Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1880

staDtl zal hervormd moeten worilen wij weusobeu dat lic stuud sterkt genchl üii ifhaukdijk eu vol aohtiiii vuor te slualsiiislellitigeu Eij L e hervurmiii i vau het adinlmstratief personeel is ia haudeit der Regeeriug het zal onze taak zgn uwe bezorgdheid weg te nemen door goede keuzen voor de hoogste po len en door dagelijksclien voorgang en uauwlctteud toexicht op alle andere ambte Bareu van verwhillciiden rang Wij zullen het wetsontwerp op het recht vau vercenigmg en vergadering vua onze voorgangers overnemen Een wetsvoordrucht op de pers zal u onverwijld aangeboden wordfn stj zal het beginsel der vr heid ten volle huldigen doch zouder stratfeloosheid te geduogen Het komt ons niet verstandig voor om een voorrecht in het leven te roepeu ter gunste ler sehrjjvera en de republiek ongewapend te laten tegenover de aanvallen en beleedigingen welke tot dusver oog dour geene regeering geduld werden Ziedaar de vraagpunten welker oplossing lu den loop van hei wetgevend tijdvak door ons mogelgk en nuttig wordt geacht Zg dïe in huunen edelen ijver die taak als ouvoldoeude mochten beschouwen uieeuen wij er aan te mogen ht rtuneren dat de bovengenoemde vraagstukk n uiet de eenige zijn Behingen van anderen aard vorderen niet minder uwe opmerkzaamheid Het land is aan de uitvoering van een groote reeks openbare wirken gebonden en het zal eeue eer voor de republiek zijn om die werkeu tot een goed einde Ie brengen De Hegee ring lal zich daaraan met ijver wyden Gy hebt ook bet turiofstelsel voor Frankrijk te regelen VVg xiju bereid daarover met u te beraadslagen en bg deze gedachtenwiaseling zullen wij op een terreiu blgveu dat den tegenwoordigen stand van zaken 2iabg komt Gewichtige militaire wetten moeten nog afgedaan andere ingediend en bespoedigd worden Ook de beraadslaging over de Staatabegrootiug zal uwe aandacht vorderen 0ank zij de voortdurende Termeerdering van de opbrengst der belastingen 2uUen wg aanmerkelijke verlichting van lasten kunuen voorstellen met behoud der sommen welke Yoor de groote openbare werken zijn aangewezen Door den ernst uwer beraadslagingen zult gij het werk kronen dat u is opgedragen en het tegenwoordig wetgevend tijdvak waardiglijk besluiten Wij van onzen kant zullen nis trouwe uitvoerders iiuer besluiten ons bevlijtigen om de wetten met gematigdheid én onpartijdigheid uit te voeren en in liberalen geest znl ons streven steeds zijn aan de natie twee groote haar zoo noodzakelijke weU daden te verschaffen nl rust en vrede Zonder onze vastberadenheid te laten varen zullen wij verzoenend zijn want nij willen niet uitsluiten maar lerugvoeren en eene republiek groudvfsten waarin Alle Fraupchcn zich allengs kunnen hiteu opnemen Og zult ons bij deze edele taak helpen Uw streven zal ziju om uwen wetgeveudeu arbeid te voltooien op zoodanige wijze dat aan het einde daarvan gekomen gij de vraagpunten welke wg opsommen zult beslecht hebben en van den andereu kant tot geruststelling der gemoederen zul bijgedragen hebben Gij zult dan liet recht hebbeu te zeggen en het algemeen stemrecht zal hel na u verkoudi gen dat gij uwen tijd goed hebt besteed en u verdienstelijk hebt gemaakt jegens het vaderland In beide staatsliohamen en in de pers is deze verklaring door de gcheele republikeinsuhe partij met voldoening ontvangen In het buitenland beeft zij een zeer goeden indruk gemaakt Vooral de Duit sche dagbladen laten zich zeer gunstig daarover uit In zijn overzicht zegt de Nordd AJg Zeit Het stuk is blijkbaar met de meeste zorg gesteld zooals geschieden moest door een kabinet dat de natie voeren wil op den weg van stellige hervormingen zonder de voorzichtigheid en kalmte uit het oog te verliezen welke uoodig zijn om de republikeinsche instèlliugen in het buitenland bet vertrouwen te geven wat eene der