Goudsche Courant, maandag 19 januari 1880

niet eeni wat er nn ged mn moet irürden de Bien fuilic wil de iiizaineliog uiet doen plaats hebben onder opmerkinj dat de paus het bedrag cadeau geeft aan de Belgisohe armen de Jourxal de Brutelli echter meent dat de i katholieken nu dubbel moeten geven èn aan den paus èn aan de armen Zeer goede berichten komen ran Kaboel De Afghunen beginnen dezelfde fout als de Zoeloes Zij bestormden een versterkt kamp dat yerdedi d werd door Ëuropeesche soldatcu met achterladers gewapend In plaats van het kamp Shirpur te blokkeeren en allen toevoer af te snijden hebben ze van drie z den storm geloopen op de hooge muren welke het kamp der Engelschen omringden Generaal Roberts deed hierop een uitval trekt om heu heen en tastte hen mit artillerie en cavalerie in den nig aan terwijl het suclvuur der Engelsche infanterie de bestormers wegmaaide De Afghaneii vluchtten eetït naar Kaboel en verstrooiden zich toen waarop Kaboel hernomen werd Hoe zeer de vijand den Engelschen in de band speelde eu hun de overwinning gemakkelijk maakte blijkt het beste hieruit dat van generaal Robert s troepen slechts vijf man sneuvelden De Bngelsohe ooflog in Afghanistan is wegens tal vau redenen Ie veroordeelen en de minister die hem op de roekeloosste w jze begon behoorde afgezet te worden doch een nederlaag der Engelschen in Afghanistan zou hun macht in Indie ernstig geschokt hebben Dit kan niemand veusohen Voor Indië is het Britsch beheer een geluk en niemand kau de overwinning van Aiiiatifltjfae barbaren op Europeanen van Muzelmannen op Christenenen met genoegen vernemen Een ontzettend onheil heeft in Schotland plaats gehad De dooi welke plotseling is ingevallen wenl veroorzaakt door een zoelen storm uit het westen welke met ongehoord geweld zich iu Schotland heeft doen gevoelen De hooge ijzeren spoorwegbrug over lie Taf is bezweken voor den orkaan met het gevolg üat de trein naar Dundee welke Maandag avond om kwart over zevenen van Ediuburg vertrok Jn de diepte stortte Meu vreest dat de 200 reizigers allen verdronken zgn De spoorwegbrug welke over de Firtk of Tay bij Dundee ligt is drie kilometer lang en heeft 85 bogen waaronder schepen doorvaren De vloed atijgt hier meer dan vier meter Oeneraal Grant heeft een deputatie van het Algemeen Vredebond geantwoord dat naar hij hoopt bei tijdstip niet ver meer verwijderd zal zijn waarop een eeheidsgerecht door alle natiën erkend de inter natiouale geschilten zal regelen h j betreurde bet 4lat in het buitenland het verlangen daarnaar niet ven groot is als iu Amerika BINNENLAND GOUDA 30 December 1879 Door den Kerkeraod der Ned Hervormde Gemeente alhier is ter beroeping van een predikant uit het vroeger medegedeelde zestal het volgende drietal opgemaakt E Barger te Maassluis J M Suethlage te Heilo ta C U van Ebijn te Leusden In 1879 werd iu de Spaarbank alhier ingelegd 61281 6T e werden 229 nieuwe boekje afgegeven De ter ggaaf bedroeg ƒ 64495 91 Door de Hulpbank werd in 71 voorschotten 11510 uitgegeven Zaterdagavond had iu het Café Unie de aanbesteding plaats van een Gebouw ingericht tot Winkelhuis enz ten behoeve van het Zieken enWednwenfonds Providentia alhier Ingekomenwaren 10 biljetten als L van Blokland voor ƒ 9Ï5Ï B Mnltaart ƒ 9200 A Zwanenburgƒ9113 J W de Jong ƒ 9073 B van Wingerden ƒ 8952 G van Otlerloo Waddinxveen ƒ 8914 C P W Dessiug ƒ 8800 P Bond Pz ƒ 8685 36 N Konings ƒ 7834 J Smit Jr ƒ 7 196 De Kuntttoi Waarschuwt tegen een gevaar dat sommige architectonische monumenten bedreigt in de huisjes die tegen cenige oude kerken zijn aangebouwd Indien in zoo n hiisje brand ontstaat kan de kerk gat aar loopen en zelfs wauneer dit niet het geval it kan groote aohade geleden worden Hét Hervormd kerkbestuur in Den Haag heeft vqftien jaar geleden voor de onde huisjes die tegen de