Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1880

gQ Woensdag 21 Januari jijp 0403 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcricntielilad voor Gouda en Oinstrelieo a f l 2i de Flacon Mad S A ALEI S Wcrcid berocnid Ilaar IIerslcllcr Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan giijze haren vlekt geen huid of hnnen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het isgeenverw Hoofil Dcpót bij Ch van VIVE Jr Coiffeur et Premier Postichenr H UITENBROEK Scheepmaker te Alplien a d Rijn VRAAGT SCHEEFSTIWIILIEDEN voor VAST WMKK Voor de vele biyken van deelneming ondervonden hy het overlijden van müne jongste Dochter ADRIANA MOUCHON betuigt de faniielje zoowel binnen als buiten de stad haren bartelijken dank Uit aller naam De WiD J MOUCHON Gouda 17 Jan 1880 en Kindeiies HAVEN 17 i BORST CARAMELS i Verkrijgbaar bij W J V Raaljmaaliera De COMMISSIE voor deu Wedstrijd opSchaatsen gehouden den 30 December 1879 op den Kattensitiffel alhier heeft de eer terkennisse te brengen van belanghebbenden dathare Kekeoing en Verantwoording gedurende 14 dagen ter inzage zal liggen ten huize vanharen Penningmeester den heer J v in KRANENBURG JzN in de Keizerstraat alhier f Namens de Commissie E L E van DANTZIG Mzn Seeretarü mmwimm mmmnmm 2 ó 3 Afd GOUDA en Omstreken BullengewoiM Vergadciliig Aanbesteding Het BESTUüK van den Polder STOLWIJK zal op Zaterdag 24 Januari a a bij enkele iaschrijving AANBESTEDEN Het VIJFJARIG ONDERHOUD Ier Brug g en enz Het Bestek ligt van af den 19n dezer ter lezing bij F A AN DEN BERGH aan de Stolwijkersluiê en G Tan DAM te Stohoijk Nadere inlichtingen te bekomen bjj den Heer P J HOFMAN te Gouderak De Voorzitter M VERDOOLD Cz met DAMES in het locaal Nut es Vermaak op de Oosthaven alhier MAANDAG 19 JANUARI 1880 des avonds te Vj ure waarin Ds A F KAMP Hervormd Predikaat te OuMioom zich voorstelt te spreken over het onderwerp Hen godsdienstig Menseh en een Bedienaar van den godsdienst belde in beeld gebracht 9tr VRIJE TOEGANG voor Leden met Twee Huisgenooten ENTREE voor Niet Iieden ƒ 0 50 per persoon MELK 50 d 300 lUers ulvere zoete MELK TE KOOP gevraagd a ƒ S per 100 liter te leveren te liolthdam dagelijks tot ultimo Februari of langer Adres onder Motto Mell an het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH VAN DITM4R Namens het Bestuur der Afdeeling Cs THIM Secretary Openbare Vrijwillige VERKOOPIi G te GOUDA Openbare Verkoopinjr te G O U D A op DINGSDAG 20 JANÜARIJ 1880 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal wjjk K Nr 255 aan de Peperstraat aldaar van UEÜBELENcEUISHAAE waaronder KABINETTEN CHIPFONNIÈBES LEDIKANTEN SPIEGELS KACHELS en FORNUIS MANGEL NAAIMACHINE BEDDEN en BEDDENGOED LINNENGOED MANS en VKOUWEKLEEDEREN VLOERKLEEDEN en KARPETTEN 10 JALOUSIEN enz Voorts een WINKELOPSTAND TOONBANK WIJNREKKEN enz eeneoartö Nieuwe LAARZEN SCHOENEN BOTTl ES PANTOFFELS enz en eene partjj nieuw BLIKWERK als EMMERS TIJLEN DOOFPOTTEN enz Daags te Toren van 9 lot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zijtf te bekomen ten kantore van den Notaria W J FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda op MAANDAG 19 JANUARI 1880 des voormiddags ten 11 ure in het koffiehuis de Haumonib aan de Markt aldaar van gemerkt Q 88 met ERF TUIN en grond benevens een Perceel MaESGROi D met KOEPEL te zamen staande of gelegen aan den Kattensingel binnen GOUDA Kadastraal bekend in Sectie A Nummers 1065 116 1113 en 1114 te zamen grootacht aren twaalf centiaren Eerst in perceelen daarna