Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1880

Vi Uilag 23 Januari 1S80 N 2404 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Oooda en Omstreken I genegen eenig Hniswerk tej verrichten en eene Kindermeid f geschikt met Kinderen om te gaan Beiden van goede getuigen voorzien Franco brieven den Haag Prinsegracht 36 cBkelgl dat hij de Iteute iïfE6 11 ciien het mini mom en maximum der straf is i lal matir leveiuUng il een geheel onbepaald begrip voor den een il t 10 12 IB oor den ander 30 40 Bojaren Toor beiden echter de iwaarale straf Hoe liaa de rechter met t oof op de oinitaudighedeu beslissen dal deie of gene misdadiger de iwaarste straf van misschien 10 en misschien 50 jaren heeft verdiend De mogelijkheid op gratie is geen recht aardi iiug au bet beginsel Ouk outkunt het blad dat men bq verwerping van levenslange een Eeer laugdurige tijdelijke vrüheidwtraf van 30 40 jaren lou moeten aannemen Dat ou immers tuch een vermomde levenslange gevangeuiutraf tyn en deze wil t blad uieC Het wil geeu doodstraf afachatt en om iemand met 10 000 kuuetslagen te kuuneu atratfen het wil f cn tydelijke gevangenisstraf vaii Euo langen duur dat de veroordeelde het einde niet beleeft t Is waar al wordt de straf dienstbaar gemaakt aan de cedelgke verbetering van den gevangene daarin ligt niet het doel der straf de straf wordt opgelegd in t belang der maatschappij De vraag is dus kan de Slaat het wapen der levruslauge gevangenisstraf vooralsuog niet missen Het eeuig doel van de eeuwigdurende gevangenifstraf is met t motief vau de algemeeue rust en veiligheid voor de vrqe samenleving niet gerechtvaardigd meent de rni Ct want deie ilraf is nooit geevenredigd aan de twaiinte der misdrijveu De vieei voor herhaalde misdaden is geen maatalaf is ilie vreet gegroud dan moet de wet d gevallen voor tocpas iug van do eeuwigdurende straf aanwgceu hel gevaar voor eeu nieuwen moord door eeu ontslagen niidadiger is niet grooter dan het gevaar voor een moord door een misdadiger die zgn daad nog niet heeft volvoerd die rioh nog vrg ouder una beweegt De moordenaar uit stompiiuiiigheid uit een gestoorde henenoDtwikkeliiig alleen behoort huileu de maatschappq te worden gehouden inaar niet in de gevangenis in t krankiinuigengesiicht is zijn plaat De voorbedaohtelyke moordenaar echter is een groot misdadiger maar hij is eeu mensch t jne gedachten en daden vloeien uit dezelfde algemeene indrukken ep invloeden voort als de onze en door levenslange gevangenisstraf worden al deze indrukken eik invl eo die hem van t kwaad zojulen kunn tifughouden of lot goed zouden Ifuunen ItiiUn gestuit en belet hij ondergaat de Maarste straf en kan dus verder alle andere misdaden straffeloos plegen elke prikkel tot verbetering ontbreekt want de mogelijkheid op t uitzicht op gratie heeft zeer weinig invloed De in Noord Amerika gedane uitvinding of liever tocpasaing van een bekend feit om doofstommen dat is dooven door de landen de gewaarwording ran tonen Ie doen deelachtig worden is in Zwitserland nog vereenvoudigd en wel doordien prof Colladon te Geuève iu plaats van den kostbaren gutta perohatoestel eenvoudig elastiek kaartenpapier gebruikt Afloop Tan Opeabare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 19 Januari Huil rn Tuin Katlensingel ƒ 4600 kooper W F C van Essen 3=OXjXTIE Gero den en aan het Bureau van Politiegedepoueerd Een oud ratuk van eeu gouden OORBKL een da aail TAFELLA KBN gemerkt F H Bargerlijke Stand GEBOREN 16 Jan Johannes Fredericaa ouden J Voorhaak eo A U Voogi U Beitike ooden B Appeldoorn aa A S W Hooff 20 Wdlein Chatharinui Adrauui