voorwaarden is van haar bestaan De Duitsohe Kijksdag zal vermoedelijk tegen 12 Februari worden bijeengeroepen Het voornaamste onderwerp zal zijn het voorstel tot invoering van tweejarige begrootingen de liberalen zijn nog altijd uiet met dat voorstel verzoend Meer sympathie vindt de uitbreiding van het maudaat tut vier jaren De Pruisis ïhe Landdag zal in geen geval voor 20 Febr kunnen sluiten Zaterdag werd hier het crediet voor Opperailezië in tweede lezing goedgekeurd ua een vrij onbelangrijke discussie Bij de in de Cones gehouden beraadslaging over het ontwerp tot afschaffiug der slavernij op Cuba beeft de minister van koloniën het nut betoogd der bepaling dat door de meesters zeker toezicht op de slaven worde geoefend ua de vrijverklariog van laatstgenoemden Dit stond zeide hij geenszins gelijk met een voortzetting der slavcruij zooals door de tegenstanders van het ontwerp werd beweerd Hij betreurde het dat eeuigen der Cub iausche vertegenwoordigen zich aan de beraadslagingen onttrokken over onderwerpen waarbg de kolonie zoo groot belang heeft eu beloofde dut de Kegeering in den loop dezer m iaud bij de Cortes t en wetsontwerp zou indienen op de invoeriug van verdere bervorraingcn op Cuba Ook zou aan de pers in de kolonie ouder zekere onontbeerlijke bep diugen vrijheid verleend worden De miuderheid zal weldra weder in de Cjrtes verschijnen De Zweedsche Rijksdag is door den Koning geopi ud met eene troonrede wuirin wordt aangekondigd dat de outvam slen en uitgaven der Staatsbegrooting voor 1880 beide 74 710 000 krouen bedraiïeu met inbegrip van het tekoit over 1879 van i 5Ö0 O0O krouen In verband met het verslag der verleden jaar benoemde commissie voor de belastingen wordt voorloopig van ajle doortastende wijzigingen in het belastingwezen van Regeeringswege afgezien BINIJENLAND GOUDA 20 Januari 188Ü De lioofdoommissie l voor de algemeene rerioting teu behoeve van de noodlijdenden door den watertu jod heeft in hare Zaterdag avond gehouden ver gaderiiig besloten even aU in 1861 de hh bur gemetstera in Nederland uit te noodigen in hunne respectieve gemeenten subcommissiën te vestigen De prijs van het lot is ook nu weder bepaald op ƒ 1 De oproeping tot deelneming zal spoedig worden verspreid Onder de geschenken den koning persoonlyk voor deze verloting nog vóór de samenstelling der commissie aangeboden behooren o a twee tapijten van den heer Prins te Amsterdam vijf mandjes champagne van den heer E van Bloeme te s Uit e als agent van den heer Auger Uiidmot opvolger van de firma Henriot Co te Reims een opgemaakt pantervel van den heer J G vau Deventer te Utrecht en een fraaie brievendrager van de firma wed L Lazare eu Zoon De Soiree die op den 13u dezer maand in de Z4al Kunstmin door eenige jongelieden ten behoeve van de armen wefd gegeven heeft het aanzienlijk bedrag van ƒ 250 48 netto opgebracht Deze som is aan den Burgemeester afgedragen die haar in overleg met genoemde jongelieden ter beschikking van de Dames Direotrio 8 van het Koode Kruis alhier heeft gesteld met niiuoodigiug om die gelden UI dezen winter tot ondersteuning van onze armen te willen aanwenden Ook de geldelijke uitkomst van deze soiree zal alzoo aan de ontwerpers vrel voldoening geven Zij verkregen die niet alleen door ruime inteekening maar werden ook van verschillende zijden naar wij vernemen belangeloos tegemoet gekomen iu hetgeen voor de uitvoering oumisboar waH Donderdag 22 Januari e k zul als spreker in de R C Leesvereeniging alhier opireden tie heer Dr H J A M Sohaepman professor aan het Seminarie te Kijsenburg en eere lid van genoemde vereeniging In een gisterenavond gehouden vergadering der Afd jouda en Omstreken van hei Nedertaadwh Proledantenbond trad als spreker op de heer A 1 Kamp predikant te Oudshoorn die tot onderwerp had gekozen Een godsdienstig mensoh en een bedienaar Tan den