Goudsche Courant, zondag 25 januari 1880

f 1S80 VVocnsdiig 28 Januari N 2406 GOUDSCHE COURANT Nieuïïs en Ailveilehlietilail voor fionda en OiiislrekeB F Bcgi ootiii i s l iscusstcii In de zitting vau Woensdag was debegroottug van biuueiilaudsche zaken ain de orde oa eeu kort woord bij de rubriek medische politie van den heer Büuhuer omtrent het te groot aantal inspecteurs van den geneeskundigen dienst welk bezwaar door deu minister niet gfdeeld werd kwam het onderwgs aan de orde welk debat met te meer belangstelling werd tegemoet gezien omdat het voorloopig versla in str d met vroeger vrij hoog opgaf van de grieven tegen het openbaar onderwjja en de nieuwe regeling Bij het debat bleek echter dut de eerste kamer niet veranderd was dat de meerderheid even als vroeger het openbaar onderwijs waardeerde en verbetering diingend noodig achtte De eerste spreker de heer Hengst vroeg d it bg de invoering der wet de minister niet alleen het uiig zou hebben op het openbaar maar ook op het door de grondwet gewaarborgde bijzonder onderwgs de tweede spreker de heer 8inil8 hoopt dat eerst de fiuancieeie zijde van het uuderwgs vraag tuk zal geregeld worden He heer Oremers eindelijk verklaarde zich een voorstander van het openbaar onderwijs al is hjj dan ook niet ingenomen met de wet van 1878 omdat daarbg niet genoeg gelet ia op de wenschen van zeer velen en de kosten di r uitvoering te hoog zullen loopen Met r cht kon de heer Pické die redevoeringen renoeBend noem efi rsiit n zgde wiM lig ook iets toebrengen tot de verzoening door te verklaren dat evenmin als de tegenstanders der wet tegenstanders van het openbaar onderwgs zijn de voorstanders dier wet tegen het bijzonder onderwgs gekaqt zgn Door de heeren de Riijadt en Bachner werd tot afwisseling het hooger onderwgs ter sprake gebracht deor den heer de Sitter het zeevaartkundig onderwgs waarna de heer Vos de Wael zgn afkeurende stem motiveerde op grond der grieven in het voorloopig verslag omtrent de invoering der wet medegedeeld wat den heer du Marchie Tan Voorthuyzen gelegenheid gaf te verklaren dut juist de beloite van uen minister om de wet zoo spoedig doeulgk in te voeren hein voor de hegrootiiig zou doen stemmen Bij de beantwoording der verschillende sprekers verklaarde deminister dat een wet door alle tukken der wetgeving goedgekeurd moest iritgeToerd worden doch dat hij bg deinitvoering der wet met de meeste bezadigdheid en voorzichtigheid zal te werk gaan vooral wat betreft het toezicht en de uitvoering van artikel 4 Ook omtrent andere punten gaf de ministor bevredigeftde inlichtingen met den heer Buchner verschilde hg echter omtrent de benoeming van buitengewone hoogleeraren wat te Amsterdam kon geschieden maar niet aan de Tgks universiteiten Alléén de teer Vos de Wael verklaarde zich tegen de begrooting van binnenlandsche zaken Bg de begrooting van marine gaf de minister op een vraag van den heer Stork eenige inlichting omtrent het aandeel dat de particuliere indastrie heeft in den aanbouw van materieel Daaruit bleek dat particulieren in de laatste 5 jaren voor ruim IS millioen Gld geleverd hadden behalve de aanschaffing van uitrustingen ktesdiug enz Alleen het achterlnadgeschut moest door den kanonnen koning Krupp geleverd worden Steeds zal dé minister trachten de particuliere industrie zooveel mogelgk te bevorderen Met algemeene stemmen werd zonder verdere discussie de begrooting aangenomen evenzeer als die van financiën en on voorziene uitgaven nadat door den heer Carsten de Dreiitsche tnrtschippers aan de welwillendheid waren aanbevolen en de heer Pické een staat had verzocht waaruit kon blijken hoe het grondbezit hier te lande venleeld was De begrootiug van oorlog lokte iets meer discussie uit Door den heer Tediiig van Berkhout werd de verdediging van Ilmuiden ter sprake gebracht waaromtrent de minister een geruststellende verkUiring gaf Hoeveel bezwaren de heer de Sitter tegen het hoogp eiudcijfer had hoeveel de inrichting der begrooting en de organisatie onzer erdediging te wenschen o erlaat zal hij voor de begrootiug stemmen oindat hg vertrouwen stelt in deu minister T opzichte der plaatsvervanging is hij voor liet Belgische stelsel afkoop tegen eeu va jte torn in de schatkist te storten Hoewel het gevoelen van den vorigen spreker en van de regeering omtrent de plaatsvervanging niet deelende zal ook de hcei Merkes van Geiidt vóór de begrooting steimuen Uitvoerig wertfen door hem de voordeden van een legerorgmisatle bij de wet in het licht gesteld Andew redeneerde de heer C remers Hg was het niet den minister eens dat de plaatsvervanging ittoet behouden blijven en dat de minister zich met populair moet trachten te maken door een wet op de legerorganisatie toe te zeggen bet achterwege Wijven der sperforten keurde hg goed met veel wat de minister heeft aangevoffd l on hij zich vereenigeii toch stenidj hüt gen de begrootiug wegens het hnoge ein r d t nog geen zekerheid geeft dat wij ons voldoende zullen kannen verdedigen Ue heer van Voorthuyzen merkte daarentegci op dat de gelden die door deskundigen noiidig geoordeeld