gecombineerd Aanvaarding bg de betaling op 15 MAART 1880 Breeder bg Billetten omschreven Nadere information geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRIMESTEELE ZlllVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Knipersteeg K 227 Gooda Deuk van A Bbiskmav ONTVANG £ N BETAALKANTOOR L Droogrleever Forluijti JRotterdam Bente a Dépos tto s Opvraagbaar na drie dagen 2 1 o één maand 3 o twee drie 4 zes twaalf 41 3 Zo Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusscheukomst van den heer Mii J FORTÜIJN DKOÜGLEEVER Advocaat te Gouda Uiilvcrseel Zulveriiigszoul Het echte algemeen eunstisr bekend UNIVERSEEL ZUlX ËRINGSZOuf een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking hartr water enz is thans echt verkrjjgbaar in 1 4 des a 15 Cent 1 2 pakjes a 277 Cent enB pakjes a 50 Cent te Gouda by J H BOERS Apotheker en te Uotkoop bü A j VAN TWOUT ü a te Rotterdam op WOENSDAG 21 JANUARI 1880 dei middags ten 12 ure in het Vkbkooplokaai aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH Van ca 750 000 stuks Vuren en Grenen Petertburger Croomtadtehe Zweediehe Memelsc ie en Wijburger Delen en JPlaten Coperui Vuren Delen Itlbben en Sehrooten Mlken nibben Grenen Deelen Amerikaantche Grenen Delen j lllenseaKolders Marva Sparren Mlga Grenen MustiMuten Amerikaamche Pitch JPine Balken Nieuwe Vuren Spieren IXieuwe Aanvoer WijburgerGrenen Delen eene ladingii Men en Kolders ene lading vierkant bezaagda Ellten Itibben Petenhurger Vuren Delen enz Versch uit zee aangebracht Liggende voor den wal op de werf Rotterdamsch Welvaren aan den Hoogen Zeedjjk te Rotterdam zoomede in de Nieuwe Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedjjk te Rotterdam nader in de Notitie vermeld Notitiën verkiügbaar bj den Deurwaarder voornoemd Het Hout is 5 dagen voor den verkoop gekaveld te bezichtigen en ligt gemakkelyk ten vervo er te water en per as J H KIEBERT markt goüda maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VEllGROOÏINGBN naar de laatste vinding De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vaa DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzenSlinK van advertentlën rarlementairc Werkzaanitieden De eerste kamer is in den loop der vorige week weder bgeeiigekomen om de begrooting te behandelen de commissiën van rapporteurs zyn benoemd en de rapporten zijn rondgedeeld Heeft de tweede kamer tegenover dit ministerie een afwachtende houding aangenomen ook de meerderheid der eerste kamer schijnt dit blijkens die verslagen te willen doen een soort van gewapende vrede tusschen regeeriug en vertegenwoordiging nu dit is immers de toestand in geheel Europa In openbare zitting is slechts één onderwerp behandeld Weder is eens besproken wat tocti wel de betrekking van burgemeester is is het burgemeesterschap een gemeente betrekking of een r jksl etrekkiDg is de burgemeester gemeenteambtenaar of rijks ambtenaar Het getoet niet van een nauwkeurige wetgeving dat na zooveel jaren van constitutioneel leren zoo iets nog een punt van geschil kan uitmaken en daaromtrent nog verschil kan bestaan in ons hoogste staatscollegie terwijl de regeering blijkbaar voor de beslissing terug deinsde en die liever aan anderen overliet De laatste alinea van art 91 der grondwet bepaalt dat rieden der staten generaal een bezoldigd staatsambt aannemende of bevordering in de staatsdienst verwervende ophouden leden der kamers te zijn doch terstond herkozen kunnen worden De heer C J Pické lid der eerste kamer voor Zeeland is benoemd tot burgemeester