Goudsche Courant, zondag 25 januari 1880

Burgerlijke Stand GEBOBENs ilJiD Anu Münarda Jwobi oaaen A Bi eu t en k C nn Cati 22 Conelia ouden B Boot eo D Dook 28 Dioi Paoliiu oaden F Groeuendul en J F tid der kleio OVERLBDEN 21 Jen O ni Leeit Ij 2 o 22 B J BeloDje 8 m C L J Raugen 3 a A W Schoouderaoerd 6 m 23 i ËTerliog 8 m J E Quakerout Ij U m 24 A de Jong 2j 10 o Advertentiën L B VANES blijft zich voortdurend aanbevelen voor het repareeren van STOOM en andere WERKTUIGEN voor alle KOPER en UZERDRAAI WERKEN alsmede voor alles wat tot het SMIDSVAK behoort Met primo MEI wordt I aangeboden een BENEDEN en een BÖVBNof een GEEUIEL HUIS staande op de Gouw Hnnrprgs vóór het Benedenbnig f 926 Toor het Boveflhnig ƒ 140 en voor het geheele huis 360 Ook ig dit Hnis uit de hand TE KOOP Adres ondel No 382 ara denUitgwerdemr Courant BORDEAUX I Uue des premières maisons de vin de Bordeaux demande on représentant ayant de bonnes i relations Ecrire avec references aux initialesA B poste restante a Bordeaux 1 jTde JÖraO Az Mr TIMMERMAN INSTRIJMEPEELE ZïlVERUtt van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 m a alë s Wereldbei ocmdcHaar hcrsteller MAAMDAG AAKSTAANDË VOORTZETTING der groote OPRUIMING van Japonstoffen gedrukte Katoenen Buksking Servetgoed enz enz Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan giyze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs werking is ïeker en volkomen Het is geen verw Hoofd Depot bg CuK VAN VIVE Jr Coif euT et Premief Postichenr latL ii uitmhLeri tcelk plan htt lusfe ia eui Omtreut liKe puiitei waaroiiUreut wg sclvcu ous geen oórdeil aaimiaiiguu Aohteii wg hei vulk eu iuzuuderheid dal deel waarop de heer v G het meest deu nadruk achyiit te Ief geu teii ueheumale iibevoegd een oordeel uit te spreken Het ïüu niet de raiuslc waaide hebben Irfiten wy verstandig doen eii de iroede mannen dit er voor n Higeweztn zijii hun l ak uict Uit de handen nemen Voor dtztu zelfs zal het moeilijk syn eeiie juist oplossing der hangende vraag Ie vinden lu quaestiëu van fiuanciceleu teohuischjeu aard is de stem dcs volks sieilig nïet de stemme Gods Weusohi de hepr van Geeleu werkelijk de zaak der waterleiding een stap verder te brengfu l i t hg dan het initiatief nemen om iuteekenlijsten te doen clrculeereu bij alUu die in de sitddgke lasten bijdragen Verzoek hun zich te verklanu nii t door ja of neen maar door cijftr in Ned guldens hoeveel de water i leidiuv ieder per jaar waard is en indien de heer i vau Utelen ulleu kan overreden om genoegen te uemeu met eeue jaarlgksche verhoogiug vnn hun aanslag met 25 g bijv dan kan hg den Riiad in staat stellen te disponeeren over een jaarlijktclie bgdrage vaD 8 a 9 duizend guide waardoor wij stellig een üinke leiding zullen krijgen Dan kim de schrgver spoedig hei genoegen hebben de waterleiding van stapel Ie zieu loopen Sociëteit 0 S GE OEGEi Zaal KUNSTMIN Zesde Vottrstelling in het Abonnement DooE DB Veeeenigiso HET MDERLAi BS lfl TOOIEL DONDERDAG 29 Januari 1880 S of Z Tooneelspel in 5 Bedrijven door JUSTUS van MAURIK auteur van Januê Tulp enz Aanvang ten half Aeht ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 110 per persoon ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieTeling CORNELIA LAMBERTA JOSEPHINA slechts 3 maanden oa A P RüIJGERS M E RÜIJGERS Govda 22 Jan 1880 Joosten De loting derte bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 28 Jannari 1880 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats ijV HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woemdaga avondt nog DAMËSKAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zgn Hotel de ZALM Wordt gevraagd eene fllnh e NAAISTER bekend met Xitnnen en Stopwerk Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zijn Onze jonaste lieveling LOUISA CAROLINA oud 11 maanden overleed heden C J DE GIDTS L C DK GIDTS flÉRON Gouda 23 Jannari 1880 Gevoelig voor de vele blykeu van belangstelling oadcrvonden bij het overlijden van mijne innig geliefde Echtgenoote en uiijner Kinderen dierbare Moeder betuig ik ook namens ken mjjn oprechten dank B BELÜNJE fa 24 Januari 1880 Db lOndergeteekeude betuigt bg deze harrai kartdgken dank voor de vele