werden moesten toegestaan worden Achtereenvolgens besprak de minister het eindcijfer den geneeskundigen dienst de gebouwen de inrichting der begrooting den per oonhjken dienst en de plaatsvervanging en de mogelijkheid eener verdediging nieuws deelde hij niet mede alle onderwerpen waren reeds uitvoerig in de andere kamer behandeld Twee leden verklaarden zich tegen de begrooting terwijl de spoorwegbegrooting met algemeene stemmen werd aaugeuo inen Bg de begrooting van waterstaat werden in de zitting van Donderdag verschillend punten van het hoogste belang ter sprake gebracht De heer Viruly opende het debat met np het hooge getocht van de quaestie omtrent het ondefhoud vun den Nóordér Lekdijk te wijzen Bezweek toch die waterkeering dan zouden de steden Amsterdam Rotterdam s H ige Leiden Haarlem Schiedam en Gonda met de omliggende landstreek onderloopen de spoorwegen zoudeu worden vernietigd en het Koordzee Kanual onbruikbaar worden Die ramp kan voorkomen worden door aan den Lekdgk twee millioen te besteden Zal men nu den afloop der processen afwachten of zul van rgkswege gedaan worden wat door het dijkbestuur verzuimd wordt Nader kan di n bepaald worden wat door belanghebbenden in de kosten moet bijgedragen worden de staat alleen toch mag die uitgaaf niet dragen dat zou geheel in strgd zijn met de gewone regeling Een ander algemeen belang werd door den burgemeester van Rotterdam den heer Joost van Vollenhoven beSproken de afstemming van de post voor § n llotteidamschen waterweg door de tweede kilmer Spreker sloot zich geheel aan bg de verkHring der regeering in het antwoord op het voorloopig verslag waardoor hg zich ontheven achtte van de verpUchtitig om tegen den moedeloozeu toon van het verslag alsot dit v erk nooit zou kunnen gelukken de adviezen van alle deskundigen te stellen Hg stelt volkomen vertrouwen in den minister en blgkbaar waren ook de leden die tegen dien weg voiringenomen waren Tan bun gevoelen teruggekomen want de moedelooze woorden in de afd gezegd vonden in de openbare zitting geen steuu Door den heer Prins werd aangedrongen op een kanaal van Amsterdam naar den Itgn en op de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam ook besprak hg de buitenlandsche spoorwegtarieven waardoor Antwerpen boven pnze havens bevoorrecht wordt Door den heer de Raadt werd het gevoelen verdedigd dat de ingelanden verplicht zijn zelven den Lekdijk te onderhouden zooala zg altijd gedaan hebben Voldoen zij aan al hou verplichtingen dan verkeereu zij financieel nog in gunstiger positie dan de ingelanden van Krimpener Alblasseren Zwijndrechtsche waard die geregeld hoogere last n moeten betalen Alleen voor geheel builengeivone zaken kan door hen hulp van de regeering gewacht worden van de regeering hoopt spreker een doortastend optreden Met het oog op de vele ongelukkeu op de spoorwegen in den laatsten tijd vraagt spreker nog of het toezicht to doendc is daar het publiek recht heeft op d grootst mogelijke zekerheid Door dèn heer van Voorthuyzen wordt betoogd dut de billijkheid medebrengt dat door alle achterliggende waterschappen en polders wordt bggedrugen in de kosten van de verbetenag Tsa den Lekdgk Ook spreker w9 Toot ziening door eigen hulp en niet van staatswege vele andere waterschappen zouden dan toch even goed ja nog meer recht hebben op staatshnlp Dooo den heer van Swinderen werd er reeds op ge ezen dat verschillende dijken in Friesland ook dringend de tusschenkbmst der rege ring vorderen Nadat de heer de Vos de Wael den toestand in Nooi d Brabant ter sprake had gebracht beantwoordde de minister uitvoerig de Sjjrekers Omtrent den Lekdijk nam de minister een afwachtende houding aan van staatshulp zal vooreerst wel geen sprake zijn Omtrent den Rotterdamscheu waterweg verklaarde de minister dat zoo spoedig mogelijk door hem voorstellen zouden gedaan worden om een krachtige voortzetting van dat werk van algemeen belang mogelijk te muken Eerlang zullen wetsontwerpen ingediend worden ter verbetering der binnenlandsche waterwegen en de verbindingen met bet buitenland Een nieuwe kanaal wet dus De verbetering van den waterweg tusschek Amsterdam eu Rotterdam bleek afhankelijk t zijn van het busluit door do staten van Zuidllollaud in deze te nemen Door Noord Holland was daarvoor reeds een en een half millioen toegestaan Omtrent deu watertoestand in Friesland is de minister in overleg raet de Ged Staten van dat gewest De bezwaren der bui tenlandsche spoorwegtarieven erkennende gelooit de minister toch dat de zaak te donker wordt ingezien het toezicht op de spoorwegen is volkomen voldoende de strenge koude en de buitengewone drukte zgn hoofdoorzaken der ongevallen in de laatste wsken Alle werken zgn in de beste orde Omtrent den toestapd in Noord Brabant eindelgk is de minister in correspondentie met de Ged S ten van dat gewest Na een korte repliek van de heeren Prins eu den Tex over de spoorwegtarieven wordt de begrooting met algemeene stemmen aangenomen wat ook het geval is met die van kolo niën nadat door de heeren van Voorthuyzen en Cremers nog kortelijk was aangedrongen