godsdienst beide in beeld gebracht Na de pauze droeg spreker een gedicht voor van Ch Wood getiteld De drenkelinge De spreker vond een aandachtig gehoor De school spaarbank te Oudewater heeft zich even als vorige jaren als eeue nuttige instelling doen kennen Er werd f 539 80 ingebracht en ƒ 892 63 ann verschillende deelhebbers uitbetaald De hoofdsom ter Nuls spaarbiink gedeponeerd werd daardoor tot ƒ 1607 20 teruggebracht Gelegenheid tot inleg beslaat eiken eetaten schooldag der week Wat er gedurende eene maand meer ingebracht dan uitbetaald wordt wordt den laatsten Zaterdag der maand ter Nuts spanrbank gebracht waarbij t hoofd der school de heer J Kiewiet de Jonge als deelhebber is ingeschreven t Volgende staaltje geve een overzicht van de werking der school spaarbank gedurende de zes jaren van haar bestaan In 1874 werd ingebr ƒ 464 36 uitbet ƒ 32 29 1875 1013 21 274 37 1876 1166 05 689 47 1877 1194 32 922 48 1878 752 62 800 46 1879 539 80 892 63 Voegen wij hier nog by dat de heer J Kiewiet de Jonge in t lf eekUad voor lager middelbaar en gymnasiaal ouderKip van Zaterdag den 17u dezer de bezwaren voor en na tegen do school spaai bank geopperd achtereenvolgens behandelt en ten slotte lot de conclusie komt dat de schoolspasrbauk me beleid ingevoerd en tai gepast eelie hoogst AUltige instelling blijkt te zijn wel waard dat allen daartoe medewerken die met hem van oordeel ziju dat eene deugd voorul voor kinderen niet enltet aangeprezen maar in beoefening dient gebracht zal men op eeuig succes mogen hopen Men schrijft uit den Alblasserwaard aan de N S Ct Nu het ijs in de slooten en vaarten begint weg te dooien blijkt het hoe verbazend veel visch door de vorst en sneeuw is gestikt Overal vindt men snoek baars en zelfs paling ran onder aan het ijs vastgevroren of wel tusschen het oude en jongere ijs Geheele manden baars werden in de bijten geschept die zijn brood met visschen in de binnenwateren verdient zal iu den loop des jaars pa recht gewaar worden ho groot de schade is die strenge koude vergezeld van reel lueenw m de vissoherüen verooriaakt De Stuts oommisiie benoemd om roorslellen te doen tot regeling der bevolking statistiek heeft in hare bijeenkomst van Zaterdag het onderwerp der bevolkingsregisters afgehandeld Een ontwerp van wet en van kou besluit tot regeling van dat onderwerp is in gereedheid gebracht en zal der Begeering worden aangeboden In eeue volgende bgeenkomst zal de commissie de voorschriften der bevolking atatistiek ter hand nemen StateQ Qeneraal Eebste Kaheb zitting Tan 19 Januari 188U In deze zitting nam de heer Pické wederom pUalSj ingevolge het Vrydag genomen besluit Ofschoos ook hq de quaestie als een uilgemuakle beschouwde had hg uit differentie jegens de Kamer haar be slissing ingeroepen Hy voegde er by dut hij vóórdat de benoeming tot burgimrealer die hij niet vrrluugd en uiet dan na lange aarzeling uit p ichigevoel aangenomen had in de Staat Courant was verschenen proprio motu aan den minister van justitie hiid geschreven dat zoolang hij die beinkking vau burgemeester bekleedt li j in geen andere conditie wil zyn dan zijne rechterlijke colicgas die door de aanvaarding eener nieuwe landsbetrekking slechts de helft van hun wachtgeld genieten Heden was de staatsbegraoling aan de orde Bij het onderzoek der staatsbegraoling werd ia drie afdeelingen der Eerste Kamer over de verwisaelin Tan het kabinet gesproken Velen waaronder verscheidenen die de aftreding van het vorig k ibinet huddea betreurd of ongemotiveerd gevonden meenden dat de loop der omstandigheden moeilijk een ander kabinet had kunnen aan t bewind brengen Sommige leden hadden liever een kabinet van meer bepaald liberale richting gezien Vry algemeen was men rooraemeas een welwillende afwachtende houding aan te nemen Grondwetsherziening Kr waren leden die meenden dat bet vraagstuk