groote kerk geplakt waren een leelijken qnasigothischen gorilel van onaanzienlyke woningen in de plaats gesteld Aan den oostelqken hoe1 van het Raadhuis bevinden zich jn éia raam de overblijfselen Tan drie oude geschilderde venster welke hoe gehavend ook de belangstelling van nlle kunstenaars en g hiedvorsohers overwaardig zgn Daar vinilt men o a een portret van keizer Karel V en verder een aantal uitmuntende portretten van Haagsche kanunniken ware jnweelen van leekening en kleur wdlieht een gewrocht der gebroeders Crabetb Eén omgewafpeo petroleumlamp in een dier nietige huisjes zal voldoende zyn om dit laatste orerblyfsel van den ouden scha aan gekleurde glazen die Den Haag voorheen bezat en die door s keizer hand geschonken was te vernielen I Nog erger is het in Gouda gesteld Tegen schier alle ramen der wijd beroemde kerk slaan leelgke bekrompen huisje waarvan aomtgds de met roet doortrokken schoorsteeneii vink tegen de door Crabeth beschilderde glasruiten geleid zijn De Rijks advisenrs hebben indertijd herhaalde pog gen aangewend om dezen kommervollen toestand te verbeteren Zij hebben het uitzicht geopend op een voldoend Rijkssubsidie indien het kerkbestuur er toe overging binnen een teringn van tien jaren deze gebouwtjes die een onzer voornaamste kunstmonumenlen aanhoudend bedreigen te venvgderen Het heeft niet geholpen en het kerkbestuur heeft als antwoord op deze vertoogeu een nieuw huis met de noodige schoorsteenen en stookplaatsen opgetrokken onder het groote venster der stad Haarlem waarop de inBeming van Diamiate vereeuwigd is I Wij deelen de vrees iran de Kunttiode voor het groote gevaar waarop door dat blad gewezen wordt maar moeten tevens zeggen dat de Qoudsohe Kerkvoogden volstrekt uiet het verwgt verilienen niet te hebben willen medi P ken om aan dien gevaarvollen toestand een einde Ie maken Vooreerst zij opgemerkt dat eenige der bedoelde huisjes aan de gemeente Gouda behooren terwijl verder hh Kerkvoogden indertijd in de verwijdering der overige huisjes hebbeu tMgeêtemd op enkele niet onbillijke voorwaarden die echter naar t schijat te bezwarend zgii bevonden Ten slotte is i eea nieuw hui tegen de Kerk opgetrokken maar een oud huis verbouwd wat in de gegeven omstandigheden uiet weinig verschil maakt De in deze courant bij ingezonden stuk en advertentie aangekondigde wedstrijd op schaatsen voor Gouilsche jongens en meisjes van 13 tot 16 jaar uit den behoeftigen stantj had heden op den Kattensingel plaats De iutallende dt oi en het regenachtige weer der beide vorige dagen bad niet weinig vrees doen koesteren dat het feest niet met voldoende succes zou knnnen doorgaan gelukkig is die vrees niet bewaarheid Het tooneel van den wedstrijd werd opgevrooIgkt door een vriendelijk zounetje I Dank zg den welwilleu4 verleende finantieelen steun der burgerij en de goede zorgen der Commissie mag i het feest uitstekend geslaagd worden genoemd De door ons in een vorig nr aangekondigde brochure is verschenen en getiteld Een oniereteniare weldaad voor Oouda 1850 1880 Gedachten hij het Dertig jarig èeitaan der fFerkinrichting tot Kering der Bedelarij Daarin wordt allereerst de toestand geschetst van Gouda vóór 30 jaar toen de bedelaars het den inwoner en vreemdeling zóó I istig maakten dat de vraag oprees in veler gemoed kau daarin geen verandering worden gebracht Den 13n Juni 1849 werd die vraag door drie Gouwenaars bespraken de heeren L de Groot Sanders en D C Siimsom waarvan het gevolg was dat een circulaire werd verzouden om bgd ragen tot oprichting eener Werkinrichting tot wering der Bi dcldrij Men ondervond al dadelijk belangstelling doch ook vele moeilijkheden zooals in de brochure wordt geschetst totdat 30 Augustus 1849 de zaak tot stand kwam en een definitief Bestuur werd verkozen nl de heeren L de Groot D C Samsom P de Graaf J