Goudsche Courant, zondag 25 januari 1880

b j httliil i tr fommisaii en hier D Boer Jr dru KoD Bazar Zeestrnat te s Gravenhage I N E O N ÏTe N Aan den Schrijver van de broehnre Eene onberekenbare welilaad voor Uouda VVij liegrijpen zeer goed dat iemand die bij ona niet bekend wilde zijn bij ons ook geene inlichtingen zoude inwinnen maar ook daarom speet het ons dat uw naam niet op het titelblad vermeld stond wijl min natuurlijk zonder toepassing op uwe brochure bg naamloos geschrijf zoo ligt geneigd is te deuken dat er iets achter schuilt waarvoor men niet uitkomt en daarom zijn naam verzwijgt en wij u dan ook onze opmerkingen persooftlyk of bij een bijïonderen brief hadden kunnen ter kennis brengen Daarom moeten wij dan ook nu weder de redactie der GondKie Courant te hulp roepen om V mede to dcelen Dat ome Voorzitter heeft verklaard In zijn Verslag 9 September 18S0 uitgebracht toen hg van enkele burgen die het plan vormilen sprak niet de drie societeilbczoekers maar de tifii door ü genoemde mannen die At eerste waren om de medewerking van Gu4 du ingezetenen in te roepen op het oog had en dat hij zieh dus ia deze tot zgn leedwezen niet aan uwe zgde mag geplaatst zien Ën dat door ons geene stappen zijn gedaan om het door V genoemde sehromelgk onrecht tegen leven den en dooden in het werk van den heer C raandijk in 1875 uitgegeven gepleegd te herstellen Wij kennen het werk van deo heer C niet en eerst in de laatste maanden vernamen sommige onzer dat er in dat werk eene onjuistheid was geplaatst Zoo gaat het gewoontgk als kundige schrgvers onkundige aanbrengers hebben Verkeerde inlichtingen zgn daar dan het gevolg van I Gouda 3 Januarij 1880 JteTUUSDEBEN DEB WerKINEIOTINO TOT WeBINO szB Bedelarij te Gouda W ƒ FORTUIJN DROOGLEBVEU Voorzitter L P HOOGENDIJK Secretaris MA RKTBERICHTEN Gouda 32 Jan 1880 Door de stremming der vaart was de omzet van een beteekenis De veemarkt met weinig aanvoer dec handel eerste 4 ual vlug in ferienre soorten traag vette varkens van ii i 26 ets varkens geschikt voor Londeo van 18 i 31 ets per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Boter ƒ 1 60 a ƒ 1 90 Bargerlijke Staud Gouda GBBOBEV 19 Jaa Jusina Petrooella ondin I van Jen Birg n F Boot 20 Arir oiidfn D Binee en A M aa der Wolf Johanna uudera P tan Leeuwin en J tan Zinten Jaeobns ondera J van Rgk en A van der Woenael Nieolaaa Malheas oadera A de Graaf en A M van der Sprotift OVLBLEÜEN 10 J J A Handwerk 70 j T van Waaa 32 j OKHUvrO 21 Jan D Nieawenhnizen en C J Slirikera J lonner en J Nabbe i K Sjonke en J de Mol H i Raboiiw en M de Bruin Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 15 tot 22 Jan 1880 Moordrecht OVESLEDEN W Alfenaar 62 J Stolwijk GEBOREN Grietje oudcra G den Hoed a H Uaurman Willem ouders F Stoppelenburg en K de Bruin Haastreobt GEBOKISN Teuoii oudere J Lekkerki rker en O Lekkerkerker klaas ouders K Steenhouwer en B Hot Johanna Cornelia ouders H Rietveld en M Vergeer Claaina oodera S de Joni ia C A van Qriethuisen OVLRLEDEN J struif 2 JJ Keeuwijk GEBOREN Christina Cornelia oudera 1 Schinkel en M Hoogeodgk Johanna ooders W Stolwgk en A Steenkamer Corntlia audera L Hoadgk en I Strcefland OVERLEDEN E Verheg 69 j 10 m M de Jong 15 m N Kwakernaak 41 j J C Brandt 2 m 6 Stevena 2j U m T den Knikker 77 J 11 m ONDERTKOUHD P van Haaften en A Koster Waddinzveen GEBOREN Pieternella ondtrs F van Stgn en A van Prielao Willemgntje oudera A de Voa en T Klever franeoiB ouders J Êversdgk o E Maaaman Margaretha ondars J Blon en J Boncfaas Elisabeth