op een zeer ongeschikt oogeublik levendig is gemaakt Algetneoue grondwetsherzieiiim wordt noch noodig noch uitvoerbaar gekeurd noch algemeen gewenscht Om deze quaestie diingend te doen beschouwen moet de overtuiging van de behoefte aan herziening veel dieper zijn dourgedrongen moet kalm overleg voorafgaan eu meer algemeene overeenstemming zijn verkregen omtrent die punten welke herziening vereisohen Herziening op enkele punten t kiesrecht het recht van amendement der eerste kamer de defensie of eenig ander gewichtig hoofdpunt kan wenschelijk zyn of warden maar de noodzakelijkheid eener algemeene herziening werd betwijfeld Voor uitbreiding van het kiesrecht met opneming der capaciteiten zou herziening ongetwyfeld overweging kunnen verdienen Maar zal dit doel niet door belastinghervorming grootendeels zyn te treffen Tegen het mogelijk streven van een kleine minderheid naar algemeen stemrecht verklaarde zich nu reeds een zeer aanzienlijk aantal leden Wel achtten enkelen grondwetsherziening noodig voor oplossing der defensie quaestie maar anderen wilden afwachten wat de Regeering zal voorstellen Financieele beschouwingen Zeer vele leden achtten den finanoiëelen toestand zeer ernstig De versterking der middelen reeds voor dit jaar zal dus volstrektnoodig zijn Handelspolitiek Met ernstige aandacht hadden sommige leden de staatkunde van Duitschland gevolgd Hoewel men de wending niet zonder eenige bezorgdheid had waargenomen en daarvan in den aanvang nadeelige gevolgen voor nijverheid handel en verkeer in Nederland verwachtte hoopte mien dat de Regeering niet zou warden medegesleept in den stroom van den dag die slechts Toor een tyd ons weder dreigt af Ie dryven van die milde moderne begrippen op oeconomisch gebied Dit sluit echter niet uit dat de Regeering by aanbestedingen voorwaarden kan stellen die de inlnndsohe uyverbeid toestaan mede te dingen Rijnland is voor eenige jaren begonnen met de ordening van ziju archief dit voor dii n tijd allhaus het oud archief een gesloten boek was Een vrij Igvige inventaris geeft in de opschriften van ongeveer 3000 bundels of pakketten der korten inhoud der stukken die Rijnlands geschiedenis bevatten behalve de registers van onderscheiden aard Eene beschrijving der kaarteu eu teekeningen de catalogus der bibliotheek naderen hunne voltooiing Iiilusschen gaat het bestuur voort de aandacht te schenken aan elke gelegenheid om leemteu aun te vullen door het aanltoopeu van oude of nieuwe kaarten eu boekwerken Kort geleden nog werden op eene publieke veiling een aantal registers en belangrijke stukken aangekocht en daaronder waren er enkele die van dadelijk belang waren in hangende quaestieu De hoofdingeland L graaf au Limburg Siiraoi gaf meer dan eens door sobenktag Myk van zyne belangetelliug o o door ket aanbieden van een glazen bokaal door den glasschrijver en graveur Willem run Heemskerk met opechriften voorzien Mr C R H Tan Lelyveld president der rechtbank te Alkmaar stond onlangs namens zyne familie ten behoeve Tan Rijnlands archief de papieren af die zyn grootTader mr P ran Lelyveld in 1803 1808 hoQgheeinraad Tan Rijnland had nagelaten De heer F tan Lelyreld was in een bewogen tijd in hel bestnnr ran het hoogheemraadschap Hg had een zeer werkzaam aandeel iu Rgulands aangelegeuhedeu van dien tyd waartoe vooral het tot stand brengen ran de Kntwyksche uitwateriiig behoort Zyne correspondentie over dat werk en de overige stukken maken de schenking van veel belang Dezer dagen tond da boofdiagelond mr J P Amerstoort leiie renomeliig stukken nit de jaren 1596 tot iri02 Toor het archief af Het zgn stukken uit een proctit met Diemerbroek Papekop eu Lange Ruige Weid orer het dosreteken ran dijken Waurschijntyk zgn lij weleer nit het archief verdw iald Zij trokken de aandacht ran don heer Ainersfoordt op eeue publieke verkooping hij kocht