Goudsche Courant, zondag 25 januari 1880

I ill wii kivHi Hij dell huuTilihlioud reeds hcbbcii meciffffilttld In de hoven worden de civiele kninera op vgt de slrafkanitTs op drie leden g ebracht Alle rcchlbaiiket die minder dan honderd zaken jaarlijks te bfrtchten hadden worden upj eheven het isijn er 36 Ill de rtchibatiken die jaarlijks minder dan 400 ci iele Stiken of minder dun 1200 correctiont de en handelssaken behandelen ztil voortaan islechts ene kamer U staan Binnen zes maanden moet de uieuwe regeling foo t v kamers die aannemen in werking treden Dour deze wet zullen een aantal rechterlijke ambtenaren uitvallen waarvoor men natuurlijk de tegenstanders der republiek zal kiezen Men bereikt dan groolendeels den weuFch om deze te weren uit de rechtspraak en komt tot eene ook elders gewenscht geachte vermindering van persoilecl CM dus vermeerdering van arbeid voor ieder ambteuaar die in dienst btgft Daarna kwam de onderw ijs minister I erry met twee gewichtige ontwerpen tot het instellen van den leerplicht en tot het kosteloos maken van het staatsonderwijs Deze moeten de voorioopers zijn van het ontwerp op het lager onderwijs van den heer Paul Bert De leerplicht zal in werking treden den len Januari 1881 binnen het jaar dus na de indiening van het ontwerp I Kr is in de indiening van dit ontwerp een bewijs van administratieve kracht verscholen welke menig land aan BVankrijk mag benijden Het outwerp Ferry over het verplicht onderwijs is in drie afdeelingen gesplitst nl lo het dagvaarden voor de Bchoolcommisfie met berisping 2o het dagvaarden voor d jzelfde comaiissie met aanplakking van de namen der nalatige ouders aan de deuren van het stadhuis en 3o oproeping voor den vrederechter die eenvoudige poliliestratten aal kunneu opleggen met bevnejjdheid tot het aannemen Tan verzachtende omstandigheden In tegenstelling met het ontwerp van den heer Paul Bert zijn in het ontwerp Ferry bepalingen opgenomen betreffende hulp in kleederen voedsel en schoolbenoodigdheden wanneer de huisgezinnen daaraan behoefte hebben In het ontwerp nopens het kosteloos onderwijs wordt voorgesteld dat de vier opcenten welke door de tegenwoordige wetgeving door de gemeenten kunnen opgelegd worden voortaan verplichtend zullen zijn Zoo noodig zal een vijfde opcent op de gemeenteinkomsten geheven worden De Staat zal evenals vioeger zijn deel in de toelage dragen Beide ontwerpen zouden op 1 Jan 1881 van kracht worden verklaard Het ontwerp van den heer Paul Bert zou den Staat 140 mitlioen kosten doch de ontwerpen van den heer Ferrij slechts 113 millioen De lersche parlementsleden hielden te Dublin eene vergadering waarin twee besluiten werden genomen een tot betuiging van sympathie aan de noodlijdende hoeren in West Ierland en eeu tot het Zelfstandig optreden van de lersche fractie In het Parlement De koningin van Engeland zal waarschqnlijk persoonlijk de zitting der Kamers openen Alle zeilen worden bijgezet tegen de aanstaande verkiezing welke het gerucht wint meer en meer veld in November zal plaats hebben Inmiddels zullen de partijen hunne krachten en den invloed hunner eindelooze redevoeringen kunneu meten te Liverpool waar de plaats van het overleden conservatieve parleinentsUd Torr moet vervuld worden Ia het Spaansche Congres heeft het wetsontwerp tot vrij verklaring der slaven op Cuba na acht jaren leertijd 231 stemmen verkregen zijnde uitsluitend de stemmen der conservntieveu