ouders J Maga ea U da Brogu Nieolaai ouden M Me an V SC broQwera O ERIEDEN IS Jan D Scholtan SS j 17 L A Linder 8 w J Bialtcid 67 j K Slot 13 d 18 J VerMhal 6 m ADVERTENTIEM Heden overleed tot ons aller droefheid on e geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvadér JOHANNES RIETVELD in den oaderdom van 67 jaren Wed C RIETVELD VAN DmtPwL M BLNNENDIJK M J BINNENDIJK R1MTH D P BEÜRKENS E BEÜRKENS Rietveld J RIETVELD Gouda 17 Januari 1880 VERLOREIS Een Bankbillet van 25 Muntbillet 10 De vinder zal bvj terugbezorging aan het Bureau dezer Courant eene goede helooning ontvangen Voorlzelling der Openbare Verkooping VAS mÉELENEslUISmD BËDPëN BËDDEGOED enz in het Lokaal aan de Peperstraat op Donderdag 22 Januari 1880 des namiddags ten 2 ure Men vraagt TE HUUR tegen APRIL of MEI eene kleine nette BOVENWONING opgang binnenshuis voorzien vau de noodige gemakken Opgave van STAND en HUURPRIJS worden franco ingewacht onder Letter S aan het advertentie bureau van A KOK OOMP Boek en Kantoorhandel te Gouda Tegen primo MEI worden gevraagd op of in de nabijheid van de MARKT twee ongemeubüeerde mmumm tot het honden van KANTOOR Brieven met pi sopgave onder No 378 aan den Uitgever dezes Openbare Verkooping Het GEMËENp EBESTUUR van Gouda zal op VRIJDAG den 23 JANÜARIJ 1880 te beginnen des voormiddaga te 10 uur aan de Zwemschool aldaar VERKOOPEN eene partfl TAKKBN en 8TAMMEW alsmede eenig oud HVISBAAD H UITENBROEK Scheepmaker te Alplien a d Rijn VRA GT mEFSTMESLISIEN voor VAST WERK s @ @ uit hst MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrëgbaar bg C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Aan allen wier oogen door ingespannen zien oi lezen beginnen te steken of waaruit bfj harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dra Chantomclanus OOGEI WATEU Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs pr flacon met gebruiksaanw zing 60 Ct Verkrggbaar in de onderstaande depots T A 6 van DETH Gmdit Beojemakcr en Co Leiden J B Keiler en Zn W Wagenat A Bots Steutukoo L A Scboolena Sciiluter A Fifna Zcpenitazen OoalBolenatraat SoUerdmn De ondergeteekende maakt bii deze zgnen geëerde Stadgenooten en Bggunstigers bekend dat hy zyne heeft overgedaan aan den Heer G J D AREN DS hun tevens dank zeggende voor de gnnst zoo vele jaren genoten en beveel mjjn opvolger in dezelfde gnnst aan UEd Dv Dienaar J VAN HEEK Gouda Januari 1880 My houdende aan bovenstaande beveel ik mij aan mgne geëerde Stadgenooten aan tot het herstellen van Stoom en andere Werktuigen zullende de Huis en KachelSmederij op denzelfden voet worden voortgezet belovende eene prompte bediening UEd Dv Dienaar G J D ARENDS Gouda Januari 1880 WORDT GEVRAAGD tegen Februari te Bage EENE 1j Wordt gevraagd te Gouda in een Kruidenierszaak om dadelyk in dienst te treden EEN KNECHT geschikt voor Winkel en Pakhuiswerk alsook bekwaam in het Koffiebranden Adres met eigenhandig geschreven brieven onder letter H aan den boekhandelaar J W KNIPSCHEER Je Westhaven te Gouda m MB Uit DE HAND TE KOOP een blok zeer solide in 1879 nieuw gebouwde woningen Brieven franco onder Letter T aan het ad vertentiebureau van A KOK COMP Boeken Kantoorhandel te Gouda Openbare Verkoopinjy op DINGSDAQ 27 JANÜARIJ 1880 voorm ten negen ure in het Huis wflk A n 130 aan de Hoogstraat te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van Manufacturen en D Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Gouda DittJK van A Brinkman BUITENLAND Ituitenlanilscli Ovcrülcht In FraDkrqk wordt weder eens eene poging gedaan om een nieuwe pnrtij Ie Tormcu De ruivere en de rgeaTanceerile linkerzijde