blijken van deelneming dip zjj ondervond bg het overlijden van AART CORNELIS van BOCHOVE Wed C VAN BOCHOVE Oouda 24 Jan 1880 Openbare Verkooping en op VRIJDAG 30 JANUARI 1880 ten overstaan van Notaris Mr KIST ten 9 ure in het Zwaaosgat bg d f Boge te Gouda van Twee eergroote Kuipen Schalen Gewtgt Refewerk en Brandlutut En ten 10 ure in den Tuin van de Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda van 18 Jioopen HAKHOUT en m BOOÜIEIV Mevrouw COSIJN verlangt met 1 FEBRUARI V Leeut EENE DIENSTBODE Gqbda D OK Vak A BiiNKi 4ir als 25 Populieren 6 Yp n 2 Willigen 2 Esdoorn 19 Kastanjen 1 Abeel en 5 diversehoornen alles in den besten staat en liggendein genoemden Tuin Lokaal MJT eii VERMAAK OOSTHAVEN VOORDRACHT door ir t L T A T 11J op DONDERDAG 5 FEBRUARI 1880 des avonds ten 8 ure ToEGANGKAABTEN a ƒ 7 te bekomen bj de Heeren A KOK Cohp Boekhandelaten en bij den Heer H D HEUEMAN Sociëteit DB Reunie Oosthaven Aan het Burean des avonds 5 Febroati 1 Ü0 per Kaart MEN VRAAGT I E I A i D uit den Fatsoenlijken Burgerstand om in een klein gezin met twee Dienstboden voor den tgd van minstens DRIE MAANDEN het J3e uur der Huislioudlng op zich te nemen Inclineerenden gelieven zich met Franet brieven onder letter D te vervoegen aan hei Bureau dezer Courant COMMEISALEU In een Burgergezin bestaat tegen 1 Februari gelegenheid tot plaatsiqg van TWEE COMMENSALEN met gebruik eeper VRIJE KAMEa Adres letters H H ter Boekdrukkerj van B A VBRZIJL te Gmda MEN VRAAGT EENE van Onistrteks 18 j ren die tevens eenig huiswerk kan verricfiten Loon 52 Adres onder No 381 aan het Burean dezer Courant Mejufvrouw BAHLMANN VRAAGT eene zindelijke 2Vj dag iedere week TE KOOP TO Jr 90 een Zeven Octaafi PI A l IillO Inlichtipgen aan het Burean dezer Courant onder No 383 Zondag 25 Jattuarf 1880 Van af Maandag 26 Jan e k Groote Voorjaars Opruiming tot ongekend lage prijzen V W D SCHENK süMB mim m mm wijnen Alle soorten fen BORDEAUX en andere W IJ N E N bij Mt P££TERS Jz te Gouda Blaondeir wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Anker met adoUns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart an half ankprt Prijscouranten worden gratis en anko verzonden ijlles wordt franko fhuis geleverd aeen hoesten efe e l y ï sindi 12 jaren daixen voadig i het aangenaamste zekerste middel tegen hoesten enz bekend m verkrggbaar tn Bacoii ii twee QodUen een Gulden en vjf en lestig Cent Te Gouda hg f H W M Haattrecht b J D den Hartog Botlcoop b J vin Baigw Oudewater bg F Jonkersldenboig Men vraagt TE HOÜR tegen APRIL of j MEI eene kleine nette BOVENWONING opgang binnenshuis voorzien vau de noodige gemakken Opgave van STAND en ÜUURj PRIJS worden franco ingewacht onder L tter j 8 aan het advertentie bureau van A KOK I COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda Openbare Verkoopingp op DINGSDAG 27 JANUARU 1880 voonn ten negen ure in het Huis aan de Hoogstraat wgk A n 130 te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van laoufaeturen i H KiEBERT markt goüla maakt bekend dat zi n Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 a uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen enEMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne j VEBGROOÏINGEN jaar de laatste vinding V en Alles daags te vuren vau 9 12 en 2 4 uur te zien Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uikgogevea en alom te bekomen Openbare VerUoopinjj 1 VAN mm OF mim BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemeus op Donderdag det 29steH Januari 1880 des middags ten 12 ure ten Raadhuize te VERKOOPEN Het GRIEND of HOEPHOUT slaande aan den Ooejanverwelschen Dijk onder de gemeente GOUDA Waarvan de voorwaarden dagelgks den Zon dag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot de namiddags 1 uire ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter lezing zullen liggen m mMZl QL42EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekoniugeu enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de G broedera I Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMk Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur deï Academie van Bouwkunde te Utrecht Pi ijs 80 Centen GeoBA D TC VAM L Bmhkmah