der gemeente Middelburg en een beslissing noodig achtende gaf hg kennis dier benoeming aan de vooriitter der kamer Is het burgemeestersc iap een bezoldigd staatsambt Werd die vraag vroeger reeds meermalen gesteld bevestigend beantwoord dan was de heer Pické van zgn lidmaatschap vervallen en moesten de Staten van Zeeland opgeroepen worden om in die vacature te voorzien was het burgemeestersshap echter geen bezoldigd staatsambt dan kon de heer Pické lid der eerste kamer blijven Hoewel de voorzitter der kamer het laatste gevoelen was toegedaan benoemde hg een commissie van drie leden om dmtrent die quaestie verslag uit te brengen Die commissie zelf was even als de kamer verdeeld Werd van de eene zjjde beweerd dat de burgemeester zgne bezoldiging ontvangt uit de kas der gemeente van de andere zijde hield men staande dat de benoeming zoowel als de vaststeUing der bezoldiging door den Koning geschiedde En wat nu de werkzaamheden van den burgemeester betreft deze zijn al even tweeslachtig Staat hji aan het hoofd der gemeente hi treedt ook niet zelden op als vertegenwoordiger der hooge regeering Vele zijner werkzaamheden zgn niet uitsluitend in het belang der gemeente ook het rgk vordert voel vau hem Wat is hg rijks ambtenaar of gemeenteambtenaar De refi eering hield zich bg monde van deu I kan geschieden tot ééo uur des minister van biuiieulaudsche zaken buiten de zaak en de meerderheid der eerste kamer besliste hoofdzakelijk op grond van vroegere besluiten dat het burgemeesterschap geen bezoldigd staatsambt is en er dus geen bezwaar bestond dat de heer Pieké zitting bleef honden Door die beslissing zgn wij echter niet veel verder gekomen noch d tweede kamer noch de regeering zgn daardoor gebonden en ook de eerste kamer kan bij een volgende gelegenheid een geheel tegenovefgesteld besluit nemen Van dringend belang is het daarom dat op wettige wijze voor goed wordt uitgemaakt wat toch wel een burgemeester is Het voorstel van Kerkwijk beeft weinig kans volgens het Vüorloopig verslag om aangenomen te worden al moge het dan ook eenig goeds bevatten zou het nu niet wenschehjk zgn dat de regeering zoo spoedig mogelgk het wetsontwerp tot wgzigiiig der gmeeatewet in gereedheid bracht omdat daardoor ook de gelegenheid zou zijn aaiii ebiHlett de positie van den burgemeester wettig te regelen Voor de tweede kamer zijn te Amsterdam en te Leiden twee nieuwe leden kozeu De nieuwbenoemde burgeuMfeter van Amsterdam de heer van Tienhoveli is vervangen door den oudminister Tak van Poortvliet den voorsteller en gverigen verdediger van het kanaal door de Geldersche vallei de verbinding van Amsterdam met Duitschland Of door die verkiezing de eenheid in de liberale partij zal hersteld worden valt te betwijfelen ook al heeft de gekozene verklaard dut hij met de beste bedoelingen tegenover dit ministerie bezield is De verkiezing te Leiden heeft het getal oudpredikauten in de kamer met één vermeerderd Waren in den laatsten tijd slechts moderne predikanten leden der vertegenwoordiging verkozen nu zal ook weer een predikant der oude richting een zetel in het parlement innemen Heeft de heer Donner daaraaa alleen zijue verkiezing te danken ol kent de meerderheid der Leidsche kiezers den gekozene ook als een bekwaam staatsman waardig deu grijzen Ëloui te vervangen Is hg alleen gekozen om de onderwgs agitatie levendig te houden of hebben wg ook in andere opzichten iets van hem te wachten De tijd zal het leeren maar vooralsnog is die verkiezing te betreuren omdat van de