en van een lid der oommissie een Cubaansch vertegen woord igt r Tien leden stemden tegen meestal vrienden van den heer Posada Herrera den uitstekenden liberalen staatsman Al de leden der minderheid die het bekende manifest onderteekenden namen aan de stemming geen deel en ook de vrienden van den maarschalk Martinei Campos onthielden zich Het geheelc aantal leden dat zich aan de stemming onttrok bedraagt 178 Het geschil tusschen de minderheid der wetgevende macht en de rfgeering duurt voort De crisis wordt vercrgenl door de weigering van het kabinet om aan de U isiindische koloniën de hervormingen te geven welke vooral op handelsgeoied dringend worden verlangd Het thans door ile Kamer aangenomen ontwerp op de vrijverklaring der slaven voldoet evenmin aan de kolonisten die aan het vroegere meer vrijzinnige ontwerp van Martinez Campc de voorkeur gaven BINNEN LAND GOUDA 24 Januari I8SÜ Wü Ternemen dat HH MM de Koning en de Koningin hebben besloten het overschot der gelden bljeengebracbt Toor het Nationaal Huldeblijk hetwelk bg gelegenheid van hun huwelijk is aaogeboden in baadcQ te stellen der Algemeene Vereeuigde Commissie roor den Watersnood Ook 11 K If Prinses Marianne heeft hare belangsielliug in het lot der noodlijdenden getoond door de toezending eeuer belangrijke parlij goedereu Te Goudfrak is tot predikant beroepen Ds P l van der Steen te Kooktngcn In de jongste randszilting te Boskoop is op voorstel van een der wethouders besloten de verordening voor de plaatselijke directe belasting zoodanig te wijzigen dat de rangschikking van het zuivere inkomen niet meer bij eigen aangifte maar alleen door burgemeester en wethouders zal geschieden Door Geil Staten van Zuid Holland is de gemeente Woerden aangewezen als de onderhoudpliohtige van het jaagpad langs den llijn tusschen Woerden en Bodegraven Woerden znl tegen dit besluit in hooger beroep komen by den Koning Door de Eederijkeiskamer te Woerden en Woerdeu s Mannenkoor is een vereeuigde nilvoering gigevin ten behoeve der armen die eene bate van ruim üOO afwierp Gisteren arriveerde te Leiden de van hier komende stoomboot Volharding No 8 Terwijl reeds Voei adag pogingen aangewend werden met de stoomboot Volharding A o 6 om het js op den Hijn te breken moest men te Leiderdorp komende naar Leiden terugkeeren niet enkel omdat het ijs nog te sterk was maar ook omdat men van den oever met hagelbuien van steeneü werd verwelkomd Woensdag 28 Januari aanstaande zullen Ie Leiden de leden en adviaeerende leden der Zeiidings oommissie van de Christ Gereformeerde Kerk in Nederland bijeenkomen om iu overweging te nemen de belangen der Zending in verband met de aanvaarding door xlen Zendiugadirccteur J H Doiiner der benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Slaten üeneraal Van deze zaak heeft de heer Douuer het aaoueinen van de benoeming afhankelijk gemaakt In dil jaar kunnen bij het koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord na afgelegd examen geplaatst worden 30 joi gelicden als adelborst voor den aeedienst eu 4 jongelieden als adelborst voor de marine Belanghebbenden vinden de vooiwaarden in de Staat Courant van 21 Januari Staten Geueraal ë este Kaueu Zittiug van 22 Januari 188Ü In deze zittiug zijn na discussie met algcmeeue stemmeu aangenomen de hoofdstukken Waterstaat en Koluuicn der staatsMgrooting eu inet 19 tegen 3 stemmeu de begruotingen van Suriname en Curasao Bij