P Herman de Groot G van Hofwegeu A Winkel D van W jk P Korver en W J pörtugn Droogleever welke laatste daarop tot Voorzitter werd benoemd De eerste Commissarissen waren de heeren C Cosijn H Kortejioevcr T P Viruly J T van der Vlist M I Hofman D W Westerbaan J A Remy W D de Lange Jr L D Smulders J B Peters J van Bovene J van Berkel J Brakel A Lafeber N IJzendoorn C van Dillen G B van Goor T Hoogenboom J H Bruns P C l rinco G C van der Want J Bode Dr A Romcijn C C Krom en H L Labberton 2 Januari 1850 werden de localen voor het eerst geopi nd en tot op heden bleef de inrichting bestaan de bedelarij zooveel mogelijk werende ondersteund door de meeste gegoede iugezetenen beheerd en bestuurd met grer en verstand De brochure deelt een en ander korlelijk mede behalve de inleiding telt zg 4 hoofdstukken Af kornet Ofkorntt uitkomtt en toekomit der inrichting Het boekje is uitg geven ten voordeele der inrichting en zal met het oog op net doel der opbrengst zijn weg wel vinden Wij meenen daarom te kunnen volstaan met deze aankondiging Ook te Waddinxvecn wordt veel gedaan om deu nood van de behoeftigen te lenigen De comraitsie tot buitengewone bedeeling ontving gedurende de wintermaanden oirca ƒ 700 en bedeelt geregeld tweemaal s weeks terwgl de Nieuwjaars commissie op oudejaarsdag levensmiddelen zal uitreiken waarvoor ƒ 450 beschikbaar is Te Haastrecht hebben de leerlingen der Zondagschool door de aldaar bestaande afdeeling van het Protestantenbond opgericht op den tweeden Kerstdag feest gevierd In het sohoollokaal was een prachtig versierde kerstboom opgericht Na een korta toespraak van den voorzitter ds J C van Oorkom en het zingen van eenige toepasselijke liederen onder leiding van den hoofdonderwijzer S de Jong Jz werden de leerlingen op chocolade eu kreutebrood onthaald eu bij het einde ontving ieder leerling een kerstgesclienk De kiesvereenigingen Orondteet en Burgerplicht te Amsterdam hebben gisteren avond tot candidant voor de Tweede Kamer gekozen mr J P H T k van Poortvliet Aan de stations van den Oosterspoorweg tassohen Zutpheu en Arasterdam bevonden zich Donderdag II 1460 volgeladen wagens met goederen uit het buitenland en de noordelijke provinciën allen voor Amsterdam bestemd Daarvan bevonden zich op de goederenstauons aan het Funnen te Amsterdam 900 wagen die nog gelost moeaten worden Gelijk men zich berinneren zal is een paar maanden geleden te Amsterdam een inbrink in het postkantoor geschied waarvan blijkens de sporen van ge eld aan het slot der brandkast bespeurd de oedoeling was zich van alle aanwezige aangeteekende waarde meester te maken Een onderzoek werd toen ingesteld dat geen dadelijk resultaat opjeverdc Intusschen bleven de nasporengen destijds reeds ingesteld niet zonder gevolg Zaterdag ten minste werd de hoofdbeambte J Overineger ohef be teller gearresteerd op verdenking destgd de inbraak gepleegd te hebben Dtzc verdenking is gebleken juist te ziju De manis tot volle iige bekentenis gekomen bij het verhoorvoor den rechter van instructie JV v d ü De schr der Haagsche kroniek van ds N Or Ct meldt Ben ik wel ingelicht dan cal de zaak tegen H Kerdijk in Februari a s voor den Hoogen Rand dienen De iuslruktie is afgeloopen eu loodra de stukken afgeschreven zijn zal de akte van beschuldiging den gedetineerde in het huis van arrest te s Hage worden beteekend met t arrest van verwijzing Mr Jac van Gigch een onzer uilstckeiidste kriminalisten zal voor din beschuldigde Kerdijk optreden Naar aanleiding van aanvallen waaraan de commissarissen der Afr Handelsvereeuiging bloolslaau schrijven de likwidateuren dier vereeniging de hli Hendrik Muller S z mr J C Reepmaker en W C Schalkwijk iu de N R Cl o a het volgende dat zij sedert ruim zes maanden aan de Kkwidatie der A H V hft brandpunt van Pincoffs ongerechtigheden dagelijks werkzaam