Goudsche Courant, maandag 19 januari 1880

Woensdag 31 December 1879 N 2394 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken IMOTTEÜDAMSCB NIÜUWSBÜD 2 231 dl ï O Si 3 C 3 n mmimmmmmmiKm Univcrseel Zuiveriiigszout Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking harttoater enz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 j Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Apotheker en te Boskoop bij A J VAN TWOUT IJs en Weder dienende Wedstrijd op Schaatsen Voor JONGENS en MEISJES van 13 16 jaren uit den bchocriigen stand der gemeente Gouda op Dinsdag 50 December 1879 des voormiddag s ten 10 ure OP DEi l KATTE SIXGEL ALHIER Aan dezen wedstrijd is voor eiken mededinger een PRIJS verbonden bestaande in degelijke Levensmiddelen en bovendien voor hen die volgens het oordeel der Commissie de blpen hebben gegeven de beste rjdera en rijdsters te z n een PEIJS of PREMIE bestaande in Kleedingstukkett voor Jongens en Meisjes terwül allen die aan den wedstrijd hebben deelgenomen na afloop daarvan in de Sociëteit Oks Genoegkn alhier zullen worden onthaald op een WARMEN MAALTIJD indien de burgerij door hare milde bijdragen de Commissie daartoe in staat zal hebben gesteld Zij die aan den Wedstrgd wenscheu deel te nemen moeten zich daartoe aanmelden op DINSDAG des morgens te 9 uren precies aan het Bureau der Commissie op den Kattensingel nabij den Kleiwegsbrug alwaar geloot zal worden hoeveel personen daaraan zullen mogen deelnemen Om de Prijzen aanzienlijker te kunnen doen zijn heeft de Commissie gemeend den Toegangsprijs tot het IJs zoo laag te moeten stellen dat vele Burgers daarvan kunnen gebruik maken en dien daarom bepaald op f 0 23 per persoon De Commissie voornoemd W J VAN DEB BEN J Azn President J VAN KRANENBURG Jz Penningm E L E VAN DANTZIG Mz Secretaris ZÜIVESLEDËDEAIIE EH ANDESE WIJNEN Alle soorten van BORDÊAUX en andfere W T T NJEN bij M PESTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeflaesschen kwart en half ankers PrijsoouiSinten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis g eleverd Openbare Verkooping HET ROITEllDilMStlD KIElWmiD veiscliüiit UajfclUks uilgezonderd op Zoii ru Fieetdageu ABONNEMENT voor Rotterdam ƒ 1 9Ö buit n de stad 2 25 O x S op MAANDAG 29 DECEMBER 1879 v oorm ten elf ure in tOK Paauw te Gouda van os I en 2 Twee Kapitale PAKHUIZEN In bet Tolgcude kwnrliial wordt nan de aboniiés vnn het Itotterdanigcll Nieuwsblad als pbemie anngebüdcu De Familie MÜLLER BE LMONTE Roman van Dr JAN TEN BRINK Wie zich met 1 Januari a 8 op het Rotterdamsch Nieuwsblad abonneert ontvangt de tut dien datum verschijnende nummers gratis Proefnummer franco en grati j3 a SS O Cu waarvan een gebruikt als Bergplaats van oiiveraccijnsd Gedestilleerd en het andere volgens de wet ingerigt tot particulier Entrepot van W nen beide naast elkander aan de Peperstraat K nos 265 en 266 te Gouda in de onmiddelgke nabijheid van de rivier de IJssel Veiling eerst afzonderlijk daarna gecombineerd SB Wegens voortdurende vorst en de onmogelijkheid om het geheel af te werken zal de Verkoop van perceel No 3 eerst later plaats hi bb n J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRCMËHËËLE ZVIVË1U4R TM HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 207 302e staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 12 JANUARIJ 1880 VERLOREN DONDERDAG gaande vatt af de Sociëteit ÜMs GiiNOEGBN tot aan Spooebetjo een GOUDEN MMDAILLON met Uiarte steen Die hetzelve teiechtbrengt zal een goede belooning ontvangen Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Te HUUR aangeboden een Nieuw Gebonwd voorzien van alle GEMAKKEN Te bevragen bj J LINDER8 