ze aan en deed ze weer in Uijnlaude archief terugkeereii Ook andere leden van het beslunr deden hnnue bijdragen Aan den beer H de Veer Ie Amsterdan mocht Zoiiil ig jl bij gelegi iiheid van zyn zilrereu bruiloft een hoogst eigenaardige verrassing te beurt vallen u Commissie aan wier hoofd ds ran Gorkon zyn uud cre trouwe academievrirnd bracht den schryver van leii Trou ringh voor ktt jonge Uolland uit naam van liumlerden Nederlanders een feesigwehenk en feestgruele De handteekeniugen dier velen uit stad en liiiiil waren iu een ryk en sina ikvol bewerk album vervaardigd naar de teckening van den heer P J H uypers verval Door de meesterhand van Antonie Grevenstsk was de opdracht op het titelblad geleverd De jubilaris maakte er in zgn antwoord rol geroel en humor geen geheim van dat de sympathie van zooveleu zyiier laiidgenooten hem innig roerde en een bron zuu blyveu ran moed en kracht Vrydagavond werd te Delft in de groote lantaarn rail de ciiidelabre op de Markt een der branders vau groot kaliber toegepust welke iu den laatsten tijd onder den invloed der concurrentie met het eleotristih licht uitgevonden werden De aldus geplaatste is van Pransoh fabrikaat ran het systeem door de gasfabritk te Parijs ingevoerd en alilaar toegepast in de Kne du quatre Septembre in tegenatelling met de eleorisehe verliditing van de Avenue de 1 Opera Deze brander verbruikt achtmaal zooveel gas als een gewone brander der openbare rerlichiiug doch geeft 10 a 12 maal zooreel licht Verscheidene zangers van den schonwburg en het domkoor te Bremen brachten verleden week een hunner vrienden een serenade Onder andere stukken werd daar ook het lied die Post im Walde ran Schalfer gezongen en een der heeren ran het schouwburgorkest had op zich genomen de echo te blazen die daarin roorkomt Hg had zich daartoe een eind van de anderen verwijderd Op het gegeren oogeublik rail hij in met zgn trompet toen hij plotseling een hand op zyn schouder Toelt en eene nachtwacht naast zich ziet staan Hoe kunt ge daar nu tusschen in gaan blaren Kom mee naar het politiebureau Och man laat mij met rust ik moet blazen Neen go zult niet sprak de verontwaardigde nachtwacht eu hield hem tegen Ondertusschen stonden de zangers tevergeefs op hun echo te wachten en een der heeren ging den ontroawen trompetter opzoeken om hem aan ziju plicht te herinneren Deze laatste was ondanks zgn tegenwerpingen genoodzaakt den nachtwacht naar het politiebureau te volgen de zanger die er iiituBschen bijgekomen was vergezelde hem Op het bureau wilden de heeren de zaak uitleggen maar de nachtwacht moest eerst verslag uitbrengen De anderen zingen eB dfe Viaiftibiasi er met zgn trompet tusschen door dat mig toch niet gebeuren Toen het geval opgehelderd was kon de trompetter het bureau verlaten maar de serenade was in de war geloopen door den al te grooten ijver van den nacliiwacht Te San Francisco heeft onlangs een Indiaansche prinses Sarah genaamd een openbare voordracht gehouden waarin zij zioh bitter beklaagde over de wijze waarop het roode volk behandeld werd en de bedriegerijen der Indianen agenten Zij was in Indiaansche klecderdracht met een geel zijden kleed en vederen op net hoofd Drie volbloed rowlhaiden rergezeldeu haar doch hielden zich bescheiden op den achtergrond Zij spreekt vloeiend Eugelsoh en weel zich soms zelfs bijzauder sierlijk nit te drvkken Oük te New York rertoeft tetanvroordig de dochter van een Indianen opperhnora Vavr aog die met drie barer stamgenooten uit bet rerre Westen gekomen is om te kUgen over de slechte behandeling welke de roodhuidea ondervinden en te trachten daarin verandering te brengen Zij is ree ls in verscheidene andere steden in het openbaar opgetreden en spreekt iu goed EngeUch vol geestdrift over haar arm verdrukt volk Bright eyes verschynt in Europeesche klecdiug waarin zi zich met gemak