niet slechts e vaste overtuiging maar de volledige zekerheid verkregen hebben dat niemand buiten een enkelen kantoorbediende P s oneerlijke handelingen heeft gekend noch zelfs vermoed veelmin in de hand heeft gewerkt en dat ieder die dit rechtstreeks beweert of zijdelings insinueert in goed Hollandsob is een lasteraar De historische tentoonstelling van Friesland heeft t is even vroolgk al vreemd een overschot gehad van ƒ 17 0 10 Men heeft een huis daarvoor aangekocht teneinde er de bibliotheek en de oudheden van t Friesch genootschap van geschied oudheid en taalkunde in te plaatsen Prot Drenttehe en Aaser Ct In verband met een bezwaar in de Handelssooieteit aangevoerd had iu de Kamer van Koophandel te Utrecht in hare vergaderingvan 12 November jl door tusschenkomsl van Z E den commissaris des konings te Utrecht aan Z E den minister van waterstaat het verzoek gericht dat de afdrukken van de handschrift voortgebracht door den hectograaf in het postverkeer hier te lande op den voet van gedrukte stukken ter verzending mochten worden toegelaten evenals de afdrukken van steen en plantdruk Ofschoon buiten stands die afdrukken voor toepassing van het port sinds geruimen tgd met gedrukte stukken waren gelijk gestelij konden die hier te lande ingevolge laatste beschikking van den minister van waterstaat van 12 April 1879 No 64 artikel 7 niet anders dan tegen betaling van briefport ter verzending met den post worden toegelaten Volgens bg de kamer van koophandel te Utrecht van den oommissnrig de konings ontvangen mededeeling naar aanleiding ran 1 havr Veizeek hctft de nlüuster viug waterstaat de postambtcnaren aangeschreven om de door middel van deu hectograaf vermenigvuldigde stukken voortaan tegen het tarief der gedrukte stukken ter verzending met de post toe te laten zoodra zij met minstens vijf en twintig exemplaren te gelijker tijd ter post worden bezorgd Zg moeten voorts voldoen aan het vereischte dat het stuk een karakter van algemeenheid bezit en dat al de exemplaren volkomen met elkander overeenstemmen W j vertrouwen dat handel en ngverheid metgenoegen deze nieuwe beschikking van den minister van waterstaat lullen aannemen Utr Dbl Door den Minister van Waterstaat z jn de directiën der spoorwegmaatschappijen uitgenoodigd ten einde bij eventueelen watersnood alle hulp te kunnen verleenen voor het vervoer van personen en goederen reeds nu de noodige maatregelen te nemen om in tgd gereed te ziju De officier van gezondheid van het IncUsCn leger dr W Hamaker en de bekende schilder Louis Apol te sHage hebben zich aangeboden om len derden tocht met de Willem Barentn mee te maken Vad Men meldt uit Dordrecht aan het N o V Naar men verneemt zal het vastzetten der rivieren aanleiding geven tot herhalen van gsopruiming door middel van ontpluiringsmiddelen eu het rammen met zwaargébouwde eu krachtige stoomschepen op de wijze gelijk dat in de nabijheid dezer stad op de Nieuwe Merwede in 1870 71 is verricht Wellicht dat eene proef met daarvoor geschikte gepantserde oorlogsvaartulgen aanbeveling verdient zoo iioodig inicericht volgens het systeem Ceuvtl te meer da ir bg de verdediging van ons land dergelijke dieiisleii bg het beletten van rivierovergang door deu vij md van onze oorlogsohepen kunnen gevorderd worden De mogelijkheid om dit te kunnen doen kan thans in hel algemeen belang eU op nuttige wgze worden beproefd Hoe dik moet het gs wel zijn om er zich veilig op te kunnen wagen P l n antwoord op die vraag meent een Fransch blad te kunnen geven Vier ceiiiimeters ijs draagt het gewicht vim een man I het gs dubbel zoo dik dan is het sterk genoeg om een rigimeut te dragen dat iu den looppas over de Ijsvlakte marcheert voor cavallerie en ligte artillerie moet het ijs van 11 to 16 cM dik zijn voor zware kanonnen 20 oM Bereikt het gs een dikt van 