het hoofdstuk Waterstaat verklaarde do minister dal alvorens te besluiten over du toepassing van art 11 der wet van 1865 tot uitvoering van de voorziening in den toestand van den Noorder ijekdijk hij het advies vau ged staten afwachtte Omtrent den Kotterdamschen waterweg zou hg zi er spoedig een wetsvoorstel indienen Het belang der verbetering vnn kanalen bleef hij met zorg overwegen Omtrent het toezicht op spoorwegen en kunstwerkeu kon men gerust zijn Geregeld worden peilingen gedaan speciaal omtrent de brug over het Hollaudsch Diep De kamer is op reces gescheideu Als we nagaan hoeveel Duitsche aardappelen in den hiatsten tijd in ons land zijn verbruikt is het geen wonder dat hel cijfer van den uitvoer uit üuitschhmd voor dat artikel iu 1879 aanmerkelijk hooger is dau in het vorige jaar In November 1878 bedroeg die uitvoer slechts 937 086 centenaars in dezelfde maand van 1879 niet minder dan 3 358 769 centenaars In de elf ee ste maanden van 1868 was de uilvoer 6 780 966 centenaars in denzelfden lijd van 1879 10 348 686 centenaars Op 1 Jan jl bevonden zich in de gestichten Oramerschans en Veenhuizen 2603 bedelaars en landloupers en op 1 Jan 18 9 2309 zoodal de bedoelde categorie verpleegden gedurende het afgeloopen jaar is vermeerderd met 324 personen De grootste kliraming vond plaats in de laatste drie maanden en wel met 310 personen Onder de opgenomenen waren er velen voor de eerste maal De N R Ct ontving een schrijven van den navolgenden inhoud De kerkernad der hervormde gemeente te B heeft mij over het jaar 1880 in de kerkelgke belasting aangeslagen Daar ik geen lidmaat ben en mij op het biljet der Tolkstelling nu onlangs als behoorende tot geen der bestaande kerkgenootschappen heb ingeschtC ven meen ik zqlks niet verschuldigd te zijn Het kerkbestuur evenwel beweert dat de doop ieiund reeds lid maakt van het kerkgenootschap De vraag nu of ik al dan niet in een hervorm de kerk gcilonpi ben kan ik niet beantwoorden daar ik daarvan niet t minste bewijs in handen heb De kerkeraad heeft mij aangeslagen afgaande op mijn verhuizingsbilje en zegt nu dat ik het onrechtmatige van den aanslag maar moet aanloonen Dezen eisch vind ik zeer onbillijk geen vereeniging loc a gieft een bewijs van niet lidmaatschap Ik meen mij Ie herinneren dat in een dergelijk geval een kantonrechter k mefii haast te Zuidhorn den kerkcraad in t ongelijk heeft gestold Daar ik niet weet hoe hierin te handelen neem ik de vrijheid M d K mij tot u te wenden met beleefd verzoek mij door uwe vetlzijdige ervaring of dour midtlel van uw veelgelezen blad hierin voor te lichten Ili l blad antwoordt het volgende Du vraag zooals zij in dit stuk is gesteld komt ons voor geen vraag Ic zijn Op welke wijze men lid wordt van een kerkgenootschap heeft dat kerkgenootschap zelf Ie beslissen Woritl men het door den doop zoo als de Uc glcineuteii der Hervormde Kerk bepalen dan blijft men ook lid en heeft men zich aan alle verpliolitiugen van het lidmaatschap Ie onderwerpen zoolang men het niet uitdrukkelijk heeft opgezegd liet spreekt van zelf dat een verklaring op het biljet dei volkstelling een stuk waarmede het kerkgeuoolaohap als zoodanig niets te maken heeft icgenovcr dut kerkgenootschap ook niet de minste beteekenia heeft De cisoh dat men het onrechtmatige van den aanslag maar moet aiiiitoouen is in geeneii deele onbillijk Vermeldt iemands vofhuisbiljet dat hij tot den Ncd lierv godvlicnst b l