zuid Holland gelgktijdig met het bovenvermeld verzoek aan den Koning aan hun amhtgenooten van Utrecht en Noord Holland iu overweging gegeven iti elk aan zgne Stalen zal voorstellen lo met de Staten der beide andere gewesten non den Koning de machtiging van art 97 der provinciale wet te verzoeken ter regeling van hun gemeenachappelgk belang bg den waterkeercnden toestand van den Noo der Ijekdijk en 2o aan Ged Staten of zoo de Slaten zulks mochten verkiezen aan een speciale commisaie uit de Staten op te dragen met de Ged Slaten der beide andere provinciën of speciale commisaien door die stalen daartoe aan te wijzen in overleg te treden over de gezamenlijke regeling van gezegd onderwerp en van den uitslag van dat overleg aan de Slaten rapport uit te brengen met overlegging eener ontwerpregeling Ged S aten van Zuid Holland hebben voort aan die van Utrecht en Noord Holland voorgesteld den Koning volgens art 66 der prov wet te vertoeken dat de Slaten ten spoedigste in buitengewone vergadering mogen bijeenkomen ter behandeling van dat tweeledig voorstel Die machtiging zal natuurlijk worden verleend en zoo al niet vroeger dan kan althans in de Juli vergadering van dit jaar rapport omtrent den uilslag der onderhandelingen worden nitgebracht en de regeling tolstand komen Door de besturen van de afdeelingen Rotterdam Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Ijandbouw en van de afdeeliug Rotterdam en omstreken der Ned Maatschappij van Xuinbouw en Plantkunde is besloten om in de laatste helft van September a alhier eene tentoonstelling te houden van bloemen planten landbouw voortbrengselen vruchten zuivelproducten en misschien ook pluiragedierle In eene vergadering van de afdeoling Dokkuitj der vereeniging Volkionderwyt ia besloten dat Tjta mogelijk aldaar zal worden opgericht eene sclAol voor huisvlijt en dal het Bestuur zich zal ttmili lot het Oemeeulebesluur en de afdeeling vanC M iatschappij lot Nut van om dl ze nuttige zaak te ili eiacen met verzoek ondcD teuncn Eon profetie uit de 15e eeuw afkomstig voorspelt voor het jaar 1880 wat goeds Zij luidt ten minste Eu wie het jaar 1880 beleeft zal vau wonderen kuunen spreken en den Heer danken dal hem de vrcesclijke geeael Gods der tien voorafgaande jaren niet getroffen heeft Maar in 1880 en de daarop volgende jaren zal de grond dubbel vrucht dragen en drie overvloedige wijnj iren zullen het begin aankondigen der betere tijden De oogst van koren en vruchten zal voldoende zijn fn het mooiste komt achteraan er zal vrede heerschen op aarde ve e jaren laij Onder de Almanakken voor 1880 verdient nog vermelding die voor landbouwers en veehouders IjTcuwardin bij VV EckhoiV en Zoon Het bakje dat reeds een tal van jaren om zijn vele nuttige wenken op hel gebied van landbouw en veeteelt gezocht was en voor den kleinen prijs van 30 cents na een volledige kalender 80 pagina s Mengelwerk levert bevelen wij teer iu de aandacht van alle nnu die met den landbouw en veeteelt in betrekkiug staan INGEZONDEN 18 3 In den aanvang van het jaar 183 werd hier ter atede door twee vrou en uil den defiigen sland een gesprek gevoerd dat wel niet opbeurend was in zijnen aard maar toch weldadig werd iu zijne gevolgen Zij bespraken den nood der armen en toonden vooral zich bewogen met den toestand van menige behoeftige moeder lie vol zorg de vermeerdering van haar kroost te gemort zag en wie het bijna aan alles ontbrak wal een pas geboren wicht in het leven en bij de gezondheid bew iren kan Hierin eenigermate te voorzien was hun verlangen en dat verlangen voud spoedig weerklank bij velen Zij hadden de voldoening het GenooUchap van Moedtrlijke Liefdadigheid te zien ontstiuin eu zich uitbreiden ondersteund door de bgdragen van Nederlands vorstinnen Met een dankbaar hart hopen de Bestuurderesaen dier inrichting op den 2n Februari eerstkomende het VijftigJarig bestaan van het Genootschap te herdenken Blijmoedig erkennen zij dat de nood in Gouda niet meer lóó nijpend is als voor vgftig j r maar hij die tou willen ontkennen dat de gift door de werkzaamheid der bestuurderessen aan de leden verstrekt niet alleen eene hoogst welkome maar tevens eene hoogst nuttige gave is hij zou toouen een vreemdeling te zijn op het gebied der armeuverplegiug Met volkomen vertrouwen durven dan