4 decimeter eu daarboven dan kau het schier elk gewicht dragen Hoezeer ook de philanthropic onder de mindergegoeden worden beoefend blijkt uit het feit dat eenige baanvegers te Arnhem begaan met het lot der armen op eersten Kerstdag een bus voor de armen hebben geplaatst waarin de niet onbelangrijke som van ƒ 65 werd gecollecteerd Als een bgzonderheiif wordt uit Monnikendam gemeldi dat dezer dagen de geneesheer W Kerbert eu de heer Sistermaiis stalhouder van uit die plaats met paard en nr over de rüudzee een bezoek aan btt eiland M irkeu gebracht hebben Naar men verneemt moet het oirca 40 jaren geleden zijn dat de eilumlbewoners op deze wijze bezocht werden Aan de Uden der Vereeniging tot ontwikkeling Tan den landbouw iu Holland s Noorderkwartier afdeeliiigen der Hollandschc Maatschappij van landbouw en andere Maatschappijen of personen is door het Bestuur van eerstgenoemde Vereeniging een circulaire gericht waaraan w j het volgende onlleenent De minder gunstige toestand waarin over t algemeen onze vaderlandsche landbouw tegenwoordig verkeert en de mededinging van het buitenland dat nu spoorwegen en stoomvanrt de afstanden doen verd ijnen meer en meer de Ëuropeesche markten van allerlei producten voorziet maken het tot een gebiedenden plicht om te zoeken naar de middelen waardoor de opbrengsten Tan landbouw en veeteelt zouden kunnen vermeerderd wurdeu Dit geldt niet minder don voor andere gewestin van Nederland ook voor de provincie Noord Holland waai het kaasmaken voorzeker de hoof bron van bestaan voor den landman mag worden genoemd Op het gebied van de zuiveibcreidiiig hccrsoht in den laatsten tgd veel beweging Terwijl de een van meening is dat de oud Hullandsclie wijze van kaasmaken nog altijd de beste is bi weert een weeile dat evenals zoo menig ander bi drijf ook hierin Torbetering gebrnoht kan en moet wnrdcn dat ook hicrbg de practijk de lessen eu raadgevingen der wetenschap niet behoort te versmaden In het buitenland waar vaak de bg ons altijd ontbrekende zuivelbereidingscholen worden gevonden schijnt in rr dan bij ons dit laatste te hebben plaats gehad Hieraan word het dan ook toegeschreven dat b v in Denemarken de boterbereidmg een vroeger onge kende vluoht beeft genomen waardoor het dffn Deiten mogelijk is geworden duurzame en deugznme boter te zenden zelf naar onze Oost Indische bezittingen De overlevering veronderstelt dat Noord Hollond bij uitstek het kaasland is en minder dan b v Friesland of Zuid Holland voor de bolermakerg geschikt Uitgemaakt is evenwel deze quaestie uiet zoolang zij niet door een vergelijkende deugdelijke proefneming wordt tot oplossing gebracht Een kleine proef verschaft echter geen genoegzame gegevens terwgl een uitgebreide goed gecontroleerde wegens de groote kosten eu mogelijke geldelijke teleurstellingen var particulieren niet mag worden verwacht Toch kan het groote belang van een zoodanig onderzoek niet worden ontkend Want zoo men hoort gewagen van de zuivere opbrengst per liter melk elders door de toepassing van de Sohwarlzmethode van boterbereiding verkregen dun komt men lot het vermoeden dat de melk tot Edammer kaas verwerkt niet zooveel voordeel oplevert Maar ook indien het blijken mocht dat men door de melk op de Deensche manier tot boter te verwerken geen grootere winst kau behalen dan de gelukkige boer die zóó uitstekende Edammers maakt dat hij steeds voor zijn product ongeveer of ten volle den hoogsten marktprgs bedingen kan ook dan nog zou het gewicht van een dergelijke vergelijkende proef geenzins gering zijn te achten Want het is van ulgeineene bekendheid dat de hoogste marktprijs slechts door zeer weinige wordt verkregen dat de groote meerderheid der producenten gewoonlijk eenige soms verscheidene guldens daar benedtn bekomt Eu wanneer men nu bedenkt dat men de melk roomende en