oorl d ait bestaat er een sterk verinoi deii dal hij ook in cTe Ned Herv kerk is gedoopt O n het iigendeel m te toon bchoifi incii VDhlnkt niet een bewijs van nietlidmantscliap over te leggen Al weel de in zciidor niet of hij al dan niet Iu de hervormde krrk gedoopt is hi t zij hem waiirschijulijk niet oubikend zijn waar hij giboren U U hij gedoopt dan zal dat ook wel in dezilfde plaats geschied zijn en zal dus het doopregister aldaar ullsluilsel kunnen geven liet geval waarin eeu kantonrechler het kerkbestuur in zulk een quaestie in het onnelijk zou hebben gesteld is ons onbekend Wel weten wij dat er herhuiildelijk ovtr kerkelijke a mslageu zulke vonnissen zijn gewezen op grond dat do kerkelijke overheid niet bevoegd as als zijnde onwettig umeiigesield Merkwaardig is het dat steeds de bezwaren teijen de saraenslilling der kerkelijke beslureu of tegen de kerk in l algemeen zich het sterkst doen gevoelen wanneer eeiiig geldelijk offer voor die kerk wordt gevorderd U el een bewijs dat velen uit onversohilligheiil of sleur lid van een Kerk bigvea waarvoor zij niet het geringste offer over hebben Waarom niet één van dezen beide wegen gevolgd P Of men blijft lid der vereeuiging omdat inen haat op prgs stelt en van haar nut overtuigd is maar men onderwerpt zich dan ook aan geldclgke verpliohlingen die zij oplegt of men is iiicl doordrongen van haar nut en gevoelt geen behoefte aan het vereenigingsleven maar zegae dan ook zijn lidmaatschap op Die lid van de Kerk blijft klage niet als hij in de kosten wordt omgeslagen Donderdag is aan de leden der Tweude Kamer rondgedeeld de leiddraad door de Commissie van rapporteurs vastgesteld voor het afileelingaoiiderzoefc van het Wetboek van Slrafreolit Die leiddroul bestaat uit eeu reeks van vragen over het wel ek in zijn geheel eu over de verschillende ouderdeeleu Burgerplicht te Amsterdam hield dezer dagen een vergadering waarin de heer J Kalü directeur der publieke werken aldaar zijn bekend plan voor een Rijnvaaitkanaal nader uiteenzette Vooraf toonde hij t onaannemelijke van de ontworpen Keulscho vaart over Utrecht aan en de onmogelgkheid om de flijiiviwrt door Amsleidain Ie leiden Het eindpunt moest bij Amsterdam zgn aan de Oostzijde van den l aardenhoek het andere eindpunt niet beneden Dodewnard Hij stelde daarna de voordeden van zgn plan boven dat van een kanaal door de Geldersche Vallei in t licht en behandelde daarna alle technische en defensie belangen die bij de laak betrokken zgu terwijl hij de juistheid van de kosten raming op 17 s millioen uitvoerig aantoonde Onder luide toejuiching bracht de Voorzitter hem hulde Daarna had eenig debat plaats De heer J G Jager bepaalde er zich toe er op te wijzen dat deze aanvraag weder tgdverlies zou veroorzaken en Wees et op dat het gemeenlebestuur stilzwijgend het planKalff scheen Ie steunen De leer J van der Made ontwikkelde een geheel nieuw plan dat echter geen bijval scheen te vinden Daarentegen juichten de heeren BegUloorzec mr J P Amersfoort Sohadd en Groen van Waarder het plan Kalff toe Alleen werden eeiiige nadere inlichtingen gevraagd nopens de kost n der grondverplaalsing die de heer Kalff gaf terwijl hij t vens ilc niil re bedenkingen het udiiiiscU debat wilde de heer Jager lot de vergadering van inj eaieurs aanhouden weerlegde Met den weiisch des Voorzitter dat dit goed uitgewuikle plan de ziwk een stap verder brengen zou werd de vergadering gesloten