Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1880

dat zijn Koning een waar Vader voor zijne onderdanen wil zijn Het was tn dir dagen dat Zijne Maje eit zich wel geliefde te herinneren hoe in 1861 door het honden eener algemeeue verloting een aanzienlijke geldsom ten behoeve der noodlijdenden was bijeengebracht Die herinnering aan hetgeen deslijd ook langs dien weg met zooveel geestdrift door de natie was geofferd leidde er Z M toe den wenach te uilen dat wederom zulk eene algemeeue verloting mocht worden gehouden De opdracht aan ecu der ondergnleekenden verstrekl om een nieuwe commissie welke tot bet bereiken van het door Z M gewenschte doel zou werkz iain zijn bijeen te brengen en zich daartoe behalve door Z M zelven aiiigewe en personen in de eerste plaats te wenden tot de nog in de residentie gevestigde leden der Commissie van 1861 mocht gelukkig slagen Voor zooverre niet door ongesteldheid of afwezigheid volstrekt verhinderd stelden Kialslgenoeraden zich gaarne beschikbaar en werden ook alle overige daartoe uilgenoodigden bereid bevonden het lidin iatscbap der commissie aan te nemen Met lust en moed aanvaardt de commissie haar aak sterk in de overtuiging dat de nationale bijval ook nu leze nuttige onderneming gaarne zal steunen en aangemoedigd niet minder door de omstanditiheid dat HH MM onze geëerbiedigde Koning rn Koningin deze echt vaderlandsche zaak onder hunne hooge btscherming willen nemen Aan deze roepstem des Konings zal men toch iu alle kringen iles volks gaarne gehoor verleenen De voorgang van Oranje heeft vanouds zulk een machtigen invloed op de volksstemming geoefend De comniissie verirouwt daarom dat ia 1880 niet minder dan iu 1861 alom in de lande de warmste deelneming iu deze algemeeue verloting zal worden getoond en dnl het mjfer der sub commissién tot welker vorming de hoofden van de gemeenten des lands zullen worden uitgenoodigd minstens niet lager dan nu strak 20 jaren geleden zal zgn Hunne M ijeslertcn de Koning en de Koningin voegden reeds bij Hunne zedelijke bescherming van het plan ruime stoffelijke hulp zoowel door het nemen van een groot aanial loten en het toezeggen vau geschenken aU prijzen aU door het beschikbaar stellen van een prachtige zaal in een der vorstelijke pal izen om daar den keurschat ten toon te stellen die als prijzen voor deze verloting zal worden bijeengebracht Verwacht de commissie veel van de medewerking der vrouwen van Nederland die de proeven na haar kunsivaardigheid gaarne voor dit goede doel zullen willen afstaan en alzoo deze expositie op nieuw zullen laten gttuigen van hetgeen de toewij ding der vrouwen vermag ooV op de kunstbeoefenaars in ons vaderland doet zij met verlrouweu een Kouiag en le Koiiingin te houden te VGraven K hen menige bijdrage te mogen haze Eoeditekeurd bg Koninklgk besluit van 12 ontvan ontvangen welke bewijzen zal hoe leekenslift en penseel ook aan le macht der liefde bezieling kunnen onlleenen Kinilelijk zal de commissie hare verwachtingen wel niet zien teleurgesteld dat menig fraai boekwerk het aantal der prijzen verrassend zal komen verhoogen en d it ook de industrie harerzijds niet zal achter ilgven in het opluisteren eener prijzeuvenameling welke haar sclioonsten glans aan de oorzaak van baar ontstaan zal verschuldigd zijn Worden die uitzichten verwezenlgkt dan zal naar den wensch vnn bet edel Koningspaar en naar den eisch der barmhartigheid ook door dese verloting een annzienlgke geldsom worden bgcengegaard teelie en hierop wijst de commissie met nadruk volgen de bedoeling van Z M vooral ook jou bestemd rezen otn nadat geheel in den nood van 1880 a zijn voorzien ie itreHen tol ttijving van ket blijvend fond dal bij onverhoopte latere onheilen onmiddellijk tot het verleenen van hulp brtckiUaar tal zijn s Hage 19 Januari 1380 Mr K J Graaf SCHIMMELPENNINCK VAN NIJENHUIS Pretident G M VERSPIJCK I Fue O BaronVAN WASSENAER