hiervan boter makende en de afgeroomde melk verwerkende tot zoogenaamde magere kaas zeer Ztker met veel minder tegenspoeden en gebreken te worstelen zal hebben dan b j het vervaardigen van Edammer kaas en daardoor dus in staat gesteld is tot het opleveren vau een meer doorloopeud goed en gehjkmatig product dan mag men tevens verwachten dat de proef voor de groote meerderheid der kaasbereiders beUi grijke uitkomsten opleveren en een wegwijzer tot hut trekken van grootere voordeelen uit het bedrijf worden kan Op grond van het voorafgegane acht de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Holland s Noorderkwartier het nuttig en wenschelijk dat van harentwege een dusdanige vergelijkende proef worde genomen Zij wenscht die te doen plaat hebben gedurende deu geheelen weidetgd tot 1880 van Mei tot November b t in de gemeente Berkhout nabij Hoorn waar een gebouw ter barer beschikking is gesteld Haar voornamen is aldaar de melk van 40 koeien te doen bewerken voor de eene helft tot Edammer kaas volgens de gebruikelijke manier en voor de wederhelft naar de Deensche m thade tot boter als hoofden magere kaas als bijzaak Door het aanstellen van ervaren personeel en door eene nauwkeurige waarneming en boekhouding hoopt zij goede producten en een duidelgk overzicht iu één woord afdoende gegevens te verkrggen en deze na afloop der zaak op eene of andere wijze publiek te maken Bij een berekening van de vermoedelijke kosten is bet echter gebleken dat haar geldelijke krachten tekort schieten Ofschoon zij voor de zaïik een som van bgiia ƒ 3000 beschikbaar heeft bestaat de verwachting dat er in een nadeelig slot vnn ƒ 1600 zal behooren te worden voorzien De Vereeniging hoopt dit te kunnen dekken door een waarborgfonds van gelgk bedrag bijeen te brengen door vrijwillige bijdragen van de ledeu der Vereeniging van afdeeliiigen der Hollaiidsche maatschappij van landbouw voor zoover die binnen den kring harcr werkzaamheid d i benoorden hel Noorilzie kunaal gelegen zgn en van idle M iatschappijen of bg zondere personen die geacht mogen worden in ieie zaak belangstellenden of belanghebbenden te zijn Orde moet er wezen I Dat ilenkt men te Charlottenburg ook Een overheidspersoon aldaar had een uittreksel uit het kadaster lalen lichten en was daarvoor 75 pfcnniiigcn zoo wat zeven sluiveis schuldig die hij verzuimde op lijd te betalen Dezer dagennu kwam een deurw iarder op l stndliuis en nam zonder koinplimenten ter voldoening van die schuld een parapluiestaander van den nalutigen betaler in beslag I De wolven gedreven door dei honger worden iu iiommige landen nl stduter en stouter Zoo wordt uit Frankrijk gtnuld tial een postbode bij Oliarleville werd oangevallen door een wolf Gelukkig had de man een pistool bg zich Hij trok het en schoot bet dier ilooil De raalre van Bare bij Bar le Duc zag tcrv ijl hij in een rgtuig reed een wolf zijn paard aanvallen Hot paard schrikte en wierp het rijtuig omver dat in een sloot terecht kwam De wolf nam hierop de riuoht Ook is een wolf ge ien bij de citadel van Amicus M n schoot naar hot dier dat gewond werd doch men heeft het niet in handen grkregen Ook iu de provinoie Lecce Italié hebaen zioh wolven vertoond ze zgn er een sch iapskooi binnengedrongen en hebben er 30 schapen gedood Op de markt van een dorp in dezelfde streek liep een wolf zoo bedaard alsof hij zioh daar thuis gevoelde De dames te Dnsaeldorf houden nog al van een buurpraatje Om hen dat eens voor goed af te leeren meldde de Düueldor er Anzeiger dezer dagen dat dri vrouwen zoolang op straat hadden ttaan babbelen dat zij aan den trottoir waren vastgevroren Eoodat z j slechts door aanwending van een paar emmers kokend water bevrgd konden worden In het laatst van 1873 werd eene modiste te Amsterdam failliet verklaard Zij bad echter ten nadeele van hare