Van meer dan één zflde wordl aan hel Vaderland meegedeeld dat in de orgiuiisaiie van bet bestuurvan s lUjks Waterstaat groote veranderingen aanslaande zouden zijn ziehier t geen het blad vernomen heeft Het rivierbiheer als geheel op zichzelf staande tak van dienst zal behouden blgven De zoogenaamde provinciale dienst van Rijksiiigenieurs zul daar waarhij nog wqjtlt aangetroffen opgeheven en daarmedealle provinciën gelijkelgk verplicht worden tot organisatie van baar provincialen waterstaat geheel afgescheiden van s Rijks dienst zooals reeds in ZuidHolland Gelderland en Noord Brabant het geval is Verder zou het korps van s lüjks Waterstaat zoodanig gereorganiseerd wonlen dal wel de inspectetirin nlgemeenen dienst behouden blijft naast den minister doch het aantal hoofdingenieurs zeer aanzienlijk wordt ingekrompen waardoor eenigen der thans fuugeerenden op Wdchtgelil gebracht worden en de ingenieursdienst belangerijk zou orden uitgebreid tevens met verbetering van Iraotement en intrekkingder toelagen De juiste datum van de invoeringdezer ingrijpende mimircgelen schijnt echter nog niette ign vaslgeèteld Herdershonden fokt men in het erre westen van N Amerika doot een jong nadat het pus geworpen ia door een schaap te laten zogen Na eenigen tijd gewent ch het schaap aan het gezelschap van lijn bcschetmiling Vaak moet inen he echler in den aanvang tol hit bewijzen van dienliefdedienstdwingen Wat het j iuie hondje betreft dit volgt zijn aangenomen moeder onmiddellijk overal even goed als de lammeren Met de jaren lerineerdernlie aanhankelijkheid jegens de sohapenkuilde Ten laatste kan hij niet dulden dat een ander Iwei il wezen in die nabijheid komt en houdt hij tronw de wachl Indien men hem op gezette lijden dagelijks op het erf voedt kan inen z ker zgii dat hij dil oiilhoudt eu op die uren de aan zijn hocde toevertrouwde schapen derwaarts jaagt om zelf te kunnen eten Mocht hel gebeuren dal hg een enkele maal zonder schapen thuis koml dan wordt hg onmiddellijk estrifi Op deze wijze verkrijgt men dikwijls herdershonde van zeer hooge waarde De prgs der Duitsche aleenkulen is iu den laafsten tijd enorm gestegen eensdeels tengevolge van de buitengewoon groote bestellingen welke de ijterfabrikanten in DuilschlamI hebben ontvangen anderdeelsdoordat van af 1 dezer de prciiluclie van byna alleUlijnen met S daags is vtrminderd De prijs der Wcstphaalsche sloomkolen die in 1879 circa 28 Mark per 100 centner of 6000 kilo grum was geleverd in waggons aan de mijn is thans gestegen lot 36 Mark de zoogenaamde machine Kuhrkolen warvan de prijs in 1879 was ƒ 6 60 a ƒ 7 00 per kar of 170nkilogr in schip aan de Kuhr is thniis ƒ 9 i 10 Duitwhe gielcokes uarvan verleden jaar de prijs was circa 45 Mark per 6000 kilogram zijn thans gestegen tot 120 Mark Aangc zien door de Directeuren der verschillende mijnen vast besloten is niet onder eeu bepaalden prijs steenkolen te verkoopcn zijn vooreerst geen lagere prijzen te voorzien Het democratische Amslerdiunsche weekblad Recht voor allen deelt mede dal het Vliegend Blad dat te Amsterdam twee keer per week verschijnt en nu zijn zesden jaargang is ingetreden san honderden eeu ruim bestaaii verschaft Zoo heeft o a eeu der loopjongens die ran elk verschijnend nomraer ongeveer 1600 exemplaren plaatst in het afgeloopen jaar 2340 gulden verdient De rekening is zeer eenvoudig hg ontvangt per nnmiqer dat hg verkoopt éen cent wekelijks