en byua bevallig weet ie bewegen zoudat men haar zander haar koperkleurige gHaatsklenr roor een Ëuropeesch dametje zou houden Een obelisk ran kaas Op de internationale tentoonstelling ran alles wat op bet maken vau boter kaas enz betrekking hei ft die in de vorige maand te NewYork werd geopend maakte groot opzien een obelisk van kazen van 40 voet hoogtr De basis bestond uil 10 kazen elk een halve ton zwaar daarop lagen 120 stuks Chidderkozen elk vau 60 pond op dtze 750 ronde Edamraer kazen ieder vnn 6 pond daarboven lagen 400 jonge Amerjkaunsche kazen van 8 pond het stuk en als spits van bet geheel was aangebracht een kolossale Edainmer kaas van 120 pond Ëéne enkele firma had Je geheele massa geleverd die in het geheel 25 000 pond koos uitmaakte De Haagsohe melkiuriehting heeft een circulaire verspreid om mee te deelen dat zij in den winkel verkrijgbaar stelt en ook aan de huizen hurer begunstigers laat bezorgen warme anijsmelk melkchocolade en gekookte karnemelk met grutten tegen billijk prgzcii terwyl men genegen is bij vouruitbestellrug voor gezelschappen kinderfeesten onthoal van werklieden enz ook andere melkspijs af te leveren eu omtrent de prijzen in orerleg te tredfn Van de Aurora het dagblad ran het Vatikaan verschijnen twee uitgaven eene voor de meer ontwikkelden en eene voor het volk Zondag nacbt ten é n uur brak er brand uit in het kraukzinuigenj esticht te Franekipr en wel in de droogkamer in welker nabgheid zich de cellen bevinden AI spoedig deelden de vlammen zich mede aan de bergplaats van tnrf waardoor de brand een dreigend aanzien kreeg Gelukkig dat zich in de cellen slechts twee der ergste krankzinnigen bevonden Een dier ougelakkigcn is gestikt den ander beeft men hoewel in bewusteloozen toestand kunnen redden Ten S nar na middernacht waa de brandweer den brand meester eu was alle gevaar geweken De Amit Ct betoogt dat onze kiezer niet rijp zijn roor het stemrecht Zij verklaart zich overtuigd dal ons volk zioh in zijne belaagrn benadeeld ziet doordat de stem der kiezers veelal zonder kennis van zaken wordt uitgebracht Dit behooren de mannen die lich zelven proletariers of het proletariaat noemen en thans roepeu om algemeen slemncht te bedenken Hunne klacht dat het tegenwoordige kiesrecht uiet goed is is juist en evenzeer is het juist dat men daaronder Igdt Maar het is ook juist dat zeer vele Nederlanders die door het algemeen stemrecht zouden geroepen worden tot de stembus en er nu uiet heen kunnen gaan niet genoeg keunis van zaken hebben om hunne stem ten meesten nutte van het land uit te brengen Zg die het algemeen stemrecht verlangen zegt de Am t Ct behoorden die bedenking niet ongeduldig weg te werpen iiooh ook er op te antwoorden dat men toch in het water moet zgn om te leeren zwemmen Dit laatste is hier niet toepasselylf Om iets van het bestuur des lauds en de waarde van politieke beginselen te weten te komen is het niet noodig als kiezer te kunnen stemmen en zelfs niet om vergaderingen te beleggen onder de leuzei algemeen stemrecht Men kan zich die kennis slechts eigen maken door studie hetzy door te lezen hetzg door te hooreu spreken Hoe onpartydiger het boek is dat men leest de sprekers die men hoort hoe vrijer men zioh zelf hpudt van een Toornf opvrat deiikbeel l des te oren loedtger zal de rmcht van de studie zijn En het zoogenaamde volk achter de kiezers en de kiezers hebben die studie noodig zegt de Amit Ct en daarom behoort de lens niet te zijn eerst algemeen stemrecht en dan verder zien maar eerst rerder zien Een jongeling uit Lonneker zoo verhaalt de Twenttche Cl als milicien onder de wapenen werd door zijn moeder herhaalilelgk aangezocht om zich te engaüeeren roor i en dienst in de Oostindische bezittingen men begrijpt met welk doel bet bandgeld is hoog en op een gedeelte daarvan rekende de ontaarde moeder om dat in