v CATWIJCK i Prt $ Mr D POLAK DANIELS 7he aurieir hage goedgekeurd bg Koninklgk Januari 1880 No 23 Toen in de eerste dagen dezes j iars de treurmare alom in den lande weerklonk dat de oude erfvgand van Nederland bel water weder zulke groote verwoestingen had aangericht en nog vreeselijkcr onheilen dreigden ontwaakte allerwege opnieuw die geest van liefdadigheid welke zich reeds zoo dikwerf de schutsengel der fel geteisterde streken had bewezen Van meer dao ééne zgde werd een beroep gedaan op de barnihuriifcheid vnn het Nederlainlsche volk en uu als steeds inet een otfervaardigheid beantwoord zooals die vooral op ouzeai gezegendeu vaderlandschen bodem wordt gezien Ëtt ook toen het den Aliuachlige ger ailig behaagde de macht der watereu te beperken en daardoor verdere uitbreiding van den ramp te voorkomen werkte bet besef vun den omvang der schade die reeds was aangericht nog zoo kracluig op het volksgcmoed dat de hand Van t mededougen eenmaal reddend uitgestoken allanninat werd teruggetrokken De berichten uit de meer geteiaterde atreken luidden dan ook treurig genoeg om veler hart tot weldoen le atemmeu en ben op te wekkeqi aan die gedeelten van ons vaderland welke door hun eigenaardige ligging in wintertgd voortdurend aan zoo groole gevaren zijn blootgeateld door ruime tegemoetkoming te vergoeden wat hun bevolking in bedoeld opzicht meer dan de bewoners van de overige deeleii dea Rijks te verduren heeft Te midden van die beweging der nationale belangatelling trad onze geëerbiedigde Koning aan de geschiedenis zguer veelzius zegenrijke regeering getrouw weder met al de bereidwilligheid Zijner vurige menschenliefde op den voorgrond Oiimiddcllgke hulp werd door Hem naar het tooneel der elletide gezonden terwgl Hij zioh door vertrouwden mt eigen omgeving naar de bedreigde gewesten af J gevaardigd op de hoogte der droeve zaak liet stellen Zoo mocht Nederland het bij Teiuieuwing ervaren J VISSER JzN I F JAS i T ter M D BOER Je H L VAN HOOGSTRATEN H F C TEN KATE Mr A Q KEAIJENHOPP VAN DE LEUK J VAN LITH Jk Mr M W Baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE Jhr L J H Bidder DE VAN DER SCHÜEBEN J G SMITS J STAM W P VAN STOCKUM De prgs van elk Lot is op één gulden bepaald De voorwerpen die men wel tot prijzen voor deze verloting wil afstaan gelieve men in te zenden Justus van Miiurik Jr worden opgevoerd getiteld 1 S OF Z waarin optreden mevr Kleine mevr de Vries mej van Biene en SdblairuUea benevens de heeren L Bjnwraeester Morin de Hoer en Sohultze Vooraeker elfs de kieskeurigste en meest eischende tal Uij een dergelijke vereeniging vau acteurs en nolrioea tevreden kunnen zijn Bn het stuk Dat wordt door nagenoeg alle bladen uitstekend beoor leeld Om te doen tien welken gunstigen indruk het maakte laten wij hieronder een en ander uit d mee t gezaghebbende bladen voijfeu De NieiiM Rolltrdamac u zegt S of Z spee t in den tegenwoordigen tgd de handeling loopt in drie dagen af De bouw van het stuk laat niets te wenacheu over de dialoog ia zeer vloeiend en aal genaam de verwikkeling zoo sober mogelijk en de ontwikkeling geleidelgk Me t veel zorg is het stuk samengesteld de schrijver heeft zich toegelegd op eenvoud en natuurlijkheid In het geheele stuk korat geen enkel ter zijde voor en niet één alleenspraak S ot Z vtTil uitmuntend door hel publiek on vangen de intrige ofachoon niet spannend is boeiend en de talrijke geestige tooneelljes en zetten erden telkens luide toegejuicht Het HmdehUad Het publiek heeft het atuk toegejuicht Men wilfle den schrg ver ten tooneele zien Uie echter bescheidenlijk daaraan niet voldeed Wg begroeten het nieuwe werk van iei heer van Maurik jmet ingenomendheid pmdat et een ohredc vooruit is in de loopbaan Van diraen talentTollen schrgver Hij wendt zich van de klucht I naar de ernstiger coMédie En al achemeren door 1 B of Z nog de eigenaardigheden der klucht deze eerste proeve in een