verkoopt hg 4600 exemplaren waarvoor hg 45 gulden ontvangl een mooi weekloon dat menig werkman en ambtenaar hem zal benijïicn De andere jongens verdienen naar evenredigheid 18 ƒ 20 ƒ 26 ƒ 30 en ƒ 36 per week In 1879 werden er nan de kiosken in Amsterdam 47 000 gesleten oft zoowat 270 van elk versolicnen uainmer Het Internationaal Oogheelkundig congres wordt volgens zijne statuten alle vier jaar gehouden Het congres heeft plaats gehad in 1867 te Brussel iu 1862 en in 1867 te Parijs in 1872 te Londen en iu 1876 te New York De keuze van plaats voor de aanstaande bgcenkomet iil 188i heeft aanvankelijk eene vertraging ondervonden In Ncw J ork was een commissie benoemd bestaande uil de heeren Arlt Becker en Hansen met de opdracht om na overleg plaats en tgd voor het congres vast te stellen Deze commissie had iniussohen geen succes op haar pogingen om het congres d ar voor te bcreidéo waar zij het wenschte eu ze is geëindigd haar mandaat over te dragen aan de opihalmologischc sectie van het intcriiutioina geneeskundig congres van 1879 te Amslcidam Deze lietfi dat mandaat bereidwillig aanvaard eu den wensch uitgesproken dat het congres in Italië zou bijocnkomen Het bestuur werd gemachtig de noodige stappen daartoe te doen en de slotsom is ilat hel internaüonaal oogheelkundig congres zal plaats hebben in September ISsO te Milaan gelijktijdig met het nationaal Ituliaanich oogheelkundig congres terwijl aldaar prof A Quaglino zich met de regeling daarvan heeft willen belasten Tevens zal aldaar op hetzelfde tijdstip bijeenkomen het internationaal oorhrclkuudig congres waarvan de voorbereiding is opgedragen uaa prof VoUoliui uit Bresluu Wanneer er éen artikel is dal bij een eventueele grondwetsherziening nieuwe regeling vordert dan is het art 76 Sommigen willen enkel den census wijzigen anderen vooral de wijze waarop de stemmen zullen worden uitgebracht en onder dezen behoort de rnh Ct die een geheel nieuw artikel 76 eisctit zon ler de slugboomen van l oude In 1848 kou er reden bestaan om den gewonen weigever ten aanzien van hel kiesrecht te binden gevaar voor de rechlslri eksclie verkiezingen thaua bestaat die reden niet meer De grondwetgfVCT art zich dus thans tot het beginsel kunnen bcpilin en den gewonen wilgever de wijze van rechlstrcckscjje verkiezing kunnen overlaten A ooral op de wijze hoe er gekozen zal worden koml het volgens de y riih Cl meer nog dan op de vraag wi kiezen zullen aan De onredelijkbii l van het distriolclijk kiesstelsel is trouwens in 1818 reeds aangetoond het toen door de heeren dr V Cnoop Koopmans eit Hugo Biyermnn aanbevolen sti Isei nl ieder kiezer zooveel personen te laten sttmuien als er vacaturen zijn heeft oogenschijnlijk iels verieidelijks werkelijk zou t de meest lyrannieke hccrsclupptj in t leven roepen van de toevallige mumerick slerksle purtij Maar t beginsel dal de Vertegenwoordiging de zuivere afspiegeling des volks moei zijn is juist l al beginsel is dezer dagen door t Aieiitcg van den Oag verdedigd in eenige ariikeleu over eeu vraag des tijds over de proporlioneele erlegeiiwoordif ing door Hare geformuleerd Dat sielbcl is echter veel Ie rationeel om over het onze hit irrationeele spoedig Ie zegevieren Ons oii er iiii telael zal ons lang overleven meent dè Jrnh Of Maar komen zal het rntioneele ten sloile l oh Wie weet wat onze kleinkiudereu nog zullen beleven 1 DoiiderdagochlEud bad U Amsterdam in tegenwoordigheid van lal