ook de Beatuurdcrtssen hare inrichting bij hare btadgenootm aaiibevileu in de overtuiging dat hel geschenk aan lielioeftige maar knappe huiamoeelers mei oordeel uiigereikl eene wezenlgke weldaad mag genoemd worden J an Beslmirderen der Werkinrichting tot Kertng der Bedelarij te Gouda In de Ooudiche Courant van 11 Jan d j No 2399 vond ik eene Missive van uw geacht bestuur aan mg gericht al ongenoemden chrgver van hel vlngaclirifl eene onberekenbare weldaad voor Gouda Dat schrijvin beval een woord van dank voor mijne wnardeering der Inrichting eene hulde door u aan mijne waarheidsliefde gebracht en eene drievoudige teregtwgzeude opmerking De beide eerste noem ik dankbaar aan maar vergei f mij als ik meen do laatste te moeten bespreken U betreurt ten eerste dal ik mij niet om inlichtingen tot u heb gewend Ik nntnoord ik deed dat niet omdat ik als tgdgenoot van de oprichting der Instelling uit mijne eigene geheugenis pulten kon omdat een schrijver die zich niet verlangt te noemen zich wel niet in ofUcii elc betrekking met eenig college stelt j Omdat ik vermoedde en uw geëerd chrijven bewijst het dat in uwe notulen niets te vinden was van het gebeurde vóór 30 Aug 1849 en wat daarna WQS gtschicdl uitvoerig venndd slaal in de verschillende ïeiéla cn alle ouder mijn bireik Om alzüo Ie komen tot eene vo ledige kennis van het gebeurde lour 30 Aug 49 moist ik mij uiel tol uw geëerde Vergadering maar eiders heen om iiiliclitiiigen voor zooverre ik die noodig had wenden Eene ai deie opmerking t verooiloof mij hier de orde door u ge olgd om te ketren geldt de vraa r die u niil beslissen kunt zoo u zegt o een of meerdtre peraonen het plan dir vereeniging hebben opgevat en de eerste circulaire htbben opgesteld lil ziker ondenkbaar geval hcnlruk der brochure noodigt u luij uit tot onderzoek en zoo noodig herstel laii dwaling Ik kan n gcruslstelleii eu verzekeren dal hel onderzoek het seli ijven der brochure is voorafgegaan En al wilde ik ook aannemen dal Ds de Uidder de geachte predikant te s Hage overigen nooit iels had gezegd veelmin geschreven dat niet op de goudsch ial dir bedachtzaamheid was ge ogen toch moet ik hier verzekeren dat hij kwalijk was ingelichl Onderzoek aan elke zijde de waarheid is van het voor elielijkc jaren gebeurde ia aliijd inVijrlgk wegens het wegsterven der geslachten Zoo ook hier I in dit geval Tol wien dan Tol den heer L de Groot noj in leven Met den Heer D C Samaoni is hi de eenige die hier getuigen kan Weli u volgi ns de bij mij berustende verklaring ht fi de brochure zijne volkomene goedkeuring vervorven Van de eerste voorbereiders en Commissarisaen leven behalve L de Gr en D C S alleen nog de UH A Winkel en Uiv geachte Voorzitter De Heer A Winkel beeft verklaard dat de opgave in de brochure geheel juist ia En de Heer Notaria W J Fortugii Droogleever in zijn verslag uitgebragt op 9 Scpt 18 50 zeide na den treurigen vroegcren toestand te hebben gereleveerd Dit deed bg eenige Stad genooien hel denkbeeld ontstaan of er niet een doeli Iretfend middel te vinden ware om de Bedelarij te j weren l Verheugt mij zeer don Heer Droogleever tegenover Ds de Kidder in deze aan mijne zijde te zien en t suiat nu dunkt mij vast niet van één maar van meerdere St idgenooten is uwe nuttige Inrichting uitgegaan En wie te waren I e eenige die het konden getuigen hebben het verklaard en ik bea overtuigd dat zeer veel onzer medeburgers genoog gehcugeu en genoeg goeden wil hebben o n immers voor zooverre ia dit opzicht zulk mogelgk is hunne verklaring ie bevestigen Thans kom ik tot het derde punt waarop teregt 1 wgzing is toegepast verkeerde volgorde in de be uoemiug vau bestuurders k wil wel wal toe i geven de leidende gedachte bij dergelijke opgaven kan gt reedelgk zijn hel cijfer der verkreiren aleromeu te volgen eu eerlijk gezegd ik heb daaraan niet gedacht omdat ik een anderen gedachtegang volgde namelijk om t eerst de ontwerpers daarna de leden der voorbereidende Commissie en eindelijk het Bestuurslid te noemen door de vergadering nevens hen gekozen Ik twee eersten begonnen den arl etd 13 Juni de zes volgenden in dé eerste helft van Juli de laatst geuoemde 30 Aug 49 Is nu de door u gewenschte volgorde beter vergeef mij t zoo hier divuliug is is die toch nog al onschuldig 1 en niemand daarvan