ander genre verdient waardeering en aanmoediging Daarom verheugen we oi a dat Het Nederlandseh Tooniel het stuk heeft opgevoerd en dat de artisten t zoo uitmuntend hebben geapecld Het RQtterdam ch Nieuwëblad De dialoog is zeer levendig ea geestig en de karakters zijn flink ge J teekend zoodat we den schrijver van harte geluk 1 kunnen wenschen met den goeden uitslag daarbij eonstatecrende dat hlj een groote schrede voo waarts heeft gedaan op de baan der kunst Een gedeelte van zijn ancoès heeft de heer van Maurik iutuaaohen te dankeu aan de voortreffelijke vertolking door de artisten der vereeniging Met Nedtrlandach Tomeel Het NieuKt van de Dag Het stuk bevat een goed geteekende figuur die geheel nieuw is nl een leeds ontevreden en pruttelend O I anibtenaari terwgl loeier de Wild een geleerde die steeds miorosoopiaeert en ziet veel meer bemoeit met wat in den baard van een oester dan iu zijn woning Toorvalt uitmuntend geteekend ia Zouden er op den bouw van het geheel aaninerkingeu te maken zijn deze worden verdrongen I door de prettige wijze waarop het gedialogiseerd is de tooneelen waarin de gelieven in strijd komen met de kleingeestigheid der familie hebben zei s eene dramatische beteekenia als die tot nog toe iu de stukken van den heer van Maurik niet was op e merken Kortom Sof Zit eene goede en welgeslaagde schrede van den schrijver iu de richting der comedie Wat de opvoering betreft deze was onverbeterlijk De beate krachten der Vereeniging zijn in het klein aantal vcrtoonera van dit stuk bijeengebracht Het Dagblad Het nieuwe luk van den heer vanMaurik heeft een veel fgner organisme dan Janua Ttilp Het is een salon stuk maar zeer populair geschreven met veel kennis van het tooneel EvenalsSardou schijnt van Maurik zijn werk als l ware opde planken zelven in een te zetten en zijn bedrijven ia gedachte repeleerende en spelende te schrijven alle ballast wegwerpende alleen lalgene behoudende1vat den toehoorder kan boeien en hem niet doetafdwalen van den hoofddraad Wel scliillert van Maurik niet met het vernuft van S irdou maar hij overtreft hem dikvtijls iu soberheid en eenvoud in het nauwgezet vermgden van alle theater truca en kuuslmiddeltjos waarmede Sardau wel handig maarniet allgd bewonderenswaardig manoeuvreert f 8 of 2 heeft vooral twee deugden het boeit van het begin lot het eind door de voor een Nederlansch schrgver uitstekende ijze waarop het ineen gezet V werd en hel chiitert door geestig bijwerk Naar wg met genoegen vernemen zal de tooneelToorttelliug op Donderdag 29 Januari oog niet de laalite zgn in dit seizoen Woensdag 25 Februari e k zal ui door het Kotterdamsch Tooneelgezelsohap der heeren Le Gras van Zuylen en Haspels het bekroonde en met uitstekeuden bijval opgevoerde dcama De Koofvogels Tan H G lioodhuijzen alhier worden opgevoerd waarin o a de heeren Rosier Paassen en J Haapel en mevr Egener van Dam zullen optredeo In de zitting der Kolterdamache Arr Rechtbank Tan Dinsdag morgen werd o a veroordeeld W d H wonende te Berg Ambacht bekl T n mishandeling tot 8 dagen gev cell Vervolgens stonden terecht G de H wonende te Capelle ann den IJsel bekl van mishandeling Ei ch 7 dagen gev oell G V W wonende te Capelle aan den IJsel bekl van diefstal van steenkolen Elsch 1 maand gev Bij beschikking van den minister van Wal ratant Handel en Nijverheid is de aan de firma Cramer en Tromp te Wageningen verleende vergunning voor eenen stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee van Wageningen over Rotterdam en Gouda naar Amsterdam en Zaandam overgeschreven ten name van C G Tromp le Wageningen Iemand zendt ann het Ilaagacie Dagbladbet volgende Het Handelsblad btjvat eenige mededeelingen van bevoegde igde omtrent den tand der Noorder Lekdijkquaealie Daarin leest men bet volgende Wanneer het door Gedeputeerde Staten van Utrecht bevolen werk ten spoedigste tot tand komt dan zal daardoor evenwil nog