Timmerman aat Savon recommandé Voor 40 Centen DRIE stnkken FIJNE ZEEP zeer net verpakt in een doosje in het Parfumerie Magazün van Louis P Welter 193 Westhaven 193 J H KIEBERT harkt gouda maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF HEDEN liAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding mvSTEnFNlJ GEEN ÜU daar ik U inviteer persoonlijk een proeffleschje gratis te komen halen waarmede U rood grjjs of wit hoofdhaar tevens Baard kunt kleurep in blond bruinof zwart onzichtbaar kleurhondend en onschadelijk Met een flacon a 2 van dit prachtig middel heeft men een a j voldoende GETUIGSCHRIFT HIT ittM u jo 7 gtimgschvitten hebt wegens goede uitwerking zoo wd ik u melden dat ik zeer tevreden ben uw middel heeft bjj uitstek voldaan Indien u wil moogt ge dit bekend maken in uw belang maar ook voor hetpubliek is t nuttig te vernemen dat het geld besteed is ten goede Utrecht get H A HULSDOUN Juni 1879 A HULSUOUW uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn inde schedelhuid Haar of Baardworm vroegtijdig Grijs worden al dize onnnngenaamheden worden verbannen door den HaarOnt Wikkelingsbalsem Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde huid haor vorige groeikracht weder Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bjj THEOPHILE Haarkundige geen kapper Prederiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit s v p Levenso evaarlijke HOEST van Kinderen Kuchhoest Zoogenaamde Blauwe Hoest onmiddelijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door den sedert vele jaren bö deze kinderziekten eenig goed bevonden DRUIVENBOESTHONIG Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons vanfl 1 die van roode en flacons van 65 Ctfnt die van witte capsulen voorzien zijn met fabriekmerk Te Gouda bij F H A WoMf Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Gouda Drdk van A Brinkman Donderdag 1 Januari zal DE GODDSCHX COURANT uitboofde van den Nieaw r dag in plaats vab des avonds in den middag worden uitgegeven Advertentidn voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Woensdagavond 6 ure Men wordt attent gemaakt op de bij uitstek gescltikte gelegenheid om ia dat nr NIEÜWJAAESWENSOSEN te publiceeren STAEGmOOTENI De ondergeteekenden overtuigd dat ook in onze Gemeente bg dezen langdurigen en strengen winter laggzamerhand velen aan het allernoodigiite gebrek znlien krijgen nemen de vrijheid een beroep te doen op de algemeene liefdadigheid Onnoodig zal het wel zgn er aau te herinneren hoevele ambachten reeds stil staan en hoevele werklieden die andera in de behoeften van hnn hnigpezin voorzfen thans zonder werk xgnde b0iut niets bezitten om de hunnen tegen de koade te beschntten en voor gebrek te vrgwaren Niet alleen elders maar ook hier is en ffiprdt in stilte geleden zonder dat iemand onzer dat weet en dit Igden neemt toe naarmate aë wmter UngW dtrort en tte amèm meer ujjpt Er heencht armoede niet die ontstaat door aloffeiyk en zedeljjk verval maar stille armoede door een oogenblikkeluk gebrek aan de allernoodigste levenavereiscbten voedsel dekking brandstof enz Laten wg dan de banden ineen slaan en trachten ongelnkkigen bg te staan en hun leed te verzachten waar wjj dat kunnen doen laar moet onze menschenliefde ons henen drgven Het is ons pkn aan streng onderzoek spoedige hulp te paren en hebben wg vooral het oog op zieken ouden van dagen en hen die noch VAU het Algemeen Armbestuur noch van de Diaconieën onderstand genieten wij geven de verzekering dat wjj de gelden zoo zuinig en zoo nauwgezet mogelijk naar de verschillende behoeften zii ten verdeelen om later omtrent alles wat door ons verricht is een nauwkeurig verslag