ben ik overtuigd zal mijne 1 brochure uil de hand leggen met de meoniug dat het schrijvers plan wo uwen geachten Voorzitter achteruit te tellen Nog eens ii het ondenkbare geval van herdruk een tweede druk van zoodanige vlugschriften ia een ongehoonle gebeurtenis maar in dit ondenkbare geval zal ik nota nemen van uvye weuscheu en opgave de stootende noot wijzigen en schrijven De Bestuurder gekozen in de vergadering van 30 Aag 1849 waren de HH L de Groot ontwerper enVoorzitter der voorbereidendeCiJmmissie met 168 stemmen f J F Herman de Groot lid der voorb Comm mei 146 P de Graaf id met 135 G viin Hofwegen id met 121 u W J Furtugn Droogleever kort daarop door Bestuurders gekozen tot Prfsident met 117 A Winkel lid der voorb Comm met 117 D van Wijk id met 116 D C Samsom onlw en lid id j met 106 P Korver lid voorb Comm 93 Ik vlei mij op deze wijze aan uw verlangen te zullen voldoen Van de oporengst der brochure hoop ik dat de H U niet te hoog zullen denken maar als goede nmiverzorgers zullen zij het penninkske niet versmaden dat hun toodra mogelijk geworden zal En hiermede zou ik kunnen bealuiten zoo niet uwe nauwgezetheid on het zuiver lïewaron van de historie uwer Iiirieluiug mij dwi ug uii mindfr aangename plicht te vervullen Zeir waarschijnlijk is u hel schoone werk geiitcld Wuudelingeii door Nedeiland Haarlem bij Kruseraan Tjeenk Willink 1875 bekend een iverk uitstekend geschreven door Craandijk prachtig geïllustreerd door Schipperus een veel verspitid werk van blijvende waarde Daar wordt op pag 28 s gezegd nadat veel schoons van Gouda en voel loffelijk van de Werkinrichting is vermeld De proef tot vvering der bedelarij namelijk voor 25 jaar genomen en sints dien geregeld voortgezet schijnt zoo goed uitgevallen dat ten algcmeene nulte de aandacht mag worden gevestigd op het verslag d en 2n Jan 1875 uitgebracht door den Voorzitter van het bestuur den man die het plan opvatte die sympathie en medewerking wist te vinden den moed behield onder goed eii kwaad gerucht onder tallooze bezvviren en aan het einde van het eerste 25 jarig lijd ak met blgdschap en dankbaarheid aan God en de menschen mogt wijzen op zooveel goeds dat lol sland was gebracht den Oud Notari ff J Fortuijn DroogItevtr Ziet M H ik ken en erken de groote verdiensten van uw voorzitter maar dat bericht door verkeerde inlichtingen stellig ter goeder trouw gegeven dat noem ik niet alleen een dwaling maar een schromelijk onrecht tegen levenden eu dooden gepleegd Het doel mijner brochure was mede ilank en hulde te brengen naar verdienste aan alle medearbeiders aau de bewuste goede zaak doch aan het vereiscale dor onpartijdig beid in deze voldoet boven aangehaald bericht niet Ik weet niet welke slappen uw Bestuur in het openbaar heeft gedaan om de openbaar verkondigde onjuistheid te weerleggen Heeft evenwel mijn brochure zoo ik meen zonder drift en zonder partijdigheid geaohreveu alttiaiis in beperkten kring medegewerkt om een onrecht Ie heralellen dan geloof ilc daarmede den dank te hebben verdiend van al wat billijk denkt uiel het minst van Vv bestuur en allereerst van uiven Voorzitter bij wien de stelregel Van elk hel zijne zeker niet minder vaat staat dan bij den schrijver der brochure Een onbebekenBvaE Weldaad voor Goüua Burgerlijke Stand REKORF N It Jan Jan Ilrnilnk onilers J van Fijk en K van l ei it en 15 Maria OVKRI EDKN 15 Jan G Rijkaart 11 d ÜNriKRlROL WD 16 Jan J Broere te Rnlterdam 83 i en M Mcppelink 24 j C Krygsman 22 j en M van der Heiden te addln1veen 21 i M Schoonder oerd 52 j en J V terhaar 37 J ADVERTENTÏEW 1 1 Ondertrouwd 9g AitlE KOOT A MzN 11 1 Little Chapel Street 3i 11 Oxford Street m gSl CHARLOTTE DOROTHÉCRISTINE il RAPPUS H i Wed van G H Ball aSs 15 James Street Isl Oxford Street jg 151 Lotidon West 8 Jan 1880 pi Bevallen van een Zoon N VERMAAT DE Gidts Gouda 15 Januari 1 880 Hartelijk dan van deelneming gi het overlijden van s Gratenliage 17 Januari 1880 n die mij bewijzen bevalling en bij are echtgenoote ROLDANU § l Luit der Inf V Mevrouw de Weduwe J ROEST van LIMBURG VAN DER Meer van KurPELEa betuigt haren hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg debevalling en hij het overlgden van hare inniggeliefde Dochter Mevrouw Th J ROLDANUS r Roest van LijtBOao te s Hage Gouda 17 Januari 1880