niet voldoende in den Agebrekkigen loeatand des dijks zijn voorzien Sedert eenigeii tijd wordt het land in rep en roer gebracht door allerlei verontrustende berichten omtrent den toestand van den Noorder Lekdijk in het district Bovendams en zeer breed Worden uitgemeten de rampen welke voor een groot deel des lands door ecu doorbraak zouden ontstaan Maar het kwaad bestaat alleen in de onvoldoende hoogte van een gedeelte van den dijk Wanneer die gedeelten zullen zgn verhoogd overeenkomstig het nevel van Gedeputeerde Staten van Utrecht zal hij een der sterkste en zwaarste waterkeeringen uiimskeii welke langs onze hoofdtivieren worden aangetroffen Het gaat niet aan om van den gebrekkigen toestand van den Noorder Lekdijk te spreken hoe zeer hij over eenige gedeelten lager is dan de tegenover liggende dijken van de Neder Beluwe en het Land van Buren is hg evenwel reeds veel zwaarder dan die dgken De Noorder Lekdijk Bovendams heeft een kruiiisbreedte van 7 50 M en beloopen buiten en binnen vau 3 op 1 de tegenover liggende Zuiderdijken hebbin vrij algemeen eni kruinabreedte van slechts 4 50 M en beloopen van hoogstens 2 op 1 op dit oogenblik is de inhoud van bet profiel van den NoorderLekdijk op het punt waar hij vergeleken luet den tegenover liggenden dijk het meest in hoogte ontbreekt nog in verhouding tot den Zuidelijken dgk als van 19 tot 14 6 Dijkversterkingen zgn altijd nuttig en raadzaam maar waar hel betreft een dgk als de Noorder Lekdijk Büvendurns kan men niet met grond van zijn gebrekkiger loeatand spreken alsof die nog zou aanwezig zgn iifulat de door Ged Stalen vnn Utrecht bevolen verhooging zal zgn tot tand gekomen Krachtigen aandrang oiu Jiet door die Ged Staten bevolen erk uit te voeren is natunrlijk raadzaam en gebiedend noodzakelijk maar onnnodige vreesaanjiiging door ook nog op een gebri kkigen toesland des dijks te wijzen als het werk z d zijn uitgevoerd is zeer af te keuren Staten Generaal Eerste Kameii zittingen I van 20 en 21 Januari 1880 In de zitting van Dinsdag zijn de algem beraadslagingen over de staatsbegrooting gesloten nadat enkele leden hadden aangedroiigeu op eene spoedige invoering der schoolwet en op de handhaving eenér vrijhandelspolitiek De hoofdstukken II IV werden met algemeene stemmen aangenomen Bij het houl datuk Buitenlandache zaken verklaarde de minister van Lynden dat met Luxemburg eene conventie was gesloten tot algeheele liquidatie van de iiuaiicieele betrekkingen met gesloten beurzen Bij den minister bestond geen bezwaar om eventueel Luxemburg door NederUndsche gezanten te laten vertegenwoordigen als de belangen van dien staat niet strijdig met die van Nederland waren In de zitting van gisteren zijn de hoofdstukken van binueulandsche zaken alsmede die van finanticn marine en oorlog en de vesting en poorwegbegrooI ting aangenomen Voor het gerechtshof te s Gravenhage werd gisteren bepleit het hooger beroep door den timmerman D J te Aarlanderveen ingesteld tegen een vonnis der Haagsche rerhlbank waarbij hem eene vordering tegen de heeren dr S en H was ontzegd In het jaar 1874 had de appellant aangenomen om voor de geintimeerden te bouwen een gebouw tegelijk bestemd voor logement en sociëteit in de gemeente Nieuwveen voor den prgs van omstreeks ƒ 21 000 Volgen het bestek had dit den In Nov 1874 moeten opgeleverd zijn hetgeen volgens de aanbesteders niet het geval was geweest Het grootste gedeelie der aanuemingssom was reeds betaald toen de geintimeerden den appellant sommeerden om binnen 14 dagen het wark geheel gereed op te leveren hoewel hij hun reed vroeger aohriftelijk vergunning hail verleend van datgedeelie hetwell gereed was in gebruik te nemen Intusschen ontkende de appellant iu hooger beroepde echtheid van het stuk waaruit die vergunningzou blijken Na de sommatie der geintimeerden dagvaardde de appellant ben tot betaling van den laatsten terragn en van het geleverde