zoo zich rereenigen lot een enkele pang Dat wil leggen dat de gelieele jinkerzyde één partij vormen zou met uitsluiting alleen ran de beide uilersten namelyk het liakeroeutrum en de uiterste linkerzijde twee betrekkelijk kleine groepen Neemt men aan waarroor aetl te zeggen is dat de rechterzgde eigenlijk in de tegenwoorilige kamer niet thuis behoort omdat zy iiict is eene zuirer stadtkuiidige partij maar siimrngcitilil uit rersckiUeude groepen die theoretiieh in op i ind zyn legen den regeeringsrorra dan wordt hit ti iiiwoordige liukerceiitrnm de tigeiilyke rrchtemjile de uiterale linkerzijde de geaianeeerde p irlij en de nieuwe partij het wezeulyke utruin of dl regeeringpariy Dit centrum zou d ui SOU ledcu tellen waarmede bA raiiiialerie best kan regeeren Kii van de In kerzyde van dit centrum zou dan weder kunnen worden gezegd dat bet de ste nming der nalie afspiegelt La France est toujours centre gauche De ooruaiimale lagbladen der fraoiién waartan bier apr kke ia zyn met hel plan zetir ingenomen en als alles goed giui zullen Vrydag e k Ie grondslagen ordn gelegd van dit nieuwe gebouw Het ia te hopen dat het bcwoonbaanier zij dan vroegere atiohtingen van dczin aard Veil goeds is tot heden van zulke pogingen niet bileefd De Kamer der afgevnunligden heeft de beraadslaging ten einde gebruclit over het voorstel van kil heer Camille Sée belrdfeiide het middelbaar oiiilerwya voor niriejis Zij lieefi dit voorstel in zyn gelui I aangenomen met 3ti I legen 123 stemmen zniiilrr wyziging dat wil zeggen dal zy de brpiding hee t gehandhaafd van het vealigeu door deii Slaat au koaischolen voor jonge meiajes niet tegenstaande hrt tegenovergesteld gevoelen door den minister van openbimr ondcrwys geuit Ill de Kamer lyn wee btlangrgke wetsontwerpen ingediend iu de eerste plaats dal van den Minister V U1 Jublitie over de reorg iiiisalie van de rechterlyke niacin op behendige wijze heeft men de klip vermeden van aan de oiiafzetbnarheid van de rechter tl rakiu er worden eenvoudig eenige gereohlslïoven t opgeheven en iii vele andere het aantal rechter verminderd men zal dit imtuurlijk zoo doen dat juistde iinlirepublikeinen worden ve wgderd Wanneer dit werk ülbrncht ia kan men na verloop van eenigen tijd de vroegere orgaiiiaalie jrrder invoeren Hettweide wetsontwerp i van den mini ler Ferry enbetreft het kosteloos lager onderwijs Men herii nertzich dat de kamer reeds zulk een ontwerp heeft uamtlyk van Paul Bert Het onderscheid tusschen beide ontwerpen is niet groot Bert geeft zeer strenge straifen legen de ouders die hun kinderen geen oiderwijs laten geveuj Ferry wil evenzeer verplicht onderwij maar heeft alleen eenige zachtere bepalingen tegen de arme lieden die hun kindereuvoor deu arbeid gebruiken Bert verlangt geheel kosteloos onderwijs en wil alle departements en gemeentefondsen aan den Slaat overdragen Ferry bepaalt dat de gemeenten de meerdere uitgaven bestrijden welke uit de kosteloosheid van het onderwijs voortvloeien Bert wil overal leeken onderwijs terwijl Ferry voorloopig den tegenwoordigen toeatuiid wil behouden en alleen de zoogenaamde lettres d obédience van de bisschoppen afaohaffeu wilke gelykataan met een staatsexamen aan de gemeenttnzou dan worden overgelaten te kiezen tusschenIcekenof kerkelyke onderwijzer Welke houding de versohillenda republikeinsclie fraolie ten opzichte van de beide ontwerpen zullen nuniiemen i nogniet bekend maar laat zich raden Met do laatstebepaling zal de union républicaiiie bezaraarlykvrede hebben van het leekeuonderwy wil men hierniet afgaan Jules Favre de bekende senator die naast Thiers