ouders W F van der Sutl en G de Bruin Zevenhuizen GEBOREN Abraham ouders W Bugs en O den Toom OTERLEDEN N Broeder huis r van J Romein 58j A Weggeman hulsvr van J Romein 60 j J O Berkel huiavr van A Verbeek 62 j ZoDiiag 25 slauiiari Lokaal NUT en VERMAAK OOSTHA VEN 2de UITVOERING DEU Goudsche Zang vereeniging op WOENSDAG 28 JANUARI 1880 de avonds te half acht ure Programma a Soli en Koren uit het oratorium tdie Jahreizeitent van Hahdn b tdit Kreuzfahren van Niels W Gade Solisten de Dames C M V V sopraan en G K V d L alt de Heeren C C H P tenor en A J y van Hoorn bariton WM EIECHMAITFS JUL LIËUIG in pakjes met gebruiks aanw zing CHOCOLADE 0 20 per pakje VANILLE 0 15 BITTERAMANDELEN 0 15 CITROENEN 0 15 Verkrijgbaar by II VËUMCLLR Y Brood Beschuit en Kleingoed Bakkery Lange Tiende weg 49 GOU DA MEN VRAAGT EENE EIMSiEllilJI van omstreeks 18 jaren die tevens eenlg huiawerk kan verrichten Loon S2 Adres onder No 381 aan bet Bureau dezer Courant WINTER Tegen Winter tanden en voeten gebruik men Dr Ktippmanna Zalf a 20 Cts per Petje Depot L S CHENK Hoogstraa t TE HUUR aangeboden een zeer NET WINKELHUIS op den besten stand van Gouda Franco brieven onder No 380 aan het Bareaa dezer Courant omALLEEN HET ECHTE B Anathcrlii VlüiHlwater van Dr J G POPP Hof Tandarts van Z M den Keizer van Oostenrijk in Weenen is bt beste geneesmiddel tegen m TAiraPUlT m Hevige jpijn aan bolle tanden gaf raij aanleiding myne toevlucht tot het hoog geroemde Anather in Mondwater van Dr J G POPP KK Hoftandarts te Weenen te nemen en na het gebruik van slechtséén flesch was myne pijn verdwenen waaromik hetzelve aan lyders aan dezelfde kwaal durfaanbevelen Berlijn E M ERDMAN Rent Depots van alleen echte Anatherin Prvparaten zgn geveatigd ea te verkrggen te Oouda by L Schenk winkelier op de Hoog tr i it A 123 te Eotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schipperegn Co blauwe porceeinwinkel te Hage bg 3 L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bgn en J £ Kauwenhoveo te Schiedam bij 0 Mnit Gz j te Leiden bg E Noordgf e te Utrecht bij F Altena en Kraan te Annterdam bg F V Windheira Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bg T J van Vreumingen te Schooohoven bg A WolfiF N 2405 1880 GOUDSCHE COURAWT ieuïïs en Adverlentiebiail voor Gouda en Omstreken ADVER TENTIËN Bevallen van eene Dochter A C BIEZENAAB VAN Catz Gouda 21 Januari 1880 Hedeu overleed in den oaderdom van 70 jaren de Heer JOANNES ADAMÜS HANDWERK na Tdorzien te zyn van de H Sacramenten der Kerk De Executeur A VAN DORST Gouda 19 Januari 1880 Heden overleed te Haarlem onze Vader en Behuwdvader de Heer C J PETERS H J PBTERS Gouda 15 Januari 1880 I De OOMMISSFE tot Leniging van den Nood der behoeftigeu in deze Gemeente verzoekt beleefdelijk diegene hunner Stadgenooten wier I Inschrjjvingbiljetten verzuimd zjjn aftehalen die wel te willen laten bezorgen bg den Penningmeester van voornoemde Commissie W POST DROST Markt A No 141 Zy die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of onder gleh mochten hebben vanden heer J A HANDWERK in leven Mr Kieedermaker gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóórden 16 FEBRUARI i i opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda mWmWm te OIJDA Op een der netsi singels is een MODERN LOGEABEL HlMs uit de hand te koop Franco brieven Ader Nö 379 bij den Boekhandelaar A BRIXKMAN te Gouda ÏÊLljiTENBROEK Scheepmaker te Alphen a d Rijn VRAAGT SCIEEFSTMEBLMN voor VAST WEllK Openbare Vrijwillige Vcrkooping TE WADDINXVEEN ten huize van den kastelein