uit te brengen Komt dan allen meergegoeden en stelt ons in de gelegenheid in der en barren winter waar het uoodig zij zooveel mogelgk hulp en bgstand te bieden laat het niet gevoel van plicht maar drang des harten zjjn die u aanspoort ons te steunen en daardoor weder opnieaw levendig blaken dat in tijden als deze de particuliere liefdadigheid HOOIT heelt gefaald Gouda 29 December 1879 Ma A A VAN Bergen IJzendooen W J FOETDIJN DkOOGLKBVER W Post Drost J M Noothoven van Goor H G HoErHAMER G J OK Jong H W G Koning J Kortenokver G A Muller Corn S B Smelt J F M Temmink F C VAN Zeulen 1879 Onder de jaartallen die aangename herinneringen ach rlaten za zeker voQr velen dit jaar tal niet behooren Een mislukte oogst heeft velen groote verliezen berokkend en doet allen nadeel lijden door de iHWge prijzen der levensmiddelen de kwijnende toestand waarin vele takken van nijverheid verkeeren heeft de inkomsten van vele werklieden v ihinderd de toestand van den handel is door hoogst betreurenswaardige gebeurtenissen in tweede koopstad des rijks niet verbeterd omi er geen handel kan zijn zonder vertrouwen e i dat vertrouwen zeer r chokti8 en heugt leJ st dan zullen zeker laatste weken niet veigéten worden een onverwacht ingevallen stnnge winter tóch heeft velen buiten de mogel heid gebracht om in de behoeften van hnn rtin te voorzien en van de openbare liefdadigh worden offers gevorderd om e kunnen helpp waar hulp dringend noodig is Gelukkig dA die roepstem niet te vergeefs klinkt gelnklni dat bg veel leed ook veel hulp geboden won en dat de liefdegiften in evenredigheid zgn m t de dringendste behoeften Was de toestand gedafende dit jaar op staathaishondkundig gebied verre van rooskleurig ook op staatkundig geln d liet hjj veel te wenschen ove Wel kwai in het begin des jaars dC vrede tnsschen Rnsl d en Turkge tot stand maar wie zal durven hefferen dat de Oostersche quaestie daardoor is opgelost die sedert jaren de rust van Europa be eigt Zgn er na den vrede troepen naar hui tgezonden zijn de uitgaven voor de verdedigbig verminderd is het yertnttièe liewkMr ttt cg 4 t de mamMim is zoo mogelijk nog grooter geworden bet budget van Oostenrijk is aanmerkelijk moeten verhoogd worden geheel Turkge verkeert in gisting en de Grieksche grensregeling bedreigt de rust van Europa nog by voortduring Bovendien is na het sluiten van den vrfede de overeenstemming tnsschen Rusland en Pruisen aanmerkelijk minder geworden de harmonie van vroeger is in een dagbladenoorlog veranderd en hoe dikwgls is die niet reeds de voorlooper geweest van meer ernstige gebeurtenissen En al moge dit gevaar voorbijdrijven het vertrouwen heeft nog geen gelegenheid gehad om zich te herstellen terwül er bovendien nog genoeg redenen van ongerustheid zgn Vooralsnog mogen de verschillende mogendheden het hoofd bieden aan clericale aanmatiging de Meiwetten mogen in Uuitschland de vertegenwoordigers in Frankrgk het oppergezag van den staat handhaven in verschillende landen blijkt reeds welke bedoelingen men heeft en zelfs in Pruisen is men verplicht geweest toe te geven al is de reis naar Canossa dan ook niet door den ijzeren Prins aanvaard En wat België betreft hier moge men gedreigd hebben met belastingweigering daar is de strgd reeds van de tribune naar de kerkgebouwen en van daar naar de huisgezinnen overgebracht en waarlijk de toestand des lands is dairdoor niet verbeterd Wordt Europa s rust door de zwarte internationale bjj voortduring bedreigd niet minder gevaar dreigt nog van socialistische woelingen Pruisen wacht alleen heil van geweld en evenmin als de Meiwetten veel verbetering gebracht hebben is dit het geval met den kleinen