bijwerk tezamen rujm 6000 Deze vordering werd hem ontzegd terwijl nan de gedaagden die reconventioneel ontbinding van het contract hadden gevorderd wegens niet tijdige en slechte oplevering van het werk ambtshalve werd toegestaan door getuigen te bewgscn dat het werk in onvoldoenden staat was opgeleverd Namen den appellant werd dit vonnis be tredeB door den advocaat mr H J Kiancnburg uit Goud die iu hoofdzaak beloogde dat de eisch in conventie wel had moeten worden toegewezen omdat het werk door len opzichter en gemachtigde der aanbesteders was opgenomen en goedgekeard terwijl al het bijwerk waarvan betaling gevorderd werd door de giiutlraeerden was besteld Wat betreft den eisoh in reconventie deze had volgens pleiter niet mogen worden toegewezen omdat er reed voor eeu gedeelte geleverd en betaald was en voor de niettgdige oplevering eene boete bepaald was Namens geintimeerden werd het Haagsche vonnis veirdedigd door den advoonat mr S Katz van Amsterdam In eene breedvoerige pleitrede betoogdedeze dat de aanbeatedera niet verplicht ware n totde van ben gevorderde betaling omdat het werk iahet geheel niet waa opgeleverd en ten aanzien van het bgwerk niet overeenkomstig het gesloten conlract gehandeld was Dr opzichter die volgens den appellant het werk had opgenomen en go dgekeurd was daartoe niet gemachtigd en het bijwerk was niet geheel door de geintimeerden besteld terwijl vooral ookde prijs daarvan niet vooraf was goedgekeurd j De ontkentenis der echtheid van het overgelegde ƒ stuk waarin vergniiniug werd verleend totliet in gebruik nemen van het geraed zijnde gedeelte was niet overeenkomstig den vor n der wet Intusschen zos het Hof moeten beslissen of iu ilezc een onderzoek naar de echtheid noodig was Wat de vordering ia reconventie aangaat zoo meende pleiier dat oik na gedeelielijke nakoming ontbinding kon gevorderd worden gelijk dan ook dikwerf wm beslist De omstandigheid dat eene boete w i beiiaiild voor de l ite oplevering deed hiertegen niets af Derhalve zag pleiter met vertrouwen de uitspraak in deze tegemoet Wg vermelden die later Men schrijft aan de Leidiche Cl De wind heeft gedurende vier weken met bijna volslagen slilte gent dag tasten koers gehouden Het ergstewas dit voor4i korenen moutmolens die zeer naar wind verlangilen De temperatuur was wisselvallig beurtelings i unt co dooi ook beurtelings zouuige en donkere daiten Maand ig morgen ten 8 ure lekkende de thermometer 13 Fahr Dinsdag morgen ten 8 ure 31 De barometer heeft bgna geen verandering ondergaan hij heeft zijn boogen stand behouden Hieruit zou men opmaken dat de winter met afwisselende strenge vorst nog niet zi wgken De zomer zal arm aan rozen z jn naar het zioh laat aanzien Want ook bet hout eener menigte van dat gebloemlo is in December bevroren Eene commissie in het leven geroepen door den vorigen minisier van finaiicièii mr J r Glejchman en bestaande uit de heeren mr Hartsen Jczii ilireoteur van de Hullandsche sociëteit van levensverzekering te Amsterdam en de hoogleerarrn van fleer en van Pesch te Leiden en te Amsterdam had ia last de grondslagen te onderzoeken waarop aan weduwen en weezen van alle burgerlijke ambtenaren pensioen zou kunnen worden verleend en tevens de grondslagen ui te gaan van het reeds bestaand weduwenen weezenfouds der nmblenaren van algemeen bestuur De commissie is door haar onderzoek tot de overtuiging gekomen dat geen afdoende maatregelen te nemen zgn zonder diep ingrgpends wijziging van de voorwaarden waarop aan de bargerlgke ambtenaren pensioen wordt verleend Wanneel aan de toekomstige weduwen en weezen en all ambtenaren op 1 Januari 1878 iu dienst geweest zijnde eeo pensioen verzekerd werd van een derde deel der toen bestaande traclemenlèn en geen bgdragen van het personeel zelf gevraagd werden nam it staat daardoor eene verpliohting op zioh die gelgk staat met eené storting in eens van ƒ 14 000 0 10 op