krediteuren verschillende goederen en waarden verduisterd en daarmede de wijk genomen naar Brussel Intusscheu was tegen haar ter zake van bankbreuk een bevel van gevangenneming verleend waaraan geene uitvoering kon worden gegeven door de uitlandigheid van de beklaagde Het wa nu zes jaren geleden in Amsterdam was veel veranderd en wie zou nu van haar notitie nemen dus redeneerde zij en besloot weder naar Amsterdam te gaan Zg had echter buiten de politie gerekend Twee inspecteurs rechercheurs arresteerde haar en deden haar naar de gevangenis overbrengen Men schrijft aan de Leideeke Ct Mist doet geen dooi verwachten zooals dan ook telken blgkt dat bij ophelderend weer de Torat zioh weer verheft De winter bracht nu menigen dag wolkelooie zonneschijn en windstilte eigenschappen die den geheelen zomer ontbrokeu hebben Bij een baromelerstand die dikwgls een buitengewone hoogte bereikt en kenmerk van een jlrooge lucht nergen merkbaar daalt vermeerdert de strenge koude die vooral in Midden Europa voortdurend heerscht weinig of niet Met een zuidelgken wind vriett het hevig uit het noordoosten neemt de koude af uit het noordwesten kan zachte temperatuur verwacht worden Djch bij het raadplegen van den barometer kan de winter nog lang duren Gelgk in den eenigen strengen nacht Tan 8 December 1871 veel groenblijvend geboomte bevroor na een nat najaar waarbij ook de wgiistok niet aan de vorst ontkwam zoo heeft de vroeg begonnen felle vont van deze maand niet van een nacht alleen aohade gedaan in alle kweekergen aan Rhododendron Aucuba en eenige andere groenblgvenden Het hout dat na een zoo natten zonneloozeu zomer als Tan water doorweekt wo liep nu nog meer gevaar duk in 1S71 te bevriezen en daartoe bracht de naoht van den 9a toen de thermometer 4 Fahrenheit teekeude het zgne bg Het ui Uter blijken dat er veel verioren is gegaan of door gemis aan groeikraoht bezwijkt wat uu nog schgnbaar frisch z ch staande houdt r Een 12 jarige knaup werii te Aruhem zoodanig doOT eenige andere schaalsenrijders aangereden dat h ivoor levenloos van het gs werd gedragen Bij geneeskundig onderzoek bleek het dat z a mobterdijbeen geheel was gebroken De baantegers begaan met zijn lot hebben besloten eene bfft iaor den palieut op het gs te plaatsen ii H De London Society of Artists is de naam ener vereeniging die onlangs werd opgericht met het doel om bet kunstouderwgs te Londen te ontwikkelen De voornaamste artisten o a ook Alma Tademo hebben hun medewerking toegezegd De vereeniging uil vooreerst tentoanstellingen organiseeren iwar bovendien een school of art oprichten De bladen van Odessa deelen het volgende mede omtrent het vollrekken van het doodvonnis op den 26 j irlgen edelman M iliiika den 25 jarigen Maidauski en den 28 jiirigen theoloog Drobraskin alle drie revolutionairen Z j werden iu een zwarten wagen met de handen gebonden in het wit gekleed naar het schavot gebracht Elk der veroordeelden droeg om deu huls een zwarte plaat waarop met witte letters u as geschreven gifSsudars twenuyi prestupnik Stautsvcrraders De veroordeelden poogden het volk toe te spreken doch bun stem wo door het tromgerotfi 1 der soldaten onhoorbaar Toen Drobraskin ondaiiks de aanmaning der gendarmen bleef schreeuwen kreeg hij van een hnnuer een sabelhouw op het hoofd waardoor hij bewMtetoo neerzonk Een der twe andere verourdceldeo riep ellendige beul waarop deu gendarme antwoordde t Zwgg hond Op bet schavot keek M iliuka deu Gouverneur der stad verachtelijk van het hoofd tot de voeten aan toen deze vr jeg of hg een geestelijke verlaugdi en hij zeide toen tot den beul Doe w werk beul van den Czaar Drobr iskin sprak tot den geistelijke die hem een kruis toereikte laat die dwaasheden broeder Te 12 uren was alles afgeloopen de Igkeu werden afgesueden en met klecreo en stropen iu kuilen gewotrpeu