in 70 en 71 een groote rol gespeeld heeft doch Ün grootsten roem heeft behaald als hoofd der 5 oppositieraannen in de kamer tydeiis Napoleon III ia overleden De Belgische kamer hervatte Diiisd ig baren arbeid en begint met de behaBileling van de begrooling van onderwijs Ëen vmchtb iar onderwerp en men verwacht dau ouk at de reebterzijde zich niet onbetuigd zal laten Hare voornaamste spreker Woeste Beernaert Jacobs en de Lantsheere zilllen wederom op veiMshillendeu toon de verfoeielijkheid van het neutrasl onderwij iii het licht stellen terwijl ook de beer M ilou niet zal mogen zwijgen hoezeer men reden deukt te hebben om te grlooven dat hy met het laatste drijven der geestelijkheid niet bijzonder kan ingeuomcn zijn Daaretilegrn wacht men eeiie w rme verilediging der nil uwe wet van de zijde vau het miiiistenc Nadat dour een conservatief Ëugel ch kabinet de Transvaal waf geannexeerd tegen den uitgeilrukteu il barer bewoners en nadat de heer Forster eene eerste figuur ait de oppositie die aniiexalie heeft verdedigd is het zeer merkwaardig wat de tegenwoordig vrij miiiisterieele Tim van die zaak zegt Het ohijnt erkend te m len worden dal de meerderheid van de blanke bevoners dea l tiids gekant zijn tegen het Britsche bewind Met het oog hierop valt het te betreuren dai Sir iarnct Wulstley zonder voorbehoud het land verklaard heeft Je zyn eene Britsche kroonkolonie e Transv ilLr zyn srker gemakkelyk gmopg mei geweld lot onilrrwerping te dwingen Maar VAor oiszelven i het voorwaar geen gewenschte onderneming Ie trachten eene bevolking te regeereu dit dreigt allen omgang met ons at tt breken Vijf itbbeu braloien onze verhouding tot de Zuid Afrika nnsche kulunicn op eene geheele nieuwe leeai Ie schoeien zooilniiig dat die koloniën zooveel mogelyk ziclizi lf zullen bi turen onderhouden en verdedigen Hiertoe nu te geraken zou ons kwalijk gelukken indiin wy een deel van ons Zutd Afrikaansiïh gebied hadden te bestaren in lynrechten tryd mil den wen ch d r bevolking Van hunnen kant ouk verkl ircn zich de Boeren geneigd tot confedeMtie en het i iiie onmogelijk dat de jongst opgedane lesseu der ervaring hen werkelijk wal hnndelbaiirder hebben geinaakl In geen geval deelt de Timn de nifenliig dat Kngelaud de Transvaal zou moeien behouden omdat het niet zou mogen loslaten wut hel eenmaal vastgreep Ml t deze zeer treurige uiting van nationale ydelheid wil het blad volstrekt niit mee Indien zoo eindigt het artikel de duurzame inlijving door Sir Garnet Wolseley zoo nadrukkelijk afgekondigd door de Regeering aangenonteu rn door het Parlement goedgekeurd wordt zoo moet dit wezen niet omdat zy uu eenmaal een voldongen feit is doch mils zy na rijp beraad blijke ecu onvtrinijdelyke maatregel te zijn tot het wiuu borgen van de veiligheid onzer koloniën Teuiy men uit volle overtuiging tot Ie slotsom gerake zal de Ëiigilsclie natie zich bezwaarlyk kunnen verzoenen met de geweldadige bezetting van een land welks inwoners verklaren dat zij nooit geweest zijn en Uuoit geweest zyn en nooit wensch n te norden onderdanen van Hare Britsche Majesteit Wy herstelden v ór eenige jaren de onafhankelijkheid van den OranjeVrijstaat om redenen die wij destijds voor geldig en afdoende hielden Evenzoo beliooreu wy niet te aarzelen met het herstellen der ïraiisvaalsche onafhankelijkheid indieii er even grondige redenen ook daarvoor aan te voeren blijken Inmiddels zoolang de quaestie niet in het Parlement uitgemaakt is mag men haar niet anders bischouwen dan als eene nog hangende Uit Kaapstad wordt gemeld dat het telegraphisch lerkeer met de Transvaal hersteld is en