staat van boleg nog altyd baren de socialisten veel zorg ook hieruit bUjkt weer dat het geweld niet meer tot onzen tgd behoort Treuriger nog is het in Rusland gesteld Daar staat geweld tegenover geweld moord wordt met doodslag beantwoord wie zal ons zeggen wat het einde zal zijn Kan bg zulk een toestand vertrouwen heerscheu Meer dan ooit hangt de rust van een geheel werelddeel af v x de rjphting van één kogel de brandstof ligt opgehoopt 8lecl ts één vonk is noodig om die te doen ontbranden Waarlijk wat 1879 aan zgn opvolger nalaat is niet bemoedigend Ook voor ons land heeft dit jaar weinig verblgdends opgeleverd Twee geliefde prinsen werden aan het koninklijk huis en de natie ontrukt en hun dood laat een ledig dat niet gemakkelijk is aan te vullen Een ministerie dat men krachtig waande en dat het vertrouwen van de groote meerderheid der vertegenwoordiging genoot spatte uiteen zonder dat de oorzaak daarvan met zekerheid kan worden opgegeven de stukken toch die daaromtrent licht moeste verspreiden zgn alleen onder geheimhouding aan de vertegenwoordiging overgelegd wel weet men dat de afstemming van het kanaal door de Geldersche raUM den Minister van waterstaat aanleiding gaf zijn ontslag te vragen maar daaruit behoefde volstrekt niet te vol en dat ook de premier en met hem het geheele ministerie moest aftreden Ook de voorgestelde grondwetsherziening kon niet als motief gelden der aftreding znlk een maatregel vordert bedaard overleg en een krachtig ministerie dat daarover niet in zichzelf verdeeld is Wg hebben intusschen de crisis doorleefd een nieuw ministerie is opgetreden en wy kunnen vaorloopig met die optreding tevreden zgn 1 1 üe begrootingen zgn met groote meerderheid door de tweede kamer goedgekeurd nu is het au het ministerie om te toonen dat het het vertrouwen door de meerderheid gesohankea waardig is Gewichtige zaken wachten op regeling moge dit ministerie een ministerie niet van woorden maar van zaken zjjn zooais het is aangekondigd moge het met ernst de zaken behandelen en na zoovele teleursteUingen der laatste jaren zal het zich een goeden naam en den dank der natie kunnen verwerven Een gelukkig uiteinde aau allen Heeft dit jaar veler verwachtingen teleurgesteld ia veler hoop niet vervuld hopen wjj op de toekomst misschien dat 1880 ons zal geven wat 1879 ons heeft onthouden Ieder in zjjn kring zal toch nog wel reden tot blijdschap kunnen vinden daarmede moge men zich troosten by de overdenking wat het afgeloopen jaar heeft geschonken Een oog op het verleden doch ook een oog op de toekomst dite ons wacht zoo moge het zgn L BUITENLAND Iluiteiilaiidscli Ovcrzk lit In Frankrijk uog altijd geen ministerie en ij weten stecd niet meer dau dat Orév het ontslag van het ministerie Waddingion heef aangenomen en Freyoinet belast met de vorm ng van een nieuw kabinet Wg niernen leven uil de beriohten in de Fransclie bladen te moeten opmaken dat Grévy en niet Freyciuet heeft toegegeven ten opsiohte van de richting waarin het ministerie moet vervormd er zou derhalve een kabinet moeten worden gemaakt waarin de Vhioh Jf ublicaiiu het zwaartepunt beeft De Tempi bericht dat Gambetta zich op verzoek van Grévy in den morgen naar het Elyaóe Upgaf waar hg een langdurig onderhoud had latt den president der republiek Het onderhoud der beide presidenten was seer hartelgk men denkt dat het een spoedige oplossing van de crisis zal in de hsnd werken De pauselijke nunoius te Brussel publiceert een sohrgven waarin hg beleefd bedankt voor de gewono inzamelingen voor een nieuwjaarsgeschenk nan den paus daar dr behoeften der armen iu België ditinual zoo groot P De olerioale bladen igu t echter