gemeld tgdstip of osgeveer zooveel als aanwezig is in de kas van het burgerlijk pen ioenfonds dat nu voor de pensioenen van de ambtenaren zelven dient Zal het pensioen een derde deel van het laatste traotement zijn zoo htoct voor de latere verhoogingen afzonderlijk betaald worden en eveneens voor ben die later aangesteld zijn of zullen worden Wanneer de staat niets bijdhagt maar de ambtenaren zelven deze pensioenen moesten opbrengen 20U de gemiddelde jaarlijksche korting voor het tegen heeft willen schieten Zoude men bij ons nog wat meer heclilen am het oude denkbeeld dat de sluiting van een huwelijk op wederkeerige liefde en achting dient gegrond te zijn t Is mogelijk schoon sommige verschijnselen het weerspreken Evenwel mag het zonderling schijnen daar wij helaas zi5ó erg nationaal zijn dat wij de vreemden in zoo velerlei nabootsen hun alle toegeven en zelfs zóó vrijgevig zijn oin hun zonder equivalent present te geven wat ons toekomt terwijl eigen landskinderen daardoor gebrek lijden en we ook andere dingen even moreel of iidraoreel al klakkeloos navolgen zooals we de makeluardg in ridderorden en doctorsbullen ook al schaamteloos zagen aangek jiidigd Ofschoon het laatste al niet nieuw mag heeten als t waar is dat vroeger Harderwijk was cene stad van uegolie waar men verkocht bokking en bullen van promotie en aldaar een professorsvrouw naar de anecdote die de bullen had kimr liggen wel ezela maar nog geen paarden wilde doctoretren De zaak waarin bovengemeld vonnia werd geveld was de volgende Generaal baron de Juniac 67 jaar oud sinds langen tijd weduwnaar verliet den actieven dieuat en werd kort daarna door bemiddeling van madame Móreaa en madame Starck in aanraking gebracht met madame Pré llegnier na vooraf gealolen en deugdelgk geteekende ovcrccukomst wa irl ij de bnröïi zich verbond 5 pCt van den geraamdin bruidschat der dame in ronde som 8OO0 francs te betalen aan de makelaars firma Mureau Slarck De Irouwplechtigheid geschiedde en eveneens de belaling in promessen Maar de zaak kwam verkeerd uit Beide partgen verklaarden zich bedrogen De dame bevond dat zij een invalide had gehuwd en de baron kwam tot de overtuiging dat zijne vrouws aanbrengst minder dan negatief was aangezien rij niet in het geld maar integendeel diep in fchulden zat Het gevolg was dat de promessen op den vervaldag opgevorderd niet werden gehonoreerd en de hnwelgks makelaressen uu eene actie instelden tot betaUng De rechtbank echter ter zgde stillende de quaeslie vau den bruidschat die met had bestaan besliste dat de promessen als van ontaarde waren te beschouwen Zg achtte het huwelijk van een te verheven karakter rakende de heilige rechten des gczins niet gelgk te stellen mei eene bloot oommercieele operatie met tusschenkomst van eeu woordig personeel moeien bedragen doorloopend 12V ten honderd van het inkomen De regeling die de commissie het wenschelijkst acht i dat de aanzienlijke kapitalen die het burgerlijk persioenfoiid bezit voor de weduwe pensioenen beschikbaar zullen gesteld worden De miUioenen in de kas vnn het fonds benevens de stortingen vnn eenmaal het traotement en eenmaal elke verhooging bij de volgende aanstellingen en verhoogingen zullen juiat voldoende zijn om de verlangile weiluwepenaioenen uit te betalen Dan moet de staat de verplichtingen van het burgerlijk pensioenfonds op zich nemen dat zoo veel te lichter zal vallen daar de penaioenen van alle vóór 1846 anngeatelden nu toch nog uit de staatsbegrooting gekweten worden en uit het pensioenfonds nog geen ƒ 200 000 s jaar betaald wordt In den Haagschen Gemeenteraad werd Dinsdag vrij uitvoerig van gedachten gewisseld over het voorstel van bet raadslid den heer üevaerls vaii Simoiishavcn lot het nemen van maatregeleii tegen het toenemend drankgebruik binnen die gemeente De voorsteller trad tot toelichting van zgn voorstel iu eene vergelijking van in de versl igen der