staatsmanswijsheid van dien nieuwen vertegenwoordiger weinig bekeud is Van schoolwetagitatie hebben wij nu eenmaal genoeg van de zgde der bestrgders onzer schoolwetgeving is nög geen middel aan de hand gedaan om op afdoende wgze de quaestie op te lossen ook van den heer Donner is die oplossing niet te wachten De wet is aangenomen en bekrachtigd door de meerderheid ook diè der eerste kamer wordt een spoedige invoering dier wet verwacht waartoe dan die keuze Reeds te veel godsdienstige qnaestiën komen in ons parlement ter sprake reeds te dikwijls wordt vergeten dat men niet bijeen is in concilie of synode ADVERTENTIËN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 C nten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN van den dag der uitgave maar geroepen om de belangen des lands te behartigen overeenkomstig de behoeften van dezen tgd Dringende zaken wachten op afdoening voor theologische haarkloverijen is geen tijd zal dit door den nieuwen Leidscbeu afgevaardigde begrepen worden De tgd zal het leeren In tusschen is weder door die verkiezing in het licht gesteld hoe dringend noodzakelijk het is om aan den strijd over het onderwijs vooreerst een einde te maken door de invoering der wet Zal de minister aan den aandrang ook van de zijie der eerste kamer toegeven en maatregelen nemen om die invoering te bespoedigen i Misschien dat de discassiën over de begrooting van binnenlandsche zaken daarover eenig licht zullen verspreiden Maar tevens is i eder gebleken dat ons kiesstelsel dringend heriieuing behoeft De heer Donner moge een afgevaardigde vau Leiden zijn in bet grootste gedeelte des lands is hg niet bekend op deu naam van Nederlandsch afgevaardigde kan hij dus feitelijk geen aanspraak maken Werden de afgevaardigden door het geheele land gekozen zeker zouden vele afgevaardigden zich niet in hun herkiezing kunnen verheugen maar plaats moeten maken voor mannen die in geheel Nederland bekend zijn en dan eerst zou men met recht van Neder landsche vertegenwoordigers kunnen spreken L BÜITEiNTLAND UuUeiilaiiilscli Uvcrzlcht De nieuwe Franache munsters zijn Vrijdag iu Aetiaat eu kamer opgetreden met de volgende ver I klaring f De kiibiuctswLJKiginf welke niet de nieuwe zitting sttineuvalt heeft geenszins de beteekenis dat wowlt afgezifu van de verstandige gematigde staatkunde weike ïoowel in het biiineulund als naar buUen nan den toestand van Frankrijk beantwoordt evenmin beteekent zij eeue venuidenng iu de brtrekltingon tusschen de verschiUen Ie grot pen der republikeinsche meerderheid welker verefwigiuj en oprechte eendracht meer dan ooit nuttig zijn voor het welzijn des lands Zij beteekent eenvoudig dat Frankrijk uit kracht van het veroverde terrein en de beproefde deugdzaamheid iijoer instellingen voortaan vastberaden zal voortschrijden op den weg der noodzakelijke hervormingen en trap genijzc verbeteringen Het geldt hier om ze zonder overhaasting maar ouk zonder zwakheid ter uitvoering te brengen en wij rekenen daarbij op uwe tronie roedenerking en krach lige ondersteuning W j staan voor een aantal vraagstukken welke door de gebeurtenissen zijn in het leven geroepen en niet zonder nadeel onopgelost kunnen blijven Voor elk dezer vraagstukken zulhn wij een oplossing voordragen Wij sletten aan den senaat voor om zijne goedkeuring te verlecnen aan het wetsontwerp op het onderwijl dat reeds door de kanirr aanj t nonicn i Wij nl cu ihe voorilnelit aanvulh i met eni wtt op ln l hu tr oiubrwijs ovtreenkomslig de weusoht n dis hinU Dp rechltriyke