H SPITHOVEN op Maandag 3 Febrtiari 1880 des morgens ten 11 ure van een GOED ONDERHOUDEN IIÜIS c a in drie perceelen wordende bewoond Plaatselyk gemerkt D 287 288 en 289 benevens een perceel TUINGROND te zamen staande en gelegen aan de Zuidkade binnen Waddinxveen Kadaster Sectie F Nummers 98 99 en 101 Groot 4 are 20 centiaren Aanvaarding bij de betaling op 15 Maart 1880 Breeder by biljetten Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Gowda Druk van A Bhinkman BIJ deze Courant behoort een BUvoecsel Nationale Militie KENNISGEVING BURGEME1 SÏEU en WCTHOUDERS van Gimda doen te weten dat liet ref ieler van inschrijving met de alphabelisclie nnaiiilijs van heu die in het aT iluopeu jaar in deze gimienti voor de Militie sgii iiif e8GUreven van den 23n Januari l BO tot en niet den 2u Februari Luriiniivol euile ile Zondage uilgezouderil dea vouriniddaga van 10 lot des iiainiddaga 1 ure op de S crcLirie der geinernle voor de belaaghebbeiiilrn ter lezing ujn uedrrgelegil en dat tegen register en lijst betwaar kan worden ingebracht bij den Coniiniasuris des Koiiiiigs in deze provincie door middel van een met de iioodige bewgsstukkfu jjestaafd venoekac irifl op oiigezegrld ppier oudirti kend door hem die het bezwaar iiibreugt welk vcnoeksehriti vóór of op Hen 3u Fubr 1880 moet wurilen ingeleverd bg den Burgemeester deser gemeenli Gouda den 22u Jauaari 1880 Burgemeester en Wetliüuders voornoemd VAN BKIMIEN IJZBNDOOR V 1 Secretiiri BROUWER KE IS KVi Ci De BUBGEMEliSTKK der üeineenti Coirrfa brengt t r atgemeene kriiuis dat het Ivohier voor ile Croudielatlmg op de Gtboiiede en OHi einncde Eigendommen deur ieiiteeiile over hit jiiar 18S0 op den 20n Januari 1880 door den lieer Provincialen Inspecteur der Directe Belaatingrn cuz te RoUerdam cxicutoir verklaard is gesteld in handen vnii den Heer nmjer der üinxU Belaatiage alkier en dut ir belastingschuldige verpligt ia tgueu aanslag op den bg de Wet bepaalde voit te voldoen alsliiede dal len desc geene becwaarsctinfien sullen worden aangenomen die niet biiineu den tgd vau drie maanden na dato deter tullen tijn ingeleverd enwaarbijmoet worden overgelegd een dubbel van hel aanslagbiljet De burgemeester voornoeind acht het niet onnooilig den grondbejiitters te herinneren dat om in het genot te kunnen worden gesteld vau de bij art 25 31 der Wel van den 2 ii Mei 1870 SlaattHad 110 82 biipn ilde vrijsletliiigm wegens sliohling herbouwiug bg of opbouwiug of gedeeltelgkc vernieuwing de belanghebbenden volgens art 36 dier Wel verpligl zgn bij het Bestuur der Gemeenle ene aangifte in te dienen binnen drie maanden na de geheele of gedeeltelijke ingebruikstelling der perceelrn waarvoor aan hen een sehriflelgk bewijs tal worden afgegeven en dal van alle voornoemde Gebouwen met betrekking tot welke binnen gecegden termijn geene aangifte geflaan is de aanspraak op vrijdom of vrijdom van verhooging van irondbelasting voor het geheel of ten deele vervallen tal Wordende de belanghebbenden uitgcnoodigd de vooraehreveu bepaling op te volgen ten einde schade te voorkoinrn Gouda den 23n Januari 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BegrootInfiS Ulscussiên Zyn de begrootings discassiën in de eerste kamer gewoonlijk slechts een verkorte tweede uitgaaf van de langdurige discnssiën in de tweede kamer vorderen de laatste dikwijls zoovele weken als de eerste uren toch zyn die meestal ook niet van belang ontbloot omdat uit de discnssiën afgeleid kan worden wat men in den loop des jaars van dat regeerings lichaam te