gemeente over de laatste jaren voorkomende cijfers nopens het drankgebruik en het was hem opgevallen da erin 1879 Ï43 personen voor eigen veiligheid waren in bewaring genomen in 1872 559 en dat in 1872 tegen 1250 personen Ier zake van dronkenschap procesverbaal was opgemaakt Wel is waar is door de hooge regeering de indiening van een voorstel tot belengelii g van het drankmisbruik toegezegd maar de voorsteller geloofde dat art 135 der gemeentewet toelaat dat de Raad in deze handelend optrede Ook wat het aantal lappergei aangaat dat bg eeni toename der bevolking net 20 pCt niet minder dan met 60 pCt wns vermeciilerd en than bij eene bevolking van 111 000 zielen 955 of 1 op de 177 zielen bedraagt guf hem aanleiding het voorbeeld eener andere gemeente wier verordening dé goedkeuring der hooge regeering n ocht wegdragen iu deze te volgen namelijk om handelend op te treden en maatregelen te beramen tegen de vermeerdir ng der gelegenheden waar sterke drank wordt verkocht Hg hoopte dat de Baad zioh met zgn voorstel zou vereenigen en bet zou in handen stellen van de Commissie voor de strafverordeuingen Het voorstel vond krachlige ondersteuning bij de door winstbejag en peculatifgeest gedreven agent heeren van Bell en Evers Eerstgenoemde zua het Zoo waren uu alle drie partgen bij de affaire gebttreureo wanneer men zoude wachten totdat in luteresseeifd de baron zijne vrouw en de makeladeze maatregelen door de nelgeveiide macht worden ressen evenzeer teleurgesteld ALGEME NE VEBLOTING TAN Voorwerpen van Kunst en Smaak ten behoeve der noodlijdendeu door den watersnood van 1880 onder bescherming van HH genomen Z i zal het hiermede gaan als met de MM den quaeslie omtrent het hoofdverblgf waaromtrent nog voorziening gewacht wordt en intnssoheu zou de kanker der maatschappij blijven heirschcn De heer Evers beschouwde de qu MStie uit eeu geneeskundig oogpunt De gemeentewet geeft den Raad de bevoegdhi id te waken voor de zedelgkheid en gezondheid en nu bepaalt zich het knaad niet alleen tot den diinker zelf maar strekt zich ook uit tot het kind en het kleinkind woariloor het Nederlandscbe volk in elk geval de volktwelvaarl zeer zeker zal te gronde giinu Naar zgn gevoelen moet daar een einde aan komen Als i ocler moet hij aanraden bij gebreke vun een rodicaal geneesmiddel palliatieven te gebruiken en bet ui men van maatregelen tegen hel ilraukmisbruik niet uil te stellen Niettegenstaande deze krachtige ondersieuning was de meerderheid van den Raad eeu ander gevoelen toegedaan Men gaf toe dat het miabruik van sterken drank schrikbarend toeneemt en dat er maatregelen tegen moeien genomen worden maar men oordeelde toch dat op het toegezegde wetsontwerp door de hooge regeering niet moest worden vooruitgeloopen De burgemeeater deed zeer uilkomen 1 dat het hier een ramp geldt waaronder het geheele land gebukt gaat en daarom was het rationeel met het nemen van maatregelen te wachten totdat de hooge regeering besproken had Met deze zienswijze verecnigde zich de Raad dan ook daar ten slotte met algemeeue stemmen werd aangenomen een voorstel van den hscr vap der Kemp tot aanhouding van het voorstel van den heer Govaerls gedurende dit ziitingjaar der Slaten Generaal om bet in de maand September weder iu behandeling te nemen De civiele rechtbank te Parijs heeft dezer dagen een vonnis geveld dat zeker niet naar den zin zal ïiJB van de huwelgks makelaars vrouwelijke en mannelgke en hen stellig zou dringen lot het uitdenken van nieuwe streken om eerlgk hun aifaii e te blgven drgveit Men weet dut dergelijke personen in Frankrgk ook in Duiischland bestaan wel niet ofiieieel bij aanatelling eeutr autoriteit toch Vrg openlijk de zaken drgvende jselfs bg uitnoodiging en aanbeveling in de advertent ien of zeldzame kolommen der dagbladen Wg Hollanders schgnen daartoe nog wat te nuchter of te weinig geavanceerd zoodat de instelling hier nog niet wortel