van brlangstcllenden weder ecu proef plaats met ecu ij sbreker Kvenals de vorige proeven geschiedde ook deze vanwege de firma Huilers aldaar Dim aal mei een ondersohuiver n l een werktuig dat het ijs breekt of wel een geul maakt en tevens bel gs zijwaarts onder het vaste ijs legduwt Deze proefneming geschiedde in het Oosterdok en in het IJ Zg slaagde voo zooverre iu het reeds door dooi verzwakte ijs waar te nemen was bepaald gunstig Het ijs werd voldoende afgevoerd door het werktuig dat zijn naam waardig bleek te zijn Tevens werd opgemerkt wat bij vorige proefnemingen minder geslaagd was dat de zijden van het met dit werktuig in het ijs gevormde slop zeer gelijk waren een uilkomst voor het vervoereu van houtcu vaartuigen door het ijs van groote waarde De onderschuiver bestaat uit een schoen die loor aan een stoomboot bcv siigd wordt en aMus voortgedreven terwijl de beide plocgvakken met kammen onderaan den Dodem van hel instrument zijn aangebracht Donderdagnamiddag is een proef genomen door dezelfde firma mei een tweede type van gsbrtkers nl die waarbij hel gebroken ijs op de va te ijsvlakte wordt geworpen en aUlus vernijdcrd woiill Keeds vroeger werd door ons melding gemnukl van een proef met dit toestel genomen welke toeip mislukte omdat het gs reeds te zwaar was A e d i Bij al de trcuiige berichten omtrent hetgeen ons Ie wachlen staal als rozen zouder bloemen vaarten zonder vifcli een herfst zonder appels eu peren koml nu de heugelijke tijding dal Ie Delfi de kom kommers in de bakken bg de tuinders reeds opkomen De komkommcrkoinsl is dus al in l verschiet INGEZONDEN WAAEÜE STADGENOOTEN Zal et een Waterleiding komen f is de vraag die ten gevolge van de vele gehouilen debatten oijk omtrent het rapport dal verwacht wordt op het ingestelde onderzoek naar de meest mogelijke bronnen om on goed drinkwater te verschaffen bg vejen op de lippen ligt De voor en tegenspraak stonden vaak in scherpe Ignen tegen elkander over en berustten t meest op den finantieelen grondslag van astudskas alsof de ingeictenen te zeer zouden worden bezwaard De termijn tot het onderzoek vnn het best aan te brengen goed drinkwater geelt v I n vooren tegenstanders lijd en slof tot nedeikd Wat de oogen zien met betrekking tot de noodzakelijkheid eener goede waterleiding zal het hart niet tegenspreken Loop slechts de kleine grachten een op en ziet daar het door allerlei vuile meststoffen bezwadderde water dat daar levens gedronken worlt ja moei worden De drek van menschen en dieren het afval van geslacht vee en meer wat ge da ir ziet kkurt uwe wangen bij de gedachte hoe bet mogelijk is d it zij niet zal komeu of dat er misschien nog jaren zullen verloopcn eer zij van stapel loopt Het rapport wordl dab ook met gespannen verwachting te gemoet gezien en hel is te verwachten dut op nieuw daaroiver mondeling en schriftelijk scherpe gedaehlea zullen worden gewisseld Gedurende dezen tijd heeft een ieder dus een tijd van voorbereiding doch allen die beboefie gevoeleu aan goed drinkwater kunnen daarover niet altijd hunne gedachicu uitin eu missen vaak daarop allen invloed Zijn lie meest gegoeden iu staat zich door filters oi tonnen min of ineer goe d drinkwater te verschilffen eu omzien zij zich niet daarvoor menige nuttige opoifiriug Ie doen niet alzoo de meeste mindeigegoeden Deze moeien zich meestal tevreden stellen met water uit bovengenoemde grachten opgeschept t zg ZIJ dat al of