wachten heeft In de zitting van Dinsdag opende de heer Sasse van Ysselt de algemeene beraadslagingen Heeft hy gedacht aan het voorstellen van een motie van wantrouwen tegen dit ministerie hy is daarvan teruggekomen omdat het aan den drang der omstandigheden zijn ontstaan te danken heeft Evenoiiu zd hij begrootingeii afstemmen om redenen daarbuiten gelegen ook v al hij niet spreken over de onderwijs quaestie alleen gaf hij den minister iq ernstige overweging on in dieiquaestie lekening te houden met het geweten van zoo velen lu den lande Oppositie dus maar vrij wat zachtzinniger en gemoedelijker d iii in de tweede kamer gehoord is De finiiiitieele toestand wird door den heer Duymaer van Twist wel ens het hoofd der liberale partij in de eerste ktoier genoemd uitvoerig besproken Uit de itnkken toonde hy aan dat oaverwylde versterking der middelen dringend noodig is omdat het tekort dit jaar reeds ruim vjjf millioen zal bedragen als men de buitengewone middelen buiten rekening laat terwijl reed s nu gebleken i dat dè ramingen te gunstig ziJn Was de schildering onzer fiaantiën door dezen spreker niet beraoöiigend zyn doel was om de overtuiging bij het geheele volk te versterken dat nieuwe middelen onverwijld noodig zijn De heer Prins gaf zijn genoegen te kennen over de verklaringen van de regeeriiig omtrent de invoering der wet op het kger onderwijs en de handhaving onzer vrijgevige handelspolitiek Toch drong hy aan op een spoedige invoering der onderwijswet omdat elk noodelooa oponthoud meer aanleiding geeft om het twistvuur aan t blazen De Twentsche industrieel de heer Stork de man der praktijk bij uitnemendheid verdedigde mede met vuur het vryhandels stelsel in het belang van de industrie e Üfen weikmaa in wier lot hy uit deu aard der zaak groot belang stelt Duitschlands voorbeeld moet ons niet afschrikken van den reeds lang betreden weg omdat Duitachland zichzelf het meest al bënadeelen £ en land waar booge iuvoerrechlen bestaan kar nooit goedkoop produceeren Wil de regeering de nijverheid beschermen dan moet dit geschieden door verbetering en uitbreiding van gemeenschapswegen en middelen van verkeer Een nadere voordracht der regeering ter voltooiing van den Rotterdamschen waterweg wordt daarom door spreker spoedig ingewacht Wat verder de aanbestedingen betreft waarover zooveel in de tweede kamer gesproken is de spreker is van oordeel dat de regeering by het doen van aanbestedingen niet enkel letten kan op de binnenlandsche nijverheid zy moet de gelijkheid betrachten en in het belang der schatkist geen lievoorrechtiiig aan de eene noch andere zijde dulden Ook de heer de Sitter bestrijdt het protectionisme Dringt de heer Pické op spoedige invoering der schoolwet aan hy hoopt dat die ten goede zal komen niet slechts aan de gemeentebesturen maar ook aan het onderwijs Kort beantwoordde de minister van buitenlandsche zaken de sprekers waarna de minister va financiën dank betuigde aan de sprekers voor de krachtige verdediging der vrijhandelsbeginselen niet door boekgeleerden maar door mannen van de praktjjk die in de industrie groot zijn geworden en bewust zyn van hun eigen kracht De schildering van den finantieelen toestand door den heer Duymaer van Twist achtte de minister te somber Hy moge zorg vereiachen doch behoeft niet tot moedeloosheid te leideu althans in 1880 zal geen leening noodig zyn Leenen voor buitengewone werken acht de minister nu reeds zooveel uit de gewone inkomsten gedaan is geen bezwaar De successiebelasting geelt steeds meerdere