dat alles daar rustig was BINNENLAND GOUDA 22 Januari 188Ü In de gisteren avond gehouden vergadering der Afdeeling Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw ir op advie van het besluur besloten dit jaar geene Er is p ake van dat Muüatuli dea 5u Febmari alhier eene voordracht zal houden De Vergadering der Afd GouJa en Onutreke van foUuMjermji werd giateren avond slechts door weinige leden bezocht Uit liet door den Seoretari voorgelezen verslag bleek dat het ledental weder vermiuderd was dat dï jongelieden die voor rekening der afdeeling tot onderwijzer worden opgeleid reden tot tevredenheid gaven en dat de school voor huisvlijt onder leiding van den Heer van Kempen aanvankelijk goedo vruchten afwerpt De school telde 27 leerlingen faii elke 10 voor rekening der Afdeeling onderwijs ontvingen Later bleek dat door het Dept van t Nut eeiiQ subsidie van 25 gedurende twee jaren waS toegestaan lot bestrijding van deze kosten Daar ait breiijiiig evenwel gevienscht voorkwam zal ook Aan den Gemeenteraad om subsidie worden gevraagd OolQ iu het Weesliui i een cureus vpor huisflijt onder leiding van di n Heer van Kempen geopend De Rekening en Verantwoording van den Penniogmeesler werd goedgekeurd Tot Bestuursleden werden gekozen het aftredend lid Mr J Furlu n Droogleever Voorzitter en M van Dantzig in plaats van P C van der Keulen die piet h rkie baar was Vervolgens werd nog medegedeeld dat hetbntnqr bet voornemen heeft in den aanataanden zomsr weder een kinderfee t tot belooniug vau getrouw schoolbezoek te doen plaata hebben indien het den geldelijken struti van Gouda s ingezetenen weder mocht ontvangen Tm slotte werd nog naar aanleiding van een opmerking van den Hrer van Minden eenige oogenblikkeii over het achoulverzuim en de middelen totbe l rijding daarvan gesproken doch algemeen wa men Ie raeeniag toegedaan dat hel eenig afdoendmiddel bestaat in leerplicht en dat de Afdeeling niets beter k in doen tot bestrijding dan aanmoediging van het sohoolbezoek zoo door kinderfeesten abdoor andere haar ten dienste taande middelen I Woensdag 23 Januari heeft de 2fe uitvoering plaats der Goncbche Za gMreeni jUg waarbij als solisten zullen opinden mej J M v V sopraan mej O K V d L all en de heeren C C H P tenor en A J N bariton Heeft de jeugdige vereeniging reeds veler sympathie verworven bij de vroegere uilvoering de thans aangekondigde zal zeker niet weinig medewerken om haar vele vrienden Ie bezorgen Het programAia dal hierachter onder de adverlentifn is opgenomen is van dieu aard dat velen zullen verlangen de uitvoering bij te wonen Vele woorden lot lan beveling zullen dan ook onnoodig zijn wij willen alleen de woorden van dr Heije aanhalen die o a het volgende zcide over Gade s loonschepping Me dunkt als de O mtfii Z niiegloed tot deu Maanlichtssofaemerachya van het Noorden ttaan de K uisvuardera tot Ëlleukouings dochter Het komt ons voor dat velen die lot nog toe niet toetraden lot de Gondacit Zangvereenigmg door het sohoone programma zullen worden gedreven om zich al buitengewoon lid donateur of donatrioe te l len inschrijven Hen die daartoe illen overgaan deelen wij mede dat zy ofschoon het nieuwe vereenigingsjaar eerst 1 Februari begint ook deie uitvoering tegen betaling kuuncn bijwonen Gaven ivy bij de bcoordeeling der laatste te o jeetvooislelliug den wensch l kennen dat de aanstaande eeu modelvooratelling mocht zijn waartoe de beste krachten der vereeniging zouden medewerken er bestaat alle hoop dal die wensch zal worden vervuld Donderdag 29 Jauuari e k zal hier door Het NederlandscA Tooneel het nieuwe stuk van den heer