niet hebben kunnen doen zinken 1 En toch zegt men bij epidemische ziekten Het volk waardoor vaak hel zoogena imde plebs bedüel4 wordt moei goed drinkwater hebben Zonder dut ziju de epideniicn onbegrensd De volkstelling heefi hen die daarin zijn betrokken geweest dikwijls in huishoudens gebracht waar nog maar al te zeer ecu vunajgc lucht van bekrompenheid den bezoekers trgenstroonit Die menschen hebben niet alleen b hoefle aan betere woningen maar ook aan goed drinkwater om bij auderen het epidemisch ziekiedenkbeeld niet Ie voeden Daarom ook die menschen gehoord eu niet alleen in zalen mei hcflige sprekers om t voor en legen waar de arme en verarmde niet kan komen of zich niet durft te laten hoeren de lui bijeeng roepen maar iu alle wijken der stad op verschillende plaatsen zelfs op de Haven en Gouwe waar men zich thans evenzeer van t groote ong riet geen goed drinkwater te kunnen krijgen overtuigen kan inlei kenlijslen neergelegd om t bloole ja of neen te vernemen M i tal dat de beste doorsl ig geven aan een zaak die zoo diep Ingrijpt in de belangen van gemeenschappelijke samenwoning Hierdoor zullen de ineergegocden zich zelven niet alleen maar ook liunueu verarmden lot en uatuurgenoolen een dienst bewijzen die bet zwaarste offer vergoelijkt Het gemeentebestuur heeft deswege eene hoogst verantwoordelijke taak Ie vervullen en mogen de inteckenlijslen al uiet van zijne zijde kunnen uitgaan ze gaan dan uil van particuliere zijde en nen neme wel in acht daarin de gronden aan te wijzen die door deskundigen voor t j of neen wor den aangevoerd op dat het lolk niet worde miileid en de z iak wel tol eeu gewichtig maar niet tot een onverantwoordelijk belang worde gemaakt Geachte Redacteur I Vergun mg voor deze regelen een plaatsje in Uwe courant waarmede hoogachtend verblijve VAN GEELEN Gouda 24 Januari 1880 jj NASCHIUIT V VX DE REDACTIE Gaarne voldeden wg aon het verzoek van den heer V G om luveuslaaud manifest aan zijne stadgenooten in ons blad op te uemeii Hij houde het on evenwel ten goede als wij ons weinig vrucht van dit schrijven voorstellen Voorzoover de bedoeling van den schrijver ons duidelijk is schgut hg een soort van plebisciet te willen uilljkkcn over de waterleiding Een bloot uja of neen Maar op welke vraag 0 de vaterleidiuf eén behoefte u voor Gouda dil is geen vraag lueer tlie door eene volksstemming behoeft Ie worden opgelost Daarover aqa allen het eens eu wij gelooven niet dal eén onzer lezers noodig zal hebbeu zijn sehreden Ie richten naar een onzer kleine grachten om daar ïgn wangen te laten kleuren niet drek van menschen en dieren of afval vuu geslacht vee ten einde met de opzefrischte overtuiging thuis te komen dat beter drinkwater alhier een behoefte is Het besef van I gevaar voor de onbegrensdheid van epidemiëu van de noodzakelijkheid om bij anderen het epidemisch liektedenkbeeld niet te voeden i bij de stadsregeering even levendig als bij detJurgerg terwjjl zij ook gaarne overal de vunzige lucTit van bekrompenheid zouden willen verdrijven Inderdaad deze onze overtuiging van de behoefte aan beter drinkwater berust op beter greiiden dan zouden kunnen ontleend worden aan het ja of neen der volksstem Wil de heer v G de vraag stellen of eene Katerleiding op den financiéeien grtïBslag van s sladskas mogelijk il wil hg bg ïoIksstemmi g 1 Verliest de schrijver Je vao geiueênleite e over opfietichle tODnrn met geioivetd drinkwater aiM X ti