opbrengst bet ontwerp tot een rente belasting zal reeds in Februari de tweede kamer bereiken en de minister hoopt die belasting met 1 Juli te kunnen invoeren Repliek werd na de redevoering van den minister niet geleverd en hoofdstuk II zonder discussie aangenomen Bjj de behandeling der begrooting van bniten landsche zaken beantwoordde de ministereenige vragen in het verslag gedaan De belangrijkste dier mededeelingeft was wel dat dezer dagen een overeenkomst is tot stand geiomen met Luxemburg tot vereffening der geldelijke quaestien die vroeger herhaaldelijk besproken zyn en vooral in 1870 aanleiding gegeven hebben tot een heftig debat Wy hadden eiscben Luxemburg meende ook rechten te hebben op gelden van vroeger verkochte domeinen de minister kon nu mededeelen dat bij schikking die qnaestie was opgeruimd na 40 jaren lang de gemoederen te hebben bezig koaden Verschillende punten werden door den heer Borsiiis ter sprake gebracht Borneo de regeling van averijgrosse het wiaselrecht en de neutraliteit der Wester schelde volgden elkander op vooral het laatste onderwerp achtte spreker van het hoogste belang De vrije vee invoer in Engeland en Duitschland werd door den heer Sasse van Ysselt besproken waarna de minister nog eenige iulicbtingeu gaf en o a mededeelde dat aan de Luxemburgsdie regeering zal gemeld worden dal de Nederlandscbe diplomatie weder bereid is de belangen der Luxemburgers in het buitenland te behartigen zooals dat vroeger geschiedde Aanneming van het hoofdstuk met algemeene stemmen volgde Bij de behandeling der begrooting van justitie klaagde de heer van Akeriaken qjrer het steeds klimmend cijfer dier begrooting wat hy toeschreef aan de mingnnstige werking der nieuwe rechterlyke wetten Hjj beveelt matiging in de invoering der eenzame opsluiting aan en verklaart zich tegen den bouw eener nieuwe cellulaire gevangenis te Groningen Een regeling der rijks politie wordt door den heer den Tex wenschelijk geacht waarna de beer van Eysinga aandrong op een regeling van de kerkehjke goederea De verschillende sprekers werden door denminister van justitie beantwoord Het bouwenvan een cellulaire gevangenis te Groningen werddoor den minister tegen de bezwaren van denspreker uit Hoorn verdedigd vooral na de wyziging der militaire rechtspleging Regeling derrijkspolitie werd toegezegd een verbeterde nitgave der Zondagswet in het vooruitzicht gesteld iN adat de minister nog op de verplichting derregeering had geweien om ook op tie kerkelijkegoederen een oog te houden werden de discnssiëngesloten en ook dit hoofdstak met algemeenestemmen aangenomen L BUI TENLAND Ituileiilaiiilsch Overzli hl Een voorsiel betreffende de algemeene amnestie i Donderdag door Louis Blauo in de Fransohe Kamer ingediend en de urgentverklaring verleend Het voorstel draagt 49 handteekeningen en lou volgens vroegere berichten ouk ouderteekeiid tijn door Brisson den hoofdman van de union républioaine eu Floqnet Dat de2e qnaestie juist nu op hel tapgt komt i niet geschikt om de eendraokt ouder de republikeinea te be ordercn De jEmnemtnt spreekt het rondweg uit dat er van de vereeuiging van de republikeinea mets komt en het miiiisterie Freyoinet under meerderheid lul tijn Het orgaan van Gambetta de RépuUique Franfaiu dringt intusscheu voor de verandering aan op wgtiging in het corps diplomatique Het Fraiinche ministerie iet de kamera hard aan het werk qodra de wet op het middelbaar enderwgs voor meisjes was aangenomen diende de minister van iustilie Ciitot de wet op de rtchterlijke maoïst