losbandigheid en dronkenschap te verbrassen Eindelijk gelukte de toeleg De zoon ging naar Harderwijk werd goedgekeurd en ontving het handgeld Op het belicht daarvan reisde de rader onmiddelijk naar H irdcrwgk logeerde daar acht dagen op kosten ran den zoon en spoorde toen met hem de zoon had 14 dagen rerlof gekregen herwaarts Hoe er gedurende die 14 dagen geleefd werd behoeft uiet nader uiteengezet te warden men begrgpt dat Moer aan alles komt een einde ook aan het goede leien de 14 dagen verloftijd waren rerstreken en de zoon vertrok ara wellicht nimmer weder te keeren En welk een afscheid Hoe vroeg t ook nog was de moeder was reeds weder beschonken en toen de zustere bij t afscheid nemen schreiden sprak de moeder met dubbele tong Wat sta je daar te huilen huil je om hem die moeite kun je wel sparen hy is toch voor de haaien Aan het dagboek dat de Perzische Shah gedurende zijn jongste Earopeesche reis hield is het volgende door naïveteit uitmuntende schetsje ontleend De vierde wedren gold den grooten prijs van 100 000 franken hy spreekt over wedrennen bij Lougchamps gehouden Van de acht paarden die er liepen waren zeven Pranschen één slechts was van EngeUch ras Gedurende dien tijd heerschte er groote opgewondenheid ouder Franschen en Engelschen veriangend als zij waren om te weten aan welke natie ile eer van de zegepraal zou te beurt vallen Het Eugelsohe paard bereikte het eerst den eindpaal en daardoor ontstond veel geschreeuw Gedurende deze laatste wedren begon het te regenen en dadelijk was het veld met parapluies bedekt die de ineiischen boven het hoofd hielden Allen minnen zoovel als vrouwen dragen daar wanneer zij uitgaan zoodanige regenschermen en deze dienen tot een drievoudig doel als steun bij het loopen ter bescherming tegen zou en regen eu in geral ran nood als wapen waal mede men iemand op het hoofd slaat Als een staaltje hoe somtijds bij de opruiming ran archieven wordt te werk gegaan kan dienen dat dezer dagen aan de redactie van het Berl Tageblatt door een abonnent een officieel document werd toegezonden waarin een kruidenier levensmiddelen had gewikkeld Het bleek bij nadere beschouwing dat dit stuk dagte ekende uit het jaar 1325 en door den tegenwoordigen Keizer van Duitschland was oiiderteekend die toen nog commandant ran de eerste garde iiifanteriedivisie was Het hield in de mededeeling aan luitenant van Dolffs dat diens verzoek om vrijstelling van vestingstraf waartoe hy was veroordeeld by kabiuetsorder van de hand was gewezen Onbegrijpelyk mag het heeten hoe een dergelgk stuk zoozeer verdwaalde Twee jonge Amerikanen werden onlangs terwyl zij in een rijtuig gezeten waren in de nabgheid ran Guanajuato Mexico door een dertigtal met buksen gewapende rcorera orerrallen Men zou kunnen meenen dat de beide orerrallenen gedood werden of minstgenomen het onderspit dolven Mis De New York Herald Éieldt anders en verzekert dat vijf ran de bende gedood en onderscheidene hunner medgezellen gewond werden terwgl de orerblyvenden op de vlucht sloegen 1 De beide helden bleven nagenoeg geheel ongedeerd De Arni Ct levert eenige beschouwingen naar aanleiding van het adres ran het Genootschap tot zedelgke verbetering der gevangenen tegen het behoud van de levenslange gevangenisstraf die t Genootschap afkeurt omdat deze lo Terlenging van straf wegens nieuwe rergrgpen nittluitj 2o den gsr ngenen alle hoop ontneemt en 3o ann de zedelijke verbetering den sterksten prikkel ontneemt Da memorie ran toelichting erkent dat eea levenslange gevangenisstraf strydt met het stelsel van het Wetb van Strafrecht zelf omdat t de mogelgkheid van terugkeer in de samenleving uitsluit moar zij verdedigt de straf voor de zwaarste misdrijven als alternatief Daaruit blykt te meer dat de wetgever zyn eigen stelsel niet aandurft het ovcrlalen der keuze aan den rechter acht de Wroi Ct eer be